PROCES VERBAL 28.07.2016

Încheiat astazi 28.07.2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Primar - Buda Gheorghe Ioan, doamna Matei Marioara - Sef Birou Juridic si Administratie Publica Locala care potrivit fisei postului inlocuieste secretarul in situatia in care acesta este in concediu sau in delegatii, doamna Rodica Cărmăzan - Consilier juridic, precum și toti consilierii locali.

Doamna Matei Marioara prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 15 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul consilier local Cotet Tamas Dionisie.

Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Somcuta Mare.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.06.2016 al Primariei orasului Somcuta Mare.
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Somcuta Mare.
4. Privind aprobarea scutirii de la impozitul datorat pentru clădirea și terenul situate în Somcuta Mare, str. Finteusului, nr. 31, proprietatea domnului HALMI IULIU domiciliat in Mun. Baia Mare, str. I.L.Caragiale, nr. 9, ap. 11, ca urmare a efectelor cauzate de inundatiile care au avut loc in zona in care locuieste.
5. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 384 mp, situat in loc. Somcuta Mare, str. Targului, Oras Somcuta Mare.
6. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru constructia cu terenul aferent in suprafata de 297 mp, situat in loc. Somcuta Mare, str. Targului, Oras Somcuta Mare.
7. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru cladirea si terenul in suprafata de 3391 mp, situat in loc. Somcuta Mare, str. V. Alexandri, nr. 8, Oras Somcuta Mare.
8. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 3760 mp, situat in loc. Somcuta Mare, str. I. Buteanu, Oras Somcuta Mare.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a spatiului situat in localitatea Somcuta Mare, str. Closca, nr. 2.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind vanzarea mijloacelor fixe casate apartinand orasului Somcuta Mare.
11. Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune in vederea casarii si valorificarii unor mijloace fixe din patrimoniul Primariei orasului Somcuta Mare.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii si a Organigramei Primariei orasului Somcuta Mare.
Diverse.

