HOTĂRÂRE NR. 10 / 2024

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Orașului Șomcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orașului Șomcuta Mare, întrunit în ședința ordinară din data de  06.02.2024,

Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de către domnul Primar, Buda Gheorghe Ioan, raportul de specialitate al Serviciul Economic din cadrul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, prin care se motivează necesitatea adoptării prezentei hotărâri, referatul de aprobare al Primarului Orașului Șomcuta Mare,

Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Orașului Șomcuta Mare,

În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2022,

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 nr. 422/2022,

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul  prevederilor art. 129 alin. 2) lit. b), alin. 4) lit. a), art. 139, art. 196 alin. 1) lit. a) din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,     

Avizul Secretarului General al Orasului Somcuta Mare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E:

            Art. 1. Se aprobă bugetul local al Orașului Șomcuta Mare pentru anul 2024, după cum urmează:

Din analiza bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și a executiei bugetare ale aceluiasi an, precum și prevederilor Legii Bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 421/2023, a Deciziilor sefului AJFM Maramures nr. 1, 2/12.01.2024 și nr. 4/22.01.2024, adresele nr. 89 si 92/19.01.2024 și 248/22.01.2024 transmise de catre Ministerul Finantelor Publice, a contractelor de finantare multianuale incheiate cu MDRAP pentru investitiile finantate prin programul PNDL prevazut de OUG nr 28/2013, contractul de finantare prin programul de investii Anghel Saligny si contractelor de finantare incheiate in anul 2022 si 2023, prin PNRR contractele de finantare nerambursabila incheiate cu AFM Bucuresti, pentru anul 2024 și estimarile anilor 2025-2027, se previzioneaza realizarea urmatorilor indicatori:

 

I BUGETUL LOCAL - SURSA A

I. TOTAL VENITURI:                                                             79.818.09 mii lei; Din care:

 • Venituri proprii:                                328,25 mii lei;

Din care:- impozite si taxe locale :                                                  6.362,25 mii lei;

               - cote din impozitul pe venit  (04.02.01) ………….          2.533,00 mii lei;

               - sume din impozitul pe venit (04.02.04)…………            1.433,00 mii lei.

 • Sume defalcate din TVA (11.02.02) :         833,00 mii lei;

cu urmatoarele destinatii :

 • Suma de 72 mii lei pentru  plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar (tichete sociale);
 • Suma de 1.147,00 mii lei pentru  finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevazute de art. 139 alin 2 lit. b)-c) din Legea invatamantului preuniversitar nr. 198/2023;
 • Suma de 3.479,00 mii lei pentru finantarea cheltuielilor cu asistenta sociala si a indemnizatilor pentru persoanele cu handicap, conform Legii nr 448/2005;
 • Suma de 135,00 mii lei pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa (CES).
 • Sume defalcate din TVA pentru Echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) ....... 3.130,00 mii lei;
 • Subventii de la bugetul de stat pentru PUG (42.02.05) …..................................71.40,00 mii lei;
 • Subventii de la bugetul de stat pentru incalzirea locuintei si a suplimentului solizi si pentru energie alocate pentru consumul de combustibili (42.02.34) .............................400,00 mii lei;
 • Subventii de la bugetul de stat in domeniul sanatatii (42.02.41) …....................70,00 mii lei;
 • Finantarea programului national de dezvoltare locala (42.02.65)……..........3.975,93 mii lei;
 • Alte subventii primite de la admnistratia centrala pentru finantarea unor activitatii (43.02.20)…………………………..2.411,43 mii lei;
 • Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru programul national de Investitii Anghel Saligny (42.02.87).............10.370,00 mii lei;
 • Fonduri europene nerambursabile PNRR (42.02.88).........................14.826,00 mii lei;
 • Alocari din sume din PNRR (42.02.89)................................................22.043,80 mii lei;
 • Sume de primit de la UE-FEDR pentru proiectele cod smis 123169 si 121696 (48.02.01.02)………………...7.190,78 mii lei.

        Nota: 1. Utilizarea excedentului cumulat la finele anului 2023, in suma totala de 69,44 mii lei, va fi evidentiata la cod indicator 40.02.14 sume utilizate din excedentul anului precedent, cu destinatiile prevazute de lege si de hotararea CL Somcuta Mare:

                  2. Cu privire la cheltuielile sectiunii de functionare, acestea au fost propuse cu respectarea prevederilor art. 49 alin (9) din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale prin care „pe parcursul executiei bugetare, ordonatorii de credite asigura in totalitate cheltuielile sectiunilor de functionare ale bugetului local’’,

                 nota: aceasta prevedere, in caz de neideplinire, conform art. 78 lit. d din Legea nr 273/2006 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei.

