HOTĂRÂRE NR. 12 / 2024

Privind utilizarea creditului intern în anul 2024

CONSILIUL LOCAL al Orașului Șomcuta Mare, întrunit în ședința ordinară, în data de 06.02.2024,
Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de către domnul Primar, Buda Gheorghe Ioan, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, prin care se motivează necesitatea adoptării prezentei hotărâri, referatul de aprobare al Primarului Orașului Șomcuta Mare,
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Orașului Șomcuta Mare,
Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 4721/15.12.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022,
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 83/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 14), art. 139, art. 196 alin. 1) lit. a) din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Avizul Secretarului General al Orasului Somcuta Mare,
Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă utilizarea in anul 2024 a sumei de 243,74 mii lei din creditul intern, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului – Maramureș,
- Domnului Primar al Orașului Șomcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei Orașului Șomcuta Mare,
- Prin afișare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ȘOMCUTA MARE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
MARCHIS IOAN 06.02.2024 SECRETAR GENERAL
TOMA ALIN FLORIN

Cvorum: 15 consilieri prezenți, Pentru : 15 voturi, Împotrivă : 0 voturi, Abțineri : 0 voturi