Avand in vedere ca la sedinta de consiliu sunt prezenti reprezentanti ai S.C. Vital S.A., presedintele de sedinta da cuvantul acestora.
Domnul Adoreanu Kraiger Zamfir, in calitate de consilier al doamnei director Bancos Alexandrina, sustine cererea inaintata de S.C. Vital S.A. in vederea concesionarii a 2,5 ha teren pentru autorizarea unui depozit de namol. Domnul Adoreanu afirma ca Programul Operational 2014-2020 impune gasirea unor solutii de depozitare a namolurilor. Deoarece in Municpiul Baia Mare nu s-a gasit un teren care sa corespunda cerintelor si gasindu-l in Somcuta Mare, solicita concesionarea pentru acest scop, aratand de asemenea ca in masura in care se va aproba solicitarea facuta, acest lucru va aduce venituri bugetului local al orasului Somcuta Mare si personalul necesar va fi angajat cu preponderenta din Somcuta Mare.
Domnul Gligan Ianos ofera detalii tehnice legate de depozitul de namoluri. Dansul sustine ca declararea termenului final de implementare este anul 2023. In ceea ce priveste incineratorul, se doreste construirea sa intr-un termen cat mai scurt posibil, sub rezerva realizarii proiectului de achizitie pentru aceasta constructie. Lucrarile se vor desfasura in perioada 2018-2019, asistenta tehnica acordandu-se pe o perioada de un an de zile. Cu privire la depozitul de namoluri, acesta s-a identificat la Poiana, pe pasunea de la Iadara, la 150 m de la drum. Dupa depozitarea namolului, terenul va deveni plan. Din punct de vedere al mediului, se vor face demersurile legale, gunoiul va mirosi precum cel de la porci, iar pentru impiedicarea mirosului se va folosi o perdea de copaci.
Domnul consilier Titan Augustin doreste sa stie pentru ce perioada se doreste concesionarea.
Domnul Adoreanu arata ca se doreste concesionarea terenului pentru o perioada de 30 de ani. Conform aprobarii date de Apele Romane, in acest moment se pune in functiune statia de epurare si partea de tratare a namolurilor prin fermentare producere de biogaz, stabilizarea namolului si la acest moment trebuie gasita solutia de depozitare a namolului pe perioada cand incineratorul va fi operational.
Domnul consilier Titan intreaba daca s-a gasit o alta locatie, gen Farcasa?
Domnul Gligan Ianos sustine ca la Farcasa este o situatie tensionata, avand in vedere ca acolo va fi depozitul de deseuri.
Domnul Primar sustine ca solicitarea facuta de Vital a fost discutata in sedintele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local si s-a hotarat consultarea cetatenilor, iar daca acestia vor fi de acord, se va inainta Directiei Agricole Maramures, o solicitare in vederea scoaterii suprafetei necesare din circuitul agricol.
Domnul Adoreanu arata ca o dezbatere publica se va face oricum, in momentul in care se fac demersurile pentru obtinerea avizului de mediu, iar la momentul cand se va stabili amplasamentul, se va face un studiu de fezabilitate. Domnul Magureanu sustine ca si prin adresa inaintata s-a aratat ca exista disponibilitatea acordata de Vital, constand in plata unei redevente cat mai consistente catre bugetul local, iar toate cheltuielile facute de Primarie fata de procedurile necesare, le va suporta Vital-ul.
Domnul consilier Vancea considera ca ar trebui vazut impactul asupra mediului.
Domnul Adoreanu arata ca se va face un studiu de impact asupra mediului.
Domnul consilier Titan doreste sa stie cate tone de namol produce/luna, statia de epurare de la Somcuta Mare.
Domnul Adoreanu sustine ca Mun. Baia Mare care are cca. 120 mii de locuitori, produce 24 tone/zi namol, iar Somcuta Mare cu 7 mii locuitori, produce cca. 1 tona jumatate/zi.
Domnul consilier Titan doreste sa cunoasca ce capacitate va avea in mc acea groapa.
Domnul Gligan Ianos sustine ca nu va exista o groapa, terenul este precum o cuva si dupa depozitarea namolului, terenul va deveni plan.
Domnul Primar ii asigura pe reprezentantii Vital-ului ca vor primi un raspuns dupa consultarea cetatenilor.

La sedinta sunt prezenti de asemenea un grup de cetateni penticostali care solicita aprobare pentru construirea unei case de rugaciuni pe str. Miresului, iar alaturi de acestia este prezent si domnul Boldor, in calitate de vicepresedinte al Uniunii Credinciosilor Penticostali, care le sustine solicitarea.
Domnul consilier Alb Vasile arata ca terenul solicitat se poate acorda cu titlu gratuit pe durata existentei constructiei.
Domnul Primar precizeaza ca in vederea obtinerii autorizatiei de construire, este nevoie sa se solicite initial concesionarea sau inchirierea terenului.

Presedintele de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi.
Ordinea de zi se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Somcuta Mare.
Domnul consilier Balmos doreste ca in noul mandat la fiecare sedinta de consiliu secretarul Primariei sa dea citire procesului verbal al sedintei anterioare, iar fiecare proiect de hotarare ce este inscris pe ordinea de zi sa fie insotit de un raport de specialitate.
Domnul consilier Cotet Tamas Dionisie propune ca inainte cu o zi de sedinta de consiliu, sa se intruneasca comisiile de specialitate.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.06.2016 al Primariei orasului Somcuta Mare.
Domnul consilier Balmos solicita sa fie prezentat Consiliului Local, toate lucrarile ce pot fi bugetate.
Domnul consilier Alb Vasile solicita ca pentru fiecare obiectiv sa se arate sumele alocate si in ce stadiu sunt lucrarile.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.06.2016 al Primariei orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Somcuta Mare.
Domnul Primar arata ca potrivit Ordinului MDRAP nr. 1012/2015, se suplimenteaza veniturile cu suma totala de 3500 lei, prin Programul National de Dezvoltare Locala. De asemenea, se suplimenteaza cheltuielile cu suma de 3500 lei, astfel:
- “Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat a loc. Valenii Somcutei din Orasul Somcuta Mare” cu suma de 1000 lei;
- ”Reabilitare DC 64+DL33+DL55 Somcuta Mare- Valenii Somcutei – 15 km”, cu suma de 1000 lei;
- “Reabilitare si modernizare DC 75 si retea stradala intravilan, in loc. Buteasa”, cu suma de 1500 lei. De asemenea, cu suma de 3000 lei se majoreaza cheltuielile de la cap. 74.02.06 Canalizare menajera pentru obiectivul de investitie “Extindere retea de canalizare in Orasul Somcuta Mare”.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Somcuta Mare.

Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la impozitul datorat pentru clădirea și terenul situate în Somcuta Mare, str. Finteusului, nr. 31, proprietatea domnului HALMI IULIU domiciliat in Mun. Baia Mare, str. I.L.Caragiale, nr. 9, ap. 11, ca urmare a efectelor cauzate de inundatiile care au avut loc in zona in care locuieste.
Doamna Matei Marioara da citire referatului de specialitate intocmit de Comisia de analizare si solutionare a cererilor.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea scutirii de la impozitul datorat pentru clădirea și terenul situate în Somcuta Mare, str. Finteusului, nr. 31, proprietatea domnului HALMI IULIU domiciliat in Mun. Baia Mare, str. I.L.Caragiale, nr. 9, ap. 11, ca urmare a efectelor cauzate de inundatiile care au avut loc in zona in care locuieste.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 384 mp, situat in loc. Somcuta Mare, str. Targului, Oras Somcuta Mare.
Domnul Primar sustine ca toate terenurile identificate, conform documentatiilor cadastrale anexate proiectelor de hotarare, sunt situate pe teritoriul administrativ al Orasului Somcuta Mare, fiind situate in intravilanul localitatii si vor fi incluse in Programul “Spatii verzi urbane”. Aceste imobile, cladiri si constructii sunt situate pe str. Targului, pe str. V. Alecsandri si in spatele blocurilor 1 si 2 de pe str. I. Buteanu.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 384 mp, situat in loc. Somcuta Mare, str. Targului, Oras Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru constructia cu terenul aferent in suprafata de 297 mp, situat in loc. Somcuta Mare, str. Targului, Oras Somcuta Mare.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru constructia cu terenul aferent in suprafata de 297 mp, situat in loc. Somcuta Mare, str. Targului, Oras Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru cladirea si terenul in suprafata de 3391 mp, situat in loc. Somcuta Mare, str. V. Alexandri, nr. 8, Oras Somcuta Mare.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru cladirea si terenul in suprafata de 3391 mp, situat in loc. Somcuta Mare, str. V. Alexandri, nr. 8, Oras Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 3760 mp, situat in loc. Somcuta Mare, str. I. Buteanu, Oras Somcuta Mare.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 3760 mp, situat in loc. Somcuta Mare, str. I. Buteanu, Oras Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a spatiului situat in localitatea Somcuta Mare, str. Closca, nr. 2.
Domnul Primar arata ca Vodafone a solicitat inchirierea spatiului (turn centrala termica) de pe str. Closca, nr. 2, unde este fosta centrala termica. Dansul sustine ca din punctul sau de vedere ar fi necesar acordul cetatenilor care locuiesc in acea zona si ulterior sa se comunice un raspuns, doar dupa efectuarea unui studiu de impact.
Consiliul Local este de acord cu propunerea facuta de domnul Primar.

