PROCES VERBAL 31.08.2015

Incheiat astazi 31.08.2015 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

         

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Tatiana Bot – Șef Serviciu Economic, doamna Cărmăzan Rodica consilier juridic, precum și 15 consilieri locali.

  Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 15 voturi pentru.

           Presedinte de sedinta este domnul consilier local Buda Gheorghe.

Ordinea de zi este urmatoarea:

 1. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 67/2015 privind indreptarea unei erori materiale din cadrul Hotararii Consiliului Local nr. 24/2006 privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a terenului apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, domnului COSTIN IONEL proprietar al garajului situat pe str. Republicii, (in spatele blocului nr. 9), loc. Somcuta Mare;
 2. Proiect de hotarare privind efectuarea demersurilor necesare in vederea transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilului situat in localitatea Somcuta Mare, str. Somes, nr. 8, administrat de (Ministerul Finantelor Publice) D.G.R.F.P. Cluj Napoca din domeniul public al statului in domeniul public al Orasului Somcuta Mare;
 3. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 44,2 mp din imobilul situat pe str. N. Balcescu, nr. 23, apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures;
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru realizarea obiectivului “ZONA MIXTA DE LOCUINTE SI SERVICII'', in localitatea Finteusu Mare, zona “La Padure'' Oras Somcuta Mare;
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cu persoanele care au acces la locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte destinate inchirierii realizate prin ANL in Orasul Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C;
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea listei definitive de repartizare a locuintelor realizate prin Programul de construire de locuinte destinate inchirierii realizate pri ANL, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7 C;
 7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 116/2014 privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Compartimentului Politie Locala al Primariei Orasului Somcuta Mare;
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare de catre persoanele fizice;
 9. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta in valoare de 1500 lei, numitului Cozac Alexandru, domiciliat in Orasul Somcuta Mare, str. Miresului, nr. 83;
 10.  Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de cantitati pentru realizarea lucrarii de reamenajare a spatiului ''Centrala termica si hol'' din incinta spatiului Casei de Cultura ''Aurel Buteanu'' Somcuta Mare;
 11.  Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de cantitati pentru realizarea lucrarii de amenjare a unui teren in suprafata de 2.276 mp, situate in localitatea Finteusu Mare, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare;
 12.  Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie “Sistematizare verticala a spatiului din jurul blocurilor destinate locuintelor sociale'', situate in localitatea Somcuta Mare, str. Postei;
 13.   Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare;
 14.   Diverse.

     Presedintele de sedinta, domnul viceprimar Buda Gheorghe, ii da cuvantul domnului Boldijar Gherman, care doreste sa-si sustina cererea formulata in fata Consiliului Local Somcuta Mare.

         Domnul Boldijar sustine ca a formulat o cerere in anul 2013, solicitand angajarea unui asistent personal – pe nepotul sau, precizand de asemenea ca a solicitat acest lucru incepand cu anul 2005. Dansul sustine ca atat el cat si sora sa, doamna Boldijar Rebeca, sunt persoane incadrate cu handicap grav cu dreptul la insotitor si potrivit Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autoritatile publice, în speta Primaria Orașului Somcuta Mare, este obligata sa le asigure resursele financiare necesare.

      Domnul Viceprimar ii confirma domnului Boldijar Gherman ca va primi un răspuns la cererea sa în termenul legal.

      Domnul Secretar sustine ca potrivit legii, atât domnul Boldijar, cât și sora sa au dreptul la aceste prestatii stabilite de Legea 448/2006, insa la fiecare început de an sunt prevazute sumele necesare pentru acest gen de cheltuieli si este aprobat numarul de persoane care vor beneficia de indemnizatia
acordata persoanelor cu handicap si numarul de persoane care vor fi incadrate cu contract individual de munca ca asistenti personali in cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare.

      Domnul Boldijar sustine ca a solicitat scutirea de la plata impozitului pe cladire, dar desi a depus cererea insotita de certificatul de incadrare in grad de handicap, nu i s-a aprobat aceasta cerere.

      Domnul Secretar sustine ca potrivit codului fiscal, persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri si teren, dacă fac dovada ca sunt proprietari pe aceste imobile. Pentru a beneficia de aceste scutiri, va trebui sa depuneti actele de proprietate asupra imobilelor dumneavoastră.

    Se alătura sedintei domnii consilieri Vancea Dorin și Alb Vasile Dorinel.

    Domnul Boldijar doreste sa cunoasca care sunt masurile ce s-au luat pentru comunitatea rroma de catre noua conducere a primariei si ce s-a intamplat cu suma de bani ramasa de la proiectul de alimentare cu apa la romi. De asemenea, solicita ca o data la 3 luni, Primaria sa trimita o masina care sa vidanjeze in cartier.

     Domnul Viceprimar sustine ca fiecare cetatean doritor poate sa solicite o masina de la Vital care sa  se deplaseze pentru a vidanja fiecare fosa contra cost.

     Domnul Alb Vasile sustine ca legat de suma de bani alocata proiectului de alimentare cu apa in cartier, aceasta suma s-a cheltuit in totalitate pentru acest proiect.

Avand in vedere ca este prezent la sedinta domnul Dorin Daianu, presedintele de sedinta ii da cuvantul inainte de dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi.

Domnul Daianu, in calitate de colaborator al Primariei, a executat un Studiu de fezabilitate pentru eficientizarea iluminatului public in Orasul Somcuta Mare. Dansul prezinta în linii mari studiul de fezabilitate intocmit, respectiv performantele tehnice cuprinse în SF (garantie, calitate, timp de viața, costuri).

     Domnul consilier Talos Corneliu dorește sa știe de ce nu se poate face un Parc energetic fotovoltaic in Orasul Somcuta Mare. Dansul este de parere ca ar fi mai puțin costisitor pentru oraș.

     Domnul Primar sustine ca legislatia în vigoare nu a permis continuarea proiectului demarat pentru realizarea unui parc fotovoltaic.

Domnul consilier Alb Vasile sustine ca deoarece s-a stopat finantarea pentru realizarea acestui proiect și pentru ca pajistilor li s-a acordat o foarte mare importanta prin Ordonanata nr. 34/2013, nu s-a finalizat acest proiect.

Domnul Daianu arata ca exemplu localitatile Basesti si Ileanda cu care a colaborat si care au aplicat la iluminatul public realizandu-se un proiect similar celui din Somcuta Mare. Dansul precizeaza ca pentru Orasul Somcuta Mare sunt necesare 420 lampi, din care 110 in oras.

       Domnul consilier Lipovan Claudiu propune schimbarea retelei electrice pentru iluminatul public  acolo unde este cazul, nu doar schimbarea lampilor.

      Presedintele de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi. 

Se aproba ordinea de zi cu 15 voturi pentru.

      Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 67/2015 privind indreptarea unei erori materiale din cadrul Hotararii Consiliului Local nr. 24/2006 privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a terenului apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, domnului COSTIN IONEL proprietar al garajului situat pe str. Republicii (in spatele blocului nr. 9), loc. Somcuta Mare.

      Domnul secretar prezinta acest proiect de hotarare. Dansul face precizarea ca, prin prezentul proiect de hotarare se supune spre aprobare dezmembrarea terenului ce a fost concesionat prin incredintare directa domnului Costin Ionel pe perioada existentei garajului edificat de catre acesta urmand ca pe terenul dezmembrat sa poata fi notata constructia - garaj.

           Se supune spre aprobare proiectul de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 67/2015 privind indreptarea unei erori materiale din cadrul Hotararii Consiliului Local nr. 24/2006. Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind efectuarea demersurilor necesare in vederea transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilului situat in localitatea Somcuta Mare, str. Somes, nr. 8, administrat de (Ministerul Finantelor Publice) D.G.R.F.P. Cluj Napoca din domeniul public al statului in domeniul public al Orasului Somcuta Mare.

Domnul secretar prezinta acest proiect de hotarare sustinad ca exista o adresa din partea D.G.R.F.P. Cluj Napoca prin care comunica administratiilor publice interesate ca AJFP Maramures in a caror administrare se aflau imobilele in care functionau structurile din teritoriu este de acord cu transferul dreptului de administrare/folosinta.

Se supune spre aprobare proiectul de hotarare privind efectuarea demersurilor necesare in vederea transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilului situat in localitatea Somcuta Mare, str. Somes, nr. 8, administrat de (Ministerul Finantelor Publice) D.G.R.F.P. Cluj Napoca din domeniul public al statului in domeniul public al Orasului Somcuta Mare. Se aproba cu 15 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 44,2 mp din imobilul situat pe str. N. Balcescu, nr. 23, apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures.

           Domnul Secretar sustine ca Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures a solicitat atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 44,2 mp (birouri) din imobilul situat pe str. N. Balcescu, nr. 23. In viitorul apropiat, potrivit adresei inaintate Primariei Somcuta Mare, acestia vor face demersurile necesare pentru a obtine o hotarare de guvern pentru trecerea acestui imobil din domeniul public al orasului, in domeniul public al statului.

           Se supune spre aprobare acest proiect de hotarare. Se aproba cu 14 voturi pentru, 1 abtinere din partea domnului consilier Lipovan Claudiu.

           Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru realizarea obiectivului “ZONA MIXTA DE LOCUINTE SI SERVICII'', in localitatea Finteusu Mare, zona “La Padure'' Oras Somcuta Mare.

Domnul Secretar sustine ca aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de catre SC STUDIUM SRL, este necesara pentru completarea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de construire, pentru constructiile ce urmeaza a fi executate in Finteusu Mare, zona ''La Padure'', de catre proprietarii terenului, numitii Achim Calin si Achim Viorica. De asemenea, aceasta documentatie va fi avuta in vedere la actualizarea Planului Urbanistic General ce trebuie realizata la 10 ani de la data aprobarii acestuia.

Se supune spre aprobare acest proiect de hotarare. Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cu persoanele care au acces la locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte destinate inchirierii realizate prin ANL in Orasul Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C.

Domnul Viceprimar sustine ca este necesara aprobarea listei de prioritati cu persoanele care au acces la locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte destinate inchirierii realizate prin ANL in Orasul Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C, avand in vedere ca exista 2 apartamente libere. Pentru aceste locuinte s-au depus 4 cereri, din care doar 3 au fost completate cu documente prevazute intr-o hotarare a consiliului local Somcuta Mare.

Se supune spre aprobare acest proiect de hotarare. Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea listei definitive de repartizare a locuintelor realizate prin Programul de construire de locuinte destinate inchirierii realizate pri ANL, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7 C.

Se supune spre aprobare acest proiect de hotarare. Se aproba cu 15 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 116/2014 privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Compartimentului Politie Locala al Primariei Orasului Somcuta Mare.

Domnul Secretar sustine ca potrivit modificarilor aduse Ordinului nr. 496/2015 privind contravaloarea alocatiei valorice a normei de hrana acordata personalului politiei locale, la data de 14.08.2015, prin ordinul anterior mentionat,  s-a stabilit ca norma de hrana sa fie in cuantum de 25 lei/zi.

Se supune la vot aprobarea acestui proiect de hotarare. Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare de catre persoanele fizice.

Domnul Secretar prezinta cele doua cereri depuse. Dansul precizeaza ca domnul Balint Danut a solicitat sa fie scutit de la plata majorarilor de intarziere provenite din impozitarea unei constructii situate pe un teren care pana in anul 2010 se regasea pe teritoriul administrativ al Orasului Somcuta Mare dupa care prin procesele-verbale de stabilire a limitelor teritoriale  a trecut in raza administrativa a comunei Remetea Chioarului. Domnul Balint a achitat impozitul la com. Remetea Chioarului, nestiind ca terenul a apartinut Orasului Somcuta Mare pana in 2010.

Doamna Grumaz Mirela, reprezentanta a Grumaz Maria Mirela I.I., prin cererea sa sustine ca a fost impusa cu o suma mai mare decat era corect din cauza unei erori de interpretare a legislatiei, in anii 2008-2009 la impozitul pe cladiri si solicita sa fie scutita de la plata penalitatilor la impozitul calculat gresit.

Se supune la vot aprobarea acestui proiect de hotarare. Se aproba cu 11 voturi pentru, 4 abtineri din partea domnilor consilieri Lipovan Claudiu, Alb Vasile, Marincas Gheorghe si Pasca Dorinel.

Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta in valoare de 1500 lei, numitului Cozac Alexandru, domiciliat in Orasul Somcuta Mare, str. Miresului, nr. 83.

 Domnul consilier Alb Vasile sustine ca acest caz este unul dramatic. Dansul este de acord cu acordarea acestei sume de bani daca exista fonduri, dar cu plata directa a bransamentului, nu sa incaseze banii in mod direct solicitantul.

Doamna Tatiana Bot, in calitate de sef Serviciu Economic sustine ca nu sunt bani in buget la acest moment pentru o astfel de cheltuiala.

Domnul Viceprimar propune amanarea acestui proiect de hotarare.

Se supune la vot amanarea acestui proiect de hotarare. Se aproba cu 15 pentru amanare.

Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de cantitati pentru realizarea lucrarii de reamenajare a spatiului ''Centrala termica si hol'' din incinta spatiului Casei de Cultura ''Aurel Buteanu'' Somcuta Mare.

Domnul consilier Balmos Teodor este nemultumit de faptul ca listele de lucrari nu sunt insusite de persoana care le-a intocmit. Dansul precizeaza ca nu este pentru prima data cand si-a aratat nemultumirea fata de acest aspect in sedintele de consiliu si nu este de acord cu aprobarea acestui proiect, motivat de acest lucru.

Domnul Secretar sustine ca datele cuprinse in aceste devize (preturile) sunt date estimate si reprezinta un punct de pornire la achizitia ce urmeaza a fi realizata.

Domnul Viceprimar propune amanarea acestui proiect de hotarare.

Se supune la vot amanarea acestui proiect de hotarare. Se aproba cu 15 pentru amanare.

Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de cantitati pentru realizarea lucrarii de amenjare a unui teren in suprafata de 2.276 mp, situate in localitatea Finteusu Mare, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.

            Se supune la vot aprobarea acestui proiect de hotarare. Se aproba cu 9 voturi pentru, 5 voturi impotriva si o abtinere a domnului Cotet Tamas Dionisie.

           Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie “Sistematizare verticala a spatiului din jurul blocurilor destinate locuintelor sociale'', situate in localitatea Somcuta Mare, str. Postei.

           Doamna Tatiana Bot prezinta acest proiect de hotarare. Dansa precizeaza ca valoarea estimata a acestui proiect este de 92.480 euro fara TVA si reprezinta lucrari in jurul blocurilor destinate locuintelor sociale: carosabil, trotuare, loc de joaca, parcare. La data de 31.10.2015 se vor pune in functiune locuintele sociale, pentru care sunt depuse peste 100 de cereri. Consiliul local va trebui sa stabileasca criteriile de acordare a acestor locuinte (un prim criteriu pentru atribuirea locuintelor sociale ar fi adeverinta de venit), precum si comisia care se va ocupa cu atribuirea acestora. De asemenea, doamna Bot sustine ca i s-a reprosat de catre reprezentantii ministerului dezvoltarii in mai multe randuri ca aceasta investitie a durat foarte mult, derulandu-se din anul 2009, insa nu a fost tocmai usor deoarece utilitatile, bransamentele electrice au reprezentat aportul propriu al Consiliului local, nefiind eligibile proiectului.

           Domnul Viceprimar sustine ca acest obiectiv a fost foarte greu de finalizat.

           Domnul consilier Alb Vasile ii propune doamnei Bot Tatiana sa intocmeasca un memoriu catre Minister, care sa fie insotit de un tabel semnat de toti consilierii, prin care sa le fie prezentata  in detaliu situatia lucrarilor la acesta investitie, dar si faptul ca banii alocati s-au retras de mai multe ori.

           Doamna Tatiana Bot sustine ca a intocmit deja o situatie cu toate cheltuielile facute la aceasta investitie.

           Domnul consilier Alb Vasile, sustine ca terenul din jurul blocurilor sociale poate deservi unei noi constructii si este de parere ca ar trebui sa se aiba in vedere acest lucru.

           Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie “Sistematizare verticala a spatiului din jurul blocurilor destinate locuintelor sociale'', situate in localitatea Somcuta Mare, str. Postei. Se aproba cu 15 voturi pentru.

           Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.

           Doamna Tatiana Bot prezinta referatul de specialitate intocmit la acest proiect de hotarare. Dansa precizeaza ca potrivit Deciziei nr. 20/13.08.2015 a sefului AJFP MM, emisa in conformitate cu prevederile OG nr. 20/2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si adresa MFP nr. 418181/2015 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizare pentru finantarea cheltuielilor de personal – Hotarari judecatoresti la invatamantul preuniversitar de stat, dar si Ordinul comun MDRAP/MF nr. 467/922/2015, propune suplimentarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal cu suma totala de 312 mii lei, din care

 • conform Deciziei nr. 19/05.08.2015 – 275 mii lei la trim III 2015;

                                                                                - 275 mii lei majorare cheltuieli – din care pentru Invatamant 216 mii lei  - drepturi salariale aferente Hotararilor judecatoresti castigate in instanta;

 • plata salariilor Primaria Somcuta Mare – 27 mii lei  - Administratie 20,8 mii lei;

                                                                                 - SPCLEP 5 mii lei;

                                                                                 - Sanatate 1,2 mii lei, majorandu-se veniturile la nivelul - impozitului pe cladiri persoane fizice cu suma de 14 mii lei si

                                                                                 - alte impozite si taxe locale cu suma de 13 mii lei.

           Presedintele de sedinta, domnul Buda Gheorghe supune la vot propunerea administratiei in ceea ce priveste rectificarea de buget. Se aproba cu 9 voturi pentru, 6 abtineri din partea domnilor consilieri Buda Gheorghe, Ciolte Dragomir, Talos Corneliu, Cotet Tamas Dionisie, Micle Valer si Luput Mircea.

           Diverse.

           Se inscriu la cuvant Domnii Consilieri Talos Corneliu, Cotet Gheorghe, Marincas Gheorghe, Vancea Dorin, Ciolte Dragomir si domnul Secretar.

           Domnul consilier Talos Corneliu solicita sa-i fie prezentata Consiliului Local Somcuta Mare, lista cu persoanele care beneficiaza de ajutorul social. De asemenea domnul Talos convoaca Consiliul Local sa se deplaseze in com. Ileanda pentru a constata modalitatea de realizare a investitiei facute de aceasta comuna in ceea ce priveste iluminatul public.

           Domnul Primar sustine ca, in ceea ce priveste persoanele care beneficiaza de ajutorul social, se poate prezenta o lista cu acestia, insa singura modalitate de sanctionare a acestor persoane care nu se prezinta la munca o reprezinta suspendarea dosarului.

           Domnul consilier Alb Vasile sustine ca din diverse surse are cunostinta de faptul ca unele persoane beneficiare ale acestui ajutor social, sunt pontate contra unor sume de bani. Dansul este de parere ca de aceste persoane, inclusiv de pontajul lor si planul de munca, ar trebui sa se ocupe compartimentul de asistenta sociala.

           Domnul consilier Cotet Gheorghe sustine ca a solicitat de mai bine de 6 luni identificarea unui teren intravilan din loc. Valenii Somcutei, ce se afla in spatele magazinului, din centrul localitatii. Dansul este de parere ca este necesara inchirierea acestui teren, pentru amenajarea unui teren de sport.

           Domnul Viceprimar sustine ca identificarea acestui teren s-a facut, insa nu sunt solicitari pentru inchirierea sa.

           Doamna Tatiana Bot Sef Serviciu Economic, aduce la cunostinta Consiliului local ca va prezenta situatia lucrarilor pe fise, pentru urmatoarea sedinta de consiliu. De asemenea, dansa propune sa se solicite Liceului Teoretic Ioan Buteanu din Somcuta Mare, prezentarea unei situatii prin care sa se fundamenteze cheltuielile de capital facute. Doamna Bot le solicita membrilor Consiliului Local care fac parte din Consiliul de administratie al Liceului, sa-i aduca la cunostinta daca Unitatea administrativ teritoriala - Orasul Somcuta Mare, are obligatia de a vira liceului doar sumele necesare pentru realizarea investitiilor, sau are si obligatia de a se ocupa de derularea achizitiilor. Solicita, de altfel prezentarea unui raport cu investitiile pe care liceul doreste sa le faca.

           Domnul consilier Marincas Gheorghe, avand in vedere ca in data de 08 noiembrie 2015 va avea loc Sfintirea Bisericii din loc. Hovrila, solicita acordarea unui sprijin financiar sau material. Dansul precizeaza ca in Caminul Cultural din localitate doresc sa organizeze masa la care vor fi invitate oficialitatile invitate, inclusiv personalul clerical invitat.

           Domnul Secretar prezinta cererea domnului Dragos Valer din sat Finteusu Mare, prin care solicita materiale de constructie pentru cladirea in care a functionat gradinita din localitate, in present folosita ca sala pentru repetitii ale Corului Barbatesc din Finteusu Mare.

           De asemenea, domnul Secretar aduce la cunostinta Consiliului local, adresa inaintata de catre Curtea de Conturi, prin care s-a comunicat Decizia 73/2/06.07.2015 de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr. 73 din 22.11.2013.

           Domnul Secretar prezinta oferta de vanzare a spatiului de pe str. Somes, nr. 8, pentru spatiul din spate si subsol

Domnii consilieri nu sunt de acord cu cumpararea imobilului respectiv.

           Domnul consilier Vancea Dorin, solicita prezentarea veniturilor obtinute din taxa solicitata la piata, graficul de lucrari facute cu utilajele primariei, dar si atributiile Politiei Locale. Dansul propune mutarea constructiei metalice (hala) din curtea liceului, in piata. Avand in vedere ca in sedintele anterioare s-a propus aprobarea unui proiect de reabilitare a liceului, dar si al gradinitei, doreste sa cunoasca stadiul proiectului.

           Domnul consilier Ciolte Dragomir, solicita prezentarea veniturilor obtinute din taxele pe terenurile de vanatoare.

           Domnul Viceprimar supune la vot aprobarea preluarii investitiilor liceului, de catre Consiliul Local.  Se aproba cu 10 voturi pentru 5 voturi abtineri (Buda Gheorghe, Cioltea Dragomir, Talos Corneliu, Micle Valer, Cotet Tamas Dionisie).

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA                             CONTRASEMNEAZA 

                 BUDA GHEORGHE                            SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.