Proces verbal 06.11.2014

Incheiat astazi 06.11.2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.


La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, 11 consilieri locali, doamna Bot Tatiana - sef Serviciu Economic, lipseste domnul consilier Cioltea Dragomir, Cotet Tamas Dionisie, Lipovan Claudiu, Longin Gheorghe.
La inceputul sedintei lipseste si domnul consilier Alb Vasile Dorinel.
Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 11 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul consilier local Titan Augustin.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatea de invatamant Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu" ,
2. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 5234/2014 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Agricultorilor si Crescatorilor de Animale Finteusu Mare, cu sediul in localitatea Finteusu Mare, nr. 39, CUI 33084300,
3. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 5023/2014, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Crescatorilor de Animale ,,Poiana MATD" Somcuta Mare, cu sediul in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 7, CUI 31625786,
4. Proiect de hotarare privind scoaterii la licitatie pentru inchirierea spatiilor situate in localitatea Somcuta Mare, str. N. Balcescu, nr. 27, imobile apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare,
5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual pentru realizarea investitiei ,,Reabilitare Scoala Generala Buteasa",
6. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.09.2014 al Primariei Orasului Somcuta Mare,
7. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare,
8. Diverse.
Se aproba ordinea de zi cu 10 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatea de invatamant Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu".
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare, mentionanad ca in ceea ce priveste aceasta comisie de evaluare si asigurare a calitatii in unitatatea de invatamant Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu" Somcuta Mare poate fi numita orice persoana ca reprezentant al Consiliului Local, nefiind obligatorie desemnarea unui membru al acestuia.
Domnul viceprimar propune ca domnul Toma Alin sa fie reprezentantul consiliului local in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii in unitatea de invatamant Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu" Somcuta Mare.
Se aproba cu 10 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 5234/2014 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Agricultorilor si Crescatorilor de Animale Finteusu Mare, cu sediul in localitatea Finteusu Mare, nr. 39, CUI 33084300.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare, precizand ca este vorba de un act pe care APIA Maramures il solicita pentru ca cererea de sprijin financiar formulata de locatarii pasunii sa poata fi pusi in plata. Prin prezentul act aditional, in conformitate cu referatul intocmit de Serviciul de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare se face o detaliere a situatiei actuale a terenului dat in chirie.
Se aproba cu 10 voturi.

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 5023/2014, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Crescatorilor de Animale ,,Poiana MATD" Somcuta Mare, cu sediul in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 7, CUI 31625786.
Se aproba cu 10 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie pentru inchirierea spatiilor situate in localitatea Somcuta Mare, str. N. Balcescu, nr. 27, imobile apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar Toma Alin Florin prezinta proiectul de hotarare, mentionand ca pentru spatiile situate in localitatea Somcuta Mare, str. N. Balcescu nr. 27 (garaje Jandarmerie) s-a depus o solicitare cu privire la inchirierea acestora, situatie in care a fost promovat acest proiect de hotarare. In ceea ce priveste pretul de pornire de 3 lei/mp/luna, acesta a fost propus in conformitate cu prevederile HCL nr. 44/2011.
Se aproba cu 10 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitie ,,Reabilitare Scoala Generala Buteasa", realizata de catre Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu" Somcuta Mare, in calitate de ordonator secundar de credite.
Doamna Bot Tatiana, in calitate de sef Serviciu Economic sustine acest proiect de hotarare, motivand ca este vorba despre o lucrare de reabilitare a Scolii Generale din localitatea Buteasa, ce urmeaza a fi realizata de ordonatorul secundar de credite - Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu", a carui valoare estimata este de aproximativ 80.000 lei iar alocarea financiara in acest an, pana in acest moment, este de 50.000 lei.
Se aproba cu 10 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.09.2014 al Primariei Orasului Somcuta Mare.
Doamna Bot Tatiana sustine acest proiect de hotarare, motivand necesitatea adoptarii acestuia.
Se aproba cu 10 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Doamna Bot Tatiana prezinta proiectul de hotarare care cuprinde urmatoarele elemente:
I Conform adresei nr 1818/29.10.2014 transmisa de catre Consiliul Judetean Maramures
Se suplimenteaza veniturile la cod indicator 11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 50 mi lei ;
Cu suma de 50 mii lei, se suplimenteaza urmatoarele capitole de cheltuieli :

51.02 Administratie, cu suma de 10 mii lei , din care
pentru intocmire expertiza tehnica si proiect tehnic privind reabilitarea cladirii de pe strada Somes nr 19 ( cladirea fostului parchet), art 71.01.30, cu suma de 10mii lei

65.02 Invatamant ,cu suma de 10 mii lei , din care
la art 20.01.30 plata naveta profesori, curespectarea Instructiunii nr 2 privivind decontarea lunara a navetei profesorilor ;

66.02 Sanatate ,cu suma de 5 mii lei , din care
la sub cap 66.02.50Alte actiuni in domeniul sanatatii, art 20.01.03 pentru energie electrica si gaze naturale ;

67.02 Cultura, cu suma totala de 25 mii lei , din care
la sub cap 67.02.50 Alte actiuni culurale :
Ziua Nationla a Romaniei 1 decembrie 2014 suma de 2 mii lei ;
Concert de colinde 6 decembrie 2014, suma de 3 mii lei ;
Cadouri de Craciun pentru copiii prescolari din gadinitel UAT Somcuta Mare si elevii claselor I-VIII, suma de 18 mii lei ;
La sub cap 67.02.03.02 biblioteci, suma de 2 mii lei se aloca pentru achizitie carti .

Se suplimenteaza veniturile la cod indicator 11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale cu suma de 50 mi lei ;
Cu suma de 50 mii lei, se suplimenteaza urmatoarele capitole de cheltuieli :

84.02 Transport , cu suma de 50 mii lei , din care
pentru DC72 Finteus- reparatii si intretinere, cu suma de 50 mii lei

II In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale se propun urmatoarele virari de credite ( prevederilor art 49, alin (4) – (7), ), dar si in baza prevederilor HG nr 225/07.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investitii publice:
Se diminueaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 335 mii lei, astfel :
Cap 67.02 Cultura , religie, sport, cu suma de 43 mii lei din care :
(la sub cap 67.02.03.07 Camine culturale, toal suma de 5 mii lei, din care :
1. art 71.01.30 expertiza tehnica monument parc civic , suma de 5 mii lei

subcap 70.02.50 Alte actiuni in domeniul dezvoltarii, total : 250 mii lei, din care :

1. Cofinantare locuinte sociale, total ............. 100 mii lei ( din care suma de 100 mii lei pentru constructie),
2. Amenajare parcare si strazii bloc ANL ..................... 50 mii lei
3.
la sub capitolul70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintei , cu suma de 100 mii lei, pentru investitia « Reabilitare termica ablocului 3, situat pe str. Ioan Buteanu,

84.02 Transportt , cu suma de 80 mii lei
sub capitolul 84.02.01 Drumuri, din care :
1. art 20.02 reparatii curente, cu suma de 50 mii lei( din sursele proprii aprobate pentru DC 72 Finteus) ;
2. art 71.01.01 constructii suma de 30 mii lei de la DC 64( tot surse proprii alocate initial) ;
3. in cadrul listei de investii se constat necontractarea lucrarilor de sbtraversare DN « la Dorian », pentru care s-a alocat in bugetul initial suma de 10 mii lei, suma se propune pentru achizitionarea unei statii de autobus in centrul orasului Somcuta Mare ;

Se suplimenteaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 335 mii lei, astfel :
Cap 51.02 Administratie, art 71.01.30 cu suma de 14 mii lei pentru achizitionarea programului informatic de gestionare a platilor on-line pentru impozite si taxe locale :
;

Cap 67.02 Cultura , religie, sport, cu suma de 232 mii lei din care :
(la sub cap 67.02.03.07 Camine culturale, toal suma de 161 mii lei, din care :
1. art 71.01.01 cu suma de 161 mii lei, pentru finantarea investitiei « Reabilitare Camin cultural Valenii Somcutei
2. sub capitolul 67.02.05.01 Sport, cu suma de 71 mii lei ; pentru investitia Modernizare baza sportiva,

Cap 70.02 Dezvoltare publica si locuinte, cu suma de 54 mii lei, din care : :
la sub capitolul 70.02.05.01 Alimentare cu apa, suam de 25 mii lei, suma care se aloca investitiei « Alimentare cu apa in sisitem centralizat a localitatii Valenii Somcutei », taxa casa constructorilor, pentru executie bransament electric si diriginte de santier ;
la sub cap 70.02.06 Iluminat public, suma de 29 mii lei pentru iluminat ornamental 1 dec 2014-15 ian 2015 ;

Cap 84.02 Transport, cu suma de 35 mii lei din care :
(la sub cap 84.02.03.03 Strazi art 71.01.01 asfaltare str V. Alecsandri, suma de 35 mii lei)
Se aproba cu 10 voturi pentru si 1 abtinere (Talos Corneliu)

Diverse.
Domnul secretar prezinta cererea formulata de SC DOLHA CAD PROJECTING SRL Buteasa, care solicita reducerea pretului de inchiriere stabilit in urma licitatiei, de la nivelul de 5.50 lei/mp/luna la 3,30 lei/mp/luna.
Domnul secretar sustine ca acest fapt este impotriva prevederilor legale intrucat pretul de inchiriere a fost stabilit in urma unei proceduri competitionale (licitatie) la care reprezentantul societatii comerciale a ofertat acest pret. Totodata posibilitatea reducerii pretului de inchiriere nu a fost prevazut in cadrul contractului de inchiriere sau in cadrul caietului de sarcini aprobat de consiliul local.

Domnul consilier Talos Corneliu propune consiliului local identificarea unor sume disponibile in vederea pavoazarii de sarbatori a Orasului Somcuta Mare, cu localitatile apartinatoare.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel propune achizitionarea de furtun luminos si repararea materialelor existente achizitionate in anii precedenti.
Domnul Maries Emil Gavril solicita domnului primar ca in data de 07.11.2014, data la care au loc ,,luminatiile" in localitatea Buciumi, sa fie trimisi politistii locali la cimitirele din localitate intrucat in aceasta zi sunt foarte multi copii de etnie rroma care circula in zona respectiva.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local
Titan Augustin

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – Toma Alin Florin

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.