HOTARAREA NR. 42 / 2017

Privind efectuarea demersurilor necesare in vedera atribuirii unui nume

Caminului Cultural din localitatea Ciolt

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 30.03.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe Ioan, primar al Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate prezentat de doamna Costin Corina - bibliotecar la Casa de cultura ,,Aurel Buteanu” Somcuta Mare, prin care se justifica necesitatea si oportunitatea adoptarii acestei hotarari,

Tinand cont de prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificarile si compeltarile ulterioare,

In baza prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4, art. 45 alin. (1), art. 115 alin. b),

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba efectuarea demersurilor necesare in vederea atribuirii unei denumiri Caminului cultural din localitatea Ciolt.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

MURESAN CLAUDIU VLADIMIR

SOMCUTA MARE

30.03.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.