PROCES VERBAL 29.10.2015

Incheiat astazi 29.10.2015 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Tatiana Bot – Șef Serviciu Economic, domnul Marius Avram, Șef Birou Venituri, precum și 14  consilieri locali. Lipseste domnul consilier Ciolte Dragomir.

         Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 14 voturi pentru.

         Presedinte de sedinta este domnul consilier local Lipovan Claudiu.

         Ordinea de zi este urmatoarea:

         1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Somcuta Mare in cadrul Comisiei  pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatea de invatamant Liceul Teoretic ''Ioan Buteanu'' Somcuta Mare;

         2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Somcuta Mare in cadrul Consiliului de dministratie al Liceului teoretic ''Ioan Buteanu'' Somcuta Mare;

         3. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 116/2014 privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Compartimentului Politie Locala al Primariei Orasului Somcuta Mare;

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare;

5. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2016;

6. Diverse.

         Presedintele de sedinta, domnul consilier local Lipovan Claudiu propune completarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului multianual Camin Hovrila.

         Domnul consilier Titan Augustin, propune completarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare privind monitorizarea prin GPS a masinilor detinute de Primarie, precum si a microbuzelor scolare.

         Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, propune adoptarea unui proiect de hotarare privind   efectuarea demersurilor necesare in vederea obtinerii avizelor necesare pentru stabilirea limitei de viteza superioara pe anumite sectoare de drum, mai exact in localitatea Somcuta Mare, pe str. N. Balcescu si Republicii.

         Domnul consilier Talos Corneliu, ca urmare a participarii la sedinta Consiliului de administratie al Liceului teoretic ''Ioan Buteanu'' Somcuta Mare, doreste sa aduca la cunostinta Consiliului Local ca este necesara alocarea sumei de 5000 lei pentru inchiderea automata a portii de la liceu.

         Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, doreste sa stie daca s-a discutat in sedinta Consiliului de Administratie al liceului, problema microbuzelor scolare.

         Domnul Viceprimar sustine ca statiile propuse de catre Consiliul local au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie si sunt montate deja indicatoare in toate statiile propuse.

         Domnul secretar sustine ca temele mai sus enuntate vor fi abordate la o viitoare sedinta de consiliu, cand vor fi intocmite proiecte de hotarare si vor fi insotite de rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare si de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

Presedintele de sedinta, domnul consilier local Lipovan Claudiu, supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se voteaza cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Somcuta Mare in cadrul Comisiei  pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatea de invatamant Liceul Teoretic ''Ioan Buteanu'' Somcuta Mare.

Domnul Secretar sustine ca, urmare a unei adrese inaintate de catre Liceul Teoretic ''Ioan Buteanu'' Somcuta Mare, este necesara in baza art. 11 lit. e al Ordonantei de urgenta privind asigurarea calitatii educatiei nr. 75/12.07.2005, cu modificarile si completarile ulterioare, desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Somcuta Mare, pentru a face parte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii a Liceului Teoretic ''Ioan Buteanu'' in anul scolar 2015/2016, altul decat cei care fac parte din Consiliul de Administratie.

                     Domnul Viceprimar il propune pe domnul consilier Luput Mircea.

                     Domnul consilier Pasca, il propune pe domnul consilier local Alb Vasile Dorinel sa faca parte din  Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii a Liceului Teoretic ''Ioan Buteanu'' in anul scolar 2015/2016.

Se supune la vot prima varianta propusa, domnul consilier Luput. Se voteaza cu 5 voturi pentru 9 abtineri .

Se supune la vot cea de-a 2-a varianta propusa, domnul consilier Alb Vasile Dorinel. Se voteaza cu 9 voturi pentru 5 abtineri (Buda Gheorghe, Talos Corneliu, Luput Mircea, Cotet Tamas Dionisie, Micle Valer).

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Somcuta Mare in cadrul Consiliului de dministratie al Liceului teoretic ''Ioan Buteanu'' Somcuta Mare.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Somcuta Mare, respectiv domnii consilieri locali Dorinel Vancea, Lipovan Claudiu, Tatan Augustin Valer, in cadrul Consiliului de dministratie al Liceului teoretic ''Ioan Buteanu'' Somcuta Mare, respectiv, pentru domnul Vancea Dorinel,13 voturi pentru,1 abtinere, domnul Lipovan Claudiu, 8 voturi pentru, 5 impotriva, 1 abtinere, iar pentru domnul consilier Tatan Augustin 9 voturi pentru, 4 voturi impotriva si 1 abtinere.

        

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 116/2014 privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Compartimentului Politie Locala al Primariei Orasului Somcuta Mare.

Domnul Secretar sustine ca, potrivit Ordinului 776/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocatiei valorice a normei de hrana acordata personalului politiei locale, se modifica cuantumul de care beneficiaza personalul incadrat in Compartimentul Politie Locala, respectiv personalul contractual si functionarii publici, in functie de timpul efectiv lucrat, la 32 lei /zi.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 116/2014 privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Compartimentului Politie Locala al Primariei Orasului Somcuta Mare. 

         Se aproba cu 14 voturi pentru.

                     Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.

                     Domnul Secretar sustine ca, prin prezentul proiect de hotarare, suma de 183 mii lei existenta in fondul de rezerva, se propune a fi tranferata la cap. 84.02.03.01 Drumuri pentru intocmire D.A.L.I. si lucrari de asfaltari strazi in localitatea Ciolt.

                     Se poarta discutii legate de legalitatea ducerii la indeplinire a unor investitii realizate de administratia publica a orasului.

Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, sustine ca s-a ajuns in situatia aceasta datorita faptului ca, Consiliul Local a aprobat 30 mld lei, asa cum a dorit administratia publica, suma aprobata pentru obiectivele supuse aprobarii, pentru care nu s-a facut niciun demers. Dansul arata ca exemplu - Parcarea de la APIA. Se intreaba de asemenea de ce este mai importanta investitia de la Ciolt decat celelalte investitii pentru care s-au aprobat sume de bani. Dansul propune aprobarea sumei necesare pentru D.A.L.I. si ulterior suma necesara pentru executie.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, in forma prezentata de administratie.

Se aproba cu 8 voturi pentru, 1 vot impotriva (Lipovan Claudiu), 5 abtineri (Balmos Teodor, Alb Vasile Dorinel, Maries Emil, Pasca Dorin si Titan Augustin).

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2016.

                     Domnul Marius Avram, Sef Birou Venituri, prezinta referatul de specialitate la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2016. Dansul sustine ca, avand in vedere prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal care prevad nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, propune urmatoarele impozite si taxe locale pentru anul 2016.

                     Impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare cuprinsa intre 0,08%-0.2% in cazul cladirilor rezidentiale si cladirilor anexa aplicata asupra valorii impozabile a cladirii determinata conform anexei, ajustata in functie de rangul localitatii si zona unde e amplasata cladirea.

                     In cazul unei cladiri nerezidentiale prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2%-1,3% asupra valorii care poate fi:

         - valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;

         - valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;

         - valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.

                     Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.

                     In cazul in care valoarea cladirii nerezidentiale nu poate fi calculata conform prevederilor prezentate mai sus, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate ca si in cazul cladirilor rezidentiale.

                    Propunem aplicarea in anul 2016 a urmatoarelor cote de impozitare in cazul persoanelor fizice:

 • 0,08% asupra valorilor impozabile in cazul clădirilor rezidentiale,
 • 0,2% in cazul cladirilor nerezidentiale,
 • 0,4% in cazul cladirilor nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agricol
 • 2% in cazul cladirilor nerezidentiale dobandite înainte de 01.01.2011 si care dupa aceasta data nu au fost reevaluate.

Domnul Viceprimar propune aplicarea cotelor la cea mai mica valoare stabilită de codul fiscal, la toate taxele și impozitele locale pentru anul 2016.

            Domnul Marius Avram, continua prezentarea referatului de specialitate, sustinand ca pentru persoanele juridice a stabilit valoarea maximala. Impozitul/taxa pe cladiri datorat de persoanele juridice in cazul cladirilor rezidentiale se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a cladirii.

                     In cazul cladirilor nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2%-1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a cladirii.

                     Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.

In cazul in care proprietarul cladirii nu a reevaluat cladirea in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5%.

Dansul propune aplicarea in anul 2016 a urmatoarelor cote de impozitare in cazul persoanelor juridice:

 • 0,2 % aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, in cazul cladirilor rezidentiale;         
 • 1,3% aplicată la valoarea impozabila a clădirii, in cazul cladirilor nerezidentiale (este o reducere de 0,2% fata de anul trecut);         
 • 0,4% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, in cazul cladirilor nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agricol;
 • 5 % aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, în cazul clădirilor dobândite înainte de 01.01.2013 şi care, după această dată nu au fost reevaluate.

Domnul consilier Talos Corneliu propune reducerea cotei de impozitare in cazul persoanelor juridice la jumătate, cu privire la cladirile nerezidentiale.

            Domnul Marius Avram sustine ca în cazul cladirilor nerezidentiale, cota de impozitare stabilită a fost de 1,5%, existand la acest moment o reducere de 0,2%.

            În ceea ce privește Impozitul/Taxa pe teren, in cazul terenului din intravilan inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, precum si terenul inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii in suprafata de pana la 400 m2 propune urmatoarele valori:

Pentru orasul Somcuta Mare si localitatile componente:

 • Zona A – 6545 lei/ha
 • Zona B – 4447 lei/ha
 • Zona C – 2113 lei/ha
 • Zona D – 1230 lei/ha

      Pentru satele apartinand orasului:

 • Zona A – 711 lei/ha
 • Zona B – 534 lei/ha
 • Zona C – 355 lei/ha
 • Zona D – 178 lei/ha

                        In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, pentru suprafata care depaseste 400 m2, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in anexa la art. 465 alin. (4), iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator, si anume:

 • Somcuta Mare si localitatile componente ale orasului: 3,00;
 • Satele apartinand orasului: 1,00.

                     Impozitul/Taxa asupra terenului situat in extravilan se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului cu suma corespunzatoare propusa in tabelul prezentat. Totodata, domnul Avram sustine ca, in ceea ce priveste impozitul pe teren, propunerea administratiei  este la nivelului anului 2015.

                     Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, propune aplicarea coeficientului minim legal la toate taxele. Considera ca era necesar sa-i fie prezentat Consiliului Local taxele stabilite pentru anul 2015 pentru a face o comparatie.

                     Doamna Tatiana Bot sustine ca nu se pot diminua veniturile bugetului local, proiectul de hotarare s-a facut in baza prevederilor noului cod fiscal. Dansa precizeaza ca trebuie vazut impactul pe urmatorii ani. Pentru persoanele fizice, codul fiscal a crescut masa impozabila, iar la persoanele juridice, s-a diminuat cota impozabila.

                     Domnul consilier Tatan Augustin, doreste sa cunoasca din punct de vedere procentual care este nivelul incasarilor la acest moment.

                     Doamna Tatiana Bot, precizeaza ca la nivelul incasarilor, fata de anul trecut exista o crestere considerabila.

                     Se propune de catre Consiliul Local, stabilirea cotei de impozitare de 0,7% in cazul persoanelor juridice, aplicată la valoarea impozabila a clădirii, in cazul cladirilor nerezidentiale si cota de 0,2 % aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, in cazul cladirilor rezidentiale.

                     Domnul consilier Alb Vasile Dorinel propune ca doar creanţele fiscale restante aflate în debit la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 20 lei, să se anuleze.

                     Domnul Viceprimar propune ca sumele mai mici de 40 lei, sa se anuleze, avand in vedere ca si pentru persoanele juridice s-a facut o reducere semnificativa.

                     Domnul consilier Talos Corneliu propune dublarea sumei stabilite pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si in spatiile publice – la 14 lei, in loc de 7 lei/ mp ocupat de constructie, considerand ca suma propusa este foarte mica.

                     Doamna Tatiana Bot, sustine ca taxa stabilita pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, etc. a fost satbilita potrivit prevederilor codului fiscal și nu poate fi mai mare de 8 lei/ mp ocupat de construcție.

                     Domnul Avram arata o noua modificare adusă de noul cod fiscal în ceea ce privește taxa pentru eliberarea/vizarea unei autorizatii privind desfasurarea unei activitati de alimentatie publica, pe care o propune la urmatoarele niveluri:

Suprafaţa de

deservire

Restaurante Baruri Alte activ. recreative    
Până la     50 mp.  300  150   100  
Între   51- 150 mp.   500  250   200  
Între   151-250 mp.        700     350   300  
Între 251-500 mp.        900     450    400  
Peste 500 mp.       4000    4000   4000  

                     Potrivit art. 475 alin. 3 din noul cod fiscal - Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati ''Persoanele a caror activitate se incadreaza in grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932 - Alte activitati recreative si distractive potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in a carui raza administrativ-teritoriala se desfasoara activitatea, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in functie de suprafata aferenta activitatilor respective, in suma de:

a) pana la 4.000 lei, pentru o suprafata de pana la 500 m

b) intre 4.000 si 8.000 lei pentru o suprafata mai mare de 500 m ...

(5) Autorizatia privind desfasurarea activitatilor prevazute la alin. (3), in cazul in care persoana indeplineste conditiile prevazute de lege, se emite de catre primarul in a carui raza de competenta se afla sediul sau punctul de lucru."

                     Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, doreste sa stie cat va costa eliberarea autorizatiei sau vizarea acesteia pentru alte activitati decat restaurante, baruri sau alte activitati recreative.

                     Domnul Marius Avram sustine ca nu exista aceasta prevedere in codul fiscal.

                     Domnul Viceprimar propune reducerea valorilor propuse pentru taxa pentru eliberarea/vizarea autorizatiilor de functionare, astfel:

Suprafaţa de

deservire

Restaurante Baruri Alte activ. recreative    
Până la     50 mp.  200  100   100  
Între   51- 150 mp.   400  200   200  
Între   151-250 mp.        600     300   300  
Între 251-500 mp.        700     400    400  
         

, avand in vedere ca potrivit noului cod fiscal, atat eliberarea, cat si vizarea autorizatiei de functionare va avea aceeasi valoare.

                     Domnul Avram sustine ca:

         - taxa pentru afisaj în scop de reclamă şi publicitate ramane si in anul 2016 la nivelul anului 2015, respectiv :

                    - 28 lei/ mp in cazul unui afisaj amplasat la locul in care persoana desfasoara activitatea;

                    - 20 lei/ mp daca panoul sau afisajul este amplasat in alta parte;

         - taxa asupra serviciilor de reclamă şi publicitate - cota este de 3% aplicată asupra valorii serviciilor de reclamă şi publicitate cu exceptia TVA;

         - impozitul pe spectacole cota este de 2% în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională si de 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate mai sus

         - alte taxe locale raman la nivelul anului 2015;

         - pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren, şi asupra mijloacelor de transport datorate pentru întregul an de către persoanele fizice şi persoanele juridice, până la 31 martie, propune acordarea bonificaţiei de 10 %.

                     Domnul Secretar Toma Alin prezinta Consiliului Local o noutate adusa de noul cod fiscal cu privire la faptul ca in cazul bunurilor intrainate proprietarii vor achita impozitul pe intreg anul, urmand ca doar incepand cu 1 ianuarie a anului urmator, cumparatorul sa achite impozitul aferent, iar cu privire la solicitarile de scutiri, toate se aproba incepand cu 1 ianuarie a anului urmator si nu a lunii urmatoare.

                     Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2016, cu toate propunerile facute de Consiliul Local, inclusiv cu propunerea administratiei legata de faptul ca acele creanţe fiscale restante aflate în debit la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, să se anuleze.

                     Se aproba cu 14 voturi pentru.

                  Diverse.

                  Domnul consilier Pasca Dorinel isi exprima nemultumirea legata de faptul ca nu s-a prestat serviciul de salubrizare in loc. Buciumi. De asemenea, dansul tine sa precizeze ca cetatenii din loc. Buciumi si-au achizitionat piatra pentru a putea circula pe strazile din localitate. Propune ca si in loc. Buciumi sa se duca piatra.

                  Domnul consilier Cotet Tamas Dionisie, in ceea ce priveste serviciul de salubrizare, considera ca trebuie gasita o solutie pentru a inlocui masina de la salubrizare.

                  Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, propune transformarea serviciului de salubrizare in societate comerciala, pentru a fi mai bine platit personalul care deserveste acest serviciu. De asemenea,  pentru o mai buna functionare a serviciului, dansul considera ca toti soferii primariei trebuie sa obtina atestatul de conducator auto profesionist. Dansul considera ca masinile primariei ar trebui inscriptionate, avand in vedere ca exista o hotarare de consiliu in acest sens. Domnul Alb sustine ca cetatenii se plang ca li se fura din recolte, iar politistii locali nu-si indeplinesc atributiile.

                  Domnul consilier Maries Emil sustine ca a primit diverse sesizari din partea cetatenilor care sunt nemultumiti ca pe terenuri proprietate privata se intra cu oile la pasunat.

                  Domnul Primar Talpos Florin Vasile sustine ca persoanele nemultumite trebuie sa se adreseze Politiei, Primaria constata doar pierderile si ii ajuta pe cetateni in masura competentelor sale.

Domnul consilier Talos Corneliu propune colectarea selectiva a deseurilor, pentru a face o economie la transportul deseurilor si a valorifica fierul gasit in deseuri. De asemenea, dansul considera ca nu este suficient ca masina politiei sa stea la 20 m de trecerea de pietoni din fata Scolii cu cls. I – IV Somcuta Mare, ci trebuie sa intervina pana nu se intampla ceva grav.

                  Domnul Viceprimar  este de parere ca trebuie ceruta redeventa de la Vital si pentru loc Buciumi, iar dupa finalizarea lucrarilor, si pentru loc. Valenii Somcutei.

                  Domnul consilier Marincas Gheorghe ii invita pe toti membrii consiliului local sa ia parte la  Hramul Bisericii din loc. Hovrila, precum si la masa festiva.

 

 

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                            CONTRASEMNEAZA 

                LIPOVAN CLAUDIU                           SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.