ANUNȚ finanțare nerambursabilă

Orașul Șomcuta Mare, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, demarează procedura de selecție publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru domeniile sport și cultură, fiind alocate de la bugetul local al Orașului Șomcuta Mare sumele de 150 mii lei pentru sport și 60 mii lei pentru cultură.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 21.03.2024, ora 14.00.

Durata proiectelor: de la data semnării contractelor până la data de 15 decembrie 2024.

Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile din fonduri publice se va face de către comisia de evaluare a ofertelor în perioada 22-25 martie 2024.

În temeiul prevederilor Ordonanței nr. 51/1998 privind imbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoștința solicitanților următoarele.

Reguli privind organizarea sesiunii de finanțare nerambursabilă și desfășurare a    activității comisiilor de selecție și a celor de soluționare a contestațiilor

 

Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă solicitantul trebuie să fie persoană juridică fără scop patrimonial sau persoană juridică de drept public care depune o cerere de finanţare nerambursabilă, cu condiţia ca proiectul cultural să se desfăşoare pe raza Orașului Șomcuta Mare.

Limita superioară a finanţării nerambursabile care poate fi acordată unui proiect este de 10.000 lei.

Prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare nerambursabilă din fondurile publice, cu excepţia celor finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Regimul juridic instituit prin această lege pentru finanţările nerambursabile nu este aplicabil fondurilor speciale de intervenţie în caz de calamitate şi de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate şi nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare. În cazul în care din activităţile proiectului beneficiarul obţine venituri, acestea se vor utiliza în totalitate pentru atingerea scopului şi obiectivelor proiectului.

Potrivit dispoziţiilor Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă proiectului, justificată în Anexa nr. 1 la Ghidul Solicitanţilor şi aprobată prin Contractul de finanţare nerambursabilă.

Finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale se aprobă de autoritatea finanţatoare pentru întreaga perioadă de desfăşurare a acestora şi se alocă anual, în acord cu clauzele contractului de finanţare, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectele culturale depuse pot fi finanţate de către una sau mai multe autorităţi finanţatoare, cu respectarea următoarelor reguli:

a) acordarea finanţării de către o autoritate finanţatoare nu este condiţionată de existenţa unei finanţări publice nerambursabile din partea altei autorităţi finanţatoare;

b) pentru acelaşi proiect cultural un beneficiar de drept public sau privat poate contracta de la aceeaşi autoritate finanţatoare o singură finanţare nerambursabilă;

c) un beneficiar de drept public sau privat poate contracta finanţări nerambursabile de la aceeaşi autoritate finanţatoare, în decursul unei sesiuni/în cadrul unui program de finanţare, pentru proiecte culturale diferite, cu condiţia ca respectivele proiecte culturale să aibă scop, obiective şi durată clar/evident diferite, enunţate distinct şi fără echivoc;

d) o cheltuială eligibilă din cadrul proiectului nu poate fi decontată din două sau mai multe surse de finanţare, în cazul în care finanţările acordate însumate depăşesc costul efectiv al cheltuielii sau al desfăşurării activităţii;

e) beneficiarul are obligaţia de a identifica şi atrage, în etapa de pregătire a proiectului cultural sau, după caz, în cea de executare a contractului de finanţare, surse complementare de finanţare.

Sursele complementare de finanţare ale proiectului cultural pot proveni inclusiv, dar fără a se limita la acestea, din:

a) contracte încheiate cu persoane juridice de drept public ori privat, cu sau fără scop lucrativ;

b) realizarea de activităţi generatoare de venituri pentru acoperirea unei fracţiuni din costurile reale ale proiectului cultural, precum: vânzarea biletelor de intrare, perceperea unei taxe de participare, vânzarea cărţilor, publicaţiilor şi/sau a altor produse culturale;

c) venituri din activităţi cu caracter economic sau excedentul rezultat din activitatea curentă a beneficiarului, după caz;

d) venituri din activităţi de voluntariat, cuantificabile prin raportare la valoarea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru fiecare contract de voluntariat.

Autoritatea finanţatoare cu care beneficiarul încheie primul contract de finanţare a proiectului cultural are calitatea de finanţator principal. Autoritatea finanţatoare cu care beneficiarul încheie contracte ulterioare de finanţare a proiectului cultural are calitatea de cofinanţator.

Evaluarea şi selecţia solicitărilor se fac de către o Comisie de evaluare aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare.

Comisia de evaluare este formată din consilieri locali, specialişti în domeniu cu o experienţă de cel puţin 3 ani sau, după caz, cel puţin 2 ani în managementul şi/sau evaluarea proiectelor culturale. Numărul specialiştilor este mai mare decât numărul reprezentanţilor autorităţii.

