PROCES VERBAL 16.03.2017

Încheiat astazi 16.03.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Somcuta Mare, la care au fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Primar - Buda Gheorghe Ioan, doamna Marioara Matei - Sef Birou Juridic, doamna Tatiana Bot - Șef Serviciu Economic, doamna Rodica Carmazan, consilier juridic, precum și 14 consilieri locali. Lipsește doamna consilier local Sasarman Alexandra Elena. Sunt prezenti de asemenea delegatii satesti Achim Ovidiu si Marinescu Teodor.

Presedinte de sedinta este domnul consilier Indre Gavril.
Doamna Marioara Matei prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 14 voturi pentru.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al orașului Somcuta Mare.

Borderou suplimentar al sedintei ordinare:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Reabilitare si modernizare Scoala Primara loc. Buciumi, Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures'';
2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Reabilitare si modernizare Scoala Primara loc. Ciolt, Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures'';
3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Reabilitare si modernizare Scoala Primara loc. Codru Butesii, Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures'';
4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Extindere Scoala Gimnaziala nr. 2 in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures'';
5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Modernizare strazi in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures'';
6. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Alimentare cu apa in localitatea Finteusu Mare, judetul Maramures – rest de executat'';
7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Construire Cresa cu doua grupe in Orasul Somcuta Mare, judetul Maramures'';
8. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Reabilitare si modernizare Piata Agro-Alimentara Somcuta Mare “;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al orasului Somcuta Mare, pentru activitati nonprofit de interes general in domeniile cultura si sport, aferente anului 2017.

Presedintele de sedinta supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al orașului Somcuta Mare.
Doamna Tatiana Bot prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Somcuta Mare. Dansa arata ca toate cheltuielile cu persoanele cu handicap, indemnizatiile asistentilor personali au fost finantate. Proiectia de buget se previzioneaza doar la nivelul anului 2016, daca 3 ani consecutivi nu se incaseaza peste 97%. Cotele din impozitul pe venit sunt în creștere, respectiv 200 mii, iar sumele de echilibrare sunt 6 mil., reprezentând venituri proprii.
Domnul Primar arata ca bugetul fără cote defalcate de la Consiliul Judetean este mai mare cu 700 mii lei fata de anul trecut, iar cheltuielile cu salariile au crescut.
Doamna consilier Ildiko Grama, propune in calitate de presedinte al comisiei de cultura a Consiliului Local, ca pentru evenimentul organizat în data de 02.04.2017 în loc. Buciumi, să se alocate suma de 10 mii lei din cei 40 mii lei alocati pentru Zilele Orașului Somcuta Mare.
Domnul consilier Titan Augustin arata ca în ceea ce privește plata abonamentului RDS, aceasta nu se regasea în calculul initial. Deoarece proiectul initial de supraveghere video al orașului era prevăzut cu fibra optica, cheltuielile cu plata unui abonament lunat nu se mai regaseau. De asemenea, în oferta maxima era cuprinsă inclusiv manopera.
În ceea ce privește interventia domnului consilier local Titan, domnul Primar arata ca s-a respins soluția oferita de proiectant.
Domnul consilier Titan Augustin, dorește sa cunoască termenul scadent de rambursare al creditelor la BEI și BCR.
Domnul Primar arata ca teremenul scadent de rambursare al ambelor credite este 2025.
Domnul consilier Alb Vasile are de facut cateva precizari:
- este de parare ca s-a alocat o suma foarte mare pentru Sala de Sport si propune sa se dea in administrare Liceului. Este de parare ca ar trebui incheiat pentru inceput un protocol cu liceul timp de un an; considera ca locuitorii orasului Somcuta Mare ar fi indreptatiti sa fie scutiti de la plata acestei taxe;
- dansul doreste sa i se confirme daca suma de 1 mld este alocata pentru culte (domnul Primar arata ca banii pentru culte vor ajunge acolo unde se fac capele);
- propune angajarea dirijorilor ce coordoneaza activitatea asociatiilor corale din Somcuta Mare, in cadrul Casei de Cultura din Somcuta Mare (domnul Primar arata ca, Casa de Cultura este subventionata de la bugetul local si doreste ca Asociatiile Corale sa primeasca bani in mod legal).
Domnul consilier Titan propune gasirea unei formule pentru sonorizare in cazul diverselor evenimente organizate la Monumentul Eroilor din Centrul orasului Somcuta Mare, respectiv 24 ian., 9 mai, 25 oct., 1 dec. etc..
Doamna Tatiana Bot - Șef Serviciu Economic arata ca din analiza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si a executiei bugetare ale aceluiasi an, precum si prevederilor Legii Bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 6/2017, a Deciziilor sefului AJFM Maramures nr. 2/21.02.2017, nr. 3/22.02.2017 si 6/24.02.2017, pentru anul 2017 si estimarile anilor 2018-2020, se previzioneaza realizarea urmatorilor indicatori (tinand cont și de amendamentele aduse acestui proiect de către consilierii locali):


