PROCES VERBAL 31.10.2017

Încheiat astazi 31.10.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost convocati toti membrii consiliului local.


La sedinta sunt prezenti domnul Primar, domnul Secretar Alin Toma, doamna Rodica Carmazan, consilier juridic, se alatura sedintei si doamna Tatiana Bot, Sef Serviciu Economic, precum și 14 consilieri locali. Lipseste domnul consilier local Butean Bogdan. De asemenea la sedinta sunt prezenti domnul Marinescu Teodor, în calitate de delegat satesc al satului Buteasa, domnul Ciolte Alexadru Ioan și domnul Popoviciu Gheorghe Izidor.

Presedinte de sedinta este domnul consilier Maries Emil Gavril.
Domnul Secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 14 voturi pentru.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al doamnei Grama Terezia Ildiko, reprezentant al Partidului Social Democrat, ca urmare a demisiei acesteia.
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului domnului Ciolte Alexandru Ioan, consilier local din partea Partidului Social Democrat.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.09.2017 al Primariei Orasului Somcuta Mare.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a achizitiei de servicii: Evaluare patrimoniu UAT Oras Somcuta Mare.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a achizitiei de Servicii de mentenanta pentru centralele termice si iscirizarea lor din imobilele apartinand Orasului Somcuta Mare.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a achizitiei de Servicii de deszapezire pentru sezonul rece 01.11.2017-31.03.2018 pe raza Orasului Somcuta Mare.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 10661/19.11.2012 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si doamna Zagrean Zorica Edita.
8. Proiect de hotarare privind recalcularea chiriei pentru locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte pentru tineri destinate inchirierii realizate de ANL, situate in loc. Somcuta mare, str. Targului, nr. 7C.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de dezabilitate al obiectivului de investitie ''Bloc de locuinte sociale cu 32 de apartamente in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures''.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic al obiectivului de investitie ''Extindere sistem de supraveghere video existent in localitatile apartinatoare UAT Somcuta Mare''.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii unui teren din domeniul public al statului in domeniul public al Orasului Somcuta Mare.
12. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru imobilul teren si cladire Scoala I si II, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 5.
13. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru strada Avram Iancu Somcuta Mare.
14. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafta de 1430 mp situat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de referinta la licitatia de masa lemnoasa pe picior, din terenul cu vegetatie forestiera apartinand Orasului Somcuta Mare.

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se aproba cu 14 voturi pentru.
Domnul Secretar prezinta un borderou suplimentar ce cuprinde sase proiecte de hotărâre.
1. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 44/2016 privind alegerea comisie de validare.
2. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 49/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.
3. Proiect de hotarare privind transformarea functiei contractuale de administrator I in administrator retea IA din cadrul statului de functii al Liceului Teoretic Ioan Buteanu Somcuta Mare.
4. Proiect de hotarare privind completarea cu date de carte funciara a HCL nr. 40/2016 privind atribuirea in folosinta gratuita Bisericii Greco Catolice Somcuta Mare, a terenului in suprafata de 500 mp, situat in Orasul Somcuta Mare.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ''Construire teren de sport multifunctional, cu gazon sintetic in Orasul Somcuta Mare''.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii din fonduri europene a proiectului de investitie ''Construire teren de sport multifunctional, cu gazon sintetic in Orasul Somcuta Mare'' din Programul National de Dezvoltare Rurala.
Se supune la vot aprobarea borderoului suplimentar ordinii de zi. Se aproba cu 14 voturi pentru.


Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al doamnei Grama Terezia Ildiko, reprezentant al Partidului Social Democrat, ca urmare a demisiei acesteia.
Domnul Primar ii mulțumește doamnei consilier Grama Ildiko pentru implicarea și întreaga sa activitate în cadrul Consiliului Local al Orașului Somcuta Mare.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al doamnei Grama Terezia Ildiko, reprezentant al Partidului Social Democrat, ca urmare a demisiei acesteia din motive personale.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 44/2016 privind alegerea comisiei de validare.
Domnul Secretar arata ca, pentru examinarea legalitatii alegerii consilierilor in consiliul local al Orasului Somcuta Mare, pe intreaga durata a mandatului a fost aleasa comisia de validare, in urmatoarea componenta: Grama Terezia Ildiko, Maries Emil Gavril si Sasarman Elena Alexandra. Ca urmare a demisiei doamnei consilier Grama, se impune inlocuirea acesteia cu un alt consilier local care sa faca parte din comisia de validare a consilierilor locali.
Domnul Primar il propune pe domnul consilier local Ciolte Dragomir, sa faca parte din comisia de validare.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind modificarea HCL nr. 44/2016 privind alegerea comisie de validare, in forma propusa.
Se aproba cu 13 voturi pentru, 1 abtinere a domnului consilier Ciolte Dragomir.

Proiect de hotarare privind validarea mandatului domnului Ciolte Alexandru Ioan consilier local din partea Partidului Social Democrat.
Comisia de validare verifica legalitatea alegerii domnului Ciolte Alexandru Ioan si constat ca acesta poate fi valiodat in aceasta sedinta a Consiliului Local.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind validarea mandatului domnului Ciolte Alexandru Ioan consilier local din partea Partidului Social Democrat.
Se aproba cu 13 voturi pentru, 1 abținere a domnului Ciolte Alexandru Ioan.
Domnul consilier local Ciolte Alexandru Ioan, depune juramantul in fata Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 49/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.
Se propune inlocuirea doamnei Grama Terezia Ildiko, din componenta comisiilor de specialitatea ale Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, respectiv din cadrul comisiei economico-financiare si pentru invatamant, cultura, tineret, sport si probleme sociale, cu domnul consilier Ciolte Alexandru Ioan.
Se aproba cu 13 voturi pentru, 1 abținere a domnului consilier Ciolte Alexandru Ioan.

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.09.2017 al Primariei Orasului Somcuta Mare.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel doreste sa cunoasca cat anume se factureaza la serviciul public de salubrizare si cat se incaseaza pe acest serviciu.
Domnul Primar arata ca nu cunoaste sumele exacte solicitate, dar exista un deficit de incasare de peste 3 miliarde la SPS. Propune adoptarea unui proiect de hotarare prin care persoanele care achita intregul debit la SPS pana la sfarsitul acestui an, sa fie scutiti de la plata majorarilor de intarziere.
Domnul Secretar sustine ca, din pacate o astfel de hotarare de consiliu local pentru scutirea de penalitati de intarziere la SPS, nu o va poate contrasemna pentru legalitate, in conditiile in care nu exista un temei juridic.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, propune rezilierea tuturor contractelor si impunerea unei taxe, pentru eficienta acestui serviciu. O alta solutie considera ca ar fi majorarea pretului la SPS.
Domnul Primar sustine ca va lua toate masurile necesare pentru iesirea din acest impas, daca va fi cazul, se va stabili o taxa pentru SPS.
Domnul consilier Balmos Teodor propune afisarea listei cu datornicii.
Doamna Tatiana Bot sustine faptul ca, potrivit Legii nr. 51/2006, exista o reglementare pentru persoanele defavorizate, putandu-se aloca o subventie, dar doar pentru alimentarea cu apa. Dansa precizeaza ca a fost ceruta o fundamentare a pretului avand in vedere taxa de rampa. In ceea ce priveste contul de executie prezentat, dar si faptul ca apar ca nefiind achitate toate cheltuielile prevazute, dansa precizeaza ca acest lucru se datoreaza anumitor lucrari ce au fost sistate, asadar prudenta cheltuielilor se respecta. Doamna Bot arata ca 76,1% reprezinta gradul de realizare a veniturilor, 135,1 % reprezinta gradul de realizare a veniturilor proprii, iar 41,22 % este gradul de finantare din venituri proprii (venituri proprii incasate, din total venituri), restul sumelor fiind sume de echilibrare si sume din impozitul pe venit.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.09.2017 al Primariei Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 14 voturi pentru.


Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a achizitiei de servicii: Evaluare patrimoniu UAT Oras Somcuta Mare.
Doamna Tatiana Bot sustine ca, in conditiile in care intreg patrimoniul UAT Somcuta Mare trebuie reevaluat potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, dar si in baza OG nr. 81/2003, pentru cele 289 constructii si terenuri estimate la pretul de 200 lei/obiectiv, inclusiv TVA, propune spre aprobare bugetul multianual pentru Servicii de evaluare patrimoniu UAT Oras Somcuta Mare, conform ofertelor financiare din catalogul electronic de pe SEAP, in suma de 57.800 lei (trebuie sa vedem daca putem negocia aceasta suma), pentru anul 2017 fiind aprobati 12000 lei.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privindaprobarea bugetarii multianuale a achizitiei de servicii: Evaluare patrimoniu UAT Oras Somcuta Mare.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a achizitiei de Servicii de mentenanta pentru centralele termice si iscirizarea lor din imobilele apartinand Orasului Somcuta Mare.
Domnul Primar arata ca, Orasul Somcuta Mare trebuie sa contracteze servicii de mentenanta pentru centralele termice si iscirizarea lor din imobilele apartinand Orasului Somcuta Mare, aratand ca locatiile cu risc sunt: Centrala termica din sediul administrativ, centrala termica sediu SPCLEP, Casa de Cultura Aurel Buteanu, Camin Cultural Ciolt, blocul ANL si cele 48 apartamente din blocurile de locuinte sociale. Suma estimata pentru contractarea acestui serviciu este de 30000 lei, pentru anul 2017 in buget prevederea bugetara fiind de 9000 lei, diferenta de 21000 se propune pentru perioada 2018-2019, in functie de rezultatul contractarii efective a serviciului.
Domnul consilier Alb Vasile propune recuperarea sumei cheltuite pentru iscirizarea centralelor termice din blocurile de locuinte.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a achizitiei de Servicii de mentenanta pentru centralele termice si iscirizarea lor din imobilele apartinand Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a achizitiei de Servicii de deszapezire pentru sezonul rece 01.11.2017-31.03.2018 pe raza Orasului Somcuta Mare.
Domnul Primar sustine ca serviciile de deszapezire pe loc. Somcuta Mare se vor efectua cu utilajele Primariei, iar pe localitati se va incheia un contract cu o firma specializata.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a achizitiei de Servicii de deszapezire pentru sezonul rece 01.11.2017-31.03.2018 pe raza Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 10661/19.11.2012 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si doamna Zagrean Zorica Edita.
Domnul Secretar arata ca este vorba despre terenul in suprafata de 100 mp, de pe str. Gradinari, in imediata apropiere a casei doamnei Zagreanu. Se propune aprobarea prelungirii acestui contract de inchiriere pe o perioada de 5 ani, iar tariful va fi actualizat cu indicele de inflatie.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 10661/19.11.2012 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si doamna Zagrean Zorica Edita.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind recalcularea chiriei pentru locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte pentru tineri destinate inchirierii realizate de ANL, situate in loc. Somcuta mare, str. Targului, nr. 7C.
Domnul Secretar arata ca prin acest proiect de hotarare se propune stabilirea chiriei lunare de 2,62 lei/mp/luna pentru titularii sub 35 de ani si 3,09 lei/mp/luna, pentru titularii care au implinit 35 de ani pentru apartamantele realizate de ANL.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind recalcularea chiriei pentru locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte pentru tineri destinate inchirierii realizate de ANL, situate in loc. Somcuta mare, str. Targului, nr. 7C.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de dezabilitate al obiectivului de investitie ''Bloc de locuinte sociale cu 32 de apartamente in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures''.
Domnul Primar sustine faptul ca, deoarece sunt foarte multe cereri in vederea atribuirii de locuinte sociale, a hotarat sa faca demersurile necesare in vederea construirii unui nou bloc de locuinte sociale, tot pe strada Postei.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Studiului de dezabilitate al obiectivului de investitie ''Bloc de locuinte sociale cu 32 de apartamente in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures''.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic al obiectivului de investitie ''Extindere sistem de supraveghere video existent in localitatile apartinatoare UAT Somcuta Mare''.
Domnul consilier Titan Augustin, solicita sa se posteze pe site-ul Primariei Orasului Somcuta Mare, raspunsul la adresa nr. 3742/24.04.2017, pe care dansul a inaintat-o. Arata ca prin acea adresa a solicitat informatii cu privire la licitatie, receptie si daca a fost incarcat bugetul local cu aceste sume. Dansul doreste sa cunoasca daca vor aparea costuri suplimentare pe noul proiect de supraveghere video. Domnul Titan arata ca proiectul initial se putea realiza prin fibra optica proprie, iar orasul sa beneficieze de sisteme de reclama, dar si de sisteme de razboi. Este de parare ca proiectul initial nu a fost respectat, iar procedul verbal de receptie nu a fost datat.
Domnul Primar sustine ca proiectul a fost respectat, domnul Titan va primi raspuns la cele solicitate, deoarece nu are nimic de ascuns.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel propune inscriptionarea zonelor supravegheate, cu acea inscriptie ''supraveghere video'', deoarece exista o prevedere legala in acest sens.
Domnul consilier Titan doreste sa cunoasca costurile care pot sa apara cu noul proiect.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic al obiectivului de investitie ''Extindere sistem de supraveghere video existent in localitatile apartinatoare UAT Somcuta Mare''.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii unui teren din domeniul public al statului in domeniul public al Orasului Somcuta Mare.
Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotarare. Dansul arata ca prin acest proiect de hotarare se fac demersurile necesare in vederea adoptarii unei hotarari de guvern pentru trecerea din domeniul public al statului si administrarea UM 0716, in domeniul public al unitatii administrativ teritoriale Oras Somcuta Mare a terenului arabil in suprafata de 15.800 mp, teren pe care sunt amplasate pompele care alimenteaza cu apa potabila Orasul Somcuta Mare. Prin acest demers se doreste reglementarea situatiei juridice a pompelor de apa care trebuie sa se regaseasca in domeniul public al Orasului Somcuta Mare existand in acest moment o suprapunere intre domeniul public al statului si domeniul public al Orasului Somcuta Mare
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea transmiterii unui teren din domeniul public al statului in domeniul public al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru imobilul teren si cladire Scoala I si II, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 5.
Domnul Secretar sustine ca, prin acest proiect de hotarare se doreste identificarea cu date de carte funciara a imobilelor teren si Scoala Generala Cladire I si II, situate in loc. Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 5. Inscrierea cera va fi efectuata in cartea funciara serveste si la proiectul ce se doreste a fi realizat, respectiv un teren de sport multifunctional.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru imobilul teren si cladire Scoala I si II, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 5.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru strada Avram Iancu Somcuta Mare.
Domnul Popoviciu Izidor sustine ca fam. Oprea detine o sentinta civila definitiva prin care Comisia Locala de fond funciar Somcuta Mare este obligata sa puna in posesia fam. Oprea, cu suprafata de teren de 82 mp. De asemenea, dansul arata ca detine un inscris pe care l-a aratat si d-lui Andreicut de la Serviciul de Cadastru din cadrul Primariei, prin care familia Mic ii cedeaza familiei Oprea o suprafata de teren.
Domnul Primar sustine ca prin sprijinul fam. Both care a renuntat la o suprafata de teren, se poate face o cale de acces si doreste sa identifice acea portiune ca facand parte din str. Avram Iancu.
Domnul consilier Vancea Dorinel arata ca str. M. Sadoveanu se finaliza in gradina doamnei Both, nu exista in trecut str. Avram Iancu, se numea Potecuta, toti vecinii au renuntat la mici suprafete pentru a se face str. Avram Iancu.
Domnul Secretar sustine ca, in prezent este necesara identificarea acestui teren, iar la momentul cand va exista o sentinta civila definitiva care sa stabileasca ca trebuie sa dam o suprafata de teren identificata corect, familiei Oprea, o vom face.
Domnul Popoviciu Gheorghe sustine ca fam. Buda a blocat accesul fam. Oprea prin str. M. Sadoveanu, construind.
Domnul consilier Vancea, sustine ca fam. Buda trebuie sa-i dea drept de servitute fam. Oprea.
Presedintele de sedinta, domnul consilier Maries Emil, propune amanarea acestui proiect de hotarare, pana vor exista indicii suficiente pentru aprobare.
Se supune la vot amanarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru strada Avram Iancu Somcuta Mare.
Se aproba amanarea cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 1430 mp situat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii.
Domnul consilier Alb Vasile propune efectuarea unei strazi pana la Piata din spatele bl. 5 si 6 de pe str. Republicii. Sustine ca este necesara amenajarea unei parcari in acea zona.
Domnul consilier Vancea doreste sa stie daca Ionut Nistor are autorizatie pentru Service Auto, deoarece functioneaza si la orele 22.00 si deranjeaza locuitorii de la blocuri.
Domnul Primar sustine ca va verifica acest aspect sesizat.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 1430 mp situat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de referinta la licitatia de masa lemnoasa pe picior, din terenul cu vegetatie forestiera apartinand Orasului Somcuta Mare.
Domnul consilier Titan spune ca a solicitat si a primit o copie a contractului de administrare a padurilor. De asemenea referitor la cererile formulate de domnia sa doreste ca acestea sa fie publicate pe site-ul Primariei Orasului Somcuta Mare. Doreste sa cunoasca care este pretul/ha in ceea ce priveste administrarea padurilor. Dansul face un calcul conform vechiului contract si arata ca la 764 ha x 59,5 lei = 420 mil + 19% TVA=500 mil., din care 15% reprezinta cota de profit a Ocolului Silvic din administrarea padurilor. Dansul sustine ca in cadrul proiectul de buget aprobat pe anul 2017, pentru paza padurilor s-au alocat 100 mil Ocolului Silvic Somcuta Mare si 50 mil Ocolului Silvic Targu Lapus. Doreste sa cunoasca care este suma pe care Orasul Somcuta Mare o plateste Ocolului Silvic.
Domnul Primar sustine ca suma alocata Ocolului Silvic este de 27 mii lei /semestru.
Domnul consilier Titan sustine ca, raportale Curtii de Conturi pe ultimii ani gasesc neconcordante intre Primarie si Echipa de fotbal, Biserici, Asociatii Corale si Ocolul Silvic.
Domnul Primar sustine ca nu sunt ptobleme sesizate de Curtea de Conturi in ceea ce priveste Ocolul Silvic.
Domnul consilier Titan doreste sa cunoasca la ce valoare s-au facut taieri in Padurea Stejarul si Taietura.
Domnul Primar arata ca banii proveniti din taierile facute la Finteusu Mare, s-au alocat Caminului din loc. Finteusu Mare.
Domnul consilier Titan spune ca din taierile facute la Padurea Stejarul s-au incasat 600 mil., iar idn Padurea Taietura, s-au incasat 1,9 mld. Consiliul Local a alocat Caminului din Finteusu Mare 1 mld si cu alta ocazie 900 mil. Doreste sa stie pe ce s-au cheltuit restul banilor.
Domnul Primar sustine ca acea suma este foarte posibil sa o fi folosit pentru paza padurilor.
Domnul consilier Titan este de parere ca se gaseste doar pretextul de a face investitii, dar cu banii din taieri, platim paza!? Dansul sustine ca prin adresa nr. 956/12.02.2015 a instiintat Primaria ca a gasit 10 cioate taiate si nemarcate sin Padurea de la Finteusu Mare, adresa la care nu a primit raspuns. Arata ca se abtine de la aprobarea acestui proiect de hotarare, pana cand se va clarifica situatia ce treneaza de ani de zile.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea pretului de referinta la licitatia de masa lemnoasa pe picior, din terenul cu vegetatie forestiera apartinand Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 13 voturi pentru, 1 abtinere a domnului Titan Augustin.

Proiect de hotarare privind transformarea functiei contractuale de administrator I in administrator retea IA din cadrul statului de functii al Liceului Teoretic Ioan Buteanu Somcuta Mare.
Domnul Secretar sustine ca prin Hotărârea Consiliului de Administratie s-a aprobat cererea doamnei Durus Marioara privind transformarea functiei contractuale de administrator I in administrator retea IA din cadrul statului de functii al Liceului Teoretic Ioan Buteanu Somcuta Mare, dar este nevoie de o HCL in acest sens, postul fiind finantat din bugetul de stat.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind transformarea functiei contractuale de administrator I in administrator retea IA din cadrul statului de functii al Liceului Teoretic Ioan Buteanu Somcuta Mare.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind completarea cu date de carte funciara a HCL nr. 40/2016 privind atribuirea in folosinta gratuita Bisericii Greco Catolice Somcuta Mare, a terenului in suprafata de 500 mp, situat in Orasul Somcuta Mare.
Domnul Secretar sustine ca prin HCL nr. 40/2016 s-a aprobat atribuirea în folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp Bisericii Greco Catolice din Somcuta Mare, la acest moment fiind necesara identificarea cu date de carte funciara și cadastrale a acestui imobil.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind completarea cu date de carte funciara a HCL nr. 40/2016 privind atribuirea in folosinta gratuita Bisericii Greco Catolice Somcuta Mare, a terenului in suprafata de 500 mp, situat in Orasul Somcuta Mare.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ''Construire teren de sport multifunctional, cu gazon sintetic in Orasul Somcuta Mare''.
Domnul Secretar sustine ca acest teren de sport se va construi în curtea Școlii cu cls I-IV din Somcuta Mare prin finantarea obtinuta de GAL Valea Somesului.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ''Construire teren de sport multifunctional, cu gazon sintetic in Orasul Somcuta Mare''.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii din fonduri europene a proiectului de investitie ''Construire teren de sport multifunctional, cu gazon sintetic in Orasul Somcuta Mare'' din Programul National de Dezvoltare Rurala.
Domnul Secretar sustine ca finantarea acestui teren de sport se va face din fonduri europene prin PNDR, dar și din bugetul local.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea implementarii din fonduri europene a proiectului de investitie ''Construire teren de sport multifunctional, cu gazon sintetic in Orasul Somcuta Mare'' din Programul National de Dezvoltare Rurala.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Domnul Secretar prezinta cererea doamnei Ani Pop, care are chioscul de plante inchiriat, dansa solicita inchirierea/concesionarea/vanzarea unui teren in vederea construirii unui spatiu comercial. Domnul primar precizeaza ca in acest moment terenul care este solicitat este cuprins in proiectul de reconversie a terenurilor degradate in spatii verzi. Pana la data cand va fi admis/respins proiectul aceasta cerere nu poate fi solutionata


PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
MARIES EMIL GAVRIL SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.