Componenţa nominală a comisiei va fi adusă la cunoştinţa publică numai după încheierea sesiunii de selecţie.

Pentru fiecare sesiune de selecţie, specialiştii prevăzuţi mai sus sunt selectaţi de către autoritatea finanţatoare din baza proprie de date cu respectarea principiului transparenţei.

La desemnarea comisiilor de selecţie, autoritatea finanţatoare are obligaţia de a asigura înlocuirea a cel puţin o treime din specialiştii sesiunii precedente.

Activitatea de secretariat a comisiei este asigurată de către 2 funcţionari din cadrul Serviciului Achiziții Publice - Orașul Șomcuta Mare, fără drept de vot.

Fiecare membru cu drept de vot va semna o declaraţie de imparţialitate (a se vedea Anexa nr. 10).

Selecţia proiectelor culturale se realizează în baza clasamentului punctajelor finale, rezultate în urma evaluării cererilor de finanţare nerambursabilă, pe baza criteriilor stabilite de autoritatea finanţatoare.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei.

Finanţarea nerambursabilă se acordă pentru cererile de finanţare selectate, în baza clasamentului final, în limita bugetului alocat sesiunii/programului de finanţare.

Autoritatea finanţatoare nu poate diminua valoarea finanţării nerambursabile solicitată per proiect cultural, cu excepţia situaţiilor în care:

  1. în devizul proiectului sunt identificate cheltuieli neeligibile;
  2. valoarea solicitată depăşeşte limita superioară a finanţării nerambursabile care poate fi acordată unui proiect;
  3. proiectul se situează pe ultimul loc din clasamentul final - în vederea încadrării în bugetul alocat sesiunii/programului de finanţare.

Comisia hotărăşte prin votul majorităţii membrilor comisiei. În urma analizei şi a verificării cererilor, comisia va întocmi un proces verbal, în care se va consemna rezultatul evaluării ( punctajul), precum şi suma propusă a fi alocată pentru fiecare proiect în parte. În cazul proiectelor nefinanţate se vor menţiona motivele pentru care acestea nu beneficiază de finanţare.

Pe baza rezultatului comisiei, secretariatul comisiei comunică structurilor solicitante rezultatele evaluării.

Solicitanţii au dreptul să formuleze contestaţii asupra rezultatelor evaluării Comisiei de selecţie a proiectelor şi să le depună la sediul autorităţii finanţatoare în maxim 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatului selecţiei.

Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea lor, de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor numită prin Hotărâre a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare. În componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi membrii care au făcut parte din comisiile de selecţie.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare cu privire la proiectele finanţate şi sumele alocate acestora, respectiv proiectele respinse, va fi adoptată după soluţionarea contestaţiilor, dacă acestea există, şi, ulterior comunicată, solicitanţilor de finanţare nerambursabilă.

Reguli și criterii specifice de acordare a  finanțărilor nerambursabile a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

- stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în valorificarea potenţialului cultural al orasului  Somcuta Mare;

- stimularea participării locuitorilor din raza de activitatea orasului Somcuta Mare la viaţa culturală, prin diversificarea ofertei culturale.

Criteriile de selecție stabilite în scopul acordării de finanțări nerambursabile

Toate solicitările depuse în termenul specificat în anunţul de participare vor fi examinate. Dintre solicitările înregistrate în termen vor fi supuse evaluării numai acelea care întrunesc următoarele criterii de selecţionare:

a) documentaţia care însoţeşte cererea conţine toate elementele prevăzute la procedura de solicitare a finanţării, după expirarea celor 48 de ore de la solicitarea autorităţii finanţatoare de completare a documentelor lipsă - dacă este cazul;

b) proiectele sunt din domeniul cultură în conformitate cu statutul/actele normative care reglementează activitatea solicitantului şi se încadrează în cel puţin unul dintre obiectivele generale/specifice, după caz;

c) există o succesiune logică a activităţilor prin care proiectul cultural va atinge obiectivul ales;

d) proiectele culturale sunt altele decât obligaţiile ori programele minimale pentru activităţile organizate de Orașul Șomcuta Mare sau instituţiile culturale din subordine;

e) justificarea proiectului cultural (oportunitatea) în raport cu necesităţile şi priorităţile Orașului Șomcuta Mare;

f) capacitatea organizatorică şi funcţională a solicitantului, dovedită prin:

- documentele care însoţesc Formularul de solicitare a finanţării nerambursabile (Anexa 1).

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare nr. 15/2024 privind aprobarea Ghidului Solicitanților actualizat pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul cultură, s-a stabilit că suma de 10 mii lei reprezintă limita superioară a finanțării nerambursabile care poate fi acordată unui proiect.

    PRIMAR

   BUDA GHEORGHE IOAN

               Red. Consilier Juridic

                  Cărmăzan Rodica