                  3. Cu privire la cheltuielile sectiunii de dezvoltare, acestea au fost propuse cu respectarea prevederilor art. 41 alin (2) din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, respectiv au fost prioritizate acele obiective de investitii la care sunt incheiate angajamente legale (contracte/comenzi) si pentru care s-au asigurat integral surse de finantare prin proiectele de bugete multianuale.

De asemenea, in cadrul sectiunii de dezvoltare sunt cuprinse proiectele cu fonduri europene si sumele au fost cuprinse in conformitate cu contractele de finantare si cu respectarea prevederilor OUG nr. 40/2015 si OUG nr. 124/13.12.2021.

I I. TOTAL CHELTUIELI:                                           79.887,53 mii lei;

 • 51.01 Administratie publica - total: 12.553,20 mii lei;
 • Salarii: ……                      887,10 mii lei;

Din care: - salarii administratie: …………………..3.737,10 mii lei;

               - indemniz. consilieri           ……..……….....150,00 mii lei;

 • Cheltuieli materiale : ...................................................... 569,50 mii lei;
 • Titlul 81 rambursari de credite , suma de…………........760,20 mii lei, din care pentru:

             - conventia nr. 381409/23.09.2021 Ministerul finantelor pentru cofinantare fonduri europene, in conformitate cu prevederile OUG nr. 83/2021….........410,20 mii lei

             - conventia nr. 387616/18.12.2023 Ministerul finantelor pentru cofinantare fonduri europene, in conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2023…........350,00 mii lei.

 • titlul 58.01 cheltuieli din Fondul European de dezvoltare pentru investitia Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in Orasul Somcuta Mare, judetul Maramures-cod Smis :123169… 3.180,51 mii lei

la art.58.01.01 cu suma de  69,44 mii lei( contributie buget local excedent) ;

 la art.58.01.02 cu suma de 3.111,07 mii lei.

 • Cheltuieli titlul 61 «Proiecte cu finantare din sumele aferente PNRR » total…4.037,49 mii lei, din care:

Pentru obiectivul de investitie REABILITAREA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI DIN ORASUL SOMCUTA MARE, JUDETUL MARAMURES - PROIECT NR. C10-I3-123, cu suma de 4.037,49 mii lei (din care suma de 5 mii lei este cofinantare din bugetul local).

 • titlul 71 Cheltuieli de investitie, total………………………118,40 mii lei, din care:

 - servicii de proiectare privind elaborarea Planului Urbanistic General (PUG) si Regulamentul Local de Urbanism (RLU) al Orasului Somcuta Mare, obiectiv de investitie finantat de catrea MDRAP si Consiliul Judetean Maramures...........................................71,40 mii lei ;

- plata platforma site actualizat conform standerdelor privind comunicarea documentelor 20,00 mii lei.

            CARTOGRAFIERE-ORTOFOPLAN INTREG UAT ORASUL SOMCUTA MARE, JUDETUL MARAMURES ……….27,00 mii lei

 

Cap.54.02 Alte servicii publice generale                              317,50 mii lei; din care :

     subcap 54.02.10 Servicii de evidenta a persoanei, suma de 267,50 mii lei, din care :

 • salarii pentru S.E.P…………………………………..210 mii lei 
 • bunuri si servicii……………………………………...57,50 mii lei ;

subcap 54.02.05 Fond de rezerva bugetara, suma de ………50,00 mii lei, din care :

 1. Titlul 50 fond de rezerva……………. ….................50,00 mii lei;

Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi – total:  640,00 mii lei;

Din care :

 • dobanzi credit BCR ….....                       ……... …….... …24,00 mii lei;
 • dobanzi credit BEI (12.100 euro)………………………..……65,00 mii lei;
 • dobanzi credit CEC (grafic la contractual de credit de investitii) 300,00 mii lei;
 • dobanzi credit Ministerul Finantelor pentru investitii OUG 83/2021 conventia nr. 381408/23.09.2021………73,80 mii lei;
 • dobanzi credit Ministerul Finantelor pentru cofinantare fonduri europene OUG 83/2021 conventia nr. 381409/23.09.2021………30,80 mii lei;
 • dobanzi credit Ministerul Finatelor pentru cofinantare fonduri europene OUG 24/2023 conventia nr. 382962/06.09.2023………18,70 mii lei;
 • dobanzi credit Ministerul Finatelor pentru cofinantare fonduri europene OUG 92/2023 conventia nr. 387616/18.12.2023………127,70 mii lei.

Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala – total:    694,50 mii lei;

Subcap 61.02.03.04 politie comunitara, total :………...558,00 mii lei, din care :

Salarii :                                  500,00 mii lei;

Cheltuieli materiale, total         58,00 mii lei;

Subcap 61.02.05 Protectie civila, total : …..................  136,50 mii lei, din care :

Titlul 20 bunuri si servicii total : 136,50 mii lei

Cap.65.02 Invatamant - total:   ….............................. 8.260,27 mii lei;

 • Subcap 65.02.04.01 Invatamant secundarc, cu suma de 327,61 mii lei, din care

            Cheltuieli de investitie, titlul 71, total…………….........…462.18 mii lei, din care:

-Proiect tehnic de reabilitare si extindere cladire Liceul Teoretic Ioan Buteanu – Somcuta Mare (PNDL OG 28/2013)…………………............228,72,00 mii lei (suma de 200 mii lei din bugetul local pentru cheltuieli neeligibile, iar suma de 28,72 mii lei din contractul de finanatare program PNDL;

-Proiect tehnic de reabilitare si extindere Gradinita cu program prelungit – Somcuta Mare (PNDL OG 28/2013)…………………..................................83,50 mii lei (suma de 50 mii lei din bugetul local pentru cheltuieli neeligibile, iar suma de 33,50 mii lei din contractul de finanatare program PNDL;

-Reabilitare scoala generala Codru Butesii.........149,96 mii lei (suma de 50 mii lei din bugetul local pentru cheltuieli neeligibile, iar suma de 99,96 mii lei din contractul de finantare program PNDL;

 • Cheltuieli titlul 61 « Proiecte cu finantare din sumele aferente PNRR » total 2.865,43 mii lei, din care :

Pentru obiectivul de investitie «REABILITAREA MODERATA A SCOLII PRIMARE IN ORASUL SOMCUTA MARE, JUDETUL MARAMURES - PROIECT NR C10-I3-2430» cu suma de 2.865,43 mii lei (din care suma de 5 mii lei este cofinantare din bugetul local)

 • Subcap 65.02.04.02 invatamant secundar( Liceul Teoretic Ioan Buteanu din Orasul Somcuta Mare) cu suma de ………………………………1.332,00 mii lei, din care

Cheltuieli cu salariile titl.10, total ……. 50 mii lei (din sume defalcate din TVA cod 11.02.06, pentru naveta 50,00 mii lei)

Cheltuieli materiale titl.20, total :    …….......................................1.147,000 mii lei;

Din sume defalcate din TVA cod 11.02.02 pentru finatarea cheltuielilor materiale 1.147,00 mii lei

         Ajutoare in numerar titlul  57:………………...........135,00 mii lei. (sumele pentru CES)

Subcap 65.02.13 Invatamant anteprescolar (cresa)cu suma de .……607,45 mii lei, din care

        Titlul 71 investitii…………………………………..........607,45 mii lei, din care :

- proiect tehnic si lucrari de executie cresa (program de finantare prin PNDL), cu suma de 607,45 mii lei din care : de la bugetul de stat - PNDL=557,45 mii lei, iar suma de 50 mii lei reprezinta contributia din bugetul local pentru cheltuieli neeligibile).

 Subcap 65.02.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (Orasul Somcuta Mare) cu suma de 2.993,21 mii lei, din care

 • Ajutoare in numerar titlul 57 :…………………...72 mii lei, din care: suma de 72,00 mii lei pentru tichetele sociale de stimulare a frecventarii invatamantului distribuite de catre Directia de asistenta sociala din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare ;
 • Cheltuieli titltul 61 «Proiecte cu finantare din sumele aferente PNRR» total 2.921,21 mii lei, din care:

Pentru obiectivul de investitie « DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE ALICEULUI TEORETIC « IOAN BUTEANU SI A STRUCTURILOR ARONDATE DIN ORASUL SOMCUTA MARE, JUDETUL MARAMURES» cu suma de 2.921,21 mii lei (din care suma de 5 mii lei este cofinantare din bugetul local)

Cap. 66.02 Sanatate:                                                             181,50 mii lei;

 • Subcap 66.02.08 servicii de sanatate publica

Salarii  asistente  medicale comunitare………………………….70 mii lei

 • Subcap 02.50.50 alte cheltuieli in domeniul sanatatii ,total …....111,50 mii lei

Din care : -iluminat si incalzire, utilitati si alte cheltuieli ………………11,50 mii lei,

Titlul 71 investitii………………………..........100,00 mii lei, din care DALI si SF pentru reabilitare energetica sediu administrativ str. Cornului nr 36, cu finantare prin PNRR                      

Cap. 67.02 Cultura – total:     …………………………. 3.888,20 mii lei; cu detalieri pe fiecare subcapitol, astfel :

Subcapitol  67.02.03.01 Biblioteci, suma totala de……..……...85,00 mii lei, din care:

 • Salarii………… ………………..70,00 mii lei
 • Bunuri si servicii …………… 15,00 mii lei

 

Subcapitol 67.02.03.06 Case de cultura, suma totala de…………..65,00 mii lei, din care: Cheltuieli materiale total (titlu 20).

 • Bunuri si servicii …………………… 65 mii lei ;

Subcapitol 67.02.03.07 Camine culturale, suma totala de ………1.206,50 mii lei, din care:

Cheltuieli materiale total ( titlu 20) ……………………………....77,50 mii lei;      

 • Bunuri si servicii de intretinere…… 77,50 mii lei ;
 • Titlul 71 investitii…………………1.129 mii lei, din care :

- DALI, PT si executie Sistematizare verticala Camin cultural Finteusu Mare ........800 mii lei;

- PT si lucrari de executie eficientizare consum energie electrica camin cultural Finteusu Mare 58 mii lei

- PT si lucrari de executie eficientizare consum en. electrica camin cultural Valenii Somcutei   58 mii lei

- cheltuieli de reparatii capitale Camin cultural Ciolt .suma de 113,00 mii lei (plata restanta)

- DALI, PT si executie Sistematizare verticala Camin cultural Buteasa .........100 mii lei 

Subcapitol 67.02.03.08 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale, suma totala de ……………………………………………………………………..66,20 mii lei, din care:

Cheltuieli materiale total ( titlu 20) …………………………66,20 mii lei ;      

 • Bunuri si servicii de intretinere pentru cladirea, str. Republicii nr 26, reabilitata prin POR smis 123169…… 66,20 mii lei ;

Subcapitol 67.02.05.01 Sport…………………………..………538,00 mii lei, din care :

 • Cheltuieli salariale (titlu 10) sala de sport…………………....100,00 mii lei
 • Cheltuieli materiale total (titlu 20) ……….……………..….80 mii lei
 • finantari nerambursabile « Sportul pentru toti » titlul 59150 mii lei
 • Titlul 71 investitii……………………………………………208 mii lei, din care :

- proiect tehnic si lucrari de executie eficientizare consum en. electrica la sala de sport suma de 58 mii lei ;

- DALI privind reparatii capitale si modernizari conform cerintelor ISU ……150,00 mii lei

Subcapitol 67.02.05.02 Tineret, suma totala de……………………893,00 mii lei, din care :

Cheltuieli materiale total ( titlu 20) …………...........................……….93,00 mii lei      

 • Cadouri copii…………………………….……40,00 mii lei ;
 • Cheltuieli de intretinere baza sportiva :.....53,00 mii lei

Titlul 71 investitii……………………………………………800,00 mii lei, din care :

- documentatii tehnice, amenajari locuri de joaca copii si agrement pentru tineret cu suma de 800,00 mii lei 

Subcapitol 67.02.05.03 Intretinere parcuri, suma totala de……….130,00 mii lei, din care :

Cheltuieli materiale total ( titlu 20)  ………………………………...50,00 mii lei     

 • Intretinere spatii verzi…………..…50,00 mii lei
 • Titlul 71 investitii……………………………………………….....80,00 mii lei, din care :

- « Servicii de consultanta in vederea depunerii Cererii de finantare in cadrul Programului Regional Nord Vest 2021-2027, POR AXA 7.1.4.b-REGENERARE URBANA PRIN AMENAJAREA UNOR SPATII NEUTILIZABILE DIN ORASUL SOMCUTA MARE, JUDETUL MARAMURES si documentatii tehnice, expertize proiect tehnic si lucrari de executie regenare urbana POR 2021-2027 ……….….80 mii lei 

Subcapitol 67.02.50 Alte cheltuieli in domeniul culturii, suma totala de 904,50 mii lei, din care :

 • Cheltuieli materiale total ( titlu 20) ……………………………………105 mii lei

Ziua eroilor…………………………………………………3 mii lei ;

Ziua armatei romane 25 oct 2023……………………….2 mii lei ;

Eveniment 1 dec 2023 ………………………………….…5 mii lei ;

Zilele culturale ale orasului editia a VII-a 24-27 iunie 2024 cofinantare pentru obtinere finantare proiect cultural de la Consiliul judetean Maramures………………………………………………….…10,0 mii lei ;

Alte actiuni culturale organizate de Consiliul Local Somcuta Mare conform calendarului cultural…..…………35 mii lei

 Utilitati pentru Centrul cultural Chioarul………………50 mii lei

 • Titlul 58 fonduri europene, suma de ……………………………………526,50 mii lei

          titlul 58.01 cheltuieli din Fondul European de dezvoltare pentru investitia Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in Orasul Somcuta Mare, judetul Maramures-cod Smis :123169 cu suma de 526,50 mii lei ;                          

 • Titlul 59 finantari nerambursabile în 2024 suma de ……………….210,00 mii lei, din care :

-Actiuni conform ghidului de finantare in domeniul culturii (titl 59.11)…60 mii lei ;

-finantari culte titl 59.12…………………………………………………150 mii lei

 • Titlul 81 rambursari de credite , suma de…………53 mii lei, din care pentru :

- conventia nr. 382962/06.09.2023…Ministerul finantelor pentru cofinantare fonduri europene, in conformitate cu prevederile OUG nr24/2023….........53 mii lei

Titlul 71 investitii……………………………10,00 mii lei, din care  Monument Fantana 

Cap.68.02 - Asistenta  sociala:  ……………………………11.145.90 mii lei;

Sub capitolul 68.02.05.02  Cheltuieli cu asistenta sociala, cu suma de….3.479,00 mii lei, din care :

Titlul 10 salarii …………………..2.040 mii lei nota: pentru un nr. de 60 de asistenti sociali, aceasta suma ajunge pentru plata salariilor aferente lunilor dec 2023 – octombrie 2024, daca se modifica salariul minim pe economie din trimestrul II 2024;

Titlul 57 ajutoare sociale………………………………………1.439,00 mii lei, din care :

                indemnizatii persoane cu handicap  – 70 pers , total suma de 1.439,00 mii lei,

nota :aceasta suma ajunge doar pentru plata indemnizatiilor aferente lunilor dec. 2023-septembrie 2024, daca se modifica salariul minim pe economie din trimestrul II 2024.

Sub capitolul 68.02.15.02  Prevenirea excluderii sociale, cu suma de………400,00 mii lei

 • Titlul 57 ajutoare sociale………………………………………400 mii lei, din care :

subventie pentru incalzirea locuintei cu combustibili lichizi si/sau solizi..….. 400 mii lei

 • Subcapitolul 68.02.12 Unitati de asistenta medico sociala, cu suma de 7.266,90 mii lei, din care :
  • Cheltuieli titlul 61 « Proiecte cu finantare din sumele aferente PNRR » total 7.266,90 mii lei, din care :

Pentru obiectivul de investitie « Centru de zi de asistenta si recuperare pentru persoane varstnice în orașul Șomcuta Mare, județul Maramureș» cu suma de 7.266,90 mii lei (din care suma de 5 mii lei este cofinantare din bugetul local.