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind vanzarea mijloacelor fixe casate apartinand orasului Somcuta Mare.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel este de acord cu vanzarea mijloacelor fixe casate apartinand orasului Somcuta Mare, in conditiile in care identificarea acestora va fi foarte clara, pentru a vedea ce se poate imputa persoanelor responsabile. Dansul solicita prezentarea unei situatii cu privire la mijloacele fixe ce pot fi scoase la vanzare.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind vanzarea mijloacelor fixe casate apartinand orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune in vederea casarii si valorificarii unor mijloace fixe din patrimoniul Primariei orasului Somcuta Mare.
Domnul Primar propune scoaterea din functiune a unei rabe in vederea casarii si valorificarii.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind scoaterea din functiune in vederea casarii si valorificarii unor mijloace fixe din patrimoniul Primariei orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii si a Organigramei Primariei orasului Somcuta Mare.
Domnul Primar arata ca doreste infiintarea Serviciului Ambient si Administratie Publica. Dorim infiintarea unui serviciu de tip SPA Baia Mare, care sa aiba in subordine spatiile verzi, piata ambiect si toate utilajele.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Statului de functii si a Organigramei Primariei orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Diverse.
Doamna Matei Marioara prezinta cererile depuse in atentia Consiliului local al Orasului Somcuta Mare.

- Institutia Prefectului – Judetul Maramures, arata prin adresa comunicata necesitatea constituirii unui fond din rezerva bugetara, ce se poate constitui in cota de 5% din totalul cheltuielilor care se utilizeaza la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza de hotarare a consiliului local, pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute in cursul exercitiului bugetar, pentru inlaturarea efectelor unor calamitati naturale.
Consiliul local Somcuta Mare a hotarat ca va constitui un fond pentru acoperirea pagubelor produse de calamitatile naturale, prin rectificarea bugetara ce se va dezbate in sedinta de consiliu din luna august 2016.
- Muresan Simona, domiciliata in loc. Ciolt, nr. 77, solicita scutirea de la plata serviciului de salubrizare, cat si a penalitatilor aferente.
Tinand cont de situatia financiara a familiei, Consiliul local hotaraste scutirea de la plata penalitatilor de intarziere, in conditiile in care doamna Muresan va achita debitul principal reprezentand contravaloarea serviciului de salubrizare prestat in baza contractului incheiat cu Serviciul Public de Salubrizare Somcuta Mare.
- Del Pinto Otello, solicita furnizarea apei curente.
Consiliul local va analiza valoarea costurilor pentru extinderea retelei de alimentare cu apa in localitatea Ciolt, pentru ca la momentul in care se va pune in executie acest obiectiv de investitie, sa beneficieze si domnul Del Pinto Otello de aceasta utilitate.
- Korosi Valentina Tiberia, domiciliata pe str. Miresului, nr. 125, solicita angajarea ca asistent personal pentru minora Rezmives Carla Deea, pe care o are in intretinere si care este incadrata in gradul de handicap grav cu dreptul la insotitor. Consiliul local va identifica surse financiare pentru angajarea ca asistent presonal.

- Martocean Tiberiu, domiciliat in Somcuta Mare, str. I. Buteanu, nr. 4/16, solicita aprobarea construirii unui balcon la parterul blocului unde locuieste.
Consiliul local propune ca o comisie din cadrul Serviciului de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, sa verifice in teren dacă exista posibilitatea edificarii unui balcon, în conditiile în care sa nu afecteze proiectul de modernizare a parcului, care în momentul de fata este în desfășurare.
- Ardelean Angela, domiciliata in loc. Somcuta Mare, str. I. Buteanu, nr. 3/3, solicita concesionarea unui teren in suprafata de 2 mp pentru construirea unui balcon la parterul blocului unde locuieste.
Consiliul local propune ca o comisie din cadrul Serviciului de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei orasului Somcuta Mare, sa verifice in teren dacă exista posibilitatea edificarii unui balcon, în conditiile în care sa nu afecteze proiectul de modernizare a parcului. De asemenea, Consiliul Local printr-o hotărâre anterioara a aprobat reabilitarea termoenergetica a blocului 3 de pe str. I. Buteanu, în acest caz proiectantul urmând a se pronunța dacă este posibila efectuarea lucrarii de construire a unui balcon.
- Maries Florica, domiciliata in loc. Somcuta Mare, str. I. Buteanu, nr. 3/1, solicita concesionarea unui teren in suprafata de 2 mp pentru construirea unui balcon la parterul blocului unde locuieste.
Consiliul local propune ca o comisie din cadrul Serviciului de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei orasului Somcuta Mare, sa verifice in teren dacă exista posibilitatea edificarii unui balcon, în conditiile în care sa nu afecteze proiectul de modernizare a parcului. De asemenea, Consiliul Local printr-o hotărâre anterioara a aprobat reabilitarea termoenergetica a blocului 3 de pe str. I. Buteanu, în acest caz proiectantul urmând a se pronunța dacă este posibila efectuarea lucrarii de construire a unui balcon.
- Lupse Ioan, solicita aprobarea vanzarii imobilului de la adresa unde locuieste in chirie, respectiv str. N. Balcescu, nr. 77. Consiliul local considera ca in momentul de fata nu este oportuna vanzarea imobilului in care domnul Lupse locuieste cu chirie.
- Borzas Karacsony Florin, domiciliat in loc. Somcuta Mare, str. Gradinari, nr. 17, solicita inchirierea sau vanzarea suprafetei de 200 mp, teren alaturat cu cel primit in baza Legii nr. 15/2003.
Consiliul local a propus ca o comisie din cadrul Serviciului de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, sa verifice in teren suprafata libera ce se afla in imediata vecinatate a terenului domnului Borzas. Se va verifica de asemenea, daca mai exista cereri de atribuire a terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personala, formulate potrivit prevederilor Legii nr. 15/2003.

- Zegreanu Zorica Edita, domiciliata in loc. Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7A/18, solicita aprobarea vanzarii suprafetei de teren alaturat cu cel primit in baza Legii nr. 15/2003.
Consiliul local a propus ca o comisie din cadrul Serviciului de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei orasului Somcuta Mare, sa verifice in teren suprafata libera ce se afla in imediata vecinatate a terenului doamnei Zegreanu. Se va verifica de asemenea, daca mai exista cereri de atribuire a terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personala, formulate potrivit prevederilor Legii nr. 15/2003.
- Boldijar Dan, domiciliat in loc. Somcuta Mare, str. Miresului, nr. 43, solicita acordarea unor materiale de constructie in vederea repararii casei care a fost incendiata.
Consiliul local al orasului Somcuta Mare, va gasi o solutie in vederea acordarii unui sprijin financiar sau material, la viitoarea sedinta de consiliu cand se va aproba rectificarea bugetului local.
- Hagan Iuliana, domiciliata in loc. Valenii Somcutei, nr. 74, solicita acordarea unui sprijin financiar sau material in vederea repararii casei care a fost distrusa in urma unui incendiu.
Consiliul local al orasului Somcuta Mare, va gasi o solutie in vederea acordarii unui sprijin financiar, la viitoarea sedinta de consiliu cand se va aproba rectificarea bugetului local.
- SC Natural Invest SRL, cu sediul in Sat Finteusu Mare, nr. 59A, solicita amplasarea a doua indicatoare directionale pe drumul public situat pe marginea Padurii Stejarul.
Consiliul local este in pricipiu de acord cu solicitarea formulata de SC Natural Invest SRL, insa va putea lua o hotarare in acest sens, in masura in care se vor face demersurile legale necesare pentru amplasarea celor doua indicatoare directionale, respectiv dupa solicitarea inchirierii/concesionarii terenului necesar pentru amplasare, cat si dupa obtinerea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire.
- SC DOMAINE DE LA SOURCE, cu sediul in loc. Somcuta Mare, str. N. Balcescu, nr. 23, solicita aprobarea inchirierii sau concesionarii spatiului situat pe str. Spitalului in dreptul gardului proprietatii sale, pentru a-l amenaja ca parcare.
Domnul consilier Vancea considera ca ar trebui obstructionata parcarea voluntara pe strada ce merge catre spital.
Domnul Primar sustine ca solicitarea facuta de catre Domaine de la Source este in sensul amenajarii unei parcari pe sant, nu pe marginea drumului.
Consiliul local a hotarat aprobarea efectuarii demersurilor necesare in vederea concesionarii terenului solicitat.

Domnul consilier Alb Vasile Dorinel propune montarea unui indicator pentru sens unic sau oprirea interzisa pe str. Horea, avand in vedere ca masinile care opresc in fata magazinului Andana – Pan, obstructioneaza circulatia. Dansul vine cu propunerea de a infiinta Consiliul Local o societate comerciala pentru a putea fi platiti si soferii mai bine.
Domnul Primar sustine ca in cadrul serviciului public, Primaria se poate folosi de persoanele care beneficiaza de ajutor social, insa in cadrul societatilor comerciale, nu se poate face acest lucru. Dansul arata ca doreste infiintarea unei societati comerciale pentru serviciul de salubrizare, deoarece nicio groapa de gunoi din tara, infiintata in conformitate cu noile prevederi legale, nu functioneaza. Spera ca spre finele anului 2017 sa se finalizeze si depozitul central. In conditiile in care nu se va deschide groapa de la Farcasa, va trebui sa ducem deseurile in alta parte, la Satu Mare, Oradea, posibil chiar si la Timisoara.
Domnul consilier Alb, propune urgentarea infiintarii societatii comerciale si obtinerea avizului de la ANRSC.
Domnul consilier Titan Augustin, este de parare ca ar trebui urgentat proiectul initiat in vederea realizarii sistemului de monitorizare video a zonei centrale a Orasului Somcuta Mare.
Domnul Primar sustine ca pentru acest obiectiv este aprobat doar studiu de fezabilitate, inca nu este aprobat proiectul tehnic. Dansul arata ca dupa obtinerea proiectului, va urma punerea in executie.
Domnul consilier Titan Augustin, tine sa arate ca loc. Recea la momentul cand a finalizat de implementat sistemul de monitorizare video, a dorit sa se extinda si nu a mai existat aceasta posibilitate.
De asemenea, dansul aduce la cunostinta consiliului local faptul ca Ministerul Finanţelor a lansat o platformă în care toate instituţii publice vor trebui să încarce informaţii despre cheltuielile şi veniturile pe care le au, pe site-ul trasparenta-bugetara.gov.ro. Propune ca si Primaria Somcuta Mare sa se alinieze noilor prevederi legale.
Doamna consilier Pop Elisabeta propune reamenajarea cursurilor Barsau si Caicana. Dansa sustine ca in vederea realizarii acestor obiective este necesara prezentarea motivatiei pentru reamenajarea acestor cursuri, ce urmeaza a fi comunicata Apelor Romane. Dansa precizeaza ca ar trebui curatati si copacii de pe marginea raului. Doamna Pop considera ca este necesara delimitarea parcului de langa cladirea domnului Balmos, in vederea amenajarii acestuia, precum si parcarea din zona Garii.
Domnul Primar este de acord cu solicitarea doamnei Pop, considera ca ar trebui delimitata acea suprafata ca si strada, aratand de asemenea ca santul este tubat incepand cu str. Cioltului pana in dreptul casei doamnei Pop, fiind deschis de la acel loc. Domnul Primar arata ca va face demersuri in ceea ce priveste solicitarea doamnei Pop.

PRESEDINTE DE SEDINTA 
COTET TAMAS DIONISIE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.