I. TOTAL VENITURI: 24.118,41mii lei;
Din care:
 Venituri proprii: 5.841,00 mii lei;
Din care :- impozite si taxe locale : 2.841,00 mii lei;
- cote din impozitul pe venit (04..02.01) .............. 1.465,00 mii lei;
-sume din impozitul pe venit ( 04.02.04)...............1.535,00 mii lei
conform Deciziei nr 2/21.02.2017

 Sume defalcate din TVA(11.02.02) : 7.020,00 mii lei;
cu urmatoarele destinatii
• Suma de 5.118,00 mii lei, cu destinatie salarii invatamant ;
• Suma de 12,00 mii lei pentru finantarea cheltuielilor prevazute de Legea nr 85/2016 ;
• Suma de 570 mii lei pentru bunuri si servicii de functionare aferente finantarii invatamantului potrivit standardului de cost/ elev ;
• Suma de 1.188 mii lei pentru finantarea salariilor asistentilor personali ai persoanei cu handicap 675 mii lei si indemnizatiile persoanelor cu handicap ( 513 mii lei) ;
• Suma de 57 mii lei pentru finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibilii petrolieri;(plata ajutorului de incalzire persoanelor beneficiare de prevederile Legii nr 416);
• Suma de 27 mii lei pentru finatarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor si crese( salarii de la Serv de evidenta a persoanei );
• Suma de 30 mii lei pentru plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar ( tichete sociale );
• Suma de 18 mii lei pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa;( CES )

 Sume defalcate din TVA pentru
Echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) 1.261 mii lei;
Din care:
• suma de 1.261 mii lei alocata prin Decizia sefului AJFP Maramures nr 2/21.02.2017

 Subventii de la bugetul de stat
pentru cheltuieli salariale
in dom sanatatii (42.02.41) ............. .. 88 mii lei ;

 Subventii de la bugetul de stat
Pentru incalzirea locuintei pentru persoane
,altele decat cele beneficiare
de ajutor social (42.02.34) ................ 11 mii lei ;

 Subventii de la bugetul de stat(PNDL) cod 42.02.65................7.461,41 mii lei
Conform contractelor de finantare incheiate cu MDRAP ;

 Alte subventii primite de la administratia centrala (AFM Bucuresti)...2.535 mii lei

Nota :1. Utilizarea excedentului cumulat la finele anului 2016, in suma totala de 2.051,54 mii lei, va fi evidentiata la cod indicator 40.02.14 sume utilizate din excedentului anului precedent, cu destinatiile prevazute de lege si de hotararrea CL Somcuta Mare:
2. Cu privire la cheltuielile sectiunii de functionare, acestea au fost au fost propuse cu respectarea prevederilor art 49 alin(9) din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale prin care „ pe parcursul executiei bugetare, ordonatorii de credite asigura in totalitate cheltuielile sectiunilor de functionare ale bugetului local’,
nota: aceasta prevedere, in caz de neindeplinire, conform art 78 lit. d din Legea nr 273/2006 constituie contraventie si se sanctioneaza cu cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei ;
3. Cu privire la cheltuielile sectiunii de dezvoltare, acestea au fost au fost propuse cu respectarea prevederilor art 41 alin(2) din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, respectiv au fost prioritizate acele obiective de investitii la care sunt incheiate angajamente legale(contracte/comenzi) si pentru care s-au asigurat integral surse de finantare prin proiectele de bugete multianuale.

I I. TOTAL CHELTUIELI: 26.169,95 mii lei;

 Cap.51.02 Administratie publica - total: 2.711,00 mii lei;
 Salarii: 2.210,00 mii lei;
Din care: - salarii administratie: 2.075,00 mii lei;
- indemniz.consilieri 135,00 mii lei;

 Cheltuieli materiale : 501,00 mii lei;

Cap.54.02 Alte servicii publice generale 194,00 mii lei; din care :
subcap 54.02.10 Servicii de evidenta a persoanei, suma de 174 mii lei, din care :
 salariii pentru S.E.P......................................... 154 mii lei ( 27 mii din sume defalcate din TVA de la Bugetul de stat si 127 mii lei din bugetul local);
 bunuri si servicii...............................................20 mii lei ;
subcap 54.02.05Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale, suma de 20 mii lei, din care :
 bunuri si servicii................................... 20 mii lei se utilizeaza la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bza de hotarari ale consiliului pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute in cursul exercitiului bugetar, pentru inlaturarea efectelor unor calamitati naturale( art 36 din Legea nr 273/2006 si adresa Institutiei Prectului –Jud. Maramures, nr 2151/C/1695/06.03.2017l);

 Cap. 55.02Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi – total: 175 mii lei;
dobanzi credit BCR 25 mii lei;
dobanzi credit BEI 150 mii lei ;

 Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala – total: 483,00 mii lei;
• Subcap 61.02.03.04 politie comunitara, total :353 mii lei, din care :
Salarii : 290 mii lei;
Cheltuieli materiale, total : 63 mii lei;

Subcap 61.02.05 Protectie civila, total : 130 mii lei, din care :
• Cheltuieli materiale total :....77 mii lei, astfel :

Cheltuieli pentru situatii de urgenta :............. 52 mii lei , din care :
utilitati, apa pentru incendii se aloca suma de 40 mii lei,
cheltuieli pentru dotari interventii calamitati suma de 7 mii lei si
asigurari de viata-voluntari situatii de ugenta suma de 5 mii lei;
Cheltuieli pentru serviul de supraveghere video-stradala( abonament RDS, energie electrica :............25 mii lei

Cheltuieli de investitie , total................................53 mii lei, din care
Sistem supraveghere video stradal............3 mii lei( plata garantiei de buna executie) ;
Studiu de fezabilitate si proiect tehnic pentru reabilitare sediu SMURD...........................................50 mii lei;

 Cap.65.02 Invatamant - total: 5.958 mii lei;
Salarii, total titlu 10....................................5.130 mii lei, din care :
-cheltuieli salariale directe, suma de 5118 mii lei si
- suma de 12 mii lei pentru plata drepturilor prevazute de legea nr 85/2016
Burse( titl 59): ............................ ........................... 25 mii lei;
Ajutoare in numerar titlul 57 :....................................................48 mii lei, din care : suma de 30 mii lei pentru tichetele sociale de stimulare a frecventarii invatamantului si suma de 18 mii lei este alocata pentru elevii cu probleme educationale speciale ;
cheltuieli materiale, total :....................................605 mii lei, din care :
o cheltuieli materiale din TVA 11.02.02 ....... 570 mii lei ;

o cheltuieli materiale din bugetul local art 105 din Legea nr 1/2011(naveta) 35 mii lei aceste cheltuieli se vor aloca numai cu respectarea prevederilor Instructiunilor nr2/2011 si cu aprobarea Consiliul de administratie si a Consiliului Local ;
Cheltuieli de investitie , total..........................................2.459,46 mii lei, din care :
- Proiect tehnic si executie investitie finantata de catre PNDL prin OG nr 28/2013 pentru gradinita cu program prelungit Somcuta Mare :........................628,80mii lei( din care 10mii lei din bugetul local si suma de 618,80 mii lei din contractul de finantare PDL incheiat cu MDRAP);
- Proiect tehnic de reabilitare si extindere cladire Liceul Teoretic Ioan Buteanu –Somcuta Mare( PNDL OG 28/2013).......................................1.700,66 mii lei( din care :.10,00 mii lei din bugetul local si 1.690,66 mii lei conform contract de finatare cu MDRAP)
- Executie teren de sport la scoala generala Buciumi......................130 mii lei;

 Cap. 66.02 Sanatate: 118,00 mii lei;
Salarii 88 mii lei
Cheltuieli materiale ,total .............................. 30 mii lei
Din care iluminat si incalzire........20 mii lei, , iar suma de 10 mii lei pentru alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru centrul de permanenta( deseuri medicale, verificari aparatura medicala ;
 Cap. 67.02 Cultura – total: 2.581,720 mii lei; cu detalieri pe fiecare subcapitol, astfel :

1. Subcapitol 67.02.03.01 Biblioteci, suma totala de..................98 mii lei, din care :
Salarii............ ...................73,00 mii lei
Bunuri si servicii ............... 25 mii lei
2. Subcapitol 67.02.03.06 Case de cultura, suma totala de.................45mii lei, din care :
 Cheltuieli materiale total ( titlu 20)
Bunuri si servicii ........................ 45 mii lei

3. Subcapitol 67.02.03.07 Camine culturale, suma totala de..............1.262,60 mii lei, din care :
 Cheltuieli materiale total ( titlu 20) .................................60 mii lei ;
Bunuri si servicii de intretinere...... 35 mii lei ;
Achizitie obiecte de inventar(scaune)...25 mii lei ;
 Investitii,(titlu 71), suma totala de .................................1.202,60 mii lei, din care :
- Rest de executie lucrari de Reabilitare Camin Hovrila si gard de imprejmuire............................................................................12.mii lei ;
- Proiect tehnic si executie lucrare de investitie « Sistematizare curte Camin cultural Valeni »...............................................................................100.mii lei ;
- Reabilitare Camin cultural Buciumi............................................580,60.mii lei ;
- Reabilitare Camin cultural Finteusu Mare....................................510.mii lei ;

4. Subcapitol 67.02.05.01 Sport................................................709,22 mii lei, din care :
 Cheltuieli salariale(titlu 10) sala de sport...............................52 mii lei
 materiale total ( titlu 20) ..................................................50 mii lei

 finantari nerambursabile « Sportul pentru toti » titlul 59.........80 mii lei

 Investitii,(titlu 71), suma totala de .................................527,22 mii lei, din care :
- Rest de executie actualizat cu noul proiect tehnic pentru Modernizare baza sportiva « Progresul » Somcuta Mare....................................................527,22mii lei ;

5. Subcapitol 67.02.05.02 Tineret, suma totala de..........................45 mii lei, din care :
 Cheltuieli materiale total ( titlu 20) .........................45 mii lei
Premii olimpici si carti pentru premii scolare... 10 mii lei ;
Cadouri copii................................................35 mii lei ;

6. Subcapitol 67.02.05.03 Intretinere parcuri, suma totala de.................156,90 mii lei, din care :
 Cheltuieli materiale total ( titlu 20) ................................35 mii lei
Intretinere spatii verzi.................. 35 mii lei
 Investitii,(titlu 71), suma totala de .................................121,90 mii lei, din care :
• Continuare proiect de investitii amenajari spatii verzi prin fonduri europene Somcuta Mare„Reconversia/refunctionalitatea terenurilor degradate la nivelul UAT Somcuta Mare in spatii verzi – multifunctionale”, axa prioritara de investitii 5.2, din cadrul Programului Operational Regional (POR), 2014 – 2020, inclusiv asigurarea cofinantarii de 2% din valoarea aestimata de 520.000 Euro - se aproba din( suma totala a investitiei estimata la 2.340 mii lei).................................................................................21,90 mii lei ;
- Amenajare parc si loc de joaca langa Casa de cultura Aurel Buteanu......100 mii lei ;

7. Subcapitol 67.02.50 Alte cheltuieli in domeniul culturii, suma totala de.........265 mii lei, din care :
 Cheltuieli materiale total ( titlu 20) ..........................................65 mii lei
Ziua eroilor.........................................................3 mii lei ;
Eveniment 1 dec 2016 ...........................................2 mii lei ;
Eveniment concert muzical « La portile cerurilor » Buciumi editia I aprilie 2017..........................................................10 mii lei ;
Zilele cuturale ale orasului editia a IV-a 24-25 iunie 2017 cofinatare pentru obtinere finantare proiect cultural de la Consiliul judetean Maramures.............................................................30 mii lei ;
Alte actiuni culturale organizate de Consiliul Local Somcuta Mare conform calendarului cultural(, Martisorul, 8 Martie, 9 mai ziua Europei, delegatii din strainatate cu protocoale de parteneriate de colaborari culturale si administrative.............................5 mii lei
Artificii ..................................................................15 mii lei

 Finantari nerambursabile in domeniul culturii ( titlu 59.11) .........100 mii lei ;
 Spijinin financiar in sustinerea cultelor( art 59.12).....................100 mii lei ;

 Cap.68.02 - Asistenta sociala: 1.466,50mii lei;
 Titlul 10 salarii .........................................................675,00 mii lei ( aceasta suma s-a solicita in data de 28.12.2016 pentru un nr de 30 de asistenti personali avand ca baza de calcul salariul minim la data solicitari);

 Titlul 20 bunuri si servicii.................................................20,5 mii lei, din care :
• Plata serviciilor medicale...3,00 mii lei
• Deplasari caz social.........1,00 mii lei ;
• Cursuri asistenti pentru asistenti personali...........................9 mii lei ;
• ajutoare urgente decese 7,5 mii lei

 Titlul 57 ajutoare sociale................................................581,00 mii lei, din care :
• persoane cu handicap - indemnizatii – 45 pers (suma ce ajunge pentru plata lunilor din perioada ian – noiembrie 2017 inclusiv ), total suma de 513 mii lei,( sub cap 68.02.05.02 Asistenta sociala)
• incalzirea locuintei pers Legea 416; .........................57mii lei ( din sume de la bugetul de stat ) pentru toate lunile legale); sub cap 68.02.15.01 Ajutor social)
• subventie pentru incalzirea locuintei cu lemne................. 11 mii lei

 Titlul 71 investitii................................................190,00 mii lei, din care :
o Studii, expertize si proiect tehnic de reabilitare a UMS Somcuta Mare,( sub cap 68.02.50.50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale...................................150 mii lei
o Studiu de fezabilitate, proiect tehnic pentru cresa( sub cap 68.02.11 crese)...................40,00 mii lei.

 Cap.70.02 Dezvoltare publica si locuinte total 1.034,26 mii lei;

 sub cap 70.02.05.01 Alimentare cu apa potabila, total din care : 455mii leii
 Titlul 20 bunuri si servicii, suma de ..............................................8mii lei
Cotizatie ADIL MM 2017 lei(til.20).................................... 8 mii lei;

 Titlul 71 investitiii, suma de ......................................................257 mii lei

• alimentare cu apa in localitatea Valenii Somcutei PNDL OG 28/2013 ... 90 mii lei;( 20 mii lei din bugetul local si 70 mii lei din contractul de finantare cu MDRAP)
• Continuare Lucrari de alimentare cu apa in localitatea Finteusu Mare....167mii lei
( art. 71.01.01)

 Titlul 81 rambursari de rate de capital : suma de ........................190 mii lei
Rambursare rata credit BEI......................... ..... .................. 190 mii lei
( 37.823,12 euro pentru anul 2017)
 subcap 70.02.06 iluminat public , total 411,91 mii lei;

* bunuri si servicii.....................................................295 mii lei, din care :
- pentru iluminat public 20.01.03 suma de ....................................160 mii lei ;
-pentru iluminatul ornamental, suma de ..........................................40 mii lei ;
- pentru bunuri si servicii de intretinere, suma totala, .......... .........95 mii lei ;

*cheltuieli de investitii..............................................116,91 mii lei
• reabilitare si extindere sistem de iluminat in orasul Somcuta Mare, total suma de 36,91 mii lei, ( plata ultimei situatii de lucrari si PIF) ;
• studiu de fezabilitate pentru modernizare iluminat stradal pentru localitatile apartinatoare Orasului Somcuta Mare, program cu finantare din fonduri europene....................................................80,00 mii lei
 subcap 70.02.50 Alte actiuni in domeniul dezvoltarii, total : 50,00 mii lei, din care :
 Tilul 71 Investitii, suma de
 Studiu de fezabilitate si proiect tehnic pentru contructia unui bloc social cu 30 apartamente , str Postei , nr 3C, prin pogramul de construire Locuinte sociale , conform Legii nr 114/1996.......................................................50.mii lei ;

 subcap 70.02.30 Alte activitati in domeniul locuintelor( administrare spatii fond locativ- bloc ANL si locuinte sociale) suma totala de......92,35mii lei, din care :
 Tilul 20 bunuri si servicii :....................................................54,50 mii lei
- pentru gaz si curent( 20.01.03) suma de ... ............... 23,5 mii lei ;
- pentru bunuri si servicii de intretinere centrala termica, suma de ..........5,00 mii lei ;
- apa pentru prepararea apei calde menajere.....................................2,00 mii lei ;
- cheltuieli de intabulare si apartamentare (bloc ANL)...........................4,00 miilei ;
- cheltuieli de asigurare obligatorii pentru locuinte(bloc ANL)..................5,00 mii lei
- cheltuieli de intabulare bloc C1si C2 locuinte sociale str Postei .............8,00 mii lei
- cheltuieli de asigurare obligatorii pentru locuinte.................................7,00 mii lei
 Tilul 71 Investitii :..................................................................37,85 mii lei

• Contributie proprie„Reabilitare energetica a cladirilor rezidentiale la nivelul UAT Somcuta Mare pentru reducerea emisiilor de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A -Clădiri Rezidentiale, POR, 2014 – 2020; valoare estimata de 650.000 Euro, cofinantare de 40% - se aproba din suma totala a investitiei estimata la 2.925 mii lei( blocurile 1,2,5,6,8,9 si 10).......................................................... suma de 12,85 mii lei
• Executie reabilitare termica bloc 3 str Ioan Buteanu, contributie buget local....................................................................... 25 mii lei ;

 subcap 70.02.07 Alimentare cu gaze naturale in localitati, total : 25,00 mii lei, din care :
 Tilul 71 Investitii, suma de
 Studiu de fezabilitate si proiect tehnic pentru extinderea retelelor de alimentare cu gaz pentru solicitantii din Orasul somcuta Mare...........................................25.mii lei ;

-
 Cap. 74.02 Protectia mediului 3.289,00 mii lei;
Cheltuieli cu bunuri si servicii(titl 20)...........................................25 mii lei
 Salubritate-taxe colectare deseuri, .......................... 2,00mii lei
 Contributie ADIGIMM........... 7,00 mii lei ;
 Contract Protan « deseuri animale » si alte cheltuieli pentru salubrizrea domeniului public, inclusiv taxe AFM Bucuresti....................................................16,00 mii lei ;

Rambursari de credite( titl 81)...................................................106,20 mii lei
 Rambursare rate credit BCR 12 rate x 8848 lei/luna ....................106.20 mii lei;

 Cheltuieli de investitii total( art 71.01.01)....................................3.157,80 mii lei ;

 Extindere canalizare menajera in Orasul Somcuta Mare.............3.107,80 mii lei din care suma de :.572,80 mii lei cofinantare trimestrul I si II 2017mii lei,conform bugetului multianual si contractul de finantare cu AFM Bucuresti suma de 2.535 mii lei) ;
 Taxe, avize si documentatii tehnice pentru platforma de preselectie si colectare selctiva a deseurilor.....................................................................50 mii lei ;

Cap. 80.02 Alte actiuni economice: 140,70 mii lei;
Din care : salarii ......................................................5,70 mii lei(plata lunii decembrie 2016, intrucat prin modificarea structurii organizatorice, personalul se regaseste in cadrul serviciului administrative, finantat la capitolul 51.02),
Cheltuieli materiale ................................................100 mii lei, ( finantarea cheltuielilor activitatilor administrative : piata –ambient, inclusiv cheltuielille cu microbuzul scolar primit de la MDRAP )
Cheltuieli de investitii :...................................................35 mii lei(suma alocata studiului de fezabilitate si proiectului tehnic de reabilitare si modernizare piata agro-alimentara _Somcuta Mare cu posibilitate de finantare prin OG nr 28/2013)
 Cap. 83.02 Agricultura (paza padurilor): 15 mii lei;
Paza padure Ocol Silvic Somcuta......................................10 mii lei ;
- Ocol silvic Tg Lapus suma de 5.mii lei

 Cap. 84.02 Drumuri si poduri): 5.694,31 mii lei ;
Subcap 84.03.01 Drumuri, cu suma de ..............................5.564,31 mii lei, din care :
• Titlul 20 bunuri si servicii, suma de...........................130,00.mii lei, din care :
 Reparatii drumuri art 20.02.......................................50 mii lei;
 Reparatii drumuri calamitate art 20.20...........................10 mii lei
 Serv de intretinere si serv de dezapeziri art 20.01.09...........70 mii lei
• Titlul 71 investitiii, suma de....................................5.434,31.mii lei, din care :
- Executie lucrari de reabilitare DC 75 troson Hovrila –Somcuta ;, tronson Hovrila –Buteasa cofinatare program PNDL OG 28/2013............................3.032,95 mii lei( din care : suma de 50.mii lei din bugetul local si suma de 2.982,95 mii lei conform contract de finatare cu MDRAP)
- Reabilitare DC64 .......................................................... 2.115.mii lei( suma de 115 mii lei din bugetul local si suma de 2.000 mi lei conform contract de finatare MDRAP) ;;
- Executie intrari in UAT Oras Somcuta Mare......................... 86,36 mii lei lei
- DALI si executie lucrari de asfaltare in loc Ciolt................... 200 mii lei ;

Subcap 84.03.03 Strazi, cu suma de 130,00 mii lei, din care
• Titlul 20 bunuri si servicii, suma de...........................80,00.mii lei, din care :
 Reparatii strazii art 20.02................................................50 mii lei;
 Reparatii strazi calamitate, art 20.20.....................................30 mii lei
• Titlul 71 investitiii, suma de....................................50,00 mii lei, din care
- Reproiectare si afaltare strazi si parcari, dupa executie retea de canalizare-(solicitare de finatare prin PNDL og nr 28/2013..................................50.mii lei ;
II Bugetul de venituri si cheltuieli al Serviciului de salubrizare, CUI RO 22157287 activitate autofinantata numai din venituri proprii se propune la nivelul VENITURILOR DE 252 MII LEI( exclusiv excedentul anului 2016), iar cheltuielile la nivelul sumei de 295,92 mii lei, din care, pentru :
Serviciul de salubrizare 295 ,92mii lei ;
Din care : salarii 120 mii lei
Chelt materiale 175,92 mii lei,
Utilizare din execedentul anului 2016 in anul 2017 suma de 43,92 mii lei se propune pentru asigurarea cheltuielilor de functionre,

III Bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii autofinatate din venituri proprii , se propune la venituri suma de 60 mii lei iar la cheltuielile de la cap 65.10 Invatamant .............65,84 mii lei ;
Chelt materiale ............................... ............. 65,84 mii lei,din care pentru :
Gradinita de copii – hrana suma de ........ 65,84 mii lei, cu aprobarea utilizarii excedentului din anul 2016 in 2017 la sectiunea de functionare (5,84 mii lei).

