PROCES VERBAL 15.10.2015

Incheiat astazi 15.10.2015 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Tatiana Bot – Șef Serviciu Economic, doamna Cărmăzan Rodica consilier juridic, precum și 14 consilieri locali. Lipseste domnul consilier Cotet Tamas Dionisie.

         Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 14 voturi pentru.

         Presedinte de sedinta este domnul consilier local Maries Emil Gavril.

       Ordinea de zi este urmatoarea:

 1.   Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare;
 2.   Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie DC 75 Buciumi – Hovrila – Buteasa.
 3.   Diverse.

          Avand in vedere ca la sedinta de Consiliu local sunt prezenti mai multi cetateni, parinti nemultumiti de traseul cu statiile de imbarcare si debarcare ale elevilor din loc. Ciolt, Hovrila, Buciumi si Valenii Somcutei, stabilit de catre Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu” din Somcuta Mare, li se da cuvantul acestora. Majoritatea parintilor sustin ca mai sunt necesare statii suplimentare, deoarece copii trebuie sa mearga zilnic 1 km catre statiile stabilite, in sens invers deplasarii lor spre scoala.

          Domnul Viceprimar considera indreptatita nemultumirea parintilor prezenti si considera de asemenea necesara suplimentarea statiilor existente. Dansul sustine ca membrii Consiliului Local al orasului Somcuta Mare ce fac parte din Consiliul de Administratie al liceului, vor comunica acestuia din urma propunerea Consiliului Local.

          Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca decizie in ceea ce priveste traseul microbuzelor scolare, s-a luat la initiativa directiunii si a unui grup de profesori. Dansul precizeaza ca, in Regulamentul privind modul de utilizare al microbuzelor de transport scolar, aprobat de Ministerul Invatamantului, este specificat faptul ca ''traseul cu statiile de îmbarcare şi debarcare ale elevilor va fi discutat în Consiliul de Administratie al unitătii şcolare şi propus spre aprobare Consiliului Local al localitătilor de unde provin elevii''. Asadar, Consiliul local este cel care aproba traseul urmat de microbuze si statiile aferente.

          Domnul Indre Marin, cetatean prezent la sedinta, sustine ca este necesara stabilirea unui grafic de lucrari (aceasta fiind denumirea lui), grafic ce trebuie respectat cu privire la transportul elevilor.

          Domnul consilier Vancea Dorin sutine ca face parte din Consiliul de Administratie al liceului alaturi de domnii consilieri Tatan Augustin si Talos Corneliu, precum si alti 8 membrii (cadre didactice). S-a hotarat de catre Consiliul de Administratie al liceului ca statiile sa fie locuri cat mai sigure pentru preluarea copiilor, in spatii in afara partii carosabile.

          Domnul Viceprimar sustine ca s-au facut demersuri de catre administratia locala, la Cluj, dar si la Politia Somcuta Mare si se vor gasi refugii (statii de oprire si preluare/debarcare a elevilor)  astfel incat sa fie doua locatii in fiecare localitate.

          Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca, consiliul local trebuie sa stabileasca statiile microbuzelor.

          Domnul Viceprimar Buda Gheorghe, alaturi de parintii prezenti la sedinta propun urmatoarele statii suplimentare:

          In  Loc. Buciumi               – Magazin Sandu;

               Loc. Hovrila                 – La Clejuța;

               Loc. Valenii Somcutei  – La Fîntâna;

     Loc. Ciolt                      – La fostul CAP;

                                                     - In refugiu la magazin la iesire din loc. Ciolt.

          Dansul sustine ca va comunica Consiliul de Administratie al liceului o adresa prin care le va inainta propunerea Consiliului local in ceea ce priveste necesitatea statiilor suplimentare pentru preluarea elevilor, si ii va convoca in urmatoarele zile.

      Presedintele de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi.  Se aproba ordinea de zi cu 14 voturi pentru.

          

           Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.

          Doamna Tatiana Bot, sef Serviciu economic, prezinta referatul de specialitate al proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Somcuta Mare.

