PROCES VERBAL 14.04.2016

Încheiat astazi 14.04.2016 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Primar Talpos Florin Vasile, domnul Secretar Toma Alin Florin, doamna Rodica Cărmăzan, Consilier juridic, precum și toți consilierii locali.

Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 15 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul consilier local Vancea Dorin Gheorghe.

Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind modificarea hotararii Consiliului Local nr. 110/2015 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2016.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea plafonului pentru publicarea debitorilor care inregistreaza obligatii de plata restante, fata de bugetul local al Orasului Somcuta Mare.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2016 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul sport, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor.
4. Proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre S.C. E.ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. a suprafetei necesare pentru amplasarea ''Sistem de protectie catodica pentru conductele de gaze naturale si bransament electric pentru reteaua de gaze naturale din otel, intercomunala Buciumi- Hovrila''.
5. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita, Bisericii Greco Catolice Somcuta Mare, a terenului in suprafata de 500 mp, situat in Orasul Somcuta Mare, teren inscris in CF nr. 51444 Somcuta Mare, nr. Cad. 51919.

Presedintele de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi cu completarile sale, respectiv:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2016 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul cultural, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ''Reabilitare strazi in localitatea Ciolt'';
3. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ''Teren de fotbal Scoala cu clasele I-VIII Buciumi''.

Avand in vedere ca la sedinta de consiliu este prezenta doamna Zegrean Zorica, domiciliata in Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7A/18, i se da cuvantul acesteia. Dansa solicita aprobarea achizitionarii terenului de langa casa construita pe strada Gardinari. Precizeaza ca pe acel teren trec utilitatile (apa), dar arata ca doreste sa-l foloseasca ca gradina, fiind teren arabil.
Domnul Viceprimar propune efectuarea unui plan de incadrare in zona, pentru a avea Consiliul Local cunostinta de situatia exacta.

Proiect de hotarare privind modificarea hotararii Consiliului Local nr. 110/2015 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2016.
Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotarare sustinand ca, potrivit OUG nr. 8/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se modifica primul termen de plata al impozitului pe cladiri, al impozitului pe teren, cat si a impozitului pe mijloacele de transport din 31.03.2016 in 30.06.2016. De asemenea, potrivit OUG nr. 8/2016 se modifica acordarea bonitatii de 10 % pentru plata cu anticipatie, pana la 30.06.2016 a impozitului pe cladiri, teren si asupra mijloacelor de transport datorat pentru intregul an, de catre persoanele fizice si persoanele juridice.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind modificarea hotararii Consiliului Local nr. 110/2015 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2016.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea plafonului pentru publicarea debitorilor care inregistreaza obligatii de plata restante, fata de bugetul local al Orasului Somcuta Mare.
Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotarare. Dansul arata ca potrivit referatului de specialitate prezentat de catre Biroul Venituri din cadrul Primariei orasului Somcuta Mare, se propune stabilirea plafonului prevazut in cazul persoanelor fizice la 500 lei, iar in cazul persoanelor juridice la 1000 lei, in conditiile in care, potrivit art. 162 al Legii nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala, in cazul creantelor fiscale administrative, acest plafon se stabileste de organul fiscal local, prin hotarare a consiliului local.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea plafonului pentru publicarea debitorilor care inregistreaza obligatii de plata restante, fata de bugetul local al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2016 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul sport, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor.
Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotarare sustinand ca, urmare a prezentarii procesului verbal incheiat de Comisia de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice pe anul 2016, in domeniul sportiv, cat si a propunerii acordarii sumei de 50.000 lei Clubului Sportiv Progresul Somcuta Mare, se impune aprobarea unei hotarari de consiliu in acest sens.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2016 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul sport, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre S.C. E.ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. a suprafetei necesare pentru amplasarea ''Sistem de protectie catodica pentru conductele de gaze naturale si bransament electric pentru reteaua de gaze naturale din otel, intercomunala Buciumi- Hovrila''.
Domnul Secretar sustine ca, potrivit prevederilor art. 109 si 113 din Legea nr. 123/2012 a energiei si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, S.C. E.ON GAZ DISTRIBUTIE S.A, beneficiaza in conditiile legii, pe durata lucrarilor de dezvoltare, reabilitare, modernizare, respectiv de exploatare si de intretinere a capacitatilor respective, de dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare in vederea realizarii, reabilitarii sau modernizarii obiectivelor/sistemelor, cat si de dreptul de servitute legala de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea de retele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor si pentru accesul la locul de amplasare a acestora.
Domnul consilier Talos Corneliu dorește sa cunoască dacă din punct de vedere juridic, se poate percepe o taxa pentru inchirierea terenului solicitat.
Domnul consilier Vancea Dorin, sustine ca în măsura în care E.on Gaz face dovada ca poate beneficia în mod legal de acea suprafata de teren, arata ca nu este împotriva.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre S.C. E.ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. a suprafetei necesare pentru amplasarea ''Sistem de protectie catodica pentru conductele de gaze naturale si bransament electric pentru reteaua de gaze naturale din otel, intercomunala Buciumi- Hovrila''.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita, Bisericii Greco Catolice Somcuta Mare, a terenului in suprafata de 500 mp, situat in Orasul Somcuta Mare, teren inscris in CF nr. 51444 Somcuta Mare, nr. Cad. 51919.
Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotarare sustinand ca, urmare a cererii nr. 12/01.04.2016 a Parohiei Greco Catolice Somcuta Mare, cat si urmare a adoptarii HCL nr. 25/2016 privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 7107 mp, situat in loc. Somcuta Mare, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF 51444 nr. cad. 51444 Somcuta Mare, supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita, Bisericii Greco Catolice Somcuta Mare, a terenului in suprafata de 500 mp, situat in Orasul Somcuta Mare, teren inscris in CF nr. 51444 Somcuta Mare, nr. Cad. 51919, in vederea edificarii unei constructii administrative – Casa parohiala, pe durata existentei constructiei.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2016 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul cultural, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor.
Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotarare. Dansul sustine ca, urmare a prezentarii procesului verbal incheiat de comisia de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice pe anul 2016, in domeniul cultural, cat si a propunerii acordarii sumei de 60.000 lei, astfel:
Asociatiei Corale ''Canturi din Chioar'' Valenii Somcutei – 10.000 lei,
Fundatiei Culturale ''Carpatica'' – 10.000 lei,
Asociatiei Corale ''Buciumenii Chioarului'' Buciumi – 10.000 lei,
Asociatiei Corale ''Glasul Chioarului'' Somcuta Mare – 10.000 lei,
Asociatiei Corale a Barbatilor din Fintesu Mare – 10.000 lei,
Asociatiei Nord pentru Cooperare si Integrare– 5.000 lei,
Palatului Copiilor Baia Mare, Structura Clubul Copiilor Somcuta Mare – 5.000 lei, se impune aprobarea unei hotarari de consiliu in acest sens.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel isi exprima nemultumirea legata de faptul ca nu mai functioneaza Ansamblul de dansuri din Somcuta Mare.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2016 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul cultural, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ''Reabilitare strazi in localitatea Ciolt''.
Domnul Secretar sustine ca urmare a finalizarii proiectului tehnic al investitiei ''Reabilitare strazi in localitatea Ciolt'', intocmit de PFA Pop I. Stefan, prin care se prezinta reabilitarea a doua strazi circulate din loc. Ciolt, ce leaga obiectivele principale Scoala si Biserica, respectiv Caminul Cultural, se supune atentiei Consiliului Local, proiectul tehnic si detaliile de executie pentru a adopta o hotarare de consiliu pentru insusirea acestuia si demararea lucrarilor pentru obiectivul de investitie ''Reabilitare strazi in localitatea Ciolt''.
Domnul consilier Talos Corneliu doreste sa cunoasca daca santurile se vor betona sau raman de pamant.
Domnul Viceprimar arata ca santurile se vor betona cand vor fi fonduri necesare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ''Teren de fotbal Scoala cu clasele I-VIII Buciumi''.
Domnul Secretar sustine ca urmare a finalizarii proiectului tehnic 6/10/2015 al investitiei ''Teren de fotbal Scoala cu clasele I-VIII Buciumi'' intocmit de PFA Pop I. Stefan, documentatie tehnica prin care se propune construirea unui teren de fotbal pe care se va monta gazon artificial, imprejmuirea acestuia si o instalatie electrica de nocturna, teren amplasat in curtea scolii din loc. Buciumi, se supune atentiei Consiliului Local, proiectul tehnic si detaliile de executie pentru a adopta o hotarare de consiliu pentru insusirea acestuia si demararea lucrarilor pentru obiectivul de investitie ''Teren de fotbal Scoala cu clasele I-VIII Buciumi''.
Domnul consilier Vancea Dorin, considera ca aceasta investitie reprezintă o necesitate pentru localitate.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Diverse. Domnul Secretar prezinta cererile inaintate Consiliului Local, respectiv :
• Hagan Iuliana, Valenii Somcutei, nr. 74, solicita acordarea unui sprijin financiar, cat si materiale de constructie, avand in vedere ca a avut loc un incediu la locuinta sa in luna aprilie a anului curent.
• Boldijar Dan, str. Miresului, nr. 43, solicita sprijin financiar pentru inmormantare.
Domnul Secretar sustine ca este necesar sa se prevada in bugetul local, o suma pentru astfel de situatii.
Domnul Viceprimar sustine ca pentru inmormantari sunt prevazuti 2000 lei, insa acordarea acestui ajutor se poate face doar dupa analizarea fiecarui caz in parte. Sustine ca este necesar sa se verifice daca este prevazuta la acest moment o suma de bani pentru situatii de urgenta.
• Inspectoratul Judetean de Jandarmi Maramures, solicita reinnoirea dreptului de folosinta asupra terenului in suprafata de 1,42 ha Intre Lacuri – Poligon.
Domnul Viceprimar propune amanarea discutarii acestei cereri pana la momentul in care se va intoarce grupa de jandarmi in Somcuta Mare.

Domnul consilier Pasca Dorinel, isi exprima nemultumirea legata de faptul ca la momentul in care se duce piatra in localitati, nu sunt sunati si consilierii locali din respectiva localitate, mentionand ca acea cantitatea de piatra dusa in loc. Buciumi, nu corespunde cu cea arata de administratie.
Domnul Viceprimar sustine ca exista bon de cantar pentru fiecare transport si aviz semnat.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, sustine ca ar trebui sa fie desemnata o persoana din partea Primariei care sa verifice cantitatea de piatra transportata.
Domnul Viceprimar sustine ca la finalul investitiei, comisia de receptie va receptiona cantitatea de piatra transportata.
Domnul consilier Talos Corneliu, propune ca la receptie sa participe un consilier local. Dansul propune intocmirea unui proiect de hotarare in vederea supravegherii din partea Primariei a zonei de livrare, cat si supravegherea repartizarii de piatra pe localitati.
Domnul consilier Marincas Gheorghe, doreste sa cunoasca care este situatia lucrarilor la Drumul comunal 75 Buciumi-Hovrila-Buteasa.
Domnul Viceprimar arata ca DC 75 Buciumi-Hovrila-Buteasa se afla in procedura de licitatie si este monitorizata de Bucuresti prin Ministerul Finantelor Publice. Dansul precizeaza ca la finalizarea evaluarii se va incepe lucrarea.
Domnul consilier Talos Corneliu, sustine ca a propus la o sedinta anterioara sa fie invitat dirigintele de santier care monitorizeaza canalizarea menajera in Somcuta Mare. Dansul doreste sa sesizeze anumite aspecte care deranjeaza populatia, respectiv faptul ca antreprenorul nu mentine drumul in stare de circulatie, in conditii civilizate. Dansul arata ca exemplu loc. Seini unde se circula normal, pe piatra, in conditiile in care si acolo se lucreaza la canalizare. Domnul Talos sustine ca desi s-au facut sapaturi la 2,60 m, nu s-au facut racordurile.
Domnul Viceprimar sustine ca, constructorul a precizat ca lasa racordul pe conducta principala, si ulterior va reveni pentru traversari si cuplari, altfel ii este imposibil.

PRESEDINTE DE SEDINTA
VANCEA DORIN GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.