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Somcuta Mare.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Presedintele de sedinta supune la vot aprobarea borderoului suplimentar aferent ordinii de zi. Se aproba cu 14 voturi pentru.
Domnul Primar arata ca, pentru cele 8 proiecte noi depuse la Ministerul Dezvoltarii, este necesara depunerea hotararilor de consiliu local cu privire la insusirea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivelor de investitie ce se doresc a se realiza.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Reabilitare si modernizare Scoala Primara loc. Buciumi, Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures''.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Reabilitare si modernizare Scoala Primara loc. Buciumi, Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures''.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Reabilitare si modernizare Scoala Primara loc. Ciolt, Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures''.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Reabilitare si modernizare Scoala Primara loc. Ciolt, Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures''.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Reabilitare si modernizare Scoala Primara loc. Codru Butesii, Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures''.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Reabilitare si modernizare Scoala Primara loc. Codru Butesii, Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures''.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Extindere Scoala Gimnaziala nr. 2 in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures''.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Extindere Scoala Gimnaziala nr. 2 in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures''.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Modernizare strazi in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures''.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Modernizare strazi in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures''.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Alimentare cu apa in localitatea Finteusu Mare, judetul Maramures – rest de executat''.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Alimentare cu apa in localitatea Finteusu Mare, judetul Maramures – rest de executat''.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Construire Cresa cu doua grupe in Orasul Somcuta Mare, judetul Maramures''.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Construire Cresa cu doua grupe in Orasul Somcuta Mare, judetul Maramures''.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Reabilitare si modernizare Piata Agro-Alimentara Somcuta Mare “.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ''Reabilitare si modernizare Piata Agro-Alimentara Somcuta Mare “.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al orasului Somcuta Mare, pentru activitati nonprofit de interes general in domeniile cultura si sport, aferente anului 2017.
Domnul Primar arata ca prin hotararea de consiliu privind aprobarea bugetului local aferent anului 2017, s-a aprobat pentru finantari nerambursabile in domeniul cultural suma de 100 mii lei si 80 mii lei in domeniul sportiv. Avand in vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, este necesara aprobarea unui program anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local, de catre consiliul local al orasului Somcuta Mare, program ce urmeaza a fi publicat in Monitorul oficial, Partea a VI-a.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al orasului Somcuta Mare, pentru activitati nonprofit de interes general in domeniile cultura si sport, aferente anului 2017.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Domnul Primar prezinta invitatia lansata de catre Ocolul Silvic Somcuta Mare, persoanelor care doresc sa participe la plantarea de puieti.
Domnul consilier Titan propune organizarea unei dezbateri publice cu locuitorii satului Finteusu Mare, in data de 26 martie 2017, pentru discutarea diverselor probleme de la nivelul satului.
Se poarta discutii cu privire la predarea serviciului public de salubrizare. Domnul Primr arata ca isi propune ridicarea deseului nemenajer macar o data/luna. Costul depozitarii la rampa al deseurilor s-a dublat pentru Primaria Somcuta Mare, dar cetatenilor nu le-au fost majorate tarifele.
Doamna Grama Ildiko propune achizitionarea unei cutii pentru depozitarea hartiei in scoala.
Se mai poarta discutii legate de asfaltarea strazilor in loc. Somcuta Mare. Domnul Primar arata ca va face demersuri pentru executarea acestui obiectiv de investitie prin PNDL, in caz contrar va lua un imprumut bancar cu acordul Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA INDRE GAVRIL

 

CONTRASEMNEAZA SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.