PROCES VERBAL 29.02.2016

Incheiat astazi 29.02.2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul Primar Talpos Florin Vasile, domnul Secretar Toma Alin Florin,    doamna Tatiana Bot, Șef Serviciu Economic, doamna Rodica Cărmăzan, Consilier juridic, precum și toti consilierii locali.

         Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 15 voturi pentru.

         Presedinte de sedinta este domnul consilier local Pasca Dorinel.

         Ordinea de zi este urmatoarea:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi prestate in anul 2016 de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind asigurarea venitului minim garantat;

 2. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului ''Nunta de aur'' 2016 prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie;

  3.  Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare;

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in CF nr. 3450 Somcuta Mare, teren apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare;

  5. Proiect de hotarare privind emiterea unui acord de principiu in vederea efectuarii demersurilor necesare realizarii unui schimb de teren intre Orasul Somcuta Mare si Statul Roman;

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a spatiului situat in localitatea Somcuta Mare, str. N. Balcescu, nr. 27;

7. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ''Reabilitare, modernizare si dotarea asezamantului cultural din localitatea Buciumi'';

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de  stimulente educationale si a numarului estimativ de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copiii proveniti din familii defavorizate pe anul scolar 2015-2016;

9. Proiect de hotarare privind completarea domeniului public al Orasului Somcuta Mare;

10. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de administrare a locuintelor sociale din Orasul Somcuta Mare si a criteriilor pentru stabilirea prioritatii in vederea acordarii acestora;

11. Proiect de hotarare privind criteriile pentru stabilirea prioritatii in vederea acordarii unei locuinte sociale;

12. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului chiriei nominale pentru locuintele sociale aflate in proprietatea Orasului Somcuta Mare, domeniul public, in cazul chiriasilor care depasesc venitul mediu net lunar pe familie;

13. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si formularilor de propuneri privind ordinea de prioritate si repartizarea acestora;

14. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2015 al Primariei Orasului Somcuta Mare;

15. Diverse.

        

         Domnul viceprimar propune completarea ordinei de zi cu urmatoarelor proiecte de hotarare:

         1. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei destinata sprijinului financiar acordat din bugetul local al Orasului Somcuta Mare in anul 2016, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cultelor din Orasul Somcuta Mare,

         2. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Orasului Somcuta Mare, pentru activitati nonprofit de interes general in domeniile cultura si sport, aferent anului 2016,

         3. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 7107 mp, situat in loc. Somcuta Mare, apartinand domeniului privat al Orasul Somcuta Mare, situat in loc. Somcuta Mare, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF nr. 51444 pe nr. cad. 51444 Somcuta Mare, in doua loturi.

         Presedintele de sedinte, domnul consilier Pasca Dorinel, supune la vot aprobarea ordinei de zi, cu completarile propuse.

         Se aproba cu 15 voturi pentru.

         Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi prestate in anul 2016 de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind asigurarea venitului minim garantat.

         Domnul consilier Talos Corneliu isi exprima nemultumirea fata de activitatea desfasurata de pesoanele beneficiare de ajutor social. Dansul propune aprobarea unui plan de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi prestate lunar, precum si aprobarea lucrarilor efectuate.

         Domnul Viceprimar vine cu propunerea ca lunar sa fie prezentata Consiliului Local, situatia lucrarilor efectuate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001.

         Domnul consilier Alb Vasile doreste prezentarea lucrarilor efectuate cu buldozerul, precum si cu celelalte utilaje ale Primariei.

         Domnul consilier Vancea Dorinel este de parare ca ar trebuie gasita o solutie pentru sanctionarea romilor care nu-si achita amenzile.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi prestate in anul 2016 de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind asigurarea venitului minim garantat.

        Se aproba cu 15 voturi pentru.

         Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului ''Nunta de aur'' 2016 prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie.

         Domnul Primar sustine ca a dorit sa organizeze acest eveniment inainte de inceperea postului Sf. Pasti si s-a gandit la data de 03.03.2016, cand le va oferi intr-un cadru festiv perechilor ce aniverseaza 50 de ani de la casatorie, o diploma si o suma de 100 lei/pereche.

         Domnul consilier Balmos Teodor, propune alocarea a cate 200 lei/pereche, avand in vedere ca acest eveniment se organizeaza o data in viata pentru perechile care isi sarbatoresc 50 de ani de la casatorie.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului ''Nunta de aur'' 2016 prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie.

Se aproba  cu 15  voturi pentru.

Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare.

Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotarare. Dansul arata ca se doreste transformarea unei functii publice de executie vacante in cadrul Serviciului Economic, Birou Achizitii, Investitii si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, din consilier - grad asistent, in consilier - grad debutant.

Domnul consilier Alb Vasile Dorinel propune sa nu se mai faca angajari, dansul considera ca este personal suficient in Primarie.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind modificarea Statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare.

Nu se aproba acest proiect de hotarare, avand in vedere ca 12 consilieri sunt impotriva si 3 se abtin, respectiv domnii consilieri Buda Gheorghe, Cotet Tamas Dionisie si Luput Mircea.

Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in CF nr. 3450 Somcuta Mare, teren apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.

Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotarare si mentioneaza ca terenul inscris in CF 3450 Somcuta Mare este situat pe str. Targului, unde locuieste doamna Zahorneanu, fiind necesara dezmembrarea acestui teren.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in CF nr. 3450 Somcuta Mare, teren apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.

Se aproba  cu 14 voturi pentru, 1 abtinere, Talos Corneliu.

Proiect de hotarare privind emiterea unui acord de principiu in vederea efectuarii demersurilor necesare realizarii unui schimb de teren intre Orasul Somcuta Mare si Statul Roman.

Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotarare, sustinand ca aecst proiect de hotarare are in vedere, in vederea efectuarii unui schimb de teren intre un teren apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare in suprafata de 1.88 ha si un tereni in suprafata de 1.58 ha aflat in proprietatea Statului Roman, inscris in CF  nr. 3478 Somcuta Mare, nr. cad. 4086, ca urmare a adreselor inaintate de Inspectoratul Judetean de Jandarmi, avand in vedere ca situatia inventarului IJJ MM trebuie reglementata.

Domnul consilier Alb Vasile, sustine ca a propus efectuarea demersurilor pentru intabularea terenului unde este Poligonul. Pe acest teren sunt situate pompele. Dansul este de parere ca ar trebui solicitata radierea inscrierii facuta de Jandarmerie, in acest sens considera ca ar trebui delegat Primarul in vederea promovarii unei actiuni in instanta. De asemenea, domnul Alb mai precizeaza ca, in mod legal Comisia Locala de fond funciar Somcuta Mare, a eliberat un titlu de proprietate fostului proprietar pe acest teren.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind emiterea unui acord de principiu in vederea efectuarii demersurilor necesare realizarii unui schimb de teren intre Orasul Somcuta Mare si Statul Roman.

Se amana acest proiect de hotarare cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a spatiului situat in localitatea Somcuta Mare, str. N. Balcescu, nr. 27.

Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotarare sustinand ca la baza proiectului de hotarare existas o solicitare formulata in acest sens.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a spatiului situat in localitatea Somcuta Mare, str. N. Balcescu, nr. 27, pe o perioada de 5 ani, 3 lei/mp.

Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ''Reabilitare, modernizare si dotarea asezamantului cultural din localitatea Buciumi''.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ''Reabilitare, modernizare si dotarea asezamantului cultural din localitatea Buciumi''.

Se aproba  cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale si a numarului estimativ de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copiii proveniti din familii defavorizate pe anul scolar 2015-2016.

Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotarare. Dansul precizeaza ca potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar a copiilor din familii defavorizate si al cresterii accesului la educatie a acestora, se instituie stimulentul educational, sub forma de tichete sociale.

Stimulentele educationale se acorda in cadrul unui program de interes național, iar finantarea acordarii acestuia se face din bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, alocate pentru bugetele locale cu aceasta destinație.

Stimulentele educationale se acorda copiilor din familii defavorizate in conditiile in care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele criterii:

a) varsta minima a copilului este de 3 ani, implinita oricand pe parcursul anului scolar curent - copiii pot fi inscrisi la gradinita si inainte sa implineasca varsta de 3 ani, daca spatiul o permite, dar devin eligibili in luna in care implinesc varsta de 3 ani;

b) varsta maxima a copilului este de 6 ani, impliniti dupa data de 1 septembrie a anului scolar curent;

c) venitul lunar pe membru de familie este de pana la de doua ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoana singura, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

         Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privindaprobarea Procedurii privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de  stimulente educationale si a numarului estimativ de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copiii proveniti din familii defavorizate pe anul scolar 2015-2016.

Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind completarea domeniului public al Orasului Somcuta Mare.

Domnul Secretar arata ca prin prezentul proiect de hotarare se va completa domeniul public al Orasului Somcuta Mare, cu cele doua blocuri de locuinte sociale/ 48 apartamente, situate pe str. Postei nr. 3 si 3A.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind completarea domeniului public al Orasului Somcuta Mare.

Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de administrare a locuintelor sociale din Orasul Somcuta Mare si a criteriilor pentru stabilirea prioritatii in vederea acordarii acestora.

Domnul Secretar sustine ca aceasta procedura este una similara cu cea stabilita pentru locuintele ANL. Dansul arata ca, pot beneficia de o locuinta sociala, persoanele sau familiile care au un venit mediu net lunar realizat in ultimele 12 luni sub nivelul castigului salarial mediu net lunar pe total economie si care nu detin in proprietate o locuinta, nu au instrainat o locuinta dupa 01 01.1990, nu au beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte, ori care nu detin, in calitate de chirias, o alta locuinta.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea procedurii de administrare a locuintelor sociale din Orasul Somcuta Mare si a criteriilor pentru stabilirea prioritatii in vederea acordarii acestora.

Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind criteriile pentru stabilirea prioritatii in vederea acordarii unei locuinte sociale.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privindcriteriile pentru stabilirea prioritatii in vederea acordarii unei locuinte sociale.

Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului chiriei nominale pentru locuintele sociale aflate in proprietatea Orasului Somcuta Mare, domeniul public, in cazul chiriasilor care depasesc venitul mediu net lunar pe familie.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea cuantumului chiriei nominale pentru locuintele sociale aflate in proprietatea Orasului Somcuta Mare, domeniul public, in cazul chiriasilor care depasesc venitul mediu net lunar pe familie.

Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si formularilor de propuneri privind ordinea de prioritate si repartizarea acestora.

Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotarare. In cadrul proiectului de hotarare exista posibilitatea desemnarii a 2 conilieri locali care sa faca parte din comisia de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si formularilor de propuneri privind ordinea de prioritate si repartizarea acestora.

Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, in propune pe domnul consilier Pasca Dorinel.

Domnul consilier Balmos Teodor, il propune pe domnul cosilier Cotet Gheorghe.

Domnul Viceprimar ii propune ca supleanti pe domnii consilieri Vancea Dorinel si Micle Valer.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea constituirii Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si formularilor de propuneri privind ordinea de prioritate si repartizarea acestora.

Se voteaza cu 13 voturi pentru, 2 abtineri, domnii consilieri Pasca si Cotet..

         Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2015 al Primariei Orasului Somcuta Mare.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2015 al Primariei Orasului Somcuta Mare.

Se aproba cu 15 voturi pentru.

         Proiect de hotarare privind aprobarea sumei destinata sprijinului financiar acordat din bugetul local al Orasului Somcuta Mare in anul 2016, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cultelor din Orasul Somcuta Mare.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea sumei destinata sprijinului financiar acordat din bugetul local al Orasului Somcuta Mare in anul 2016, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cultelor din Orasul Somcuta Mare.

Se aproba cu 15 voturi pentru.

         Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Orasului Somcuta Mare, pentru activitati nonprofit de interes general in domeniile cultura si sport, aferent anului 2016.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Orasului Somcuta Mare, pentru activitati nonprofit de interes general in domeniile cultura si sport, aferent anului 2016.

Se aproba cu 15 voturi pentru.

         Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 7107 mp, situat in loc. Somcuta Mare, apartinand domeniului privat al Orasul Somcuta Mare, situat in loc. Somcuta Mare, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF nr. 51444 pe nr. cad. 51444 Somcuta Mare.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 7107 mp, situat in loc. Somcuta Mare, apartinand domeniului privat al Orasul Somcuta Mare, situat in loc. Somcuta Mare, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF nr. 51444 pe nr. cad. 51444 Somcuta Mare.

Se aproba cu 15 voturi pentru.