Cap.70.02 Dezvoltare publica si locuinte total  ….................2.154,80 mii  lei;

 • subcap 70.02.30 Alte ativitati in domeniul locuintelor (administrare spatii fond locativ - bloc ANL si locuinte sociale) suma totala de…..................................…156,00 mii lei din care :

   Titlul 20 bunuri si servicii :……………………………………………116,00 mii lei

 - pentru gaz si curent (20.01.03) suma de  …    .……………......................66,00 mii lei;

 - pentru bunuri si servicii de intretinere centrala termica, suma de  …….……10 mii lei;

 - apa pentru prepararea apei calde menajere…………………………………...5,00 mii lei;

 - cheltuieli de asigurare obligatorii pentru locuinte (bloc ANL)………..…….10,00 mii lei

 - cheltuieli de asigurare obligatorii pentru locuinte str. Postei (bloc C1 si C2…10,00 mii lei

 - cheltuieli de asigurare obligatorii pentru locuinte str. Postei (bloc C1 si C2…15,00 mii lei

 • Titlul 55 Alte transferuri catre Institutii Publice – sume reprezentand recuperarea investitiei rezultate din incasarea cuantumului chiriei - partea de amortizare ANL Bucuresti: 40 mii lei
  • subcap 70.02.05.01 Alimentare cu apa potabila, total din care : 428,80 mii leii

-Titlul 20 bunuri si servicii, suma de …………………………………..….20,00 mii lei

                            Cotizatie ADIL MM 2024 lei (til.20)….............................   20 mii lei;

- Titlul 81 rambursari de rate de capital : suma de ……………………210,00 mii lei

                    Rambursare rata credit BEI……………………. …..    ……210,00 mii lei 

( 37.823,12 euro pentru anul 2024 la un curs estimat de 5,5 lei/euro la care se adauga marja de risc de schimb valutar de 5%)

 • Titlul 58 fonduri europene, suma de …… 68,80 mii lei, din care pentru:
 1. Cofinantare • POIM Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures - contract de finantare nr. 1822/03.02.2023, cod SMIS 2014 + 157094 cu suma de 68,20 mii lei.
 2. Cofinantare Asistenta Tehnica - Proiectul Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures, contract de finantare nr. 222/30.10.2018, cod SMIS 2014+123224; proiect integrat apa canalizare POIM ADI MM cofinantare………………………………………………………0,60 mii lei

- Titlul 71 Investitii :…………………………………………………………… 130 mii lei

 • Executie Alimentare cu apa in localitatea Finteusu Mare 10,00mii lei;
 • SF, PT unitar Executie Alimentare cu apa in localitatile Hovrila –Buteasa-Ciolt 70,00 mii lei;
 • cu apa localitatea Runc (taxe ISC)…………........................5 mii lei;
 • Achizitie teren bazin apa localitatea Ciolt…………………….…35 mii lei;
 • Achizitie teren bazin apa localitatea Buteasa……………………10 mii lei;
  • subcap 70.02.06 iluminat public, total 640 mii lei;

  * bunuri si servicii…………………………………...…….....545,00 mii lei, din care:

 - pentru iluminat public 20.01.03 suma de ……………………400 mii lei ;

 - pentru bunuri si servicii de intretinere, suma totala,  ………. 145 mii lei.

 - Titlul 71 Investitii :………………………………………..…95 mii lei, din care :

Cresterea Eficientei energetice a Infrastructurii de iuluminat public in Orasul Somcuta Mare  95,00 mii lei;

subcap 70.02.50 alte cheltuieli in domeniul locuintei, total      900,00 mii lei;

Titlul 71 investitii……………………………...........................900,00 mii lei, din care :

Constructie bloc locuinte sociale 32 apartamente, in baza programului prevazut de Legea nr 114/1996, strada Postei nr. 3 C cu suma de 830 mii lei reprezintand contributia din bugetul local.

Documentatii tehnice si SF pentru Constructie bloc locuinte sociale 32 apartamente, in baza programului prevazut de Legea nr. 114/1996, strada Miresului cu suma de 70 mii lei reprezintand contributia din bugetul local.

subcap 70.02.07 Alimentare cu gaze naturale pe localitati, total      30,00 mii lei;

Titlul 71 investitii…………………………….................30,00 mii lei, din care pentru documentatii tehnice si studiu de fezabilitate extindere retea de gaz  pe strazi aapartinatoare Orasului Somcuta Mare, prin programul national Anghel Saligny……………30 mii lei

Cap. 74.02 Protectia mediului                                                          6.208,97 mii lei;

subcap 74.02.05.01.Salubritate, total  ……………………………  496,75 mii lei;

 • Cheltuieli titlul 61 « Proiecte cu finantare din sumele aferente PNRR » total 496,75 mii lei, din care :

Pentru obiectivul de investitie «CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE IN ORASUL SOMCUTA MARE, COD PROIECT C3 I1B 0122000048» cu suma de 496,75 mii lei (din care suma de 5 mii lei este cofinantare din bugetul local)

subcap 74.02.05.02.Colectarea,tratarea si distrugerea deseurilor, total   5.506,02 mii lei;

