HOTARARE NR. 7 / 2024

Privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1.168/2018 a spatiului situat în localitatea Șomcuta Mare, str. Postei

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara din data de 06.02.2024,

Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de către domnul Primar, Buda Gheorghe Ioan, raportul de specialitate al Biroului Venituri din cadrul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, prin care se motivează necesitatea adoptării prezentei hotărâri, referatul de aprobare al Primarului Orașului Șomcuta Mare,
In baza prevederilor:
- art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 3, 4, 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modi:cările și completările ulterioare;
- art. 1 alin. (2), art. 3, art. 84, art. 88, art. 95 alin. (2), art. 96, art. 99, art. 105 alin. (1), art. 106 alin. (3), art. 133, alin. (1) si (2), art. 138 alin. (6) alin. (8)-(10) alin. (14) şi alin. (16), art. 139 alin. (5), alin. (11) şi alin. (12), art. 140 alin. (1) şi alin. (3, art. 197, art. 198, art. 240 alin. (1)-(4), și art. 243, alin. (1), lit. a), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

Tinand cont de:
- contractul de închiriere nr. 1.168/2018 a spatiului situat în localitatea Șomcuta Mare, str. Postei, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si SC BALADOR SRL – Somcuta Mare,
- adresa privind solicitarea pentru prelungirea contractului de inchiriere nr. 1.168/2018,

Luand act de:
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Orașului Șomcuta Mare,
- Viza de control financiar preventiv prorpiu acordata asupra acestui proiect de operatiune,
- Avizul Secretarului general al Orașului Șomcuta Mare

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), art. 139 alin. (1) si (3), art. 196 alin. 1) lit. a) din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 1.168/2018, încheiat între Orașul Șomcuta Mare și SC BALADOR SRL – SOMCUTA MARE, a spatiului situat în Orașul Șomcuta Mare, str. Postei, aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare.
Art. 2. Perioada pentru care se aprobă prelungirea contractului de închiriere este de 1 an de zile.
Art. 3. Se împuternicește Primarul Orașului Șomcuta Mare, pentru semnarea actelor adiționale la contractul de închiriere menționat la art. 1.
Art. 4. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- SC BALADOR SRL – SOMCUTA MARE.

SOMCUTA MARE
06.02.2024

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi