HOTARAREA NR. 38 / 2017

Privind aprobarea Regulamentului de inchiriere a terenurilor proprietate publica sau privata apartinand Orasului Somcuta Mare, avand categoria de folosinta ,,pajiste”

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 30.03.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Buda Ioan Gheorghe primar al Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate inaintat de Serviciul de Urbanism Cadastru si Agricultura si Biroul Juridic si Administratie Publica Locala, din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,

Tinand cont de prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, Hotararea de guvern nr. 1064/2013 privind aprobara normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si explotarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, Ordin nr. 544/2013 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste, Ordin nr. 407/2.051/2013 Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor,

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata,

In baza prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1), art.115 alin. (1) lit. b) ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba Regulamentul privind inchirierea pasunilor aflate in proprietatea publica sau privata a Orasului Somcuta Mare, regulament prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

MURESAN CLAUDIU VLADIMIR

SOMCUTA MARE

30.03.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Anexa 1

Regulament privind regimul închirierii păşunilor aflate în proprietatea publica a Orasului Somcuta Mare

CAPITOLUL I.

Dispoziţii generale

Art.1.

Prezentul regulament stabileşte regimul juridic pentru atribuirea contractelor de închiriere a păsunilor aflate în proprietatea publica a Orasului Somcuta Mare.

Art.2.

(1) Contractul de închiriere a păşunilor aflate în proprietate publica a orasului Somcuta Mare, denumit în continuare contract de închiriere, este acel contract încheiat în formă scrisă prin

care Orasul Somcuta Mare în calitate de proprietar al păşunilor aflate în domeniul public, denumit locator, transmite pe o perioadă determinată, unei persoane, denumite locatar, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui trup de păşune, în schimbul unei chirii.

(2) Calitatea de locatar o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică, care deţine animale înscrise în RNE

(3) Contractul de Închiriere se încheie în conformitate Ordinul Ministruluii Agriculturii şi Dezvoltării rurale şi Vicepriministrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi administraţiei Publice nr. 407/2013 pe o perioada cuprinsa intre 7 si 10 ani.

(4) Contractul de închiriere poate fi incheiat pe o durata maximă de 10 ani prevăzută de O.U.G. 34/2013.

Art. 3.

Subînchirierea este interzisă.

Art.4.

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de închiriere sunt:

a) transparenţa - punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere;

b) tratamentul - egal aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a contractului de închiriere;

c) proporţionalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului;

d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent de naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului de închiriere, cu respectarea

condiţiilor prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte;

e) libera concurenţă – asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni locatari în condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte.

Art. 5.

(1) Chiria obţinută prin închiriere se face venit la bugetul local.

(2) Limita minimă a preţului de închiriere este cea stabilită prin Hotărârea Consiliul Local al Orasului Somcuta Mare.

CAPITOLUL II

Iniţiativa închirierii

Art.6.

(1) Închirierea are loc la iniţiativa locatorului pe baza unui referat întocmit de Serviciul de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare în urma verificării disponibilităţii de suprafeţe apte pentru păşunat.

(2) Anual, până la data de 1 martie, persoana imputernicita de primar, verifică încărcătura de animale/ha/contract şi stabileşte disponibilul de păşuni care fac obiectul închirieriii ulterioare.

(3) Orice persoană, crescătoare de animale interesată poate înainta o cerere de închiriere, cerere care va fi înregistrată şi analizată de către Primaria Orasului Somcuta Mare din punct de vedere al încărcării cu animale al trupului de păşune solicitat.

(4) Cererea de închiriere trebuie să fie însoţită de dovada înscrierii animalelor pentru care se solicită închiriere, în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE).

CAPITOLUL III

Însuşirea propunerii de închiriere

Art.7.

Însuşirea propunerii de închiriere se realizează prin Hotărârea Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, pe baza referatului de specialitate întocmit de compartimentul cu atribuţii de specialitate din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare.

.

Art.8.

(1) Referatul de specialitate trebuie să cuprindă, în principal, următoarele elemente:

a) descrierea şi identificarea trupului sau trupurilor de păşune care urmează să fie închiriate;

b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică închirierea;

c) nivelul minim al chiriei;

d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de închiriere;

e) durata estimată a închirierii;

f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de închiriere;

g) avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, în cazul în

care obiectul concesiunii îl constituie bunuri situate în interiorul unei arii naturale protejate,

respectiv al autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului competente, în cazul în care aria

naturală protejată nu are structură de administrare/custode.

(2) În baza referatului de specialitate compartimentul cu atribuţii privind administrarea

păşunilor din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, elaborează caietul de sarcini al

închirierii.

(3) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

Capitulul IV.

Aprobarea închirierii

Art.9.

Prin Hotărârea Consiliului Local a Orasului Somcuta Mare se aprobă Referatul de specialitate şi Caietul de sarcini, iar în baza acestor documente se aprobă Închirierea.

CAPITOLUL V

Procedura de atribuire a contractului de închiriere

Art.10.

Procedura de atribuire a contractului de închiriere este licitaţia publică, - este procedura la care persoana fizică sau juridică interesată are dreptul de a depune ofertă în condiţiile respectării prevederilor documentaţiei de atribuire.

CAPITOLUL VI

Documentaţia de atribuire

Art.11.

După aprobarea caietului de sarcini, se întocmeşte documentaţia de atribuire.

Art.12.

(1) Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în Anexa nr. 2.

(2) În cazul în care locatorul solicită garanţii, acesta trebuie să precizeze în documentaţia de atribuire natura şi cuantumul lor.

(3) Locatorul are dreptul de a impune în cadrul documentaţiei de atribuire, în măsura în care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, condiţii speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social sau în legătura cu protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile.

CAPITOLUL VII.

Reguli privind anunţul de licitaţie

Art.13.

Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea documentaţiei de atribuire de către locator.

Art.14.

(1) În cazul procedurii de licitaţie, locatorul are obligaţia să publice în într-un cotidian de circulaţie locală şi la avizierul de la sediu anunţul de licitaţie.

(2) Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

(3) După deschiderea plicurilor exterioare în sedinţa publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor prevăzute la art. 22 din prezentul Regulament.

(4) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor, cel puţin 2 oferte să fie valabile prin întrunirea condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (3) din prezentul Regulament. În caz contrar, locatorul este obligat să anuleze procedura de licitaţie şi să o reorganizeze.

(5) După analizarea conţinutului plicului, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte Procesul-verbal în care se va menţiona rezultatul analizei.

Art.19.

(1) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în documentaţia de atribuire a concesiunii.

(2) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. Procesul-verbal se semnează de către toti membri comisiei de evaluare.

Art.20.

(1) Pe parcursul procedurii de licitaţie, comisia de evaluare poate cere clarificări şi după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi, pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

(2) Locatorul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant.

(3) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea locatorului în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

CAPITOLUL X

Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor

Art.21.

(1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire.

(2) Nu vor fi acceptate decât oferte care corespund prevederilor documentaţiei de atribuire, a documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii.

(2) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de locator.

(3) Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data limită pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

(4) Oferta depusă la o altă adresă a locatorului decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

(5) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, locatorul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată.

Art.22.

(1) Ofertele se redacteaza în limba româna.

(2) Ofertanţii transmit ofertele lor în doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se inregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul de corespondeţă al locatorului precizându-se data si ora.

(3) Pe plic se va indica obiectul închirierii pentru care este depusă oferta.

Plicul va trebui să conţină:

a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări;

b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor locatorului din documentaţia de atribuire;

c) acte doveditoare privind intrarea în posesia documentaţiei de atribuire;

(4) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

(5) Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către locator, prevăzut în documentaţia de atribuire şi anunţul de licitaţie.

(6) Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.

CAPITOLUL XI

Comisia de evaluare

Art.23.

(1) Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.

(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.

Art.24.

(1) Componenţa comisiei de evaluare, membri acesteia, precum şi supleanţii lor se stabilesc şi sunt numiţi prin Dispozitia Primarului Orasului Somcuat Mare.

(2) La şedinţa de deschidere a ofertelor, participă membri comisiei de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor şi se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membri comisiei de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor prezenţi la şedinţă.

Reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor prezenţi la şedinţă, primesc o copie a procesului-verbal.

