HOTARAREA NR. 50 / 2017

Privind aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului avand ca obiect

Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, partea de sud a judetului cuprinzand:

LOT 1 : Zona 1 Sirbi si LOT 2 : Zona 4 Targu Lapus

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 27.04.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de Biroul Achizitii, Investitii si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,

Tinand seama de adresa nr. 1633/29.03.2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrată a Deseurilor Menajere Maramures, a HCL nr. 14/2009 de aderare a Orasului Somcuta Mare la aceasta asociatie, precum si a prevederilor art.5 alin(1) lit.d) din Statutul Asociatiei.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; ale art.19. alin.(3) Hotărârii Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.

In baza prevederilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba Documentaţia de atribuire a contractului avand ca obiect Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, partea de sud a judetului cuprinzand: LOT 1 : Zona 1 Sirbi si LOT 2 : Zona 4 Targu Lapus cuprinsa in Anexa nr.1 a prezentei hotarari, si care face parte integranta din aceasta, compusa din următoarele documente:
a) fişa de date a concesiunii;
b) caietul de sarcini;
c) modelul de contract, conţinând clauzele contractuale obligatorii;
d) formularele şi modelele de documente.

Art. 2. Se imputerniceste domnul Buda Gheorghe Ioan - primar al Orasului Somcuat Mare, ca in numele si pentru Consiliul local, sa voteze si sa aprobe in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistemul Integrat de Gestionare al Deseurilor Menajere Maramures, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari, Proiectul de hotarare privind aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului avand ca obiect Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, partea de sud a judetului cuprinzand: LOT 1 : Zona 1 Sirbi si LOT 2 : Zona 4 Targu Lapus.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

LUPUT VASILE MIRCEA

SOMCUTA MARE

27.04.2017

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 12 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 2 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.