Proiect de Hotarare

Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

CONSILIUL LOCAL al orasului Somcuta Mare,

 
Examinând :
 
• Raportul  de  specialitate  din data  21.03.2017,  promovat  de  către  Biroul Venituri din 
cadrul orasului Somcuta Mare;
În temeiul prevederilor:art. 9 pct. 3 Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
• art. 495, pct. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal ; 
• art. 457, art. 458,art. 459, art. 460,art. 462, art. 465, art. 467, art. 470, art. 472, art. 474, art. 475, art. 477, art. 478, art. 481, art. 483, art. 486, art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 
• art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
• art. 266, al. 6 din Legea nr. 207/2015 Codul de procedură fiscală; 
• art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
 
Având în vedere
• avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Somcuta Mare; 
• avizul secretarului orasului Somcuta Mare; 
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 4, lit. C, art. 45 si art. 115 alin. 1, lit b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 

HOTĂRĂŞTE:

 
ART. 1. Se stabilesc valorile impozabile, cotele de impozitare, impozitele şi taxele locale, respectiv amenzile contravenţionale, aplicabile persoanelor fizice şi juridice, pentru anul 2018, astfel cum sunt ele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
ART. 2. (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, se plătesc în două rate egale, până la datele de 31 martie 2018 şi 30 septembrie 2018, inclusiv.
(2) Taxa pe clădiri și taxa pe teren se plătesc lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.
(3) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, în cuantum de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2018.
 
ART.3. (1) Se stabileşte cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, la 3% aplicată asupra valorii serviciilor de reclamă şi publicitate cu excepția TVA.
(2) Taxa stabilită la alin. 1 se plăteşte lunar până în data de 10 a lunii urmatoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.
ART. 4. (1) Se stabileşte cota impozitului pe spectacole la 2% în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională și la 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate mai sus.
(2) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până în data de 10 a lunii urmatoare celei în care a avut loc spectacolul.
 
ART. 5. Pentru neachitarea la termenele de scadenţă de către contribuabili a obligaţiilor de plată datorate bugetelului local al orasului Somcuta Mare, se datorează după aceste termene majorări de întârziere, conform prevederilor legale referitoare la creanțele bugetare locale.
 
ART. 6. Pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie 2018, a impozitului pe clădiri, teren, şi asupra mijloacelor de transport datorate pentru întregul an, de către persoanele fizice şi persoanele juridice, se acordă o bonificaţie de 10 %.
 
ART. 7. Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori.
 
ART. 8.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2018.
 
Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Primarul orasului Somcuta Mare prin Biroul Venituri.
 
Art.10. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Primarul oraşului Şomcuta Mare;
- Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
- Serviciului Ecomonic;
- Biroului Venituri
 
 
Iniţiator,
Buda Gheorghe Ioan            
Primarul oraşului Şomcuta Mare
 
 
 
 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.