      Dansa precizeaza ca, in baza OUG nr. 41/2015 pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare, prin care se abroga art. III, alin (4) din OUG nr.63/2010, fapt ce elimina plafonul de cheltuieli de personal pentru autoritatile publice locale, dar si in baza  prevederilor art. 49  alin (9) din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale prin care „pe parcursul executiei bugetare, ordonatorii de credite asigura in totalitate cheltuielile sectiunilor de functionare ale bugetului local’',  nota: aceasta prevedere, in caz de neideplinire, conform art. 78 lit. d   din Legea nr 273/2006 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei.   De asemenea mentioneaza ca a structurat bugetul pe titluri, astfel:

          Titlul I – Cheltuieli salariale

      A – Cresteri salariale pentru institutia publica din subordine, se propune suplimentarea titlului 10  salarii cu suma de 139 mii lei;

      B – Asistenta sociala - total 23,8 mii lei (economia inregistrandu-se prin prezentarea documentelor de incadrare a salariatilor doar din trimestrele II si III din 2015) ;

      C – Salubrizare -   cu suma de 3 mii lei se suplimenteaza pentru plata salariilor aferente Serviciului public se salubrizare din  Orasul Somcuta Mare.

      Titlul II - In baza contractului de finantare nerambursabila incheiat cu AFM Bucuresti, la data 30.09.2015 s-a incasat suma de 100.651,17 lei.

      Se suplimenteaza veniturile la cod indicator 43.02.20 Alte subventii primite de la alte administratii cu suma de 10 mii lei (cheltuieli efectuate in anul 2015 si finantate de AFM in 2015), iar la subcap 74.02.06 Canalizare art. 71.01.01 se suplimenteaza cheltuielile cu suma de 10 mii si la art. 85  cu semnul minus 90,65 mii lei, pentru cheltuielile reprezentand studii de fezabilitate, cheltuielile cu proiectul tehnic, cheltuieli efectuate in perioada 2009-2014 si decontate in 2015) tot la sectiunea de dezvoltare.

       Domnul Viceprimar doreste sa intervina si sustine ca marti, in sedinta la care a fost prezent la Drumurile Nationale Cluj, lucrarea de canalizare a Orasului Somcuta Mare a primit avizul necesar pentru lucrarile de pe str. N. Balcescu si Republicii pe partea stanga.

      Doamna Tatiana Bot continua prezentarea referatului de specialitate.

      Titlul III - In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale se propun urmatoarele virari de credite ( prevederilor  art. 49, alin (4) – (7), dar si in baza prevederilor HG nr 225/07.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea  proiectelor de investitii publice, avand in vedere prevederile art. 9 din Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr 186/2014 prin care se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la obiectivele/proiectele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele/proiectele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetele acestora, cu excepţia proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare şi/sau din fonduri externe rambursabile.

      De asemenea, din executia conturilor la 30.09.2015, s-au facut economii si nu se mai fac cheltuieli, astfel:

51.02  Administratie publica, cu suma de 4,00 mii lei, suma rezultata din economia achizitionarii autoturismului dacia Duster prin programul ‘rabla';

55.02  Datoria publica, cu suma de 25 mii lei, suma rezultata din reducerea dobanzii la creditul BCR, dar si din rambursarea diferentelor de curs valutar la dobanda in euro aferenta creditului cu BEI;

61.02  Ordine publica, cu suma  totala de 13 mii lei, din care : formare profesionala cu suma de 8,00 mii lei, la data prezentului referat nu s-au contract cursurile de formare profesionala pentru politistii comunitari si masini si echipamente de transport cu suma de 5,00 mii lei, suma rezultata din economia achizitionarii autoturismului dacia Doker prin programul rabla de la AFM Bucuresti;

65.02 Invatamant, cu suma  totala de 85 mii lei, din care:   (la data prezentei rectificari serv. economic nu are notele de fundamentare si cantitatile pentru urmatoarele investitii bugetate initial pe ordonatorul tertiar Liceul teoretic Ioan Buteanu –Somcuta Mare   -     fara detaliile de executie nu mai facem demersuri pentru demararea investitiilor)

- Intocmire documentatii pentru obtinere finantare prin OG 28/2013 a reabilitarilor gradinitei și Liceului Teoretic Ioan Buteanu, cu propunere de obtinere finantare prin fonduri europene (30 mii lei);

          - Amenajare curte scoala Codru Butesii suma de 40 mii lei;

          - Achizitie geamuri termopan Scoala Ciolt -15 mii lei.

     67.02 Cultura, recreere, sport , cu suma de 95 mii lei - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi (la data prezentului referat se constata neaprobarea indicatorilor economici ai proiectului de reamenajare parc central si dotari cu echipamente de joaca - aceste proiecte sunt eligibile prin programele de finantare europene).

