HOTARAREA NR. 5 / 2024

Privind actualizarea nomenclatorului stradal al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 06.02.2024,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar BUDA GHEORGHE IOAN, raportul de specialitate inaintat de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari referatul de aprobare al Primarului Orasului Somcuta Mare,
Avizul Comisiei de administratie publica si juridica din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor
- Art. 6 si 7 din Hotararea Guvernului nr. 777/2016 privind structura, organizarea si functionarea Registrului Electronic National al Nomenclaturilor stradale s
- Ordin ANCPI nr. 448/2017 pentru aprobarea normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului Electonic National al Nomenclaturilor stradal,
- Art. 5 alin. (1), alin. (2), alin. (3) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare, nr. 7/1996 rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 129 alin. (14), art. 357 si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului general al Orasului Somcuta Mare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1 – Se aproba actualizarea nomenclatorului stradal al Orasului Somcuta Mare, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Politia Somcuta Mare,
- Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
06.02.2024

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi