Proces verbal 29.04.2014

Incheiat astazi 29.04.2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.


La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Bot Tatiana 14 consilieri locali, lipseste domnul consilier Lipovan Claudiu.
Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 14 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul consilier local Cotet Tamas Dionisie.
Domnul primar propune completarea ordinii de zi cu urmatorul punct:
Proiect de hotarare - privind aprobarea şi completarea Regulamentului de închiriere a terenurilor proprietate publică sau privată aparţinând Oraşului Şomcuta Mare, având categoria de folosinţă "pajişte", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2014.
Se aproba ordinea de zi cu 14 voturi pentru.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare – privind aprobarea listei de priorităţi cu persoanele care au acces la locuinţele realizate prin Programul de construire de locuinţe destinate închirierii realizate prin ANL în Oraşul Şomcuta Mare, str. Târgului, nr. 7 C,

2. Proiect de hotarare – privind aprobarea listei definitive de repartizare a locuinţelor realizate prin Programul de construire de locuinţe destinate închirierii realizate prin ANL, situate în localitatea Şomcuta Mare, str. Târgului, nr. 7 C",

3. Proiect de hotarare - privind aprobarea scoaterii la inchiriere a spatiului situat in localitatea Somcuta Mare, str. Somes, nr. 8,

4. Proiect de hotarare - privind aprobarea Regulamentului de păşunat pentru terenurile proprietate publică sau privată aparţinând Oraşului Şomcuta Mare, având categoria de folosinţă ,,pajişte",

5. Proiect de hotarare – privind asociarea Oraşului Şomcuta Mare cu Clubul Sportiv "Progresul" Şomcuta Mare, cu sediul în localitatea Şomcuta Mare, nr. 41, cod fiscal 28578684, şi acordarea unui sprijin financiar din bugetul local,

6. Proiect de hotarare - privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie "Sistematizare verticală, blocuri ANL, Şomcuta Mare, str. Târgului, nr. 7 C",
7. Proiect de hotarare – privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Sistematizare verticală blocuri ANL Şomcuta Mare, str. Târgului, nr. 7C",

8. Proiect de hotarare – privind revocarea Hotărârii Consilului Local nr. 108/2013 privind propunerea de desfiinţare a Centrului de Sănătate Şomcuta Mare, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică,

9. Proiect de Hotărare – privind aprobarea propunerii de desfiintare a Centrului de Sanatate Somcuta Mare, unitate sanitara publica cu paturi, cu personalitate juridica,
10. Proiect de hotarare - privind aprobarea şi completarea Regulamentului de închiriere a terenurilor proprietate publică sau privată aparţinând Oraşului Şomcuta Mare, având categoria de folosinţă "pajişte", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2014,
11. Diverse.

Proiect de hotarare – privind aprobarea listei de priorităţi cu persoanele care au acces la locuinţele realizate prin Programul de construire de locuinţe destinate închirierii realizate prin ANL în Oraşul Şomcuta Mare, str. Târgului, nr. 7 C.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare, sustinand ca exista 4 solicitari de inchiriere a apartamentelor ANL, respectiv in anul 2013 au fost depuse 3 cereri, in anul 2014 a fost depusa o singura cerere de catre domnul Tarmure Mihai, iar in conformitate cu prevederile legale in vigoare, Comisia sociala analizeaza doar cererile depuse pana la data de 31.decembrie a anului anterior solutionarii cererilor.
Cei care au depus o solicitare in anul 2013 in vederea inchirierii unui apartament ANL sunt doamna Lenghel Alexandra, domnisoara Stegeran Tunde, Viliczki Ana-Maria si domnul Zlampa Paul. Solicitantilor, Comisia sociala le-a cerut completarea documentelor depuse insa domnul Zlampa Paul nu a mai depus niciun document in completarea cererii.
Astfel cei care au indeplinit conditiile stabilite in vederea inchirierii apartamentelor sunt urmatorii: Stegeran Noemi, Lenghel Alexandra si Viliczki Ana Maria.
Domnul presedinte de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare care se proba cu 14 voturi pentru.
Proiect de hotarare – privind aprobarea listei definitive de repartizare a locuinţelor realizate prin Programul de construire de locuinţe destinate închirierii realizate prin ANL, situate în localitatea Şomcuta Mare, str. Târgului, nr. 7 C",
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca repartizarea apartamentelor s-a facut cu respectarea punctajului obtinut. De asemenea, domnul secretar precizeaza faptul ca viitorilor chiriasi li s-a adus la cunostinta ca pe langa chirie acestia trebuie sa plateasca separat celelate datorii care le revin, legate de apa, canalizare, energie electrica.
Se aproba cu 14 voturi pentru.
Proiect de hotarare - privind aprobarea scoaterii la inchiriere a spatiului situat in localitatea Somcuta Mare, str. Somes, nr. 8.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare precizand faptul ca spatiul situat pe str. Somes, nr. 8 pentru care s-a initiat acest proiect de hotarare, pana in acest moment a avut destinatia de locuinta insa prin prezentul proiect se doreste schimbarea destinatiei acestuia, respectiv transformarea acestuia in spatiu comercial.
In cadrul proiectului se regasesc elementele precizate referitoare la schimbarea destinatiei, propunerea perioadei de inchiriere precum si pretul de pornire a licitatiei ce a fost stabilit potrivit prevederilor Hotararii Consiliului Local nr. 44/2011.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca poate era mai bine sa se fi terminat cateva apartamente in blocurile sociale in care sa se mute persoanele care ocupa spatii in centrul localitatii si care sunt platitoare de chirii infime, respectiv sume de 30, 40 lei. In situatia in care sptiul va deveni unul comercial, veniturile vor fi mult mai mari decat cele provenite din inchirierea acestuia ca spatiu de locuit.
Domnul consilier Buda Gheorghe propune ca inchirierea sa se faca pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea prelungirii acestuia.
Se aproba proiectul de hotarare cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare - privind aprobarea Regulamentului de păşunat pentru terenurile proprietate publică sau privată aparţinând Oraşului Şomcuta Mare, având categoria de folosinţă ,,pajişte".
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca acesta se refera strict la proprietatea publica sau privata a Orasului Somcuat Mare.
Domnul Alb Vasile Dorinel intreaba cine este initiatorul acestui proiect de hotarare.
Domnul Maries Emil Gavril sustine ca unul dintre consilierii locali.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca Orasul Somcuta Mare nu are dreptul de a restrictiona accesul crescatorilor de animale pe terenurile proprietate privata.
Domnul consilier Buda Gheorghe sustine ca prezentul regulament face referire la terenurile apartinand domeniului public sau privat al Orasului Somcuta Mare.
Domnul Talos Corneliu sustine ca este necesar restrictionarea accesului pe pasune a animalelor care nu au un certificat de sanatate eliberat de un medic veterinar.
Domnul secretar sustine ca sanctiunile prevazute in cadrul prezentului regulament sunt preluate din prevederi legale superioare, cuprinse fiind in cadrul acestui regulament.
Proiect de hotarare – privind asociarea Oraşului Şomcuta Mare cu Clubul Sportiv "Progresul" Şomcuta Mare, cu sediul în localitatea Şomcuta Mare, nr. 41, cod fiscal 28578684, şi acordarea unui sprijin financiar din bugetul local
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare cu privire la asocierea Orasului Somcuta Mare cu Clubul Sportiv ,,Progresul" Somcuta Mare si sustinerea financiara a acestuia in vederea realizarii in comun a unor activitati in domeniul sportiv.
Presedinte al Clubului este domnul Talpos Cristian Ioan.
Domnul presedinte de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare care se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare - privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie "Sistematizare verticală, blocuri ANL, Şomcuta Mare, str. Târgului, nr. 7 C"
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca realizarea sistematizarii verticale a parcarii aferente blocului de locuinte ANL situat pe str. Targului nr. 7C reprezinta coparticiparea financiara a Orasului Somcuta Mare la realizarea acestei investitii. Astfel, Orasului Somcuta Mare ca si beneficiar final al programului national de construire locuinte ii revine obligatia realizarii lucrarilor de investitie legate de aductiunea de apa, reteaua de canalizare precum si sistematizarea verticala a zonei aferente (parcare). Valoarea investitiei conform proiectului tehnic, este estimata la suma de 250 mii lei (cu TVA),, respectiv aproximativ 44.000 euro fara TVA suma ce urmeaza a fi surportata din cadrul bugetului local.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare – privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Sistematizare verticală blocuri ANL Şomcuta Mare, str. Târgului, nr. 7C".
Domnul viceprimar sustine ca in bugetul local al Orasului somcuta Mare, in anul 2014 s-a prevazut suma de 50 mii lei, iar pentru a putea contracta s-a initiat acest proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului multianual, in vederea realiarii aceastei investitii.
Se aproba cu 14 voturi pentru.
Proiect de hotarare – privind revocarea Hotărârii Consilului Local nr. 108/2013 privind propunerea de desfiinţare a Centrului de Sănătate Şomcuta Mare, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare mentionand ca la redactarea acestuia s-a avut in vedere continutul adresei Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice cu privire la modalitatea de redactare a Proiectului de Hotarare a Guvernului precum si cu privire la faptul ca in cadrul Hotararii Consiliului Local nu trebuie sa se regaseasca dispozitii referitoare la administrarea bunurilor proprietate publica sau privata a statului.
De asemenea in cadrul adresei MDRAP se precizeaza ca hotararea anterior adoptata trebuie modificata sau revocata.
Se aproba cu 12 voturi pentru, 2 abtineri Alb Vasile Dorinel, Pasca Dorin.
Proiect de Hotărare – privind aprobarea propunerii de desfiintare a Centrului de Sanatate Somcuta Mare, unitate sanitara publica cu paturi, cu personalitate juridica.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare mentionand ca la redactarea acestui proiect de hotarare s-a avut in vedere continutul adresei Ministerului Dezvoltarii Regionale si a Administratiei Publice cu privire la modalitatea de redactare a Proiectului de Hotarare a Guvernului precum si cu privire la faptul ca in cadrul Hotararii Consiliului Local nu trebuie sa se regaseasca dispozitii referitoare la administrarea bunurilor proprietate publica sau privata a statului.
Se aproba cu 12 voturi pentru, 2 abtineri Alb Vasile Dorinel si Pasca Dorin.

Proiect de hotarare - privind aprobarea şi completarea Regulamentului de închiriere a terenurilor proprietate publică sau privată aparţinând Oraşului Şomcuta Mare, având categoria de folosinţă "pajişte", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2014.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare mentionand ca prin modificarea propusa se mentioneaza faptul ca, licitatia pentru inchirierea terenului avand categoria de folosinta ,,pajiste" apartinand domeniului public sau privat al Orasului Somcuat Mare se face prin licitatie publica cu strigare la care vor participa doar candidatii care indeplinesc conditiile de calificare stabilite in cadrul caietului de sarcini.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

PRESEDINTE DE SEDINTA
COTET TAMAS DIONISIE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.