Proces verbal 24.07.2014

Incheiat astazi 24.07.2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.


La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Bot Tatiana, 13 consilieri locali, lipsesc domnii consilieri Nechita Vasile si Maries Emil Gavril.
Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 13 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul consilier local Longin Gheorghe.
Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu precizarea ca se doreste completarea acesteia cu proiectul de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 32/2012 pentru modificarea taxelor speciale de folosire a spatiilor Casei de Cultura -Aurel Buteanu, Somcuta Mare.
Se aproba ordinea de zi cu 13 voturi pentru.
Ordinea de zi este urmatoarea:
Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui protocol intre Orașul Somcuta Mare și Agenția pentru Agenda Digitala a Romaniei, cu sediul în Bucuresti, str. Italiana, nr. 22, sector 2;
Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui protocol intre Orașul Somcuta Mare și Direcția Judeteana pentru Sport și Tineret Maramures, cu sediul în localitatea Baia Mare, bd. Unirii, nr.14A;
Proiect de hotarare privind corectarea erorii de redactare din cadrul titlului și art. 1 al Hotararii Consiliului Local nr. 38/2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate intocmit în vederea efectuarii lucrarii "Reabilitare si modernizare DC 73 si reteaua stradala intravilan in localitatea Buteasa, Oras Somcuta Mare, jud. Maramures", proiect intocmit de SC CONSULTUS SRL – Baia Mare, str. Bd. Traian, nr. 15;
Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 139/2009 privind darea in administrarea Consiliului Judetean, a terenului apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, in suprafata de 1.000 mp, cuprins in CF 3264 Somcuta Mare, pe nr. Cad. 3911, pentru amplasarea Centrului de Colectare a Deseurilor Voluminoase, DEE si periculoase provenite din gospodarii;
Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru apartamentele situate in imobilul ANL, din localitatea Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C, pentru persoanele incadrate intr-un grad de handicap grav sau accentuat;
Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de scutire de la plata chiriei pentru apartamentul situat in imobilul ANL, din localitatea Somcuta Mare, sr. Targului, nr. 7C, al carei titular din cadrul contractului este doamna Cozmuta Raluca;
Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare de catre persoanele fizice si persoanele juridice;
Proiect de hotarare privind aprobarea cantitatii de masa lemnoasa ce va fi exploatata din padurile comunale ale Orasului Somcuta Mare, in perioada 2014-2024;
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual, pentu realizarea obiectiului de investitie ''Reabilitare Monument Parc Central Somcuta Mare" ;
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public de Salubrizare Somcuta Mare, pe structura noilor indicatori de venituri si cheltuieli, aprobata de prevederile ONFP 720/2014;
Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.06.2014 al Primariei Orasului Somcuta Mare;
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare;
Proiect de hotarare privind aprobarea coparticiparii Orasului Somcuta Mare alaturi de Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures si Asociatia "Glasul Chioarului", la organizarea evenimentului "Zilele culturale ale Orasului Somcuta Mare";
Proiect de hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare al Orasului Somcuta Mare, domnului IUSTIN PODAREANU, profesor de muzica si dirijor al formatiei corale din cadrul Asociatiei "Glasul Chioarului – Somcuta Mare";
Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 32/2012 pentru modificarea taxelor speciale de folosire a spatiilor Casei de Cultura - Aurel Buteanu, Somcuta Mare;
Diverse.

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui protocol intre Orașul Somcuta Mare și Agenția pentru Agenda Digitala a Romaniei, cu sediul în Bucuresti, str. Italiana, nr. 22, sector 2.
Domnul secretar Toma Alin prezinta acest proiect de hotarare, facand precizarea ca protocolul ce urmeaza a fi incheiat intre Orașul Somcuta Mare și Agenția pentru Agenda Digitala a Romaniei, nu va avea niciun fel de implicare financiara si va suferi modificari in sensul ca protocolul final nu va avea cuprinse tarifele pentru serviciile de instruire a personalului din aparatul de specialitatea al primarului.
Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui protocol intre Orașul Somcuta Mare și Direcția Judeteana pentru Sport și Tineret Maramures, cu sediul în localitatea Baia Mare, bd. Unirii, nr.14A.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca scopul protocolului este acela de a depune impreuna eforturile pentru implementarea proiectului cultural -educational ''Zilele Culturale ale Orasului Somcuta Mare'', proiect organizat in data de 26 iulie 2014, data la care se aniverseaza 25 de ani de la infiintarea Corului ''Glasul Chioarului''.
Domnul secretar precizeaza faptul ca, principala obligatie a Primariei Orasului Somcuta Mare stabilita de acest protocol, este aceea de a mentiona pe toate formele de publicitate si ''Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures''.
Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind corectarea erorii de redactare din cadrul titlului și art. 1 al Hotararii Consiliului Local nr. 38/2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate intocmit în vederea efectuarii lucrarii "Reabilitare si modernizare DC 73 si reteaua stradala intravilan in localitatea Buteasa, Oras Somcuta Mare, jud. Maramures", proiect intocmit de SC CONSULTUS SRL – Baia Mare, str. Bd. Traian, nr. 15.
Proiectul de hotarare este prezentat de domnul secretar, care sustine faptul ca, este necesara aceasta corectie avand in vedere faptul ca in Hotararea Consiliului Local nr. 38/2014 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate intocmit în vederea efectuarii lucrarii "Reabilitare si modernizare DC 73 si reteaua stradala intravilan in localitatea Buteasa, Oras Somcuta Mare, jud. Maramures", proiect intocmit de SC CONSULTUS SRL – Baia Mare, str. Bd. Traian, nr. 15 -, s-a mentionat grestit DC 73 in loc de DC 75, cum de fapt ar fi fost corect, intrucat acest drum a fost incadrat in categoria functionala a drumurilor judetene si comunale situate in judetul Maramures, prin HG 477/2008.
Cu toate ca s-au inaintat adrese atat Consiliului judetean cat si Ministerului, s-a solicitat emiterea unei hotarari de consiliu cu privire la corectarea acestei erori de redactare.
Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 139/2009 privind darea in administrarea Consiliului Judetean, a terenului apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, in suprafata de 1.000 mp, cuprins in CF 3264 Somcuta Mare, pe nr. Cad. 3911, pentru amplasarea Centrului de Colectare a Deseurilor Voluminoase, DEE si periculoase provenite din gospodarii.
Domnul secretar prezinta si acest proiect de hotarare, sustinand faptul ca, prin HCL 139/2009 s-a aprobat darea in administrarea Consiliului Judetean, a terenului apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, in suprafata de 1.000 mp, cuprins in CF 3264 Somcuta Mare, pe nr. Cad. 3911, pentru amplasarea Centrului de Colectare a Deseurilor Voluminoase, DEE si periculoase provenite din gospodarii, iar ca urmare a faptul ca s-a facut convertirea CF 51323 Somcuta Mare, este necesara emiterea unei noi HCL care sa cuprinda aceasta modificare.
Cu privire la terenul in suprafata de 1000 mp, acesta are categoria de folosinta ''pasune'', fiind disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus in proiect. Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, in situatia in care s-au efectuat investitii din fonduri europene pe terenuri avand categoria de folosinta pajisti, nu se aplica prevederile Ordonatei 34.
Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru apartamentele situate in imobilul ANL, din localitatea Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C, pentru persoanele incadrate intr-un grad de handicap grav sau accentuat.
Domnul secretar prezinta acest proiect de hotarare, sustinand faptul ca, potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoanele cu handicap grav beneficiaza de scutirea de la plata chiriei pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte detinute de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale ale acesteia si care sunt in folosinta acestor persoane, beneficiind de aceste prevederi si familia sau reprezentantul legal, pe perioada in care are in ingrijire un copil ori un adult cu handicap grav, precum si adultul cu handicap accentuat.
Domnul secretar sustine ca, scutirea de la plata chiriei se aplica in baza cererii depuse de solicitant si de certificatul de incadrare in grad de handicap, pe perioada de valabilitate a certificatului de incadrare in grad de handicap al persoanei in cauza.
Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru si o abtinere (se abtine domnul consilier local Lipovan Claudiu).

Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de scutire de la plata chiriei pentru apartamentul situat in imobilul ANL, din localitatea Somcuta Mare, sr. Targului, nr. 7C, al carei titular din cadrul contractului este doamna Cozmuta Raluca.
Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru si o abtinere (se abtine domnul consilier local Lipovan Claudiu).

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare de catre persoanele fizice si persoanele juridice.
Se supune aprobarii ''proiectul de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare de catre persoanele fizice si persoanele juridice'' si se aproba cu 10 voturi pentru, 2 voturi impotriva (voteaza impotriva acestui proiect de hotarare domnii consilieri Alb Vasile Dorinel si Lipovan Claudiu) si o abtinere (se abtine domnul consilier local Pasca Dorinel).

Proiect de hotarare privind aprobarea cantitatii de masa lemnoasa ce va fi exploatata din padurile comunale ale Orasului Somcuta Mare, in perioada 2014 -2024.
Odata cu prezentarea acestui proiect de hotarare, se alatura sedintei de consiliu si domnul consilier local Nechita Vasile.
Domnul viceprimar prezinta acest proiect de hotarare, facand trimitere la referatul intocmit de catre compartimentul de specialitate.
Domnul consilier Titan Augustin, propune ca din comisiile de marcare al materialului lemnos sa faca parte si consilierii locali din localitatea respectiva, iar locuitorii localitatii Finteusu Mare sa aiba prioritate la cumpararea lemnelor de foc ce vor fi taiate din Finteusu Mare.
Domnul consilier Talos Corneliu, avand calitatea de presedinte al comisiei locale pentru agricultura, doreste sa urmareasca indeaproape procedura de marcare, sens in care a luat legatura si cu Ocolul Silvic si a solicitat informatii legate de exploatarea masei lemnoase din padurile comunale ale Orasului Somcuta Mare. Dansul sustine ca valoarea masei lemnoase ce va fi exploatata in anul 2014 reprezinta 770 milioane, exceptandu-se de la taiere 100 mc din loc. Finteusu Mare, aceasta cantitate de masa lemnoasa urmand sa fie exploatata in anul 2015.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel este de parere ca licitatia pentru exploatarea masei lemnoase ar trebui sa fie organizata de catre Primarie, pentru ca ar fi in beneficiul acesteia.
Se supune aprobarii ''proiectul de hotarare privind aprobarea cantitatii de masa lemnoasa ce va fi exploatata din padurile comunale ale Orasului Somcuta Mare, in perioada 2014-2024'' si se aproba cu 10 voturi pentru, 2 voturi impotriva (impotriva acestui proiect de hotarare sunt domnii consilieri locali Alb Vasile Dorinel si Lipovan Claudiu) si 2 abtineri (se abtin domnii consilieri locali Vancea Gheorghe Dorin si Pasca Dorinel).

