HOTĂRÂRE NR. 9 / 2024

Privind utilizarea excedentului bugetar al Orașului Șomcuta Mare din anul 2023

CONSILIUL LOCAL al Orașului Șomcuta Mare, întrunit în ședința ordinară, în data de 06.02.2024,
Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de către domnul Primar, Buda Gheorghe Ioan, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, prin care se motivează necesitatea adoptării prezentei hotărâri, referatul de aprobare al Primarului Orașului Șomcuta Mare,
In conformitate cu prevederile :
- Art. 58 alin. (1) din legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Ordinului ministrului finantelor nr. 5389/2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2023 – Capitolul V ,,Incheierea executiei bugetelor locale si operatiuni specifice unitatilor administrativ teritoriale
Luand in considerare
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Orașului Șomcuta Mare,
Avizul Secretarului general al Orasului Somcuta Mare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. a), art. 136 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptă prezenta,
H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 69,44 mii lei din excedentul bugetar inregistrat la finele anului 2023, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului – Maramureș,
- Domnului Primar al Orașului Șomcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei Orașului Șomcuta Mare,
- Prin afișare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ȘOMCUTA MARE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
MARCHIS IOAN 06.02.2024 SECRETAR GENERAL
TOMA ALIN FLORIN

Cvorum: 15 consilieri prezenți, Pentru: 15 voturi, Împotrivă : 0 voturi, Abțineri : 0 voturi