HOTARAREA NR. 39 / 2017

Privind aprobarea demembrarii terenului apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, teren inscris in CF 2237 Somcuta Mare, nr. top/ 1765/307/2/2

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 30.03.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Buda Gheorghe Ioan, Primar al Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate al Biroului de Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,

In baza prevederilor Hotararea Consiliului Local nr. 25/2006 privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a terenului apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, domnului MARIES TEODOR proprietar al garajului situat pe str. Republicii, (in spatele blocului nr. 9), loc. Somcuta Mare,

Documentatia cadastrala intocmita de domnul inginer Ciorba Emanuil Gheorghe,
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordin nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului Local nr. 60/2004 pentru aprobarea inventarului domeniului privat al Orasului Somcuta Mare,

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala,

In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. b) alin. (3) ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba dezmembrarea terenului apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare inscris in CF nr. 2237 Somcuta Mare, nr. topo 1765/307/2/2 in suprafata de 152 mp, in conformitate cu documentata cadastrala intocmita de ing. Ciorba Emanuil Gheoghe, respectiv in nr. top. 1765/307/2/2/1 - 30 mp si nr. top. 1765/307/2/2/2 - 122 mp.

Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului de Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Baia Mare,

- Domnului Maries Teodor,

- Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

MURESAN CLAUDIU VLADIMIR

SOMCUTA MARE

30.03.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.