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual, pentu realizarea obiectivului de investitie ''Reabilitare Monument Parc Central Somcuta Mare" .
Domnul consilier Talos Corneliu, considera ca pentru realizarea acestui obiectiv de investitie ar trebui sa se faca un concurs de proiecte, iar la final sa se aleaga cel mai potrivit. De aceeasi parere este si domnul consilier Alb Vasile Dorinel, care tine sa precizeze ca suma de 180 mii lei este enorma pentru realizarea acestei investitii.
Domnul primar sustine faptul ca, este prioritar sa se intervina cel putin pentru moment la partea de obelisc, deoarece placile de marmura din acea parte a monumentului stau sa cada si sunt un real pericol pentru copiii care se joaca in parc.
Domnul viceprimar Buda Gheorghe considera ca este necesara rectificarea sumelor ce au fost alocate initial pentru reabilitarea monumentului, respectiv:
13 mii lei - sistem de securitate la noul sediu administrativ;
12 mii lei - mediu - caini comunitari;
8 mii lei - reparatii curente cladire Finteusu Mare;
27 mii lei - sume alocate pentru trei biserici - reparatii (Buciumi, Ciolt si Codru Butesii).
Doamna Bot Tatiana, propune aprobarea repartizarii sumei alocate pentru realizarea acestui obiectiv de investitie, in rectificare bugetara.
Se supune la vot aprobarea repartizarii sumei alocate pentu realizarea obiectiului de investitie ''Reabilitare Monument Parc Central Somcuta Mare", in proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Somcuta Mare.
Se voteaza cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public de Salubrizare Somcuta Mare, pe structura noilor indicatori de venituri si cheltuieli, aprobata de prevederile ONFP 720/2014.
Doamna Bot Tatiana prezinta acest proiect de hotarare. Dansa sustina ca potrivit OMFP nr. 720/2014, este necesara emiterea unei HCL pentru aprobarea noilor indicatori de venituri si cheltuieli.
Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.06.2014 al Primariei Orasului Somcuta Mare.
Doamna Bot Tatiana prezinta acest proiect de hotarare.
Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 11 voturi pentru, 2 voturi impotriva (voteaza impotriva acestui proiect de hotarare domnii consilieri locali Lipovan Claudiu si Pasca Dorinel) si o abtinere (se abtine de la vot domnul consilier local Alb Vasile Dorinel).

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Doamna Bot Tatiana prezinta acest proiect de hotarare. Dansa mentioneaza faptul ca:
- se suplimenteaza veniturile la cod indicator 11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru ehilibrarea bugetelor locale cu suma de 50 mii lei;
- cu suma de 50 lei, se suplimenteaza urmatoarele cheltuieli:
25 mii lei - Reabilitare Scoala generala Buteasa;
13 mii lei - reparatii curente Centru de sanatate Somcuta Mare;
12 mii lei - expertiza tehnica, proiect tehnic aferent investitiei Reabilitare termica a blocului nr. 3 situat pe str. I. Buteanu;
- se diminueaza cheltuielile cu suma de 290 mii lei, astfel:
70 mii lei - suma rezultata din reducerea dobanzii la creditul BCR;
100 mii lei - nu s-au obtinut cofinantari pentru reabilitarea sediului ISU Somcuta Mare;
100 mii lei - s-a constatat stagnarea lucrarilor de la investitia Modernizare baza sportiva;
20 mii lei - economii obtinute la contractarea achizitiilor de piatra.
De asemenea, se suplimenteaza cheltuielile cu suma de 290 mii lei, astfel:
100 mii lei - Reabilitare Camin Cultural Valenii Somcutei;
70 mii lei - Alimentare cu apa in loc. Valenii Somcutei;
100 mii lei - Reabilitare termica a blocului nr. 3, situat pe str. I. Buteanu.
20 mii lei - Combustibil aferent utilajelor proprii care transporta piatra. Domnul Primar tine sa faca precizarea ca reprezentantii societatii care se ocupa de lucrarile de la investitia ''Modernizare baza sportiva'', cu toate ca au bani alocati, nu efectueaza lucrarile necesare.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel propune rezilierea contractului incheiat cu Flamgard.
Domnul Viceprimar propune pasuirea acestei firme pana la data de 30.09.2014, deoarece se cunosc foarte bine consecintele rezilierii, iar daca acestia continua lucrarile, se poate face o noua rectificare de buget in vederea alocarii sumelor necesare.
Se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata, precum si aprobarea repartizarii sumei alocate pentru realizarea obiectivului de investitie ''Reabilitare Monument Parc Central Somcuta Mare", in cadrul aceluiasi proiect si se aproba cu 13 voturi pentru si o abtinere (se abtine de la vot domnul consilier local Lipovan Claudiu).