      70.02 Dezvoltare publica si locuinte, cu suma de 30 mii lei, din care:

      -  suma de 5 mii lei - economie la ratele rambursate aferent acordului de credit subsidiar MF si BEI

    - suma de 25 mii lei, intrucat la data prezentului referat nu exista programul de reabilitare al locuintelor din cadrul Asociatiei de proprietari in conditiile modificarilor legislative ale OUG 18/2009 in anul 2015, dar si cu corelarea finatarilor acestor lucrari din fonduri europene

      80.02 Actiuni economice, cu suma  totala de 13 mii lei, din care:

      -  carburanti si lubrifianti cu suma de 10,00 mii lei,

      -  alte cheltuieli cu bunuri si servicii cu suma de 3,00 mii lei.

     Se suplimenteaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 265 mii lei, astfel:

   54.02 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - 5,00 mii lei, suma necesara achizitonarii a doua unitati centrale ( calculatoare) pentru gestionarea bazelor de date;

       66.02 Sanatate,  cu suma de 17 mii lei din care:

          - 16 mii lei, pentru plata energiei electrice si a consumului de gaz la Centru de permanenta

     - 1 mie lei pentru plata transportului de deseuri medicale operatorului specializat in deseuri medicale;

          Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, considera ca este foarte mare consumul de gaz si la energia electrica la Centrul de permanenta, sens in care propune achizitionarea unei centrale termice de apartament sau achizitionarea de aeroterme.

          Domnul consilier Talos Corneliu sustine ca in com. Livada, Centrul de permanenta este situat in cabinetul privat al unui medic de familie, lucru care s-ar putea intampla si la Somcuta Mare.

       67.02 Cultura , religie, sport, cu suma de 60 mii lei din care:

       - 30 mii lei, pentru finantarea investitiei «Reabilitare Camin cultural  Buteasa» proiect tehnic în vederea licitarii investitie prin CNI 

         - 30 mii lei reprezentand reparatii capitale la Caminul cultural Hovrila

         84.02 Transport, cu suma de 183 mii lei din care:

          - pentru intocmire D.A.L.I. si lucrari de  asfaltari strazi in localitatea Ciolt suma de 15 mii lei.

          In ceea ce priveste necesitatea intocmirii unui documentatii de avizare a lucrarilor, domnul Viceprimar sustine ca pentru asfaltarea in fata Bisericii si la scoala in loc. Ciolt, este necesara doar o situatie de lucrari, respectiv un deviz. Dansul precizeaza ca a solicitat firmei Differit o cerere de oferta, avand in vederea ca dansii au castigat licitatia pentru asfaltarea DC 64 si pot face lucrari similare la acelasi pret, fara a fi necesara demararea unei noi proceduri de achizitie publica.

           Presedintele de sedinta, domnul Maries Emil doreste prezentarea propunerii Comisiei economice in ceea ce priveste rectificarea de buget, care este urmatoarea:

A Se suplimenteaza veniturile proprii cu suma totala de 139 mii lei, din care:

 • Se suplimenteaza veniturile la cod indicator 03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal  cu suma de 12 mii lei;
 • Se suplimenteaza veniturile la cod indicator 04.02.01 cote defalcate din impozitul pe venit cu suma de  60 mii lei, avand in vedere nivelul incasat la data de 09.10.2015, cu obligativitatea ca pana la data de 10 dec 2015 sa se regularizeze prevederile cu nivelul incasat efectiv;
 • Se suplimenteaza veniturile  de la cod indicator 07.02.02.01 impozitul pe terenuri de la persoane fizice cu suma de 20 mii lei;
 • Se suplimenteaza veniturile de la cod indicator 07.02.03 impozitul pe terenul extravilan cu suma de 47 mii lei;

 

Cu suma de 139  mii lei, se suplimenteaza titlul 10 salarii din cadrul urmatoarele  capitole  de cheltuieli:

 • Cap 51.02 Autoritati executive-total 98,5 mii lei, din care pentru plata indemnizatii consilieri suma de 20 mii lei (inclusiv contributiile angajatorului), iar suma de 78,5 mii lei pentru plata salariilor celorlati angajati;

 

 • Cap. 54.02 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor-total 5,75 mii lei;
 • Cap 61.02 Ordine publica, subcap 61.02.03.04 Politie comunitara-total  23 mii lei;
 • Cap 66.02 Sanatate, subcap 66.02.08 Servicii de sanatae publica-total  0,75 mii lei;
 • Cap 67.02 cultura, religie, sport, total 2,35 mii lei din care sub  cap 67.02.05.01 Sport-total   2,35 mii lei;
 • Cap 80.02 Actiuni economice, sub cap 80.02.01.30 Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale-total 8,65 mii lei;

                B    Se  diminueaza veniturile proprii cu suma totala de 23,8 mii lei, din care:

 • Se diminueaza veniturile la cod indicator 35.02.01.02 Venituri din amenzi cu suma de  23,8 mii lei;

 

Cu suma de 23,8  mii lei, se diminueaza  titlul 10 salarii din cadrul urmatoarele  capitole  de cheltuieli:

 • Cap   68.02Asisteanta sociala-total 23,8 mii lei, (economia inregistrandu-se pri prezentarea documentelor de incadrare  a salariatilor doar din trimestrele II si II din 2015);

 

                Cu suma de 3 mii lei se suplimenteaza pentru plata salariilor aferente Serviciului public de salubrizare din Orasul Somcuta Mare, majorandu-se utilizarea din execedentul anului 2014 cu suma de 3 mii lei la cod indicator  40.10.15.01

 • cu suma de 3 mii lei se suplimenteaza  cheltuielile de natura salariala la cap 70.10.04 art 10  Serviciul de salubrizare cheltuieli salariale:

II In baza contractului de finantare nerambursabila incheiat cu AFM Bucuresti, la data 30.09.2015 s-a incasat suma de 100.651,17 lei;

In executie sumele ce se restituie in anul curent, respectiv  2015, care provin din finantarea bugetara  a anilor precedenti se reporteaza in conturile de executie bugetara –partea de cheltuieli- cu semnul ‘-‘, evidentiindu-se la aceesi sectiune de unde au fost efectuate plati in anii precedenti, confom precizarilor Ministerului Finantelor publice transmise prin adresa nr. 415001/05.01.2015, astfel:

                   - se suplimenteaza veniturile la cod indicator 43.02.20 Alte subventii primite de la alte administratii cu suma de 10 mii lei( cheltuieli efectuate in anul 2015 si finatae de AFM in 2015), iar la subcap 74.02.06 Canalizare art 71.01.01 se suplimenteaza  cheltuielile cu suma de 10 mii si la art 85  cu semnul minus 90,65 mii lei, pentru cheltuielile reprezentand studii de fezabilitate, cheltuielile cu proiectul tehnic, cheltuieli efectuate in perioada 2009-2014 si decontate in 2015) tot la sectiunea de dezvoltare.

III    In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale se propun urmatoarele virari de credite (prevederilor  art 49, alin (4) – (7), dar si in baza prevederilor HG nr 225/07.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investitii publice, avand in vedere prevedrrile art. 9 din Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014 prin care Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la obiectivele/proiectele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele/proiectele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetele acestora, cu excepţia proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare şi/sau din fonduri externe rambursabile.

 

Se diminueaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 265 mii lei, astfel:

 • 55.02  Administratie publica , cu suma de 4,00 mii lei, de la art 71.01.02 masini si echipamente de transport,suma rezultata din economia achizitioanrii autoturismului dacia Duster prin programul ,,rabla” ;
 • 55.02  Datoria publica , cu suma de 25 mii lei, suma rezultata din reducerea dobanzii la creditul BCR, dar si din rambursarea diferentelor de curs valutar la dobannda in euro aferenta creditului cu BEI;

 

 • 61.02 Ordine publica , cu suma  totala de 13 mii lei, din care:

-          art 20.13 formare profesionala cu suma de 8,00 mii lei, la data prezentului referat nu s-au contract cursurile de formare profesionala pentru politistii locali;

-          art 71.01.02 masini si echipamente de transport cu suma de 5,00 mii lei, suma rezultata di economia achizitionarii autoturismului dacia Doker prin programul rabla de la AFM Bucuresti;

 • 65.02 Invatamant, cu suma  totala de 85 mii lei, din care:

-          art 71.01.30 cu suma totala de 85 mii lei

-          Nota: la data prezentei  rectificari Serviciul economic nu are notele de fundamentare si cantitatile pentru urmatoarele investitii bugetate initial pe ordonatoru tertiar Liceul teoretic Ioan Buteanu –Somcuta Mare

