HOTARARE NR. 11 / 2024

Privind dezmembrarea unei suprafețe de teren

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara din data de06.02.2024,
Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de către domnul primar al Orașului Șomcuta Mare, domnul Buda Gheorghe Ioan, raportul de specialitate înaintat de Serviciul de Urbanism, Cadastru și Agricultură din cadrul Primăriei Orașului Șomcuta Mare prin care se motivează necesitatea adoptării prezentei hotărâri, referatul de aprobare al Primarului Orașului Șomcuta Mare,
Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare,
Documentația cadastrală întocmită și vizată de domnul inginer Ciorba Emanuil- Gheorghe,
Ținând cont de prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2004 privind aprobarea inventarului aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare, cu modificările și completările ulterioare, Hotarare de Guvern nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al Judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures, Anexa nr. 65, Hotararea Consiliului Local nr. 122/2023 privind atestarea apartenentei unui imobil la domeniul privat al Orasului Somcuta Mare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196 alin. 1) lit. a) Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Avizul Secretarului General al Orasului Somcuta Mare,
Adopta prezenta,
H O T A R A R E:
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea suprafeței de 91 mp inscrisa in CF nr. 50954 Somcuta Mare, nr. cad. 50954, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare în doua loturi, conform documentației cadastrale:
- Lot I: 33 mp,
- Lot II: 58 mp.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
06.02.2024

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi