HOTARARE NR. 8 / 2024

Privind aprobarea contului de execuție bugetară la data de 31.12.2023 al Primăriei Orașului Șomcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara din data de 06.02.2024,
Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de către domnul Primar, Buda Gheorghe Ioan, raportul de specialitate al Serviciul Economic din cadrul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, prin care se motivează necesitatea adoptării prezentei hotărâri, referatul de aprobare al Primarului Orașului Șomcuta Mare,

In baza prevederilor:
- art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 3, 4, 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modi:cările și completările ulterioare;
- art. 74 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
- art. 1 alin. (1) și (2), art. 8 lit. a) și lit. c), art. 11, art. 49 alin. (2), art. 57, art. 58 și art. 73 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2 alin. (2) lit. a), art. 19 alin. (1) și (2), art. 22, art. 27 alin. (1), (2) și (10) și art. 39 alin. (1) al Legii nr. 82/1991, Legea contabilităţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1 alin. (2), art. 3, art. 84, art. 87, art. 88, art. 95 alin. (2), art. 96, art. 98, art. 105 alin. (1), art. 106 alin. (3), art. 133, alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. a), art. 129 alin. (14), art. 138 alin. (6) alin. (8)-(10) alin. (14) şi alin. (16), art. 139 alin. (5), alin. (11) şi alin. (12), art. 139 alin (3) lit. a), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 240 alin. (1)-(4), art. 243, alin. (1), lit. a), și art. 140, alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modi;cările și completările ulterioare;

Tinand cont de:
- Hotararea Consiliului Local nr. 11/2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al Orasului Somcuta Mare, rectificat prin HCL nr. 17/2023, HCL 34/2023, HCL 56/2023, 63/2023, 87/2023,

Luand act de:
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Orașului Șomcuta Mare,
- Viza de control financiar preventiv prorpiu acordata asupra acestui proiect de operatiune,
- Avizul Secretarului general al Orașului Șomcuta Mare

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. a), art. 139 alin. (1) si (3), art. 196 alin. 1) lit. a) din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție bugetară la data de 31.12.2023 al Primăriei Orașului Șomcuta Mare, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
06.02.2024

Cvorum: 13 consilieri prezenti, Pentru 13 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi