PROCES VERBAL 30.03.2017

Încheiat astazi 30.03.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Viceprimar – Muresan Claudiu Vladimir, domnul Secretar Alin Toma, doamna Rodica Carmazan - consilier juridic, precum și toți consilierii locali. Sunt prezenti de asemenea delegatii satesti Achim Ovidiu si Marinescu Teodor.
Presedinte de sedinta este domnul consilier local Muresan Claudiu Vladimir.
Domnul Secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 15 voturi pentru.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotarare privind efectuarea demersurilor necesare in vederea transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilelor situate in Somcuta Mare, str. N. Balcescu, nr. 7B, din domeniul public al statului in domeniul public al Orasului Somcuta Mare.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Registrului local al spatiilor verzi amplasate in intravilanul Orasului Somcuta Mare.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii suprafetei inchiriate si inchirierea unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 5234/2014, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Agricultorilor si Crescatorilor de Animale Finteusu Mare, cu sediul in localitatea Finteusu Mare, nr. 39, CUI 33084300.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de inchiriere a terenurilor proprietate publica sau privata apartinand Orasului Somcuta Mare, avand categoria de folosinta ,,pajiste”.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea ,,Initierii procedurii de inchiriere a pasunilor disponibile aflate in proprietatea Orasului Somcuta Mare”.
6. Privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 1500 mp, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 7, Oras Somcuta Mare.
7. Privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 1573 mp, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, Oras Somcuta Mare.
8. Privind aprobarea demembrarii terenului apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, teren inscris in CF 2237 Somcuta Mare, nr. top/ 1765/307/2/2.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea demersurilor necesare in vederea atribuirii numelui de Gheorghe Lazar, Caminului Cultural din loc. Ciolt.
Presedintele de sedinta supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind efectuarea demersurilor necesare in vederea transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilelor situate in Somcuta Mare, str. N. Balcescu, nr. 7B, din domeniul public al statului in domeniul public al Orasului Somcuta Mare.
Domnul Secretar sustine ca s-au facut o serie de demersuri in vedere identificarii proprietarilor imobilelor respective si ca s-au primit acordurile din partea acestora pentru efectuarea demersurilro in vederea initierii unei hotarari de govern pentru terevcerea din domeniul public/privat al statului in domeniul public al Orasului Somcuta Mare.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel este de parere ca la acest imobil trebuie gasita o destinatie corespunzatoare, in conditiile in care acolo sunt multe substante nocive intrucat a fost deposit de acest gen de substante, motiv pentru care nu este indicat nu este indicat sa se construiasca o cresa.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind efectuarea demersurilor necesare in vederea transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilelor situate in Somcuta Mare, str. N. Balcescu, nr. 7B, din domeniul public al statului in domeniul public al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea Registrului local al spatiilor verzi amplasate in intravilanul Orasului Somcuta Mare.
Domnul Secretar arata ca potrivit Ordinului nr. 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi, autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa tina evidenta spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, prin constituirea registrelor locale ale spatiilor verzi, pe care le actualizeaza ori de cate ori intervin modificari.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Registrului local al spatiilor verzi amplasate in intravilanul Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea completarii suprafetei inchiriate si inchirierea unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 5234/2014, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Agricultorilor si Crescatorilor de Animale Finteusu Mare, cu sediul in localitatea Finteusu Mare, nr. 39, CUI 33084300.
Domnul Secretar arata ca acest proiect de hotarare a fost initiat ca urmare a solicitarii formulate de Asociatia Agricultorilor si Crescatorilor de Animale Finteusu Mare, suprafata care a fost diminuata ca urmare a initoiative anterioare de a realiza o investitie pe o parte din terenul ce a facut obiectul contractului de inchiriere initial incheiat cuAsociatia din Finteusu Mare. Suprafata de teren pusa in discutie astazi prin prezentul proiect de hotarare face parte din cea inchiriata initial.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea completarii suprafetei inchiriate si inchirierea unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 5234/2014, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Agricultorilor si Crescatorilor de Animale Finteusu Mare, cu sediul in localitatea Finteusu Mare, nr. 39, CUI 33084300.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de inchiriere a terenurilor proprietate publica sau privata apartinand Orasului Somcuta Mare, avand categoria de folosinta ,,pajiste”.
Domnul Secretar sustine ca legislatia s-a modificat, inchirierea pasunilor se poate face pe o perioada cuprinsa intre 7 si 10 ani, urmând procedura licitatiei deschise. De asemenea, dansul precizeaza faptul ca, în conditiile în care Asociatia Valenasii Chioarului din loc. Valenii Somcutei nu și-au plătit taxele, s-a reziliat de drept contractul încheiat cu ei.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de inchiriere a terenurilor proprietate publica sau privata apartinand Orasului Somcuta Mare, avand categoria de folosinta ,,pajiste”.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea ,,Initierii procedurii de inchiriere a pasunilor disponibile aflate in proprietatea Orasului Somcuta Mare”.
Domnul Secretar arata ca se supune spre aprobare procedura de inchiriere a celor 2 trupuri de pasune potrivit anexei 1, respectiv Pasune Poiana – 4 loturi, Pasune Padure – 3 loturi, iar caietul de sarcini reprezinta un extras din lege. Pretul va fi stability printr-o hotarare ulterioara, in urma identificarii lucrarilro ce vor fi executate pe pasunea ce gface obiectul inchirierii.
Pretul se stabileste potrivit prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, art. 9 alin 7^1 ''Pretul concesiunii/inchirierii se stabileste tinand cont de echilibrul financiar dintre valoarea productiei de iarba disponibila si obligatiile care ii sunt impuse utilizatorului pajistii permanente prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului pastoral''.
Domnul consilier Titan sustine ca nicio asociatie nu a indeplinit cerintele impuse de Agromediu si nu beneficiaza de finantare de la Agromediu. Sesiune APIA s-a schimbat in anul 2014 si trebuesc indeplinite anumite conditii, spre ex. cositul cu mana. Actuala subventie nu acopera chiria. Dansul propune ca proprietarul pasunilor sa plateasca impozitele aferente acestor terenuri si doreste sa cunoasca cine este proprietarul pasunilor.
Domnul Secretar arata ca potrivit Ordinului Prefectului nr. 207/2010, proprietar asupra terenurilor avand categoria de folosinta pasune comunala, este Orasul Somcuta Mare, aratand totodata ca la momentul identificarii topografice, Ordinul prefectului va fi actualizat cu date de carte funciara.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea ,,Initierii procedurii de inchiriere a pasunilor disponibile aflate in proprietatea Orasului Somcuta Mare”.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Diverse.
Privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 1500 mp, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 7, Oras Somcuta Mare
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca pentru intabularea in Cartea funciara a cladirilor in care a functionat Primaria Orasului Somcuta Mare pe str. Republicii, nr. 7, in prezenta data in folosinta gratuita Protopopiatului Ortodox din Somcuta Mare si Protopopiatului Greco-catolic din Somcuta Mare este necesara aceasta hotarare.
Se supune la vot, Se aproba cu 15 voturi pentru.

Privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 1573 mp, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, Oras Somcuta Mare.
Terenul care ace obiectul prezentului proiect de hotarare este cel situat in spatele Scolii generale cu clasele I-IV Somcuta Mare, str. Republicii, sustine domnul Toma Alin, Secretarul Orasului Somcuta Mare.
Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru.

Privind aprobarea demembrarii terenului apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, teren inscris in CF 2237 Somcuta Mare, nr. top/ 1765/307/2/2.
Pentru intabularea dreptului de proprietate asupra garajului construit de domnul Maries Teodor este necesara dezmembrarea terenului apartin and domeniului public al Orasului Somcuat Mare concesionat printr-o hotarare anterioara, situatie in care este necesara adoptarea prezentului proiect de hotarare sustine domnul Toma Alin.
Se supune la vot, Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea demersurilor necesare in vederea atribuirii numelui de Gheorghe Lazar, Caminului Cultural din loc. Ciolt.
Domnul secretar sustine ca acest proiect de hotarare este necesar pentru a putea efectua demersurile necesare in vederea atribuirii denumirii Caminului Cultural din localitatea Ciolt, insa pentru a obtine dreptul de a atribui denumirea unei personalitati este necesara intocmirea unei documentatii si obtinerea unor avize de la forurile competente.
Se supune la vot, Se aproba cu 15 voturi pentru.

Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, propune intocmirea unui proiect de hoatrare prin care sa se aprobe retragerea dreptului de folosinta asupra masinii ce o foloseste preotul din loc. Hovrila, proprietatea Primariei Orasului Somcuta Mare, dar si intocmirea unui grafic ce va sta la intabularea terenurilor Primariei pentru ca in acest moment nu se poate face dovada proprietatii asupra bunurilor pe care le inchiriem sau le dam in folosinta.
Domnul Secretar arata ca actul de care ne folosinm este Hotararea de Guvern care atesta proprietatea, intabularea in cartea funciara asigurand publicitatea imobiliara.
Domnul consilier Alb Vasile arata ca Primaria este obligata sa evalueze imobilele ce le are in proprietate, evaluare ce se face in baza Hotararii de Guvern. Dansul sustine ca s-au intabulat doar imobilele pe care s-au facut investitii.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
MURESAN CLAUDIU VLADIMIR SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.