HOTARAREA NR. 48 / 2017

Privind aprobarea modificarii Statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 27.04.2017,

Având în vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate prezentat de Compartimentul de Resurse Umane din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Orasului Somcuta Mare,

Tinand cont de prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 9/2017 pentru aprobarea modificarii si completarii Statului de functii al Primariei Orasului Somcuta, Hotararea Consiliului Local nr. 66/2016 pentru aprobarea Statului de functii si a Organigramei Primariei Orasului Somcuta Mare, Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza prevederilor art. 36 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba transformarea functiei contractuale de executie de consilier gard profesional debutant in functia contactuala de referent grad profesional debutant in cadrul Compartimentului de Informare si Relatii cu publicul al Primariei Orasului Somcuta Mare.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

LUPUT VASILE MIRCEA

SOMCUTA MARE

27.04.2017

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.