HOTĂRÂRE NR. 2/2024

Privind implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de acces agricol, in Oras Somcuta Mare, judetul Maramures

Consiliul Local al UAT ORAS SOMCUTA MARE, Județul MARAMURES, întrunit în ședintă extraordinară din data de 09.01.2024,

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 129, 133, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Orasului Somcuat Mare, în calitatea sa de inițiator, prin care se susține necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei,
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea, oportunitatea și potenţialul e
c) angajamentul de a include în categoria activelor proprii activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectului și de a le utiliza pentru activitatea care a beneficiat de finanţare, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data efectuării ultimei plăți
In conformitate cu prevederile:
- Legea nr. 273/2006 priovind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Art. 66 si 71 din OUG nr. 114/2008 privind instituirea unor masuri in domeniul investiotiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Ghidul de finantare a programului DR 28 – Crearea/Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din spatiul rural – finantat prin AFIR,

In temeiul prevederilor art. 1 alin (2), art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), alin. (7) lit. c), e), f) si alin. (14), art. 139 alin. (3_ lit. e), art. 196 alin. (1) lit. a) si ale art. 287 alin. (1) din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T Ă R Ă R E :

Art.1. - Se aprobă implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de acces agricol in Orasul Somcuat Mare, judetul Maramures’’.
Art.2 – Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei.
Art.3 – Se aprobă lucrările ce vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării.
Art.4. - Cheltuielile aferente investiției se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Planului Strategic (PS) 2023-2027, potrivit legii.
Art.5. – Se aprobă suprafețele de teren si operatorii economici ȋn domeniul agricol deserviți de Proiect, sunt cuprinşi în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre, anexa 3 la prezentul HCL
Art.6 – Se aprobă angajamentul de a include în categoria activelor proprii activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectului și de a le utiliza pentru activitatea care a beneficiat de finanţare, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data efectuării ultimei plăți.
Art.7 – Se aprobă devizul general, anexa 1 la prezentul HCL
Art.8 – Se aprobă referatul privind caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.) al investiţiei „Modernizarea infrastructurii de acces agricol in Orasul Somcuat Mare, judetul Maramures’’, anexa 2 la prezenta hotarare.
Art.9 – Se aprobă studiul de fezabilitate cu denumirea „Modernizarea infrastructurii de acces agricol in Orasul Somcuat Mare, judetul Maramures’’
Art.10. - Reprezentantul legal al Unității Administrativ Teritoriale este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al UAT-ului.
Art.11. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Consiliul Local.
Art.12. – Prezenta hotărâre se comunica:
- Institutiei prefectului Maramures,
- Biroului de Achizitii, Investitii si Proiecte al Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare site

SOMCUTA MARE
09.01.2024

Cvorum: 13 consilieri prezenti, Pentru 13 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi