PROCES VERBAL 25.08.2016

Încheiat astazi 25.08.2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Primar - Buda Gheorghe Ioan, domnul Secretar Alin Toma, doamna Tatiana Bot - Șef Serviu Economic, doamna Rodica Cărmăzan - Consilier juridic, precum și 13 consilieri locali. Lipsesc domnii consilieri Luput Vasile Mircea și Nechita Vasile Marin. Este prezent de asemenea și domnul Marinescu Teodor, delegat satesc al satului Buteasa.

Domnul Secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 13 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul consilier local Cotet Tamas Dionisie.

Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabila a orasului Somcuta Mare.
2. Proiect de hotarare privind completarea Statului de functii si Organigrama Primariei orasului Somcuta Mare.
3. Proiect de hotarare privind stabilirea cotei de consum lunar de carburant pentru autoturismele din dotarea Primariei orasului Somcuta Mare.
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Somcuta Mare.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de administrare intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures – Ocolul Silvic Somcuta Mare pentru terenul cu vegetatie forestiera apartinand domeniului public al orasului Somcuta Mare.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de administrare intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures – Ocolul Silvic Targu Lapus pentru terenul cu vegetatie forestiera apartinand domeniului public al orasului Somcuta Mare.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea modalitatii de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase pe picior, precum si calculul pretului de pornire in licitatie sau vanzare directa al masei lemnoase in functie de specie sau sortiment.
Diverse.

Presedintele de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi.
Ordinea de zi se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabila a orasului Somcuta Mare.
Domnul Secretar Alin Toma prezinta Strategia de dezvoltare durabila a orasului Somcuta Mare, respectiv obiectivele strategice.
Dansul arata ca acest document s-a elaborat in cadrul proiectului ''Dezvoltarea capacitatii de planificare strategica la nivelul autoritatilor administratiei publice locale ale oraselor din Romania, cod SMIS 27520''.
Obiectivul general al proiectului este intarirea capacitatii administrative a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, iar obiectivele strategice sunt:
- imbunatatirea accesului locuitorilor la spatii destinate petrecerii timpului liber;
- reabilitarea strazilor, crearea de alei pietonale si spatii verzi;
- promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana; sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice;
- extindere apa canal;
- servicii sociale performante;
- cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu;
- promovare prin cultura;
- punerea in valoare a zonelor cu potential turistic.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabila a orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind completarea Statului de functii si Organigrama Primariei orasului Somcuta Mare.
Domnul Secretar sustine ca potrivit prevederilor OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii publice catre autoritatile administratiei publice locale, coroborate cu prevederile HG nr. 56/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008, autoritatile publice locale pot incadra personal de specialitate cu specializare in domeniul socio-medical.
Astfel, in aceste conditii exista posibilitatea suplimentarii de posturi in cadrul Primariei orasului Somcuta Mare, cu un post de asistent medical comunitar si unul de mediator sanitar, posturi care sunt exceptate de la numarul total de functii din cadrul Primariei.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind completarea Statului de functii si Organigrama Primariei orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind stabilirea cotei de consum lunar de carburant pentru autoturismele din dotarea Primariei orasului Somcuta Mare.
Doamna Tatiana Bot precizeaza ca potrivit prevederilor art. 1 alin. 5 al OG nr. 80/2001, modificata si completata prin Legea nr. 258/2015, normativele de cheltuieli cu privire la consumul de carburant pentru autoturismele utilizate de catre autoritatile publice se stabilesc prin hotarare a forului dliberativ al unitatii administrativ-teritoriale, in functie de nevoile proprii ale fiecarei entitati in parte.
Domnul Primar arata ca, pentru masina Duster exista card de alimentare cu care se poate alimenta masina, fiind necesara introducerea numarului de km si codul PIN, asfel se poate vedea foarte usor numarul de km parcursi de acea masina.
Se alatura sedintei domnul consilier Luput Mircea.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, considera ca este sfidator sa aprobe Consiliul Local cantitatea de 350 l/luna de carburant pentru fiecare autoturism din parcul institutiei, in conditiile in care un cetatean de rand nu-si permite sa faca plinul, ci alimenteaza frecvent cu 30-50 lei.
Doamna Tatiana Bot, sustine ca forma anterioara modificarii OG 80/2001 prevedea o cota lunara de combustibil de maximum 150 litri/autoturism, aparand in mod frecvent cazuri in care, pana la data de 10 ale lunii, aceasta cota de carburant sa fie consumata la toate autoturismele utilizate de catre Consiliul local Somcuta Mare. Avand in vedere faptul ca majoritatea serviciilor au atributii care presupun deplasari in teritoriu, propune o cota lunara pentru fiecare autoturism din parcul institutiei de 350 litri/luna, care ar acoperi necesarul de deplasari in teritoriu si in Bucuresti al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare.
Domnul consilier Titan Augustin, sustine ca, in ceea ce priveste montarea GPS-urilor pe masinele din parcul institutiei, exista o hotarare a consiliului local prin care s-au aprobat demersurile necesare in vederea achizitionarii unor instalarii de sisteme de urmarire si monitorizare GPS la autovehiculele din cadrul parcului auto aflate in proprietatea Orasului Somcuta Mare, fiind prinsi bani pentru acestea. Se intreaba cand se vor monta GPS-uri pe toate masinile.
Domnul consilier Balmos Teodor doreste punerea in aplicare a HCL in ceea ce priveste montarea GPS-urilor pe masinile Primariei, avand in vedere ca au trecut mai mult de 30 de zile de la data adoptarii acesteia.
Domnul consilier Alb, propune aprobarea unei cote de consum lunar de carburant de 300 l pentru Duster, 180 l pentru masina politiei locale si 150 l pentru Logan. Dansul doreste ca la fiecare sedinta de consiliu sa fie prezentat consumul utilajelor mari din cadrul Primariei.
Domnul Primar propune intocmirea unui proiect de hotarare in vederea achizitionarii unor instalarii de sisteme de urmarire si monitorizare GPS la autovehiculele din cadrul parcului auto aflate in proprietatea Orasului Somcuta Mare si prezentarea Hotararii de Consiliu Local adoptata de vechiul Consiliu Local, in vederea analizarii acestora si luarii unei decizii in acest sens.
Domnul consilier Titan este de parere ca vechea HCL este buna si ar trebui aplicata.
Domnul consilier Alb propune analizarea tuturor autoturismelor din cadrul parcului auto aflate in proprietatea Orasului Somcuta Mare si transmiterea cu titlu gratuit a unui autoturism preotului de la Hovrila, avand in vedere ca inca din perioada cand dansul era primar, Consiliul local de la acea vreme, nu a dorit transferul acestei masini.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea cotei de consum lunar de carburant pentru autoturismele din dotarea Primariei orasului Somcuta Mare, respectiv 300 l pentru Duster, 180 l pentru masina politiei locale si 150 l pentru Logan.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Somcuta Mare.
Doamna Tatiana Bot prezinta acest proiect de hotarare. Dansa sustine ca in baza contractului de finantare nerambursabila incheiat cu Consiliul Judetean Maramures, s-a alocat Primariei suma de 25.000 lei si propune majorarea veniturilor la cod indicator 36.02.50 cu aceasta suma, respectiv majorarea cheltuielilor de la cap. 67.02 Cultura, recreere, sport, pentru decontarea cheltuielilor ''Zilele Culturale ale Orasului Somcuta Mare, editia a III-a 2016''. De asemenea, doamna Bot propune majorarea cap. 61.02. Ordine publica cu suma de 110 mii lei, suma bugetata conform adreselor transmise de catre Institutia Prefectului – Judetul Maramures, in vederea asigurarii fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor in cazul situatiilor de urgenta si calamitatilor naturale. Doamna Bot propune majorarea veniturilor la cod indicator 33.10.05 Taxe si alte venituri in invatamant, respectiv a cheltuielilor de la cap. 65.10 Invatamant, cu suma de 4 mii lei, avand in vedere ca aceste venituri din taxe pentru inscrierea la examenul de bacalaureat nu au fost previzionate in buget si au fost incasate de catre Liceul Teoretic Ioan Buteanu – Somcuta Mare.
Domnul Primar arata ca a solicitat incheierea unui contract de finantare in conditiile art. 9 alin. 34 pct. 7 al Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in suma de 12180 lei, avand in vedere ca potrivit Programului national de cadastru si carte funciara se finanteaza, in conditiile legii, si lucrarile de inregistrare sistematica ce vor fi initiate de unități administrativ-teritoriale, avand ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale, care cuprind imobile din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.
Finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica se efectueaza prin alocarea fiecarei unitati administrativ-teritoriale de sume de la bugetul Agentiei Nationale, prin bugetele oficiilor teritoriale, in limita bugetului aprobat si a acordului Consiliului de administratie, pe baza de contract de finantare anual, care va contine inclusiv clauze referitoare la procedura de monitorizare a lucrarilor de catre Agentia Nationala, prin oficiile teritoriale.
Deoarece Primaria intentioneaza demararea lucrarilor de inregistrare sistematica a terenurilor la nivel de sector cadastral pentru indeplinirea obiectivului finalizarii inregistrarii sistematice la nivelul sectorului cadastral, in localitatile Finteusu Mare, Somcuta Mare si Hovrila, avem obligatia de a transmite oficiilor teritoriale in raza carora sunt situate sectoarele cadastrale, solicitarea de a se incheia contractul de finantare, in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a procedurii prevazute la alin. (34) indice 6 al art. 9 al Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Doamna Tatiana Bot, avand in vedere cele relatate mai sus de catre domnul primar, propune majorarea veniturilor la cod indicator 43.02.34 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara cu suma de 13 mii lei, respectiv majorarea cheltuielilor de la cap. 83.02 Agricultura pentru lucrari de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de administrare intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures – Ocolul Silvic Somcuta Mare pentru terenul cu vegetatie forestiera apartinand domeniului public al orasului Somcuta Mare.
Domnul consilier Titan Augustin, sustine ca la acest contract de administrare nu s-au incheiat acte aditionale deoarece taierile nu s-au facut cu instiintarea consilierilor si in prezenta acestora, nu a fost intocmita o expertiza, nu s-a facut o dare de seama a masei lemnoase exploatate, iar la adresa inaintata Primariei prin care s-a sesizat o taiere in zona Taietura, nu a primit niciun raspuns, motive pentru care este impotriva acestui proiect de hotarare.
Domnul Primar nu considera potrivita metoda de abordare a Consiliului Local si a Primarului, in ceea ce-l priveste pe domnul Titan. Dansul este de parere ca ar trebui sesizat Ocolul Silvic prin Primarie. Primaria are posibilitatea sa taie lemne, sa le valorifice si sa le foloseasca pentru investitii, in functie de amenajament.
Doamna Tatiana Bot sustine ca s-a constatat de catre Curtea de Conturi ca nu s-a exploatat decat la nivelul de igiena. Nu s-au dat partide de catre Consiliul local.
Domnul consilier Titan Augustin este de parere ca ar trebui trecute padurile in patrimoniul national. Propune invitarea reprezentantilor Ocolului Silvic la viitoarea sedinta de consiliu.
Domnul Primar sustine ca la marcat au fost prezenti de fiecare data reprezentanti ai Consiliului Local.
Domnul consilier Alb Vasile apreciaza ca ar fi oportun sa se infiinteze asociatii juridice administrate de fiecare sat in parte, care sa-si desemneze reprezentanti. Dansul propune amanarea proiectelor de hotarare cu numerele 5, 6 si 7 de pe ordinea de zi pana la urmatoarea sedinta de consiliu, termen pana la care Ocolul Silvic sa prezinte un raport la zi.
Se poarta discutii legate de administrarea pasunilor aflate pe raza Orasului Somcuta Mare si de subventiile de care au beneficiat presedintii acestor asociatii. Domnul consilier Alb propune revocarea HCL si rezilierea contractelor de administrare a pasunilor. Dansul solicita prezentarea ordinii de zi de la toate sedintele de consiliu din perioada cand era primar si a solicitat revocarea HCL si rezilierea contractelor de administrare a pasunilor.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de administrare intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures – Ocolul Silvic Somcuta Mare pentru terenul cu vegetatie forestiera apartinand domeniului public al orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 8 voturi pentru, 4 voturi impotriva din parte domnilor consilieri Titan, Alb, Balmos si Maries si o abtinere a doamnei consilier Sasarman.
Raportat la prevederile art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ,,hotarile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie” se constata ca hotararea nu intruneste numarul de voturi stablit potrivit prevederilor legale in vigoare.

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de administrare intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures – Ocolul Silvic Targu Lapus pentru terenul cu vegetatie forestiera apartinand domeniului public al orasului Somcuta Mare.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de administrare intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures – Ocolul Silvic Targu Lapus pentru terenul cu vegetatie forestiera apartinand domeniului public al orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 8 voturi pentru, 4 voturi impotriva din parte domnilor consilieri Titan, Alb, Balmos si Maries si o abtinere a doamnei consilier Sasarman.
Raportat la prevederile art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ,,hotarile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie” se constata ca hotararea nu intruneste numarul de voturi stablit potrivit prevederilor legale in vigoare.

Proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea modalitatii de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase pe picior, precum si calculul pretului de pornire in licitatie sau vanzare directa al masei lemnoase in functie de specie sau sortiment.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea modalitatii de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase pe picior, precum si calculul pretului de pornire in licitatie sau vanzare directa al masei lemnoase in functie de specie sau sortiment.
Se aproba cu 8 voturi pentru, 4 voturi impotriva din parte domnilor consilieri Titan, Alb, Balmos si Maries si o abtinere a doamnei consilier Sasarman.
Raportat la prevederile art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ,,hotarile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie” se constata ca hotararea nu intruneste numarul de voturi stablit potrivit prevederilor legale in vigoare.

Diverse.

Doamna Tatiana Bot solicita aprobarea unei hotarari de consiliu local privind completarea denumirii investitiei ce va fi realizata in curtea Liceului teoretic ,,Ioan Buteanu'' cu referire la amenajare curte liceui.

Doamna consilier Pop Elisabeta aduce la cunostinta Consiliului Local faptul ca ar avea posibilitatea sa faca demersuri pentru preluarea terenului din spatele bisericii de langa Scoala cu cls. I-IV Somcuta Mare, pentru ca acest teren sa fie folosit de scoala.

Domnul Secretar prezinta cererile inaintate Consiliului Local Somcuta Mare, respectiv:
- Uniunea Adunarilor lui Dumnezeu Penticostale a Romilor din Romania, solicita concesionarea unui teren in suprafata de 330 mp pentru constructia unei Biserici a Romilor;
- Doamna Ciolte Alina Monica, domiciliata in Ciolt, nr. 84A, solicita inchirierea sau vanzarea suprafetei de 200 mp, teren situat intre proprietatea sa si cea detinuta de Borzas Karacsony Florin;
- Domnul Silimon Alin Claudiu, domiciliat in Hovrila, nr. 4, in calitate de nepot al lui Silimon Vasile, incadrat in grad de handicap grav cu dreptul la insotitor, solicita angajarea ca asistent personal;
- Domnul Vancea Raul Ionut, in calitate de curator al lui Ghetie Dorel Vasile, domiciliat in Buciumi, nr. 68, aduce la cunostinta Primariei, ca imobilul domnului Ghetie prezinta risc de prabusire si solicita luarea masurilor necesare;
- Domnul Viman Cristian, domiciliat in Baia Mare, str. Petru Rares, nr. 14A/5, in calitate de proprietar al unui teren situat la iesirea din loc. Buciumi spre Valea Chioarului, unde doreste sa construiasca o pensiune, solicita mutarea panoului de intrare in localitate langa Valea Curtuiusului.

Domnul consilier Titan Augustin, readuce in atentia Consiliului local necesitatea implementarii sistemului de monitorizare video in Somcuta Mare. De asemenea, dansul readuce la cunostinta consiliului local faptul ca Ministerul Finanţelor a lansat o platformă în care toate instituţii publice vor trebui să încarce informaţii despre cheltuielile şi veniturile pe care le au, pe site-ul trasparenta-bugetara.gov.ro. Propune ca si Primaria Somcuta Mare sa se alinieze noilor prevederi legale.
Doamna Tatiana Bot, in ceea ce priveste monitorizarea video a orasului, arata ca exista deja intocmit un proiect, cat si caietul de sarcini, urmand a se efectua toate demersurile necesare pentru implementarea acestei investitii. Legat de al doilea aspect sesizat de catre domnul consilier Titan, arata ca Orasul Somcuta Mare, incepand cu data de 09.06.2016 publica pe site-ul de specialitate Forexebug toate platile ce se efectueaza de Primaria Orasului Somcuta Mare.

Domnul Primar aduce la cunostinta Consiliului Local faptul ca SC Vital SA a revenit cu solicitarea de concesionare a 2,5 ha teren pentru depozitul de namoluri si propune comunicarea unei adrese prin care se refuza amenajarea acestui depozit in Orasul Somcuta Mare.
Se voteaza cu 13 voturi pentru respingerea amenajarii unui depozit de namoluri in Orasul Somcuta Mare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
COTET TAMAS DIONISIE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.