HOTARAREA NR. 49 / 2017

Privind aprobarea modificarii ,,Regulamentului Serviciului de Salubrizare”

pentru Judetul Maramures si de adoptare a formei consolidate a acestuia

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 27.04.2017

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de Biroul Achizitii, Investitii si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,

Tinand seama de adresa nr. 1633/29.03.2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrată a Deseurilor Menajere Maramures, a HCL nr. 14/2009 de aderare a Orasului Somcuta Mare la aceasta asociatie, precum si a prevederilor art. 5 alin (1) lit.d) din Statutul Asociatiei.

În conformitate cu prevederile art.3 si art.8 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si cu prevederile Ordinului nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor, emis de catre Autoritatea Nationala de reglementare pentru serviciile comunitare de utilitati publice;

In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 9 si 14, ale art. 45 alin. 2, art. 115 lit. b) ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Maramures conform anexei nr.1 la prezenta hotarare si care face parte integranta din aceasta.

Art. 2. Se aproba forma consolidata a Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Maramures conform anexei nr.2 la prezenta hotarare si care face parte integranta din aceasta.

Art. 3. Se imputerniceste domnul Buda Gheorghe Ioan - primar al Orasului Somcuta Mare, ca in numele si pentru Consiliul local, sa voteze si sa aprobe in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistemul Integrat de Gestionare al Deseurilor Menajere Maramures, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari.

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- ADIGMM Maramures,

- Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

LUPUT VASILE MIRCEA

SOMCUTA MARE

27.04.2017

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 13 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 1 vot

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.