Proces verbal 19.03.2015

Incheiat astazi 19.03.2015 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

            La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Bot Tatiana - Sef Serviciu Economic, precum și 13 consilieri locali. Lipsesc domnii consilieri Alb Vasile Dorinel si Talos Corneliu.

Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 13 voturi pentru.

Presedinte de sedinta este domnul consilier local Buda Gheorghe.

Se supune spre aprobare ordinea de zi.   Se aproba ordinea de zi cu 13 voturi pentru.

Ordinea de zi este urmatoarea:

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public.
 2. Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare, care sa asiste la alegerea delegatului satesc al localitatii Buteasa si Codru Butesii.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Orasului Somcuta Mare, pentru activitati nonprofit de interes general in domeniile cultura, tineret, sport, aferent anului 2015.
 4. Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale cu finantare nerambursabila de la bugetul local si a Comisiei de solutionare a contestatiilor.
 5. Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor si actiunilor sportive cu finantare nerambursabila de la bugetul local si a Comisiei de solutionare a contestatiilor.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei destinata sprijinului financiar acordat din bugetul local al Orasului Somcuta Mare in anul 2015, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cultelor din Orasul Somcuta Mare.
 7. Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Comisiei de evaluare a solicitarilor formulate pentru acordarea sprijinului financiar in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cultelor din Orasul Somcuta Mare.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea taxei pentru eliberarea atestatului de producator agricol si a carnetului de comercializare a produselor agricole.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare de catre persoanele fizice.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de inchiriere nr. 2266/2009, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si SC RACIDO PROD COM SRL – Baia Mare, cu sediul in localitatea Baia Mare, bd. Unirii, nr. 53.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de inchiriere nr. 2457/2009, incheiat intre orasul Somcuta Mare si II POP S. FLORIN – Somcuta Mare, CUI 16418299.
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de administrare incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures, pentru terenul cu vegetatie forestiera apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, nr. 1344/2013.
 13. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 36/2013 privind calcularea chiriei pentru locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte pentru tineri destinate inchirierii realizate de ANL, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C.
 14. Proiect de hotarare privind preluarea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe langa Tribunalul Maramures in domeniul public al Orasului Somcuta Mare si administrarea Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.
 15. Proiect de hotarare privind efectuarea demersurilor necesare in vederea vanzarii imobilului teren intravilan, in suprafata de 248 mp, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF 51402 Somcuta Mare, nr. cad. 51402.
 16. Proiect de hotarare privind insusirea raportului de  evaluare al imobilului teren intravilan in suprafata de 248 mp, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF 51402 Somcuta Mare, nr. cad. 51402.

Diverse

Prezentarea raportului de activitate al Primarului Orasului Somcuta Mare.

            In conformitate cu prevederile art. 51 alin. 4  din Legea nr. 215/2001- Legea administratiei publice locale, viceprimarul si consilierii locali sunt obligati sa depuna pana in data de 31.03.2015 raportul anual de activitate la Secretarul Orasului Somcuta Mare.

            Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public.

            Dansul sustine ca potrivit Legii nr. 544/2001 (privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile ulterioare), autoritățile și institutiile publice trebuie sa asigure accesul la informațiile de interes public, iar în acest sens Consiliul local/Primaria trebuie sa aprobe:

 • lista cuprinzand documentele de interes public care se comunica din oficiu (prin afisare la sediul Primariei, publicare in presa sau in Monitorul Oficial dupa caz, publicare pe pagina de internet a Primariei, cat si consultarea informatiilor la sediul Primariei);
 • lista ce cuprinde documentele de interes public produse si/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica potrivit art. 7 din Legea nr. 544/2001;
 • lista ce cuprinde documentele emise si/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului, care se excepteaza de la liberul acces la informatiile de interes public.

            Avand in vedere ca potrivit HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, potrivit art. 18, ''accesul la informatiile de interes public este gratuit. Costul serviciilor de copiere va fi suportat de solicitant, in conditiile legii. Plata serviciilor de copiere se va face la casieria fiecarei autoritati sau institutii publice''. In acest sens, supunem spre aprobare Consiliului Local, costul serviciilor de copiere ce va fi suportat de catre solicitant.

            Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru aprobarea acestuia in forma prezentata, iar in ceea ce priveste costul serviciilor de copiere de pe documentele detinute de Primaria Somcuta Mare ce va fi suportat de catre solicitant, este de 0,5lei/pagina.

            Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare, care sa asiste la alegerea delegatului satesc al localitatii Buteasa si Codru Butesii.

            Domnul Viceprimar sustine ca este necesara desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare, care sa asiste la alegerea delegatului satesc al localitatii Buteasa si Codru Butesii avand in vedere faptul ca potrivit Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ulterioare, locuitorii satelor care nu au consilieri locali alesi in consiliile locale sunt reprezentati la sedintele de consiliu de un delegat satesc, care insa nu are drept de vot, votul delegatului satesc avand doar caracter consultativ. Se desemneaza pentru a participa alaturi de primar la alegerea delegatului satesc al localitatii Buteasa si Codru Butesii, domnii consilieri locali Ciolte Dragomir, Titan Augustin si Vancea Gheorghe Dorin in calitate de supleant.

         Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 10 voturi pentru, se abtin domnii consilier Cioltea Dragomir, Titan Augustin si Vancea Gheorghe Dorin .

            Se alatura sedintei domnul consilier Alb Vasile Dorinel.

            Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Orasului Somcuta Mare, pentru activitati nonprofit de interes general in domeniile cultura, tineret, sport, aferent anului 2015.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Orasului Somcuta Mare, pentru activitati nonprofit de interes general in domeniile cultura, tineret, sport, aferent anului 2015. Dansul precizeaza ca potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, la inceputul fiecarui an, respectiv dupa aprobarea bugetului local se stabileste printr-o hotarare distincta suma alocata pe domeniile de interes cultura, sport, tineret. Prin HCL nr. 25/2015 privind aprobarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, pe anul 2015 s-a alocat suma de 40.000 lei pentru cultura si 50.000 lei pentru sport. Toate aceste sume vor fi utilizate pentru finantarea proiectelor ce vor fi depuse de solicitanti pe domeniile cultura si sport, in functie de ghidul de eligibilitate care s-a aprobat la sfarsitul anului 2014. Pentru stabilirea sumei ce va fi acordata fiecarui solicitant va fi necesara aprobarea comisiei de evaluare pe fiecare domeniu de activitate.

            Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale cu finantare nerambursabila de la bugetul local si a Comisiei de solutionare a contestatiilor. 

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind stabilirea componentei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale cu finantare nerambursabila de la bugetul local si a Comisiei de solutionare a contestatiilor.

Dansul precizeaza ca potrivit procedurii stabilite de Legea nr. 350/2005, comisia de evaluare a solicitarilor depuse pentru acordarea finantarilor nerambursabile se aproba printr-o hotarare a Consiliului Local, fiind compusa din reprezentanti ai Consiliului Local, specialisti in cadrul institutiilor finantatoare, precum si un specialist in domeniu, cu o experienta de minim 3 ani de practica in domeniul cultural, desemnati de institutiile publice de specialitate la solicitarea Primarului. 

Pentru desemnarea acestei persoane vom formula o adresa catre institutiile de specialitate, respectiv Directia de Cultura Maramures, in vederea desemnarii unui reprezentant. Domnul Secretar propune desemnarea domnului Viceprimar, Buda Gheorghe, ca reprezentant al Consiliului Local pentru ca ori de cate ori va fi necesar, dansul va fi prezent, avand in vedere ca este tot timpul in institutie. De asemenea trebuie desemnat un reprezentant al Consiliului Local in comisia de solutionare a contestatiilor depuse de solicitantii de fonduri nerambursabile.

            Domnul Viceprimar propune ca in cadrul comisiei de solutionare a contestatiilor depuse de solicitantii de fonduri nerambursabile, reprezentantul Consiliului Local sa fie domnul consilier Maries Emil Gavril din partea partidului PNL.

            Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru, 2 abtineri din partea domnului Viceprimar, Buda Gheorghe si domnului consilier Maries Emil Gavril.

            Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor si actiunilor sportive cu finantare nerambursabila de la bugetul local si a Comisiei de solutionare a contestatiilor.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind stabilirea componentei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor si actiunilor sportive cu finantare nerambursabila de la bugetul local si a Comisiei de solutionare a contestatiilor si propune desemnarea domnului Viceprimar, Buda Gheorghe, ca reprezentant al Consiliului Local in cadrul Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor si actiunilor sportive cu finantare nerambursabila de la bugetul local.

            Domnul Viceprimar propune ca in cadrul comisiei de solutionare a contestatiilor depuse de solicitantii de fonduri nerambursabile, reprezentantul Consiliului Local sa fie domnul consilier Lipovan Claudiu din partea partidului PDL.

            Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru, 2 abtineri din partea domnului Viceprimar, Buda Gheorghe si domnului consilier Lipovan Claudiu.

            Proiect de hotarare privind aprobarea sumei destinata sprijinului financiar acordat din bugetul local al Orasului Somcuta Mare in anul 2015, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cultelor din Orasul Somcuta Mare.

         Domnul Viceprimar sustine ca este necesara emiterea unei HCL distincte in ceea ce priveste aprobarea sumei destinata sprijinului financiar acordat din bugetul local al Orasului Somcuta Mare in anul 2015, cultelor din Orasul Somcuta Mare, cu toate ca aceasta suma a fost aprobata prin bugetul local.

            Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Comisiei de evaluare a solicitarilor formulate pentru acordarea sprijinului financiar in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cultelor din Orasul Somcuta Mare.

            Domnul Secretar propune desemnarea domnului Viceprimar, Buda Gheorghe, ca reprezentant al Consiliului Local in cadrul Comisiei de evaluare a solicitarilor formulate pentru acordarea sprijinului financiar cultelor din Orasul Somcuta Mare.

            Domnul Viceprimar propune ca in cadrul comisiei de solutionare a contestatiilor depuse de solicitantii de fonduri nerambursabile, reprezentantul Consiliului Local sa fie domnul consilier Cotet Tamas Dionisie din partea partidului PSD.

            Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru, 2 abtineri din partea domnului Viceprimar, Buda Gheorghe si domnului consilier Cotet Tamas Dionisie.

            Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru, se abtin domnii consilier Buda Gheorghe si Cotet Tamas Dionisie.

            Proiect de hotarare privind aprobarea taxei pentru eliberarea atestatului de producator agricol si a carnetului de comercializare a produselor agricole.

            Domnul Secretar sustine proiectul de hotarare privind aprobarea taxei de 30 lei pentru eliberarea atestatului de producator agricol (fostul certificat de producator) si a taxei de 39 lei pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. Sumele anterior mentionate reprezentand contravaloarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare, ce au fost achizitionate de Primaria Orasului Somcuta Mare.

            Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru, 1abtinere Lipovan Claudiu.

            Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare de catre persoanele fizice.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare mentionand ca majorarile de intarziere provin din impunerea retroactiva a unor terenuri nedeclarate la Biroul Impozite și Taxe, însă declarate la Registrul Agricol. Cererile au fost analizate de comisia constituita in acest scop si cu respectarea procedurii aprobata de Consiliul Local

            Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 11 voturi pentru, 3 abtineri (se abțin domnii consilieri Alb Vasile Dorinel, Lipovan Claudiu si Pasca Dorin ).

            Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de inchiriere nr. 2266/2009, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si SC RACIDO PROD COM SRL – Baia Mare, cu sediul in localitatea Baia Mare, bd. Unirii, nr. 53.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de inchiriere nr. 2266/2009, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si SC RACIDO PROD COM SRL – Baia Mare, cu sediul in localitatea Baia Mare, bd. Unirii, nr. 53, sustinand ca exista o soliciatre ina cest sens din partea firmei.

            Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de inchiriere nr. 2457/2009, incheiat intre orasul Somcuta Mare si II POP S. FLORIN – Somcuta Mare, CUI 16418299.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de inchiriere nr. 2457/2009, incheiat intre orasul Somcuta Mare si II POP S. FLORIN – Somcuta Mare, CUI 16418299.

            Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de administrare incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures, pentru terenul cu vegetatie forestiera apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, nr. 1344/2013.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de administrare incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures, sustinand totodata ca obiectul actului aditional este actualizarea cu indicele de inflatie a pretului pentru activitatea de prestari servicii pentru anul 2015, asa cum a fost stabilit in cadul contractului.

            Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 36/2013 privind calcularea chiriei pentru locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte pentru tineri destinate inchirierii realizate de ANL, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C.

            Doamna Tatiana Bot, Șef Serviciu Economic, sustine ca a propus mai multe variante de preț, însă a treia varianta respecta toate elementele de calcul, obtinandu-se un tarif de 2.38 lei/mp, tarif apropiat celui determinat de scaderea tarifului de preț construit/mp în euro aprobate prin Ordinul MDRAP. Dansa precizeaza ca, în sprijinul tinerilor a venit și acea prevedere legala prin care aceștia din urma, in cazul achizitiei imobilului in care locuiesc, pot plati o rata la Primărie, în loc de chirie. De asemenea, mentioneaza ca pentru persoanele care întârzie în mod nejustificat, va solicita domnului Secretar și domnului Primar, initierea unor acțiuni în vederea recuperarii debitelor in instanța.  

            Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind preluarea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe langa Tribunalul Maramures in domeniul public al Orasului Somcuta Mare si administrarea Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind preluarea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe langa Tribunalul Maramures in domeniul public al Orasului Somcuta Mare si administrarea Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

            Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind efectuarea demersurilor necesare in vederea vanzarii imobilului teren intravilan, in suprafata de 248 mp, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF 51402 Somcuta Mare, nr. Cad. 51402.

            Domnul Secretar sustine ca, urmare a solicitarii formulate de domnul Roman Sorin, s-a inițiat prezentul proiect de hotărâre, respectiv stabilirea demersurilor necesare în vederea vanzarii terenului în suprafața de 248 mp, având categoria de folosinta curti, construcții, situat în spatele fostei Remize PSI din centru, neexistand cale de acces, este vorba despre un teren infundat. Dansul mai precizeaza ca la o viitoare sedinta de consiliu, va fi supus aprobarii un Regulament ce va reglementa modalitatea de vanzare a bunurilor din domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale, ce va cuprinde modalitatea de organizare a procedurii, publicitate, comisia și modul în care se va stabili negocierea pretului de vanzare. Vanzarea terenului în suprafața de 248 mp, se va face după aprobarea regulamentului.

            Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, se opune vanzarii acestui teren și propune efectuarea unei parcari în acea zona.

            Domnul consilier Pasca Dorin, propune inchirierea acestui teren.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 11 voturi pentru, 3 împotriva (Alb Vasile Dorinel, Pasca Dorin Ioan și Lipovan Claudiu.

            Proiect de hotarare privind insusirea raportului de  evaluare al imobilului teren intravilan in suprafata de 248 mp, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF 51402 Somcuta Mare, nr. cad. 51402.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind insusirea raportului de evaluare al imobilului teren intravilan in suprafata de 248 mp, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF 51402 Somcuta Mare, nr. cad. 51402.

          Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se voteaza 9 voturi pentru, 2 împotriva (Alb Vasile Dorinel și Lipovan Claudiu) si 3 abtineri (Pasca Dorin, Cotet Gheorghe si Titan Augustin).

Intrucat perezentul proiect de hotarare se refera la administrarea patrimoniului sunt incidente prevederile art. 45 alin. 3 din legea nr. 215/2001 a administratie publice locale, potrivit caruia ,,hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali iin functie” .

 

            Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatorul roeict de hotarare:

            Proiect de hotarare privind participarea Orasului Somcuta Mare la Seminarul International ,,Integrarea – intre teorie si practica”

            Doamna Botat Tatina prezenita acest proiect de hotarare, precizand ca in urma unui protocol incheiat intre mai multe institutii se organizeaza unu eveniment al carui subiect este integrarea solicitantilor de azil in Romania. Implicarea financiara a Orasului Somcuta Mare in cadrul acestui proiect este de 2885 lei.

            Doamna Tatiana Bot, propune diminuarea bugetului local pentru sprijinirea acestui eveniment cu suma de 3.000 lei prevazuta pentru concertul de colinde, suma care ulterior se poate rectifica.

            Domnul Viceprimar inmaneaza tuturor consilierilor locali, diplomele acordate de organizatorii evenimentului constituit in colaborare cu Centrul de Refugiati, Liceul Teoretic “ Ioan Buteanu ” Somcuta Mare, Inspectoratul Scolar Maramures, Primaria orasului Somcuta Mare si ASSOC, eveniment ce se desfasoara in perioada 18-20 martie in Somcuta Mare.

            Se supune la vot aceasta propunere si se aproba cu 14 voturi pentru.

            Diverse

            Prezentarea raportului de activitate al Primarului Orasului Somcuta Mare.

           

   Domnul consilier Ciolte Dragomir solicita prezentarea procesul verbal de la terminarea lucrarilor efectuate la Caminul Cultural din loc. Ciolt, deoarece exista neconcordante intre situatia faptica si cea scriptica.

    Domnul Viceprimar propune desemnarea unei comisii din cadrul Consiliului Local care sa verifice situatia Caminului din loc. Ciolt in vederea stabilirii necesitatii realizarii unui tavan la acest obiectiv.

     Domnul consilier Alb Vasile Dorinel isi prezinta regretul personal fata de lucrarile initiate la Biserica Ortodoxa din Somcuta Mare, Biserica care face parte din Patrimoniul National Cultural.

      Domnul Viceprimar precizeaza ca in momentul de fata lucrarile sunt sistate pentru avizare.

          Domnul Viceprimar propune ca in localitatile Ciolt si Buciumi, sa se fixeze inca doua statii pentru oprirea microbuzului scolar, pentru a le usura copiilor drumul catre microbuz si de la microbuz spre casa. Doreste de asemenea ca microbuzele sa poata fi utilizate si in scopul trasportarii juniorilor de la Asociatia Sportiva ''Progresul”, acolo unde acestia desfasoara activitati sportive. In masura in care intreg Consiliul Local este de acord cu aceasta propunere, dansul doreste sa transmita Consiliului de Administratie al Liceului teoretic ,,Ioan Buteanu” aceasta dorinta in vederea modificarii Regulamentului de ordine interioara.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                             

BUDA IOAN GHEORGHE                                     

 

 

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.