HOTARAREA NR. 44 / 2017

Privind stabilirea pretului de pornire la licitatia de inchiriere a terenurilor avand categoria de folosinta ,,pajiste”, apartinand Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 21.04.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de catre Compartimentul de Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare precum si a Biroului Venituri, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,

Tinand cont de prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, Hotararea de guvern nr. 1064/2013 privind aprobara normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si explotarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii nr. 18/1991,

In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5, art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba pretul de pornire la licitatia pentru inchirierea terenului avand categoria de folosinta ,,pajiste” in suma de 140 lei/ha/an.

Art. 2. Se aproba principalele activitati ce trebuie desfasurate de catre cei care vor inchiria terenul avand categoria de folosinta ,,pajiste” aflate in proprietatea Orasului Somcuta Mare, activitati prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, conform proiectului Plan de amenajament pastoral.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

MURESAN CLAUDIU VLADIMIR

SOMCUTA MARE

21.04.2017

Cvorum: 11 consilieri prezenti, Pentru 11 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.