HOTARARE NR. 4 / 2024

Privind alegerea presedintelui de sedinta

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, din data de 06.02.2024,

Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de către domnul Primar al Orașului Șomcuta Mare, domnul Buda Gheorghe Ioan, raportul de specialitate prezentat de Biroul Juridic din cadrul Primăriei Orașului Șomcuta Mare prin care se motivează necesitatea adoptării prezentei hotărâri, referatul de aprobare al Primarului Orașului Șomcuta Mare

In baza prevederilor:
- art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 3, 4, 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modi:cările și completările ulterioare;
- art. 1 alin. (2), art. 3, art. 88, art. 95 alin. (2), art. 96, art. 98, art. 105 alin. (1), art. 106 alin. (3), art. 133, alin. (1), art. 123 alin. (1) şi alin. (4), art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) combinat cu alin. (3) lit. a), art. 138 alin. (6) alin. (8)-(10) alin. (14) şi alin. (16), art. 139 alin. (5), alin. (11) şi alin. (12), art. 140 alin. (1) şi alin. (3), art. 139 alin (3) lit. i), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 197, art. 198, art. 199, art. 233 alin. (2), art. 234, art. 235, art. 236 şi art. 240 alin. (1)-(4), și art. 243, alin. (1), lit. a), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Tinand cont de:
- Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2021, privind aprobarea documentului „REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI SOMCUTA MARE”

Luand act de:
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Orașului Șomcuta Mare,
- Avizul Secretarului general al Orașului Șomcuta Mare

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a), alin. 4 lit. d), art. 139 alin. (1) si (3) lit. i), art. 196 alin. 1) lit. a) din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. (1) Se alege ca presedinte de sedinta, pe o perioada de 3 luni, domnul consilier local MARCHIS IOAN.
(2) In cazul in care presedintele de sedinta ales lipseste, din randul consilierilor locali, se va alege un alt presedinte care va conduce sedinta respectiva.
Art. 2. Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
1. conduce ședințele Consiliului Local;
2. supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri, precum și orice altă propunere legată de procedură, anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra și abținerilor, nominal, dacă consideră că este necesar, urmărind consemnarea acestora în procesul-verbal;
3. semnează hotărârile adoptate de Consiliul Local;
4. semnează procesul-verbal al ședinței, asumându-și responsabilitatea pentru veridicitatea celor consemnate;
5. asigură, în timpul ședințelor, menținerea ordinii și respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;
6. supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a Consiliului Local;
7. semnează procesul-verbal de numerotare și sigilare a documentelor care au fost dezbătute în ședință;
8. aplică sau propune aplicarea, după caz, a sancțiunilor prevăzute de art. 233 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, pentru consilierii locali;
9. îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local sau alte însărcinări date de către Consiliul Local.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
06.02.2024

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 1 vot