PROCES VERBAL 23.06.2017

Încheiat astazi 23.06.2017 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Somcuta Mare, la care au fost convocati toti membrii consiliului local.


La sedinta sunt prezenti domnul Primar - Buda Gheorghe Ioan, domnul secretar Toma Alin Florin, precum și 14 consilieri locali. Lipseste domnul consilier local Cotet Tamas Dionisie.
Presedinte de sedinta este domnul consilier Luput Vasile Mircea.
Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 14 voturi pentru.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Somcuta Mare la concursul organizat pentru ocuparea functiei de director adjunct al Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu”Somcuta Mare.
Presedintele de sedinta supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Domnul Primar prezinta proiectul de hotarare.
Conform Hotararii Consiliului Judetean Maramures nr 124/31.05.2017 se aloca suma de 20 mii lei suplimentar pentru finantarea Programului cultural prioritar al judetului Maramures si in baza contractului de finantare nerambursabila nr 5597/20.06.2017:
• Se suplimenteaza veniturile la cod indicator 36.02.50 ’’Alte venituri ale bugetului local’’ cu suma de 20 mii lei pentru finanarea actiunilor culturale ;

Se suplimenteaza cheltuielile pentru cofinantarea proiectelor cu finantare nerambursabila si sustinerea programelor de dezvoltare locala, cu suma totala de 20 mii lei, la urmatoarele capitole de cheltuieli :

 67.02 Cultura, religie, sport si alte actiuni in domeniul culturii suma totala de 20 mii lei, din care:
- Subcap 67.02.50 Alte actiuni in domeniul culturii, suma de 20 mii lei din care :
• Actiune culturala Zilele culturale ale Orasului Somcuta Mare 24-25 iunie 2017(suma alocata de la Consiliul Judetean Maramures) 20 mii lei.
II Conform contractului de finantare nr 9957/26.05.2015 si act aditional nr 1/9651/10.11.2015 pentru obiectivul de investitie Extindere retea de alimentare cu apa potabila in loc Valenii SomcuteiSe suplimenteaza veniturile la cod indicator:
42.02.65 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala, cu suma totala de 150 mii lei,
Cu suma de 150 mii lei se suplimenteaza cheltuielile de la capitolul :
• Cap70.02 Dezvoltare publica si locuinte, subcap 70.02.05.01 Alimentare cu apa, pentru investitia « Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatii Valenii Somcutei din Orasul Somcuta Mare » cu suma de 150 mii lei ;

II.Conform extrasului de cont din data de 19.06.2017 la venituri cod indicator 390201 Venituri din valorificarea unor bunuri s-a incasat suma de 100 mii lei de la Ocolul Silvic Somcuta Mare (Aceste venituri se aproba in buget numai dupa incasarea efectivea si au ca destinatie finantarea cheltuielilor de la sectiunea de dezvoltare-investtii), iar din valorificarea unor bunuri ale primariei, suma de 1,4 mii lei.
Astfel suma de 101,40 mii lei se propune la cheltuieli la capitolul:.
 65.02 Invatamant cu suma totala de 1,00 mii lei, din care :
- Sub capitolul 65.02.04.01Invatamant primar, pentru investitia ,,Teren sport Scoala generala Buciumi’ cu suma de 1,00 mii lei ( pentru taxa ISC regularizare ala terminarea lucrarilor de investitie;
 67.02 Cultura , religie, sport si alte actiuni in domeniul culturii suma totala de 100,40 mii lei, din care :
- Sub capitolul 67.02.03.07Camine culturale, pentru investitia ,,Reabilitare Camin Cultural din localitatea Finteusu Mare’’ cu suma de 100,4 mii lei ;

Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Somcuta Mare la concursul organizat pentru ocuparea functiei de director afjunct al LIceului Teoretic ,,Ioan Buteanu” Somcuta Mare.
Domnul secretar prezinta proriectul de hotarare sustinand ca potrivit prevederilor Ordinului OMENCS nr. 3969/2017 reprezentantul Consiliului local si al Primarului, are calitatea de observator la concursul organizat pentru functiile de director/director adjunct al unitatilor de invatamnt preuniversitar de stat.
Domnul Luput Vasile Mircea propune ca domnul viceprimar Muresan Claudiu Vladimir sa fie reprezentantul Consiliului Local la concursul organizat pentru ocuparea functiei de director adjunct al Liceului teoretic ,,Ioan Buteanu” Somcuta Mare
Se aproba cu 13 voturi pentru si 1 abtinere Muresan Claudiu Vladimir.
Diverse
Domnul secretar comunica domnilor consilieri Raportul si Decizia Camerei de Conturi Maramures, cu privire la cele constatate in urma controlului efectuat la Primaria Orasului Somcuta Mare asupra conturilor anuale de executie si a bilantului contabil pentru anul 2016.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
LUPUT VASILE MIRCEA SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.