 • Intocmire documentatii pt obtinre finantare prin OG 28/2013 a reabilitarilor gradinitei si Liceul Teoretic I Buteanu, cu propunere de obtinere finantare prin fonduri europene(30 mii lei) ;
 • Amenajare curte scoala Codru Butesii suma de 40 mii lei ;
 • Achizitie geamuri termopan Scoala Ciolt-15 mii leii ;
 • 67.02 Cultura, recreere, sport, cu suma de 95 mii lei, din care

sub capitolul 67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, art 71.01.30  cu suma de 95 mii lei

                             Nota: la data prezentului referat se constata neaprobarea indicatorilor economici ai proiectului de reamenajare parc central si dotari cu echipamente de joaca (aceste proiecte sunt eligibile prin programele de finantare europene)

 • Cap 70.02 Dezvoltare publica si locuinte, cu suma de 30 mii lei, din care:
  • la sub capitolul 70.02.05.01 Alimentare cu apa, art 81.02.05 Rambursari de credite, suma de 5 mii lei,( economie la ratele rambursate aferent acordului de credit subsidiar MF si BEI) ;
  • la sub capitolul 70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintei, art 71.01.30 cu suma de 25 mii lei, intrucat la data prezentului referat nu exista programul de reabilitare al locuintelor din cadrul Asociatiei de proprietari in conditiile modificarilor legislative ale OUG 18/2009 in anul 2015, dar si cu corelarea finatarilor acestor lucrari din fonduri europene ;

 

 80.02 Actiuni economice, cu suma  totala de 13 mii lei, din care:

-          art 20.01.05 carburanti si lubrifianti cu suma de 10,00 mii lei,

-          art 20.30.30 alte cheltuieli cu bunuiri si servicii cu suma de 3,00 mii lei,

Se suplimenteaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 265 mii lei, astfel:

A. Suplimentarea si asigurarea cheltuielilor obligatorii, la sectiune de functionare astfel :

 • Cap. 54.02 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor-total 5,00 mii lei, suma necesara achizitonarii a doua unitati centrale (calculatoare) pentru gestionarea bazelor de date art 20.05.30 alte obiecte de inventar;
 • Cap 66.02 Sanatate,  cu suma de 17 mii lei din care:
  • 10 mii lei , pentru plata energiei electrice si a consumului de gaz la Centru de permanenta ;art 20.01.03
 • 6 mii lei, pentru achiztie centrala termica si eficientizarea insatalatii de incalazire, art 20.30.30
 • 1 mii lei pentru plata transportului de deseuri medicale operatorului specializat in deseuri medicale; art 20.01.09

 

                  B. Suplimentarea unor cheltuieli de investitii cuprinse in programme de finatare nationale ( CNI), dar si la care s-au aprobat indicatori tehnici si buget multianual, astfel :

 • Cap 67.02 Cultura, religie, sport, cu suma de 60 mii lei din care:
  •  (la sub cap 67.02.03.07 Camine culturale, toal suma de 80 mii lei, din care:
 1. 1.      art 71.01.30 cu suma de 10 mii lei, pentru finantarea investitiei « Reabilitare Camin cultural  Buteasa » proiect tehnic in vederea licitarii investitie prin CNI 
 2. 2.      art. 71.01.30 cu suma de 50 mii lei reprezentand reparatii capitale la Caminul cultural Hovrila,

                     C. Cap 54.02 Fond de rezerva, cu suma de 183 mii lei din care:

 1. 3.      art 20.30.30 fond de rezerva;

           Presedintele de sedinta, domnul Maries Emil Gavril supune la vot propunerea administratiei in ceea ce priveste rectificarea de buget. Se aproba cu  6 voturi pentru si 8 impotriva voturi impotriva.

           Presedintele de sedinta, domnul Maries Emil Gavril supune la vot propunerea modificata de Comisia economica care se aproba cu 8 voturi pentru si 6 imptriva (Buda Gheorghe, Talos Corneliu, Cioltea Dragomir, Luput Mircea, Micle Valer, Vancea Dorin Gheorghe).

           Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie DC 75 Buciumi – Hovrila – Buteasa.

Domnul viceprimar Buda Gheorghe prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie.

           Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru.

          

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                            CONTRASEMNEAZA 

                  MARIES EMIL                                    SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.