ANUNȚ

Privind concursul de recrutare organizat în vederea ocuparii functiei publice de conducere vacanta de Arhitect Sef

Primaria Orasului Somcuta Mare organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacanta de Arhitect Sef – Serviciul Urbanism Cadastru si Agricultura. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Descarcă anunțul

Descarcă CV Europass

Descarcă formular de înscriere

Concursul se va desfasura urmatorului calendar:
- Proba scrisa in data de 13.08.2024 in cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17, ora 10,00
- Proba interviu se va afisa pe site ul Primariei odata cu afisarea rezultatului probei scrise.
- Perioada de depunere a dosarelor : 10.07.2024-29.07.2024
- Proba privind eligibilitatea candidatilor se va efectua in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere al dosarelor conform art. VII alin, 22 din OUG nr. 121/2023

Conditiile generale de participare sunt cele prevazute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

(1) Poate ocupa o functie publica persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) este apt din punct de vedere medical si psihologic sa exercite o functie publica. Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare psihologica organizata prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii;
f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;
g) dovedeste prin certificat sau, dupa caz, prin alt tip de document absolvirea unei perfectionari sau specializari stabilite expres de lege pentru ocuparea unor functii publice;
g1) are cunostinte teoretice in domeniul tehnologiei informatiei, nivel utilizator incepator;
g2) indeplineste conditia de ocupare a postului referitoare la obtinerea unui aviz sau a unei autorizatii, in conditiile legii, in situatia in care pentru functia publica respectiva este prevazuta ca obligatorie aceasta conditie de ocupare a postului, justificata de indeplinirea unor atributii care necesita un astfel de aviz sau autorizatie;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.
l) i s-a aplicat una dintre modalitatile de ocupare a functiilor publice prevazute la art. 466 alin. (2).
(2) Conditia de ocupare a functiei publice prevazuta la alin. (1) lit. g2) se indeplineste in termenele si conditiile prevazute de legislatia specifica.
"(3) Pentru ocuparea functiilor publice de conducere, candidatii trebuie sa fie absolventi cu diploma ai studiilor universitare de master in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023."
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si de la art. 387, functiile publice de conducere de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale organizate la nivelul comunelor si oraselor pot fi ocupate, prin concurs organizat in conditiile legii, de persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta sau studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice.

Conditiile prevazute de legislatia specifica sunt:
- studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, precum şi de inginer in domeniul constructiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economica in constructii, absolventi ai cursurilor de formare profesionala continua de specialitate in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si autorizarii constructiilor, la nivelul municipiilor, altele decat cele prevazute la lit.a ), si oraselor;
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minimum 5 ani.
* Persoanele prevazute la alin. (1) lit. b) si c) care au formatia profesionala de inginer sau subinginer in domeniul constructiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economica in constructii si care au promovat concursul pentru ocuparea functiei publice, dar nu au studii in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, au obligatia sa absolve cursurile de formare profesionala specifice organizate de Institutul National de Administratie in colaborare cu Registrul Urbanistilor din Romania, sub coordonarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in termen de maximum un an de la numire, sub sanctiunea eliberarii din functia publica.

* Prin exceptie, pot participa si persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta sau studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma, in specilitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice (conform art. 465 alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare).

Dosarele se depun incepand cu data de 10.07.2024 data publicarii anuntului pana in data de 29.07.2024 la Compartiment Resurse Umane, et. 1, Camera 11 din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare sau adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si contin documentele prevazute la art. 94 alin. 2 din anexa nr. 10 la OUG nr. 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarul de concurs

Art. 94. - (1) In vederea participarii la etapa de selectie, in termen de 20 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului, in conditiile prevazute la art. 88 alin. (2) si (3), candidatii constituie dosarul de concurs exclusiv in format electronic, prin intermediul platformei informatice de concurs.
(2) Dosarul de concurs contine, in mod obligatoriu:
a) formularul de inscriere prevazut la art. 137 lit. b);
b)copia cartii de identitate;
c) copia actului doveditor emis de autoritatile competente, in cazul in care a intervenit schimbarea numelui consemnat in certificatul de nastere;
d) copia carnetului de munca si/sau a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului detinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, dupa caz;
e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari sau detinerea unor competente specifice, dupa caz;
f) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior demararii etapei de selectie de catre medicul de familie al candidatului, si a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluari psihologice organizate prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;
g) cazierul judiciar;
h) declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica;
i) declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, privind faptul ca, in ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituita sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare.
(3) Pentru functiile publice de conducere, dosarul de concurs include si copia diplomei de master in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau a diplomei echivalente conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Pentru functiile publice din categoria inaltilor functionari publici, dosarul de concurs include si urmatoarele documente:
a) copie a diplomei de master in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice sau a diplomei echivalente conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) copii ale certificatelor sau documentelor care atesta indeplinirea conditiei prevazute la art. 394 alin. (4) lit. d) din prezentul cod.
(5) Prevederile art. 38 alin. (5) si (7) se aplica, in mod corespunzator, si pentru etapa de selectie.
(6) Documentul prevazut la alin. (2) lit. g) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere. In acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilitatii si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia sa completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfasurarii etapei de selectie, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire in functia publica. In situatia in care, la inscrierea la concurs, candidatul solicita expres preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.
Art. 95. - Prevederile art. 39 si 40 se aplica, in mod corespunzator, si pentru etapa de selectie.
Art. 96. - La finalul procesului de constituire a dosarului de concurs, fiecarui candidat i se atribuie un numar de inregistrare a dosarului de concurs care se utilizeaza in comunicarea rezultatelor probelor din etapa de selectie, alaturi de identificatorul unic prevazut la art. 37 alin. (6).

Persoana de contact: Cozmuta Raluca, Consilier, clasa I, grad Superior, 0262/280055, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Toma Alin Florin Secretar General.

Bibliografia de specialitate, tematica de specialitate, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, la secțiunea special creată în acest scop.