PROCES VERBAL 23.02.2017

Încheiat astazi 23.02.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Somcuta Mare, la care au fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Primar - Buda Gheorghe Ioan, domnul Secretar Alin Toma, doamna Rodica Carmazan, consilier juridic, precum și toti consilierii locali. Sunt prezenti de asemenea delegatii satesti Achim Ovidiu si Marinescu Teodor. La sedinta este prezent și domnul Lazar Vasile, șeful Ocolului Silvic Somcuta Mare.

Presedinte de sedinta este domnul consilier Indre Gavril.
Domnul Secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 15 voturi pentru.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi prestate in anul 2017 de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind asigurarea venitului minim garantat.
2. Proiect de hotarare privind reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Orasului Somcuta Mare, pentru anul scolar 2017-2018.
3. Proiect de hotarare privind stabilirea si sanctionarea faptelor care constituie contraventii in domeniul edilitar-gospodaresc, ordinii, curateniei si igienei publice, a circulatiei rutiere in Orasul Somcuta Mare.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe cladiri, datorat bugetului local al Orasului Somcuta Mare, conform art. 456 alin. (2) lit. a), i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Ghidului solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul de local in baza Legii nr. 350/2001 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice allocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul sportului.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Ghidului solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul de local in baza Legii nr. 350/2001 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice allocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul cultural.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare.
8. Proiect de hotarare privind modificarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 din Aparatul de specialitate al Primarului Orasului Somcuta Mare.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Reabilitare termica bloc de locuimnte S+P+4E, bloc nr. 3, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Ioan Buteanu.
10. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare si Modernizare drum comunal DC 75 Buciumi-Hovrila-Buteasa”.
11. Proiect de hotarare privind privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare DC 64+DL33+DL55 Somcuta Mare-Valenii Somcutei – 15 km”.
12. Proiect de hotarare privind privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie ,,Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat din localitatea Valenii Somcutei”.
13. Proiect de hotarare privind privind insusirea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ’’Reabilitare si modernizare Liceul Teoretic Ioan Buteanu, Oras Somcuta Mare, jud. Maramures”.
14. Proiect de hotarare privind privind Privind insusirea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ’’Reabilitare si modernizare Gradinita cu program Prelungit, nr. 1, Oras Somcuta Mare, jud. Maramures”.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de inchiriere nr. 2457/2009 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si IF POP ANA PESTICIDE – Somcuta Mare, CUI 16418299.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de inchiriere nr. 2265/2009 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si SC RACIDO PROD COM SRL – Baia Mare, bd. Unirii, nr. 53 CUI 7716016.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare in vederea amenajarii si extinderii strazii Avram Iancu, din Orasul Somcuta Mare.
18. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului inscris in CF nr. 51985 Somcuta Mare in favoarea Societatii Notariale Munteanu, cu sediul in localitatea Somcuta Mare, str. I. Buteanu, nr. 1, ap. 1.
19. Proiect de hotarare privind trecerea unui teren din domeniul public al Orasului Somcuta Mare in domeniul public al Judetului Maramnures.
20. Proiect de hotarare privind aprobarea masurilor de eliberare a terenurilor apartinand domeniul public sau privat al Orasului Somcuta Mare, ocupate de constructii edificate fara autorizatie de construire si a celor ocupate in mod abuziv fara contracte de inchiriere/concesiune.
21. Proiect de hotarare privind emiterea unui accord de principiu in vederea efectuarii demersurilor necesare realizarii unui schimb de teren intre Orasul Somcuta Mare si Statul Roman.
22. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de pornire la licitatia de masa lemnoasa pe picior, din terenul cu vegetatie forestiera apartinand Orasului Somcuta Mare.

Presedintele de sedinta supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se aproba cu 15 voturi pentru.

Avand in vedere faptul ca la sedinta este prezent domnul Lazar Vasile, seful Ocolului Silvic Somcuta Mare, presedintele de sedinta ii da cuvantul si propune discutarea cu pioritate a proiectului nr. 22 de pe ordinea de zi.
Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de pornire la licitatia de masa lemnoasa pe picior, din terenul cu vegetatie forestiera apartinand Orasului Somcuta Mare.
Domnul Lazar arata ca va fi prezent la sedintele de consiliu ori de cate ori va fi necesar. La acesta sedinta supune spre aprobare Consiliului Local, aprobarea pretului de pornire la licitatia de masa lemnoasa pe picior, preturi de referinta calculate conform fiselor de valorificare anexate prin adresa nr. 1700/03.02.2017 si inregistrata la Primarie sub nr. 881/06.02.2017. Dansul arata ca preturile de pornire la licitatie pentru o partida de masa lemnoasa pe picior care se valorifica din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Romsilva, se stabilesc pornind de la preturile de APV (acte de punere in valoare), in conformitate cu regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica aprobat prin HG nr. 617/2016, respectiv 400 lei/pretul lemnului de foc si de lucru.
Domnul consilier Titan doreste sa cunoasca care este cantitatea de mc ce poate fi exploatata de Primaria Somcuta Mare.
Domnul Lazar arata ca, potrivit amenajamentului intrat in vigoare in anul 2014, Somcuta Mare nu a facut taieri. Primaria Somcuta Mare, poate sa faca taieri in limita a 1618 mc/an, din care
- 730 mc produse principale (succesive, progresive, etc. ...),
- 643 mc rarituri si
- 245 mc produse de igiena. 282 mc/an se pot taia produse de conservare.
Domnul Lazar sustine ca este necesara efectuarea unor partide de igiena, de unde sa rezulte lemne de foc pentru cetateni, cat si partide de rarituri in zonele deficitare. In anul 2017 se pot marca 3514 mc, din care:
- 2150 mc produse de conservare,
- 1368 mc rarituri si
- 244 produse de igiena.
Domnul Lazar sustine ca padurile de peste 100 de ani nu mai produc nimic, iar vanzarea cea mai rentabila este vanzarea de masa lemnoasa/picior. Pe Valea Iederii este padure mare si se pot face partide.
Domnul consilier Titan sustine ca intr-o sedinta de consiliu in urma cu cca. 2 ani a venit cu un amendament la pct. 8 din contractul de administrare incheiat cu Ocolul Silvic si a solicitat ca la marcarile corespunzatoare fiecarei localitati, sa fie prezenti consilierii locali din acea localitate. Dansul propune o intalnire cu locuitorii satului Finteusu Mare.
Domnul Lazar sustine ca ar trebui stabilite parcelele in care se fac taieri, de catre Consiliul Local.
Domnul Marinescu, in calitate de delegat satesc are cunostinta de faptul ca multi cetateni s-au adresat instantei de judecata pentru faptul ca s-au facut taieri abuziv in loc. Buteasa si solicita luarea masurilor legale care se impun.
Domnul Primar recomanda domnului Lazar sa nu mai faca marcari in terenurile cu vegetatie forestiera proprietatea cetatenilor.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea pretului de pornire la licitatia de masa lemnoasa pe picior, din terenul cu vegetatie forestiera apartinand Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 14 voturi pentru, 1 abtinere a domnului consilier Titan Augustin.

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi prestate in anul 2017 de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind asigurarea venitului minim garantat.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi prestate in anul 2017 de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind asigurarea venitului minim garantat.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Orasului Somcuta Mare, pentru anul scolar 2017-2018.
Domnul Secretar arata ca, Inspectoratul Scolar Judetean Maramures a acordat avizul conform pentru unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza Orasului Somcuta Mare cuprinse in Anexa nr. 1 atasata avizului conform.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Orasului Somcuta Mare, pentru anul scolar 2017-2018.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind stabilirea si sanctionarea faptelor care constituie contraventii in domeniul edilitar-gospodaresc, ordinii, curateniei si igienei publice, a circulatiei rutiere in Orasul Somcuta Mare.
Domnul Secretar arata ca este necesara adoptarea unei hotarari de consiliu care sa stabileasca obligatii in domeniul edilitar – gospodaresc, al ordinii, curateniei si igienei publice, a circulatiei rutiere in orasul Somcuta Mare, atat pentru agentii economici, institutiile publice, asociatiile de proprietari, alte persoane juridice, precum si persoanelor fizice.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea si sanctionarea faptelor care constituie contraventii in domeniul edilitar-gospodaresc, ordinii, curateniei si igienei publice, a circulatiei rutiere in Orasul Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe cladiri, datorat bugetului local al Orasului Somcuta Mare, conform art. 456 alin. (2) lit. a), i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Domnul consilier Alb Vasile propune efectuarea demersurilor necesare in vederea declasificarii cladirilor ce nu mai sunt clasificate ca monumente istorice, cum ar fi cladirea aflata in proprietatea domnului Dorian.
Domnul Primar arata ca va solicita efectuarea unor verificari in sensul celor indicate de catre domnul Alb.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea procedurii de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe cladiri, datorat bugetului local al Orasului Somcuta Mare, conform art. 456 alin. (2) lit. a), i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea Ghidului solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul de local in baza Legii nr. 350/2001 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul sportului.
Domnul Secretar arata ca a fost necesara aprobarea unui nou ghid pentru acordarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local atat in domeniul cultural, cat si in domeniul sportiv, avand in vedere faptul ca au intervenit modificari in domeniul legislativ, in special cele cu privire la achizitiile publice.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Ghidului solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul de local in baza Legii nr. 350/2001 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul sportului.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea Ghidului solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul de local in baza Legii nr. 350/2001 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul cultural.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Ghidului solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul de local in baza Legii nr. 350/2001 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul cultural.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare.
Domnul Secretar arata ca prin acest proiect de hotarare se doreste transformarea functiei publice de executie de consilier grad profesional principal in functia publica de consilier grad profesional asistent din cadrul Serviciului de Urbanism Cadastru si Agricultura si infiintarea functiei contractuale de consilier debutant in cadrul Compartimentului de Informare si Relatii cu publicul al Primariei Orasului Somcuta Mare.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind modificarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 din Aparatul de specialitate al Primarului Orasului Somcuta Mare.
Domnul Secretar sustine ca deoarece s-a aprobat modificarea statului de functii, implicit se impune aprobarea modificarii Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 din aparatul de specialitate al primarului, in ceea ce priveste functia publica de executie de consilier grad asistent, transformata din consilier grad principal, in cadrul Serviciului de Urbanism Cadastru si Agricultura al Primariei orasului Somcuta Mare, plan ce va fi comunicat ANFP-ului.
Domnul consilier Alb Vasile propune instruirea unui angajat si infiintarea unui compartiment de transport, deoarece considera ca ar trebui pusi in legalitatea cetatenii care fac taximetrie ilegal. Este de parere ca e necesara modificarea legislatiei, in conditiile in care, in prezent, daca sunt ocupate traseele de transport de alte firme care desi nu presteaza acest serviciu, nu mai poate fi folosit acel traseu de transport.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind modificarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 din Aparatul de specialitate al Primarului Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Reabilitare termica bloc de locuinte S+P+4E, bloc nr. 3, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Ioan Buteanu.
In ceea ce privesc proiectele de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivelor de investitii, domnul Secretar arata ca in cadrul devizelor generale se regasesc costurile estimative ale investitiilor.
Domnul Primar sustine ca exista intocmita o documentarie de avizare a lucrarilor de interventie la aceasta investitie, acest proiect va fi redepus la Ministerul Dezvoltarii, care va aloca banii necesari. Dansul mai arata ca reabilitarea termica a blocului 3 se va face cu vata bazaltica.
Domnul Secretar arata ca la aceasta investitie 50% reprezinta fonduri de la bugetul de stat, respectiv 235 mii lei, 30% de la bugetul local - 141 mii lei si 20% din partea asociatiei de proprietari - 94 mii lei.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Reabilitare termica bloc de locuinte S+P+4E, bloc nr. 3, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Ioan Buteanu.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare si Modernizare drum comunal DC 75 Buciumi-Hovrila-Buteasa”.
Domnul Secretar arata ca proiectele de hotarare nr. 10, 11 si 12 de pe ordinea de zi, sufera modificari in sensul ca TVA-ul se reduce de la 20 la 19%.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare si Modernizare drum comunal DC 75 Buciumi-Hovrila-Buteasa”.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare DC 64+DL33+DL55 Somcuta Mare-Valenii Somcutei – 15 km”.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare DC 64+DL33+DL55 Somcuta Mare-Valenii Somcutei – 15 km”.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie ,,Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat din localitatea Valenii Somcutei”.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie ,,Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat din localitatea Valenii Somcutei”.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ’’Reabilitare si modernizare Liceul Teoretic Ioan Buteanu, Oras Somcuta Mare, jud. Maramures”.
Domnul Primar sustine ca ambele contracte de finantare a celor doua investitii, respectiv ’’Reabilitare si modernizare Liceul Teoretic Ioan Buteanu, Oras Somcuta Mare, jud. Maramures” si ’’Reabilitare si modernizare Gradinita cu program Prelungit, nr. 1, Oras Somcuta Mare, jud. Maramures”, au fost semnate cu Ministerul Dezvoltarii, urmand a fi organizata licitatia pentru executie lucrari.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind insusirea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ’’Reabilitare si modernizare Liceul Teoretic Ioan Buteanu, Oras Somcuta Mare, jud. Maramures”.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ’’Reabilitare si modernizare Gradinita cu program Prelungit, nr. 1, Oras Somcuta Mare, jud. Maramures”.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind insusirea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ’’Reabilitare si modernizare Gradinita cu program Prelungit, nr. 1, Oras Somcuta Mare, jud. Maramures”.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de inchiriere nr. 2457/2009 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si IF POP ANA PESTICIDE – Somcuta Mare, CUI 16418299.
Domnul Secretar arata ca obiectul actului aditional il reprezinta prelungirea termenului de inchiriere a terenului mentionat in contractul nr. 2457/10.03.2009, cu 2 ani de zile, celelalte clauze ale contractului raman in vigoare.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de inchiriere nr. 2457/2009 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si IF POP ANA PESTICIDE – Somcuta Mare, CUI 16418299.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de inchiriere nr. 2265/2009 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si SC RACIDO PROD COM SRL – Baia Mare, bd. Unirii, nr. 53 CUI 7716016.
Domnul Secretar arata ca obiectul actului aditional il reprezinta prelungirea termenului de inchiriere a terenului mentionat in contractul nr. 2265/04.03.2009, cu 2 ani de zile, celelalte clauze ale contractului raman in vigoare.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de inchiriere nr. 2265/2009 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si SC RACIDO PROD COM SRL – Baia Mare, bd. Unirii, nr. 53 CUI 7716016.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare in vederea amenajarii si extinderii strazii Avram Iancu, din Orasul Somcuta Mare.
Domnul Primar arata ca, in cadrul proiectului de canalizare menajera, nefiind avizata partea dreapta de pe str. N. Balcescu si str. Republicii, respectiv strada amenajata de Primarie in urma cu 4, 5 ani, pe langa terenul doamnei Both si pana la domnul Oprea, dorim sa creem posibilitatea de a se racorda la canalizare toate familiile, inclusiv cei de pe str. M. Sadoveanu, fara a mai fi necesar avizul Drumurilor Nationale.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare in vederea amenajarii si extinderii strazii Avram Iancu, din Orasul Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului inscris in CF nr. 51985 Somcuta Mare in favoarea Societatii Notariale Munteanu, cu sediul in localitatea Somcuta Mare, str. I. Buteanu, nr. 1, ap. 1.
Domnul Secretar arata ca prin prezentul de proiect de hotarare se solicita transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului in suprafata de 60 mp in favoarea SPN Munteanu, in urma achizitionarii apartamentului situat pe str. I. Buteanu, nr. 1, ap. 1 si a extinderii apartamentului edificat pe terenul concesionat, de la titularul dreptului de concesiune a terenului - Maxim Vasile si Maxim livia.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului inscris in CF nr. 51985 Somcuta Mare in favoarea Societatii Notariale Munteanu, cu sediul in localitatea Somcuta Mare, str. I. Buteanu, nr. 1, ap. 1.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind trecerea unui teren din domeniul public al Orasului Somcuta Mare in domeniul public al Judetului Maramures.
Domnul Secretar sustine ca prin prezentul de proiect de hotarare se solicita trecerea din domeniul public al orasului Somcuta Mare, in domeniul public al Judetului Maramures a imobilului teren, in suprafata de 1000 mp inscris in CF 51323, nr. cad. 51323 aferent Centrului de Colectare Deseuri Voluminoase, obiectiv de investitii realizat in cadrul proiectului ''Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Maramures'', tinand cont si de Hotararea Consiliului Judetean Maramures nr. 246/2016 privind declararea ca bun de interes public judetean a unui imobil, teren in suprafata de 1000 mp, apartinand domeniului public al orasului Somcuta Mare.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind trecerea unui teren din domeniul public al Orasului Somcuta Mare in domeniul public al Judetului Maramures.
Se aproba cu 14 voturi pentru, 1 abtinere a domnului consilier Titan.

Proiect de hotarare privind aprobarea masurilor de eliberare a terenurilor apartinand domeniul public sau privat al Orasului Somcuta Mare, ocupate de constructii edificate fara autorizatie de construire si a celor ocupate in mod abuziv fara contracte de inchiriere/concesiune.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea masurilor de eliberare a terenurilor apartinand domeniul public sau privat al Orasului Somcuta Mare, ocupate de constructii edificate fara autorizatie de construire si a celor ocupate in mod abuziv fara contracte de inchiriere/concesiune.
Domnul Primar arata ca doreste sa taie cei 6 sau 7 pruni ce se gasesc pe marginea drumului national, langa parcul central, unde doreste sa monteze suporturi pentru flori sub forma de gard, iar in spatele acestuia sa planteze alti copaci.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind emiterea unui acord de principiu in vederea efectuarii demersurilor necesare realizarii unui schimb de teren intre Orasul Somcuta Mare si Statul Roman.
Domnul Secretar arata ca pe terenul unde a fost fosta constructie de pe str. Cioltului, este notat dreptul de administrare in favoarea MAI. IJJ MM solicita efectuarea demersurilor necesare in vederea trecerii acestui teren din domeniul public al statului si administrarea UM 0716, in domeniul public al UAT Somcuta Mare (avand in vedere si faptul ca acest teren este in litigiu cu o persoana fizica din Somcuta Mare si ca s-a eliberat un titlu de proprietate pe numele Cardos Stefan), precum si terenul in suprafata de 15800 mp, unde sunt amplasate pompele care alimenteaza o parte din orasul Somcuta Mare, cu apa potabila. In schimb, IJJ MM solicita transmiterea in proprietate fara sarcina, a terenului numit ''Intre Lacuri'', pe care UM 0716 il foloseste ca poligon de tragere din anul 1970.
Domnul consilier Alb Vasile nu este de acord cu acest proiect de hotarare. Dansul sustine ca Jandarmeria nu a avut teren in Somcuta Mare si nu merita un teren la schimb. Dansul arata ca pentru terenul de la Poligon s-au luat terenurile disponibile ale mai multor cetateni care nici azi nu si-au recuperat proprietatile, cum ar fi fam. Lazar care a ramas fara terenul de la locul numit ''Lences''. Dansul nu este de acord sa se dea terenul unde se afla Poligonul pentru terenul pe care se afla pompele.
Domnul Secretar arata ca terenul cu pompele trebuie sa se regaseasca in domeniul public al Orasului Somcuta Mare.
Domnul Alb propune adoptarea unei HCL prin care sa se mandateze primarul si secretarul orasului Somcuta Mare, sa angajeze un avocat care sa radieze pozitia din titlul de proprietate emis in favoarea lui Cardos. Este de acord cu efectuarea demersurilor necesare in vederea emiterii unei HG pentru terenul unde se afla pompele.
Se doreste invitarea unui reprezentant al Jandarmeriei care sa expuna si punctul lor de vedere.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare cu forma modificata in sensul ,,Se aproba efectuarea demersurilor necesare in vederea reglementarii situatiei juridice a terenului pe care sunt situate sursele de alimentare cu apa ale Orasului Somcuta Mare”
Se aproba cu 14 voturi pentru, 1 abtinere a domnului consilier Titan.
Domnul consilier Titan propune consultarea publica pentru proiectele ce vizeaza patrimoniul orasului Somcuta Mare.
Diverse.

- Domnul Secretar prezinta adresa inaintata de DSV prin care se solicita indentificarea unui teren ce ar urma sa fie folosit pentru ingroparea animalelor.
- DGASPC MM comunica Consiliului Local Somcuta Mare faptul ca s-a respins contestatia formulata pentru proiectul depus.
Domnul consilier Titan propune consultarea publica pentru proiectele ce vizeaza patrimoniul orasului Somcuta Mare.
- Zegrean Zorica doreste sa achizitioneze cei 100 mp aflati langa proprietatea sa.
- Domnul consilier Titan doreste sa stie cand se remediaza iluminatul public din loc. Finteusu Mare.
- Doamna consilier Pop aduce la cunostinta CL faptul ca lipsesc cosurile de gunoi de langa Liceu si sunt necesare, precum si montarea unor tarcuri pentru sticlele de plastic.
- Domnul consilier Alb considera ca sunt necesare si toalete publice in parc.

PRESEDINTE DE SEDINTA INDRE GAVRIL

 

CONTRASEMNEAZA SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.