Proiect de hotarare privind aprobarea coparticiparii Orasului Somcuta Mare alaturi de Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures si Asociatia "Glasul Chioarului", la organizarea evenimentului "Zilele culturale ale Orasului Somcuta Mare".
Domnul Secretar prezinta acest proiect de hotarare.
Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare al Orasului Somcuta Mare, domnului IUSTIN PODAREANU, profesor de muzica si dirijor al formatiei corale din cadrul Asociatiei "Glasul Chioarului – Somcuta Mare".
Domnul Primar prezinta acest proiect de hotarare, dansul sustine ca se cunoaste activitatea domnului Podareanu si considera justificata aceasta solicitare.
Domnul consilier Talos Corneliu sustine ca exista o serie de intelectuali care provin din orasul Somcuta Mare si care trebuie apreciati atat timp cat ne bucuram de ei.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, propune acordarea titlului de cetatean de onoare al orasului Somcuta Mare, domnului Octavian Butuza.
Domnul Primar sustine ca la momentul inaugurarii noului sediu administrativ, va fi invitat domnul Butuza care va face o prezentare, ocazie cu care i se poate acorda acest titlu in masura in Consiliul local va fi de acord.
Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru.

Diverse.
Domnul Secretar prezinta o solicitare in ceea ce priveste organizarea de cursuri intr-un spatiu al Casei de Cultura - Aurel Buteanu Somcuta Mare, si propune adoptarea unei HCL in acest sens.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 32/2012 privind modificarea taxelor speciale de folosire a spatiilor Casei de Cultura -Aurel Buteanu, Somcuta Mare, stabilite prin HCL nr. 100/2011, respectiv 10 lei/ora in cazul organizarii de cursuri sau alte evenimente la care participarea persoanelor este redusa ca numar si se aproba cu 11 voturi pentru, 1 vot impotriva (impotriva acestui proiect de hotarare este domnul consilier local Talos Corneliu) si 2 abtineri (se abtin de la vot domnii consilieri locali Alb Vasile Dorinel si Lipovan Claudiu).

Domnul Secretar prezinta cererea domnului Covaci Ioan, domiciliat pe str. Miresului, care solicita materiale de constructie pentru casa, respectiv scandura si invelitoare pentru casa.
De asemenea, se prezinta situatia legata de chiriasii care locuiesc in blocurile ANL, acestia neachitandu-si datoriile la facturile la apa.
Doamna Bot Tatiana sustine ca in cele din urma Primaria va fi nevoita sa intrerupa furnizarea apei calde chiriasilor din blocurile ANL, deoarece deja fiecare dintre ei au restante de pana la 100 lei.
Domnul Primar constata ca solicitantii apartamentelor ANL au facut o confuzie, acestia din urma probabil au avut impresia ca locuiesc la blocurile sociale.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel este de parere ca nu ar trebui platite facturile de catre Primarie, considera ca ar trebui actionati in instanta locatarii.
Domnul Viceprimar este de parere ca ar trebui acordat un termen de 30 de zile pentru ca locatarii sa-si faca asociatie de proprietari si de asemenea considera ca ar trebui gasita o modalitate de reducere a chiriei.

Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, cu privire la cererile inaintate de catre biserici, sustine ca acestea sunt scutite de taxe, impozite si considera ca ar trebui sa se gospodareasca singure. De asemenea, dansul precizeaza ca ar trebui facute locuri de joaca pentru copii si ar trebui create conditii in scoli si gradinite.

Domnul Primar invita Consiliul Local al orasului Somcuta Mare, sa participe la evenimentul organizat de Asociatia corala "Glasul Chioarului", in data de 26.07.2014, la Caminul Cultural din loc. Somcuta Mare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
LONGIN GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.