Proces verbal 28.08.2014

Incheiat astazi 28.08.2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.


La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Bot Tatiana, doamna consilier juridic Carmazan Rodica, 12 consilieri locali, lipsesc domnii consilieri Nechita Vasile, Lipovan Claudiu si Pasca Dorinel.
Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 12 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul consilier local Maries Emil Gavril.
Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu precizarea ca se doreste completarea acesteia cu proiectele de hotarare cuprinse in borderoul suplimentar.
Se aproba ordinea de zi cu 12 voturi pentru.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de funcții al Primariei Orașului Somcuta Mare;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii functiilor contractuale din cadrul statului de funcții al Primariei Orașului Somcuta Mare, în urma concursului de promovare în grad profesional;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Orașului Somcuta Mare a imobilelor clădiri și teren aferent, situate în localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 7;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orașului Somcuta Mare;
5. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare al Orașului Somcuta Mare, domnului ambasador Vasile Sofineti;
6. Prezentarea Deciziei nr. 57/2014 a Camerei de Conturi Maramures;
Diverse.

Borderou suplimentar sedinta ordinara 28.08.2014
1. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 2.276mp situat in loc. Finteusu Mare, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare;
2. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru tronsonul Buciumi- Runc si tronsonul Valenii Somcutei - bazin apa parti componente ale DC 64 Valenii Somcutei;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Somcuta Mare.

Proiect de hotarare privind modificarea Statului de funcții al Primariei Orașului Somcuta Mare.
Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind modificarea Statului de funcții al Primariei Orașului Somcuta Mare. Dansul precizeaza faptul ca, urmare a pensionarii doamnei Buhai Ana, este necesara transformarea functiei publice de executie ramasa vacanta in cadrul Serviciului Economic al Primariei Orasului Somcuta Mare - Compartiment Cheltuieli, din referent grad superior, in consilier debutant.
Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii functiilor contractuale din cadrul statului de funcții al Primariei Orașului Somcuta Mare, în urma concursului de promovare în grad profesional.
Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotarare sustinand ca este necesara adoptarea unei hotarari de consiliu local privind aprobarea transformarii functiilor contractuale din cadrul statului de funcții al Primariei Orașului Somcuta Mare, ca urmare a concursului de promovare în grad profesional organizat pentru 8 posturi contractuale, in vederea incadrarii persoanelor care au participat la concurs.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, doreste sa stie daca este prevazuta suma necesara pentru acoperirea cheltuielilor salariale pentru aceste functii, pana la finalul anului.
Domnul Viceprimar sustine ca s-a solicitat suplimentarea fondurilor necesare.
Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Orașului Somcuta Mare a imobilelor clădiri și teren aferent, situate în localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 7.
Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotarare sustinand ca este necesara aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Orașului Somcuta Mare a imobilelor clădiri și teren aferent, situate în localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 7, in situatia in care se doreste inchirierea acestor imobile. In plus, adauga domnul secretar, in conformitate cu prevederile anexa pct. III din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica,cladirile in care isi desfasoara activitatea Primaria se regaseste in domeniul public, situtie in care, in momentul de fata nu se mai justifica regimul de bun apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, se intreaba daca nu era necesara o nota de fundamentare atasata acestui proiect de hotarare!
Domnul Primar sustine ca, pentru inchirierea acestor imobile exista solicitari, in acest sens, s-a depus chiar si o cerere de la Protopopiat, iar datorita faptului ca aceasta cladire se afla intr-o usoara stare de degradare, propune efectuarea demersurilor necesare in vederea inchirierii acesteia, pentru a nu ramane in paragina.
Domnul consilier Nechita Vasile, se alatura Consiliului Local inainte de supunerea la vot a acestui proiect de hotarare.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru si 1 abtinere (Alb Vasile Dorinel).

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orașului Somcuta Mare.
Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotarare sustinand ca, prin cererea formulata, doamna Corodan Victoria, domiciliata in Mun. Baia Mare, solicita scutirea de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare, in suma de 92 lei, potrivit HCL nr. 15/2014 privind aprobarea procedurii de acordare a inlesnirilor la plata a accesoriilor datorate bugetului local pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale.
Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru si 1 abtinere (Alb Vasile Dorinel).