 • Cheltuieli cu bunuri si servicii(titl 20)……………………………………1.020,00mii lei
 • Salubritate-taxe colectare deseuri, …………………….. 980,00 mii lei
 • Contributie ADIGIMM………..   20,00 mii lei ;
 • Contract Protan « deseuri animale » si taxe AFM Bucuresti si alte taxe si cheltuieli 10,00 mii lei ;
 • Cheltuieli materialel pentru masina de curatat stradal…………….…….10 mii lei
 • Cheltuieli titlul 61 «Proiecte cu finantare din sumele aferente PNRR» total 4.486,02 mii lei, din care:

Pentru obiectivul de investitie « INFIINTAREA SI DOTAREA UNUI CENTRU DE COLECXTRE PRIN APORT VOLUNTAR IN ORASUL SOMCUTA MARE, COD PROIECT C3 I1A 0122000087 » cu suma de 4.486,02 mii lei( din care suma de 5 mii lei este cofinatare din bugetul local.

subcap 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor uzate, total   ….. .........206,2 mii lei;

 • Rambursari de credite (titlul 81)………………………………………106,20 mii lei;

Rambursare rate credit BCR 12 rate x 8848 lei/luna  ………….……....106.20 mii lei; 

Cheltuieli de investitii total( art 71.01.01)………………………….….100,00 mii lei;

Extindere canalizare menajera in localitati apartinatoare Orasului Somcuta Mare  100,00 mii lei.

Cap. 80.02 Alte actiuni economice:                      222,50 mii lei;

Cheltuieli materiale titlul 20…………………150,00 mii lei (finantarea cheltuielilor activitatilor administrative : piata – ambient, inclusiv cheltuielile cu microbuzul scolar primit de la MDRAP)

Cheltuieli titlul 56.78 Transferuri din bugetul AFIR catre pentru sustinerea proiectelor PS 2023-2027 pentru obiectivul de investitie « Accesorii pentru buldoexcavator » cu suma de 67,50 mii lei;

Cheltuieli de investitii total titlul 71……………5,00 mii lei pentru plata consultant Accesorii pentru buldoexcavator prin AFIR;

Cap. 83.02 Agricultura (paza padurilor):               …        125 mii lei;

Titlul 20 bunuri si servicii :…………………………………….25,00 mii lei

Paza padure Ocol Silvic Somcuta, suma de………………….……5 mii  lei;

Paza padure Ocolul Silvic Tg. Lapus suma de            ……………10.mii lei 

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative suma de 10 mii lei,

 • Titlul 71 investitii……….......................................................100 mii lei, din care :

Amenajament silvic (activ necorporal avand durata de utilizare 10 ani)  100,00 mii lei

Cap. 84.02 Drumuri si poduri):                                           33.495,19 mii lei ;

Subcap 84.03.01 Drumuri, cu suma de ………………............19.638,23 mii lei, din care :         

 • Titlul 20 bunuri si servicii, suma de……………………...630,55 mii lei, din care:
  • Reparatii drumuri art 20.02……………………….......……530,55 mii lei;
  • Serv de intretinere si serv de dezapeziri art 20.01.09……….100,00 mii lei
 • Titlul 60 PNRR Pista de biciclete investitii…………..14.830,28 mii lei ;
 • Titlul 71 investitii……….......................................……...4.177,40 mii lei, din care :
  • Reabilitare DC 64 prin program PNDL ..................3.756,30 mii lei(suma de 500 mii lei din sume de echilibrare de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile, iar suma de 3.256,30 mii lei din contractul de finanatare program PNDL;
  • DALI si executie asfaltari in localitatea Buciumi, etapa 2 (plata restanta) 91,10 mii lei ;
  • SF Varianta de ocolire Somcuta Mare in Acord de parteneriat cu Consiliul Judetean Maramures (HCJ nr. 52/28.02.2023, cofinantare suma de 171,50 mii lei si buget local, suma de 158,50 mii lei) cu suma totala de 330,00 mii lei.

