HOTARAREA NR. 40 / 2017

Privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 1573 mp, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, Oras Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 30.03.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul de Urbansim, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiei de aministratie publica locala si juridica, precum si al Comisiei de Agricultura, Cadastru si Urbanism din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,

Tinand cont de prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordin nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (3), art. 45 alin. (3) ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba completarea domeniului privat al Orasului Somcuta Mare cu terenul in suprafata de 1573, inscris in CF Somcuta Mare nr. 440, din nr. top. 141/b/1/9 si CF 768 Somcuta Mare, din nr. topo 141/b/2/1/4.

Art. 2. Se identifica, conform documentatiei cadastrale prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, terenul in suprafata de 1573 mp, situate pe teritoriul administrativ al Orasului Somcuta Mare, str. Targului, imobile apartinand domneiului privat al Orasului Somcuta Mare.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului de Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

MURESAN CLAUDIU VLADIMIR

SOMCUTA MARE

30.03.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.