Proiect de hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare al Orașului Somcuta Mare, domnului ambasador Vasile Sofineti.
Domnul Primar prezinta acest proiect de hotarare, propunand acordarea titlului de cetatean de onoare al Orașului Somcuta Mare, domnului ambasador Vasile Sofineti, (Ambasadorul Romaniei in Kuweit) pentru pastrarea si promovarea valorilor culturale locale, avand in vedere faptul ca, domnul Vasile Sofineti este fiu al orasului nostru, fiind absolventul Liceului din Somcuta Mare.
Domnul primar sustine ca, prin aprecierea domnului ambasador Vasile Sofineti, precum si a altor personalitati care provin din Somcuta Mare, nu facem decat sa ne promovam valorile, dar si cu ajutorul acestora sa aducem investitori in zona.
Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru.

Prezentarea Deciziei nr. 57/2014 a Camerei de Conturi Maramures.
Domnul Secretar prezinta Decizia Curtii de Conturi nr. 57/2014 privind inlaturarea deficientelor constatate si consemnate in Procesul verbal de constatare nr. 779/16.07.2014 incheiat in urma verificarii modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse de Camera de Conturi Maramures prin Decizia nr. 73/2013. Dansul face precizarea ca, doua dintre masurile date de Curtea de Conturi prin Decizia nr. 57/2014, nu au fost indeplinite, avand in vedere faptul ca pentru acestea s-au promovat actiuni ce se afla pe rolul instantelor de judecata, iar in functie de solutiile pronuntate de catre instanta de judecata prin sentintele civile (cu privire la plata nelegala a unor drepturi de personal reprezentand stimulente acordate angajatilor care nu fac parte din compartimentul care administreaza creante fiscale la nivelul orasului Somcuta Mare, dar si cu privire la plata nelegala a sumei ce reprezinta contravaloarea carburantului acordat, in perioada ian. 2012 - sept. 2013 IPJ MM), urmeaza sa intreprindem toate demersurile in vederea intrarii in legalitate.

Borderou suplimentar sedinta ordinara 28.08.2014

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 2.276 mp situat in loc. Finteusu Mare, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.
Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotarare, sustinand ca, terenul identificat prin acest proiect de hotarare este situat pe teritoriul administrativ al Orasului Somcuta Mare, sat Finteusu Mare, apartine domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, in prezent avand catoria de folosinta ''teren neproductiv" si va fi utilizat pentru desfasurarea de activitati sportive de catre cetatenii din comunitate.
Domnul consilier Titan Augustin, propune amenajarea unui teren de sport.
Se supune spre aprobare proiectul de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 2.276 mp situat in loc. Finteusu Mare, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare si se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru tronsonul Buciumi - Runc si tronsonul Valenii Somcutei - bazin apa, parti componente ale DC 64 Valenii Somcutei.
Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotarare sustinand ca, identificarea topografica a drumului comunal DC 64 Valenii Somcutei se face pe bucati, prin urmare, prin prezentul proiect de hotarare se identifica tronsonul Buciumi - Runc si tronsonul Valenii Somcutei - bazin apa, ca parti componente ale DC 64 Valenii Somcutei.
Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Doamna Tatiana Bot, Sef Serviciu Economic, prezinta acest proiect de hotarare. Dansa mentioneaza faptul ca, supune spre aprobare transferarea sumelor aprobate pentru lichidarea drepturilor salariale aferente lunii august 2014 din trim. IV in trim. III, conform Deciziei nr. 11/26.08.2014 si a Deciziei nr. 12/26.08.2014 a sefului AFP Maramures privind modificarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pentru finantarea cheltuielilor de personal la invatamantul preuniversitar de stat, precum si majorarea titlului 10 salarii, cu suma de 88 mii lei, pentru plata drepturilor salariale castigate prin hotarari judecatoresti.
Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru.

Diverse.
Domnul Primar doreste sa aduca la cunostinta Consiliului local, adresa inaintata de catre Administratia Fondului Pentru Mediu, referitoare la Contractul pentru finantare nerambursabila nr. 314/N/15.06.2011, avand ca obiect finantarea implementarii proiectului cu titlul ''Sistem spatii verzi in Orasul Somcuta Mare, Judetul Maramures''. Domnul primar face precizarea ca, au fost discutii legate de acest subiect si in vechiul Consiliu Local, cu privire la suma ce reprezinta cota de cofinantare din bugetul local al Orasului Somcuta Mare, estimata la aproximativ 300.000 lei. De asemenea, mentioneaza faptul ca, deoarece dorim sa reabilitam Parcul Horea si nu sa-l infiintam, deoarece el exista deja, este necesar sa revenim cu un nou studiu de fezabilitate siun nou Proiect tehnic.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, sustine ca pentru acest proiect s-a pierdut finantarea de 3 ori. Dansul face precizarea ca a semnat contractul de finantare cu AFM, iar la acel moment (2011), cota de cofinantare din bugetul local al Orasului Somcuta Mare, reprezenta 10% din valoarea proiectului.
Domnul consilier Talos Corneliu, este de parere ca existenta parcului se datoreaza antecesorilor nostri si nu mai trebuiesc facute lucrari mari la acest parc.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, doreste sa faca precizarea ca, pentru prima data s-a pierdut finantarea acestui proiect datorita faptului ca n-a fost intabulata Casa de Cultura, dar si datorita faptului ca in acea zona exista constructii ilegal facute.
Domnul consilier Talos Corneliu, este de parere ca pentru a sti ce lucrari trebuiesc facute si ce reprezinta ca sume pentru Consiliul Local aceste lucrari, ar trebui consultat un specialist proiectant.
Domnul Primar sustine faptul ca, deoarece s-au modificat datele problemei si este necesar un nou Studiu de fezabilitate, se va solicita un punct de vedere cu privire la finantarea acestui proiect, in masura in care se va reface studiul de fezabilitate.

Se poarta discutii cu privire la terenul de sport din Somcuta Mare.
Domnul Viceprimar precizeaza faptul ca, nu tine neaparat la modalitatea de insamantare a pamantului (a terenului de sport), dar aceasta este cea mai ieftina solutie. Dansul mentioneaza de asemenea faptul ca, trebuie sa existe o justificare in situatia in care se doreste modificarea proiectului.
Domnul consilier Balmos Teodor, considera ca metoda propusa pentru amenajarea terenului de sport este cea mai rudimentara si nu este de acord cu ea.

Domnul Secretar doreste sa aduca la cunostinta Consiliului local necesitatea efectuarii unei expertize pentru incendii dupa noile standarde privind protectia impotriva incendiilor, pentru autorizarea functionarii Casei de Cultura din Orasul Somcuta Mare.
Doamna Bot Tatiana, Sef Serviciu Economic, precizeaza faptul ca, intr-o sedinta ulterioara vom aloca suma de bani necesara in vederea achitarii expertizei pentru incendii dupa noile standarde privind protectia impotriva incendiilor.

Domnul Secretar prezinta o solicitare in ceea ce priveste inchirierea garajului din fata cladirii Renel. Dansul mentioneaza faptul ca, la urmatoarea sedinta de consiliu local va supune dezbaterii efectuarea demersurilor neceare in vederea scoaterii la inchiriere a acestui spatiu, cu respectarea conditiilor legale referitoare la inchiriere, respectiv, licitatie publica deschisa.

Domnul Maries Emil, sesizeaza Consiliul local cu privire la faptul ca pe terenul poprietate privata al unui cetatean din loc. Buciumi, sunt depozitate cca. 60 de masini de pamant. Dansul sustine ca ar trebui facute verificari cu privire a acest aspect, pentru a nu se ajunge la obturarea scurgerii naturale a paraului Laturoasa, care se afla in vecinatate.

Domnul Primar invita Consiliul local al Orasului Somcuta Mare, sa ia parte la inaugurarea noului sediu administrativ, la noul sediu de pe str. Somes, nr. 17, care va avea loc in data de 1 septembrie 2014.

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIES EMIL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.