Diverse.

Domnul consilier Vancea Dorinel, propune sa se duca piatra pe str. Abator cu utilajele Primariei, avand in vedere ca aceasta strada se afla intr-o stare critica, dar si pe alte strazi unde este necesar.

Domnul consilier Maries Emil, doreste sa stie ce se poate face in piata de alimente, daca se poate pune piatra concasata acolo unde s-au efectuat lucrari la canalizare.

Domnul consilier Talos Corneliu, doreste sa stie daca administratia este multumita de modul cum decurge lucrarea demarata la canalizare si solicita invitarea dirigintelui de santier ce urmareste aceasta investitie. Dansul mai solicita ca Serviciul pentru Agricultura din cadrul Primariei sa prezinte un raport in ceea ce priveste administrarea pasunilor, precum si a padurilor.

Domnul consilier Tatan Augustin, aduce la cunostinta Consiliului local faptul ca in loc. Finteusu Mare, se rupe drumul de la ''Chirilesti'', si trebuie intervenit de urgenta.

Domnul Viceprimar Buda Gheorghe, sustine ca are cunostinta de acest lucru, ba chiar ISU a fost la fata locului si va trebui sa efectuam acesta lucrare

Domnul consilier Talos Corneliu, doreste sa stie daca s-au facut demersuri in vederea revenirii Jandarmeriei, in Somcuta Mare.

Domnul Viceprimar Buda Gheorghe, sustine ca s-a adresat Jandarmeriei si asteapta un raspuns in acest sens, mai ales ca in Somcuta se afla centrul de refugiati.

Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, sustine ca Centrul de Permanenta din Somcuta Mare este in pericol sa se desfiinteze. Dansul considera ca ar trebui invitat la discutii pe acest subiect, medicul care se ocupa de acest Centru.

Domnul consilier Ciolte Dragomir, aduce la cunostinta Consiliului Local faptul ca in Caminul Cultural din loc. Ciolt, ploua, considerand ca trebuie reparat de urgenta acoperisul.

Domnul Secretar prezinta cateva cereri adresate Consiliului Local.

Fundatia Culturala ''Carpatica'', prin presedinte - arh. Ionel Vitoc, solicita Consiliului Local, aprobarea unei sume pentru sustinerea Taberei de arta Valenii Somcutei.

Parohia Greco-Catolica Ciolt, prin preot Voicu Simion, solicita sprijin financiar in vederea inlocuirii sistemului de sustinere a clopotelor, precum si a usii de la turn, deoarece sunt foarte subrede si vechi.

Parohia Greco-Catolica Somcuta Mare, prin Protopop Pr. Vasile Butean, solicita sprijin financiar  pentru finalizarea lucrarilor de pictura (vitralii) in Biserica Parohiala ''Inaltarea Domnului'', cu suma de 20.000 lei.

Ciolte Alexandru, domiciliat in Finteusu Mare, nr. 102, in calitate de Administrator al Bisericii Penticostale BETANIA Finteusu Mare, nr. 116, solicita un sprijin financiar in suma de 5000 ron, in vederea remedierii unor probleme ivite la fundatia lacasului de cult, cat si pentru executarea lucrarilor de drenare in jurul constructiei.

SC DOMAINE DE LA SOURCE SRL, cu sediul in Somcuta Mare, str. N. Balcescu, nr. 23, prin administrator Balita Valentin, solicita concesionarea spatiului situat in fata gardului sau de pe str. Spitalului (aferent imobilului – fosta Mondiala), in vederea utilizarii lui ca si parcare.

SC CHIOMEDICA SRL, cu sediul in Somcuta Mare, str. Garii, nr. 2, prin administrator dr. Popa Vasile Adrian, solicita inchirierea cladirii in care a functionat Centrul de Sanatate Somcuta Mare, precum  si cladirea medico-sociala, situate in Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 36, in vederea infiintarii unei societati medicale avand ca obiect de activitate asistenta medicala ambulatorie si spitaliceasca, asistenta medicala specializata, asistenta de medicina generala, asistenta de ingrijiri la domiciliu, ingrijiri paleative, asistenta medicala ingrijire varstnici, transport medicalizat pacienti.

 

 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA                                CONTRASEMNEAZA 

                 PASCA DORINEL                                 SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.