HOTARAREA NR. 46 / 2017

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 27.04.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe Ioan, Primar al Orasului Somcuta Mare, referatul prezentat de Serviciul Economic, din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari,

Tinand cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Adresa nr. 2657/03.04.2017 si 3166/14.04.2017 a Consiliului Judetean Maramures, Hotararea Consiliului Judetean Maramures nr. 39 si 40/31.03.2017 privind aprobarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetului local si a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor in ordinea cronologica a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la imprumuturile contractate in baza OUG nr. 2/2015 si a OUG nr. 46/2015, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2017 si taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea drumurilor comunale,

In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2), lit. a) art. 115 alin. 1 lit. b), alin. (3) ale Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, dupa cum urmeaza:

· Se suplimenteaza veniturile la cap. 04.02.04 ‘Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale - alocate de catre Consiliul Judetean Maramures, cu suma de 55 mii lei;

· Se suplimenteaza veniturile la cap. 11.02.05 ‘Sume alocate din TVA pentru drumuri comunale’ cu suma de 50 mii lei;

· Se suplimenteaza veniturile la cap. 11.02.06 ‘Sume alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale’ cu suma de 45 mii lei;

Se suplimenteaza cheltuielile pentru cofinantarea proiectelor cu finantare nerambursabila si sustinerea programelor de dezvoltare locala, cu suma totala de 150 mii lei, la urmatoarele capitole de cheltuieli :

ü 61.02 Ordine si siguranta – cu suma totala de 100 mii lei din care :

-Investitia Reabilitare sediu ISU-SMURD, suma de 100 mii lei

ü 84.02.Transport – cu suma totala de 100 mii lei din care :

-sub cap 84.02.03.01 Drumuri si poduri, suma de 50 mii lei, din care :pentru reparatii DC 64 Valeni suma de 50 mii lei ( cofinantare).

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

LUPUT VASILE MIRCEA

SOMCUTA MARE

27.04.2017

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.