HOTARAREA NR. 43 / 2017

Privind aprobarea ,,Initierii procedurii de inchiriere a pasunilor disponibile aflate in

proprietatea Orasului Somcuta Mare''

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 30.03.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de catre Compartimentul de Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare precum si a Biroului Venituri, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,

Tinand cont de prevederile art. 9 ale Ordonantei de Urgenta nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, Hotararea de guvern nr. 1064/2013 privind aprobara normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si explotarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Vice-primministrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei publice nr. 407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor, cu modificari, Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 544/2013 privind metodologia de calcul a incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste,

In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5, art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba scoaterea la inchiriere a terenului disponibil apartinand Orasului Somcuta Mare, avand categoria de folosinta ,,pajiste”, cu datele de identificare prezentate in anexa care face a parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba Caietul de sarcini privind inchirierea pasunilor disponibile, aflate in proprietatea Orasului Somcuta Mare, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Compartimentului de Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

MURESAN CLAUDIU VLADIMIR

SOMCUTA MARE

30.03.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

ANEXA 1

PASUNE POIANA

LOT I – 28,60 HA

LOT II – 10,50 HA

LOT III – 20 HA

LOT IV – 20,63 HA

LOT V – 15,50 HA

PASUNE PADURE

LOT I – 17,45 HA

LOT II – 56,00 HA

LOT III – 43,20 HA

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.