Subcap 84.03.03 Strazi, cu suma de……………………..13.856,96 mii lei, din care 

 • Titlul 20 bunuri si servicii, suma de…………………….210,050 mii lei, din care:
  • Reparatii strazi art 20.02…………………………………160,05 mii lei;
  • Serv de intretinere si serv de dezapeziri art 20.01.09……..50,00 mii lei
 • Titlul 81 rambursari de credite, suma de……………1.364,70 mii lei, din care pentru :
  • CEC BANK (12 rate x 31.481,03 lei/rata)……………. 378 mii lei,
  • Ministerul finantelor conventia nr. 381408/23.09.2021 (OUG 83/2021) 986,70 mii lei,

Titlul 71 investitii………………………………….........12.282,21 mii lei, din care:

- Modernizare strazi Anghel Saligny .............10.400 mii lei (din buget local 30 mii lei si din subventii de la bugetul de stat: 110.370 mii lei) ;

- statii electrice program Afm ………………..1.882,21 mii lei.

II. BUGETUL CREDITELOR INTERNE, SURSA C

In conformitate cu prevederile OMFP nr 5389/2023 privind aprobarea normelor metodologice privind incheierea exercitului bugetar al anului 2023, suma de 243,74 mii lei, neutilizata in exercitiul financiar al anului 2023, din conventia de imprumut nr. 381409/23.09.2021, incheiata intre Orasul Somcuta Mare si Ministerul Finantelor in baza art. 1 din OUG 83/2021, dar si a celor incheiate in baza art. 1 din OUG nr 24/2023, - conventia nr. 382962/06.09.2023 si OUG nr 92/2023, conventia nr. 387616/18.12.2023, privind unele masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului;

Se utilizeaza in exercitiul financiar 2024, pentru aceleasi obiective de investitii, astfel:

La venituri la cod indicator 21C41.02.17 Sume aferente imprumuturilor contractate cf OUG 24/2023, cu suma totala de 108,28 mii lei (in executie in lei este suma de =108.276,07 lei);

La venituri la cod indicator 21C41.02.19 Sume aferente imprumuturilor contractate cf OUG 92/2023, cu suma totala de 135,46 mii lei (in executie in lei este suma de =135.459,43 lei).

La cheltuieli suma totala de 243,74 mii lei se aloca la urmatoarele capitole, din care:

 • 51.07.01.03 Autoritati executive, cu suma totala……………..243,74 mii lei, din care :
  • 58.01.01 Finantare nationala - suma de 135,46 mii lei (cetate) ;

Pentru obiectivul de investitii : Imbunatatirea Calitatii vietii populatiei in orasul Somcuta Mare suma de 243,74 mii lei SMIS 123169 ( pentru cheltuieli neeligibile);

 • 81.02.05 rambursare de credit cu suma de 108,28 mii lei

Pentru obiectivul de investitii : Imbunatatirea Calitatii vietii populatiei in orasul Somcuta Mare suma de 108,28 mii lei SMIS 123169 - se restituie, parte de cheltuieli de cofinantare de 2% aferente cheltuielilor eligibile si neutilizatala data de 31.12.2023.

 

III.BUGETUL DE VENITURI PROPRII SI AL ACTIVITATII AUTOFINANTATE SURSA E

Bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii autofinatate din venituri proprii, COD 10, din cadrul Liceului Teoretic Ioan Buteanu, Somcuta Mare - Gradinita cu program prelungit

Veniturile proprii sunt previzionate la cod 33.10.14 in suma de 90 mii lei.

Cheltuielile sunt previzionate in suma totala de 119,49 mii lei    

la cap 65.10 Invatamant prescolar   ………….. 119,49 mii lei ;

 • Chelt materiale …………………………. …. 119,49 mii lei, din care pentru:
  • Gradinita de copii – hrana suma de ……….….. 90 mii lei,
  • cu aprobarea utilizarii excedentului din anul 2023 in 2024 la sectiunea de functionare : 29,49 mii lei alte cheltuieli cu bunuri si servicii.

   

Art. 2.  Prezenta hotărâre se comunică:

 • Instituției Prefectului – Maramureș,
 • Domnului Primar al Orașului Șomcuta Mare,
 • Serviciului de Economic din cadrul Primăriei Orașului Șomcuta Mare,
 • Prin afișare.

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                     ȘOMCUTA MARE                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

                       MARCHIS IOAN                                   06.02.2024                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                                       TOMA ALIN FLORIN

 

 

 

 

   Cvorum: 15  consilieri prezenți, Pentru : 14  voturi, Împotrivă : 0  voturi,  Abțineri : 1  vot