HOTARARE NR. 1 / 2024

Pentru aprobarea organizarii Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat ce va functiona in Orasul Somcuta Mare, cu localitatile componente si apartinatoare,
in anul scolar 2024-2025

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara din data de 09.01.2024,

In baza prevederilor:
- art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 3, 4, 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modi:cările și completările ulterioare;
- Adresa LiceuluiTeoretic Ioan Buteanu Somcuta Mare nr. 5164/19.12.2023
- art. 19 a Legii nr. 198/2023 a invatamantului preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordin OMEC 6799/2023 pentru aprobarea metodologiei privind reorganizarea unitatilor de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica si pentru aprobarea Calendarului activitatilor privind reorganizarea unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2024/2025, Ordin OMEC 6800/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind procesul de organizare a retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar si pentru aprobarea Calendarului operatiunilor de organizare a retelei scolare pentru anul 2024/2025,
- art. 1 alin. (2), art. 3, art. 84, art. 88, art. 95 alin. (2), art. 96, art. 99, art. 105 alin. (1), art. 106 alin. (3), art. 129 alin. (1), art. 133, alin. (1) si (2), art. 138 alin. (6) alin. (8)-(10) alin. (14) şi alin. (16), art. 139 alin. (5), alin. (11) şi alin. (12), art. 140 alin. (1) şi alin. (3), art. 197, art. 198, art. 240 alin. (1)-(4), și art. 243, alin. (1), lit. a), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

Tinand cont de:
- Avizul conform al Inspectoratului Scolar Judetean Maramures nr. 13312/28.12.2023
Luand act de:
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Orașului Șomcuta Mare,
- Avizul Secretarului general al Orașului Șomcuta Mare

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d), alin. 7 lit. a), art. 139, art. 196 alin. 1) lit. a) din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba Reteaua Scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Somcuta Mare, cu localitatile componente si apartinatoare, pentru anul scolar 2024-2025, in conformitate cu Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Liceului teoretic ,,Ioan Buteanu’’ Somcuta Mare,
- Inspetoratului Scolar Judetean Maramures,
- Prin afisare.