PROCES VERBAL 07.05.2015

Incheiat astazi 07.05.2015 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

            La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Bot Tatiana - Sef Serviciu Economic, precum și toți consilierii locali.

Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu15 voturi pentru.

Presedinte de sedinta este domnul consilier local Balmos Teodor.

Se supune spre aprobare ordinea de zi. Se aproba ordinea de zi cu 15 voturi pentru.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare al imobilului teren intravilan in suprafata de 104.500 mp, teren apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF nr. 51678 Somcuta Mare, nr. Cad.  51678;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii imobilului teren intravilan in suprafata de 104.500 mp, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris pe nr. cad.  51678 Somcuta Mare;

3. Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Comisiei de licitatie precum si a Comisiei de solutionare a contestatiei la procedura de vanzare a imobilului teren intravilan in suprafata de 104.500 mp, avand categoria de folosinta ''pasune'', apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris pe nr. cad.  51678 Somcuta Mare;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea diminuarii suprafetei si incheierea unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 5234/2014, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Agricultorilor si Crescatorilor de Animale Finteusu Mare, cu sediul in localitatea Finteusu Mare, nr. 39, CUI 33084300;

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate privind necesitatea vanzarii imobilului teren in suprafata de 248 mp, situat in loc. Somcuta Mare, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF nr. 51402 Somcuta Mare, nr. Cad. 51402;

6. Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare al imobilului teren intravilan in suprafata de 248 mp, teren apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF nr. 51402 Somcuta Mare, nr. Cad. 51402;

7. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii imobilului teren intravilan in suprafata de 248 mp, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF nr. 51402 Somcuta Mare, nr. Cad.  51402;

8. Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Comisiei de negociere si vanzare precum si a Comisiei de solutionare a contestatiei la procedura de negociere si vanzare a imobilului teren intravilan in suprafata de 248 mp, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF nr. 51402 Somcuta Mare, nr. Cad.  51402;

9. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii cu ________, prin act aditional, a termenului contractului de administrare incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures pentru terenul cu vegetatie forestiera apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare;

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii si a Organigramei Primariei Orasului Somcuta Mare;

11. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.03.2015 al Primariei Orasului Somcuta Mare.

Diverse.

            Având în vedere ca ordinea de zi a acestei ședințe se suplimenteaza cu trei puncte, președintele de sedinta supune spre aprobare borderoul suplimentar ce conține urmatoarele puncte:

            1. Proiect de hotarare privind indreptarea unei erori materiale din cadrul Hotararii Consiliului Local nr. 24/2006 privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a terenului apartinand domeniului privat al orasului Somcuta Mare, domnului COSTIN IONEL proprietar al garajului situat pe str. Republicii (in spatele blocului nr. 9), loc. Somcuta Mare;

            2. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Orasului Somcuta Mare la Grupul de Actiune Locala Valea Somesului;

            3. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Orasului Somcuta Mare la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2015.

            Se aproba suplimentarea ordinei de zi cu cele trei proiecte de hotărâre.

            Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare al imobilului teren intravilan in suprafata de 104.500 mp, teren apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF nr. 51678 Somcuta Mare, nr. cad.  51678.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind insusirea raportului de evaluare al imobilului teren intravilan in suprafata de 104.500 mp, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF nr. 51678 Somcuta Mare, nr. cad.  51678. Dansul sustine ca raportul de evaluare al terenului in suprafata de 104.500 mp, ce a fost dezmembrat potrivit unei hotarari adoptate in sedinta anterioara, a fost efectuat de catre evaluator Sabadas Mihail.

            Domnul Viceprimar sustine ca, evaluatorul autorizat Sabadas Mihail, a stabilit pentru imobilul – teren in suprafata de 104.500 mp, apartinand domeniului privat al orasului Somcuta Mare, urmatoarea valoare de piata:  4 euro/mp, respectiv 418.000 Euro.

 Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru.

 Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii imobilului teren intravilan in suprafata de 104.500 mp, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris pe nr. cad. 51678 Somcuta Mare.

 Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea vanzarii imobilului teren intravilan in suprafata de 104.500 mp, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris pe nr. cad. 51678 Somcuta Mare. Dansul doreste sa faca precizarea ca acest teren se vinde in intregime, nu se parceleaza. Cu privire la conditiile de participare la licitatie, acestea se regasesc in Regulamentul de vanzare al bunurilor apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare. Una dintre conditiile principale, este ca participantii sa nu aiba datorii la bugetul local si la bugetul de stat. Odata cu aprobarea vanzarii acestui teren, se aproba si caietul de sarcini prevazut in anexa, precum si pretul de pornire al licitatiei publice. Pasul de vanzare va reprezenta 2% din pretul stabilit la evaluare.

             Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru.

           Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Comisiei de licitatie precum si a Comisiei de solutionare a contestatiei la procedura de vanzare a imobilului teren intravilan in suprafata de 104.500 mp, avand categoria de folosinta ''pasune'', apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris pe nr. cad.  51678 Somcuta Mare.

Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotărâre.

           Pentru a face parte din comisia de licitatie a vanzarii terenului în suprafața de 104.500 mp, sunt propusi domnii consilieri locali Tatan Augustin și Cotet Tamas Dionisie, iar pentru comisia de solutionare a contestatiei la procedura de vanzare a acestui imobil, sunt propusi domnii consilieri locali Vancea Dorin și Pasca Dorinel.

            Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 11 voturi pentru - stabilirea componentei Comisiei de licitatie,  se abțin domnii consilieri Tatan Augustin și Cotet Tamas Dionisie si se aproba cu 11 voturi pentru - stabilirea componentei Comisiei de solutionare a contestatiei la procedura de vanzare a acestui imobil, se abțin domnii consilieri locali Vancea Dorin și Pasca Dorinel.

Proiect de hotarare privind aprobarea diminuarii suprafetei si incheierea unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 5234/2014, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Agricultorilor si Crescatorilor de Animale Finteusu Mare, cu sediul in localitatea Finteusu Mare, nr. 39, CUI 33084300.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea diminuarii suprafetei de 110.870 mp si incheierea unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 5234/2014, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Agricultorilor si Crescatorilor de Animale Finteusu Mare, avand in vedere ca suprafata de teren mai sus precizata, va fi scoasa la vanzare prin licitatie publica.

           Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate privind necesitatea vanzarii imobilului teren in suprafata de 248 mp, situat in loc. Somcuta Mare, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF nr. 51402 Somcuta Mare, nr. cad. 51402.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate privind necesitatea vanzarii imobilului teren in suprafata de 248 mp, sustinand ca pentru respectarea procedurii instituite, se fac demersurile necesare in vederea aprobarii Studiului de oportunitate, demersuri in vederea vanzarii. Potrivit Studiului de oportunitate, este justificata vanzarea din punct de vedere economic.

            Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, nu vede oportunitatea vanzarii unui teren in centrul orasului Somcuta Mare. Nu considera ca este oportun si precizeaza ca se va abtine de la aprobarea acestui proiect de hotarare.

            Domnul Viceprimar Buda Gheorghe, nu doreste sa ingradeasca anumiti investitori, motiv pentru care este pentru aprobarea acestui proiect de hotarare si pentru vanzarea acestei suprafete de teren.

            Domnul consilier Talos Corneliu, precizeaza ca pentru proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate privind necesitatea vanzarii imobilului teren in suprafata de 248 mp, situat in loc. Somcuta Mare, exista avizul favorabil al comisiei de Urbanism.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru, 1 vot împotriva (Lipovan Claudiu) si 2 abtineri (Alb Vasile Dorinel și Pasca Dorin Ioan).

Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare al imobilului teren intravilan in suprafata de 248 mp, teren apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF nr. 51402 Somcuta Mare, nr. cad. 51402.

Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind insusirea raportului de evaluare al imobilului teren intravilan in suprafata de 248 mp. Dansul sustine ca raportul de evaluare al acestui  teren, a fost efectuat de S.C. EFFICIENT SERV SRL, care a stabilit pentru imobilul – teren in suprafata de 248 mp, apartinand domeniului privat al orasului Somcuta Mare, urmatoarea valoare de piata: 12 euro/mp fara TVA.

            Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru, 1 vot împotriva (Lipovan Claudiu) și 2 abtineri (Alb Vasile Dorinel și Pasca Dorin Ioan).

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii imobilului teren intravilan in suprafata de 248 mp, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF nr. 51402 Somcuta Mare, nr. cad.  51402.

Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea vanzarii imobilului teren intravilan in suprafata de 248 mp, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF nr. 51402 Somcuta Mare, nr. cad.  51402. Odata cu aprobarea vanzarii acestui teren, se aproba si caietul de sarcini prevazut in anexa, precum si pretul de pornire al licitatiei publice.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru, 1 vot împotriva (Lipovan Claudiu) si 2 abtineri (Alb Vasile Dorinel și Pasca Dorin Ioan).

Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Comisiei de negociere si vanzare precum si a Comisiei de solutionare a contestatiei la procedura de negociere si vanzare a imobilului teren intravilan in suprafata de 248 mp, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF nr. 51402 Somcuta Mare, nr. Cad.  51402.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind stabilirea componentei Comisiei de negociere si vanzare precum si a Comisiei de solutionare a contestatiei la procedura de negociere si vanzare a imobilului teren intravilan in suprafata de 248 mp.

            Pentru a face parte din comisia de licitatie a vanzarii terenului în suprafața de 248 mp, sunt propusi domnii consilieri locali Balmos Teodor și Talos Corneliu, iar pentru comisia de solutionare a contestatiei la procedura de vanzare a acestui imobil, sunt propusi domnii consilieri locali Vancea Dorin și Lipovan Claudiu.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru - stabilirea componentei Comisiei de licitatie, se abțin domnii consilieri Balmos Teodor și Talos Corneliu si se aproba cu 13 voturi pentru - stabilirea componentei Comisiei de solutionare a contestatiei la procedura de vanzare a acestui imobil, se abțin domnii consilieri locali Vancea Dorin și Lipovan Claudiu.

          Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii cu 12 luni, prin act aditional, a termenului contractului de administrare incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures pentru terenul cu vegetatie forestiera apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.

           Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotărâre sustinand ca pentru ca Directia Silvica Maramures prin Ocolul Silvic Somcuta Mare sa poata administra in continuare terenul cu vegetatie forestiera este necesara prelungirea prin act aditional a contractului de administrare incheiat cu acestia.

           Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru.

           Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii si a Organigramei Primariei Orasului Somcuta Mare.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Statului de functii si a Organigramei Primariei Orasului Somcuta Mare. Dansul precizeaza ca se constituie un birou de achizitii publice, investitii si proiecte deoarece se impune acest lucru in momentul de fata. Pentru persoanele care vor face parte din acest birou, li se va actualiza fisa postului cu atributii corespunzatoare activitatii desfasurate.

          Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 abținere (Talos Corneliu).

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.03.2015 al Primariei Orasului Somcuta Mare.

          Doamna Tatiana Bot, Șef Serviciu Economic, prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.03.2015 al Primariei Orasului Somcuta Mare.

            Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind indreptarea unei erori materiale din cadrul Hotararii Consiliului Local nr. 24/2006 privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a terenului apartinand domeniului privat al orasului Somcuta Mare, domnului COSTIN IONEL proprietar al garajului situat pe str. Republicii (in spatele blocului nr. 9), loc. Somcuta Mare.

Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotărâre. Dansul precizeaza ca este necesara modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 24/2006, in sensul ca pe parcursul intregii hotarari, sa fie mentionat intregul nume al domnului Costin, respectiv:  Costin Ioan – Florinel.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru.

           Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Orasului Somcuta Mare la Grupul de Actiune Locala Valea Somesului.

            Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotărâre. Dansul precizeaza ca Grupul de Actiune Locala Valea Somesului, este constituit din comune de pe Valea Somesului. Acest GAL se reorganizeaza, avand în vedere ca au nevoie de un oraș în cadrul sau.

            Domnul Primar sustine ca din punct de vedere financiar nu exista implicatii pentru Orașul Somcuta Mare.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Orasului Somcuta Mare la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2015.

Domnul Secretar sustine ca exista surse financiare pentru achiziționarea a 2 autoturisme noi. Orașul Somcuta Mare va participa la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2015, prin casarea a doua autoturisme vechi și achiziționarea a doua autoturisme noi, unul pentru Primărie și unul pentru Poliția Locala.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru.

            Domnul consilier Talos Corneliu, solicita prezentarea unui raport de specialitate din partea serviciului de Urbanism, Cadastru și Agricultura cu privire la pasunile comunale, dacă s-au facut demersuri pentru igienizarea pasunilor din Somcuta Mare, precum și dacă se asigura sursa de apa a pasunii, după evaluarea la fata locului. Dansul dorește prezentarea unui raport care sa evidentieze situatia toturor pasunilor din localitatea Somcuta Mare, dacă exista pe pasuni animale ce nu sunt identificate în  SNIIA  (Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor), respectiv, inventarierea a ceea ce se afla pe pasuni.

            Domnul Primar doreste sa aduca la cunostinta Consiliului Local ca odata cu sarbatorirea Zilelor Judetului Maramures, Orasul Somcuta Mare a fost invitat sa organizeze un eveniment cultural, iar in data de 08 mai 2015 ora 18.00, sunt invitati cu totii la Casa de Cultura "Elie Pop” din Somcuta Mare, la concertul sustinut de corurile din Somcuta Mare.

           

            Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, propune montarea unui indicator cu “Parcarea interzisa” pe strada ce duce la Gradinita nr. 2 din Somcuta Mare, deoarece de nenumarate ori a constatat ca se parcheaza in intersectie, pe strada.

            Domnul Viceprimar sustine ca va purta o discutie cu privire la problema sesizata, cu reprezentantii Politiei din Somcuta Mare.

            Domnul consilier Pasca Dorin Ioan, propune ca persoanele beneficiare ale Legii 416/2001 care presteaza actiuni de interes local, sa faca curatenie si in celelalte localitati, spre exemplu in loc. Buciumi.

            Domnul consilier Vancea Dorin a constatat ca lunea in piata este foarte multa mizerie si propune luarea masurilor necesare.

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA 

                    BALMOS TEODOR                                 SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.