HOTARARE NR. 3 / 2024

Privind aprobarea indicatorilor pentru finanțarea/ cofinanțarea elaborării și actualizării Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism al orașului Șomcuta Mare, județul Maramureș

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara convocata de indata, din data de 22.01.2024,

Analizând temeiurile juridice, respectiv:
a) art.15 alin.(2),art.120 alin.(1)și art.121 alin.(1)și alin.(2)din Constituția României, republicată ;
b) art.3 și art.4 din Carta europeană a autonomiei locale,adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art.7 alin.(2) din Codul civil al României,adoptat prin Legea nr.287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare ;
d) art, 25 alin. (2), art. 27' lit. b), art. 46 alin (l6), alin (l7), alin. (I8) si alin. (4), art. 52 și art. 56 alin. (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare ;
e) art. 35 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
f) art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.197 alin.(1) si (2) şi art.243 alin.(1)lit.(a),din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;
g) art. 21, art. 23 alin. (2), art. 31 alin (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
h) art. 3, art. 4, art. 9 alin. (1), art. 22 şi art. 25 alin (1) din Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, aprobata prin Ordin MDRT nr. 2701/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
i) Hotărârea Consiliului Local a orașului Somcuta Mare nr. 147/2009 privind aprobarea Plan Urbanistic General al Orașului Somcuta Mare, județul Maramures şi Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia; Hotararea Consiliului Local nr. 133/2019 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Orasului Somcuta Mare;
j) art.2, alin.(2), art.41 alin.(5), art.50 alin. (4), art.58, art.59, art.61, art.62,și art.70 din Legea nr.24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
k) art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1137/2023 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea programului multiannual privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism;
l) art.7alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,cu modificările și completările ulterioare;
Luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului orașului Șomcuta Mare, în calitatea sa de inițiator ;
b) raportul compartimentului de urbanism și amenajarea teritoruiului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Șomcuta Mare;
c) avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
d) viza de control financiar preventive,
e) avizul Secretarului general al Orasului Somcuta Mare,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aprobă indicatorii pentru finanțarea elaborării și actualizării Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism al orașului ȘOMCUTA MARE, județul Maramureș, structurați astfel:
Valoarea totală este de 154.700,00 lei cu TVA, din care valoarea pentru care se solicită finanțare de la bugetul de stat este de 71.400,00 lei cu TVA, aferentă următoarelor etape:
- Elaborarea PUG-ului și a Regulamentului Local de Urbanism în formă finală pentru obținerea avizelor sociale – 41.650,00 lei cu TVA;
- Întocmirea documentațiilor de specialitate pentru obținerea avizelor – 17.850,00 lei
- Obținerea avizelor - 5.950,00 lei cu TVA
- Rezolvarea tuturor obiecțiilor avizatorilor prin implementarea acestora în documentația PUG fază finală - 5.950,00 lei cu TVA
Art. 2 Se aprobă devizul general cuprinzând cheltuielile pentru care se solicită finanțare de la bugetul de stat, structurate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul orașului Șomcuta Mare, prin compartimentul urbanism, compartimentul contabilitate, financiar, buget.
Art. 4. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului de Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
22.01.2024

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi