PROCES VERBAL 09.01.2017

Încheiat astazi 09.01.2017 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Primar - Buda Gheorghe Ioan, domnul Secretar Alin Toma, doamna Tatiana Bot - Șef Serviu Economic, doamna Rodica Carmazan, consilier juridic, precum și 13 consilieri locali. Este prezent de asemenea și domnul Achim Ovidiu, delegat satesc. Lipsesc domnii consilieri Cioltea Dragomir și Sasarman Alexandra Elena.

Domnul Secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 13 voturi pentru.

Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea deficitului sectiunii de dezvoltare al UAT Oras Somcuta Mare.
2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2016, in anul bugetar 2017.
Presedintele de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi. Se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea deficitului sectiunii de dezvoltare al UAT Oras Somcuta Mare.
Doamna Tatiana Bot prezinta acest proiect de hotarare. Dansa arata ca in anul 2016 s-a utilizat in investitii suma de 846.644,09 lei, cheltuielile fiind mai mari decat veniturile, astfel rezultand acest deficit.
In baza prevederilor Ordinului Ministrului Finatelor Publice nr. 2890/21.12.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inchiderea exercitiului bugetar al anului 2016 Cap. V pct. 5.13.3(1) stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local litera b) in care se precizeaza ca‘ ..in situatia in care sectiunea de dezvoltare si/sau de dezvoltare inregistreaza deficit, consiliile locale, judetene, dupa caz, au obligatia de a aproba prin hotarare a consiliului acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de functionare si /sau dezvoltare, dupa caz, pana la data de 09 ianuarie 2017 inclusiv’ se aproba:
- deficitul sectiunii de dezvoltare in suma de 846.644,09 lei inregistrat la data de 31.12.2016, care se acopera definitiv din excedentul anilor precedenti.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea deficitului sectiunii de dezvoltare al UAT Oras Somcuta Mare.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2016, in anul bugetar 2017.
Doamna Tatiana Bot prezinta acest proiect de hotarare.
La data de 31.12.2016, la excedentul bugetar din anii precedenti s-a inregistrat suma de 2.051.541,15 lei, suma care se propune a fi utilizata in anul 2017 pentru finantarea:
I. cheltuielile sectiunii de functionare, suma de 40.000 lei conform HG nr 975/2016 din Fondul de interventie regasit la cap 84.02 Transport art. 20.20;
II. cheltuielile sectiunii de dezvoltare, in suma totala de 2.011.541,15 lei, repartizate pe capitolele:

Cap.61.02 Ordine publica, suma totala de 53.000 lei:

- Executie sistem de supraveghere video stradala in Orasul Somcuta Mare garantie de buna executie........3.000 lei;
- Studiu de fezabilitate, proiectare siu executie spatiu ISU-SMURD.........50.000 lei;

Cap.65.02 Invatamant, suma totala de 150.000 lei:

- Executie teren sport scoala generala Buciumi ...130.000 lei;
- Proiect tehnic de reabilitare si modernizare si executie lucrari - Liceul Teoretic prin program PNDL OG 28/2013)......10.000 lei;
- Proiect tehnic de reabilitare si modernizare si executie lucrari - gradinita cu program prelungit nr. 1 prin program PNDL OG 28/2013) ......10.000 lei;

Cap.67.02 Cultura, religie, sport, suma totala de 1.201.721,15 lei:

Subcap 67.02.03.07 Camine culturale...852,60 mii lei, din care:
- Rest de executie lucrari de Reabilitare Camin Hovrila ........................12.000 lei;
- Sistematizare curte Camin cultural Valeni.....................................50.000 lei;
- Reabilitare Camin cultural Buciumi............................................430.600 lei;
- Reabilitare Camin cultural Finteusu Mare.....................................360.000 lei;

Subcap 67.02.05.01 Sport...327,22 mii lei, din care:
- Rest de executie actualizat pentru lucrari de modernizare Baza sportiva Progresul Somcuta Mare.....327.221,15 lei;

Subcap 67.02.05.03 Intretinere zone verzi parcuri...21,90 mii lei, din care:
- Contributie proprie programul de renerarea parcuri POR........................21.900 lei;

Cap.70.02 Dezvoltare, Locuinte, suma totala de 260,46 mii lei:

Subcap 70.02.30Alte actiuni in dom locuintei.......12,85mii lei, din care:
- Reabilitare termoenegetica fonduri europene POR –contributie locala.............12.850 lei;

Subcap 70.02.05.01Alimentare cu apa...........187 mii lei, din care:
- Alimentare cu apa Valenii Somcutei ( PNDL OG 28/2013)...........................20.000 lei;
- Alimentare cu apa Finteusu Mare........................................................167.000 lei

Subcap 70.02.06 Iluminat public..................36,61mii lei, din care:
- Modernizare, reabilitare si extindere iluminat public stradal ........................36.610 lei;

Subcap 70.02.07 alimentare cu gaz...25mii lei, din care:
- Proiectare si executie retea de alimentare cu gaz pentru strazi le Corneasa, Avram Iancu si pe strazile unde sunt construite locuinte noi-Somcuta Mare..........25.000 lei;

Cap.74.02 Mediu, cu suma totala de 160 mii lei:

- Executie canalizare menajera in Orasul somcuta Mare cofinatare in proiectul de finantare Cu AFM Bucuresti.........160.000 lei;

Cap.84.02 TRansport, cu suma totala de 186,36 mii lei:

Subcap 84.03.01 Drumuri, cu suma de 136,36 mii lei, din care
- Executie lucrari de reabilitareDC 75 troson Hovrila –Somcuta; tronson Hovrila –Buteasa cofinatare program PNDL OG 28/2013....... 50.000 lei
- Executie intrari in UAT Oras Somcuta Mare............................ .86.360 lei

Subcap 84.03.03 Strazi, cu suma de 50,00 mii lei, din care:
- Actualizare proiect de asfaltare strazi in Orasul Somcuta Mare....................50.000 lei.

Doamna Tatiana Bot doreste sa cunoasca care sunt propunerile pentru constructia bugetului pe anul 2017, la care doreste sa se aiba in vedere sectiunea de dezvoltare, dar si sa se tina cont de ritmul de executie al investitiilor.
Doamna consilier Pop Elisabeta doreste sa se inceapa lucrarile de decolmatare a celor doua vai. Dansa arata ca nu a primit motivarea asteptata de 3 luni de zile. De asemenea, dansa apreciaza ca ar trebui facute racordurile la reteaua de canalizare la toate casele si ca ar trebui angajate de Primarie echipe care sa faca aceste lucrari.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2016, in anul bugetar 2017.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
INDRE GAVRIL SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.