(3) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot.

(4) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor.

Art.25.

(1) Membri comisiei de evaluare/supleanţii trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese prevăzute la Capitolul XIV din prezentul Regulament.

(2) Membri comisiei de evaluare/supleanţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate si confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra la dosarul închirierii.

(3) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată pe locator despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membri supleanţi.

(4) Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membri acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forţei majore.

Art.26.

(1) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:

a) analiza şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul exterior, raportat la prevederile cuprinse în documentaţia de atribuire, aprobată;

b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia;

c) analizarea şi evaluarea ofertelor;

d) întocmirea raportului de evaluare prevăzut de prezentele norme metodologice;

e) întocmirea proceselor-verbale prevăzute de prezentele norme metodologice;

f) desemnarea ofertei câştigătoare.

(2) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor.

(3) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei de

atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Membri comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate.

CAPITOLUL XII

Determinarea ofertei câştigătoare

Art.27.

(1)Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este cel mai mare nivel al chiriei.

(2) Va fi declarat castigator ofertantul care la sedinta publica convocata de presedintele comisiei de evaluare va oferi pretul cel mai mare.

(3) În termen de 3 zile lucrătoare de la întocmirea procesului –verbal, comisia de evaluare, are obligaţia de a informa, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câştigător cu privire la acceptarea ofertei

prezentate şi de a informa ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare, indicând motivele care au stat la baza deciziei respective.

(4) Locatorul are o bligaţia de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, numai după împlinirea unui termen de 10 zile calendaristice de la data realizării comunicării.

CAPITOLUL XIII

Anularea procedurii de atribuire a contractului de închiriere

Art.28.

(1) Locatorul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai dacă se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului. În acest sens, procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 4;

b) locatorul se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 4 din prezentul Regulament.

(2) Încălcarea prevederilor prezentului Regulament privind atribuirea contractului de închiriere, poate atrage anularea procedurii de licitaţie.

(3) Locatorul are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care

aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat decizia de

anulare.

CAPITOLUL XIV

Reguli privind conflictul de interese

Art.29.

(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, locatorul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Persoana care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul de a fi ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să defavorizeze concurenţa.

(3) Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.

(4) Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

a) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;

b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, persoane juridice;

c) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris ai unuia dintre

ofertanţi sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de

supervizare al unuia dintre ofertanţi;

d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

CAPITOLUL XV

Soluţionarea contestaţiilor

Art. 30.

Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în condiţiile prevăzute de Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţia suspendă desfăşurarea procedurii de atribuire până la soluţionarea sa definitivă.

CAPITOLUL XVI

Contractul de închiriere

Art.31.

(1) Contractul de închiriere va fi încheiat în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(2) Contractul de închiriere se încheie în forma scrisă, sub sancţiunea nulităţii. Contractul de înciriere se încheie în conformitate cu Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr 407/2013, pentru o

durată care nu va putea depăşi 7 de ani, începând de la data semnării lui. Durata închirierii se stabileşte de către locator pe baza referatului de specialitate.

(3) Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult durata sa iniţială cu condiţia să nu depăşească perioada maximă de 10 ani.

Art.32.

(1) Locatorul poate să încheie contractul de închiriere numai după împlinirea unui termen de 5 zile calendaristice de la data realizării comunicării către ofertanţi, despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de închiriere.

(2) Neîncheierea contractului de închiriere într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului prevăzut la alin. (1), poate atrage plata daunelor-interese de către partea în culpă. Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de închiriere poate atrage după sine plata daunelor-interese, care sunt egale cu valoarea garanţiei depuse odată cu oferta.

Art.33.

(1)Locatarul are obligaţia ca anterior semnării contractului să depună o garanţie de bună execuţie în cuantum de 5% din valoarea contractului. Din această sumă sunt reţinute, dacă este

cazul, penalităţile şi alte sume datorate locatorului de către locatar, în baza contractului de

închiriere.

(2) În cazul utilizării garanţiei conform reglementărilor prezentei proceduri, aceasta se va reconstitui cu prioritate.

Art.34.

(1) Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele situaţii:

a) la expirare a duratei stabilite în contractul de închiriere;

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către locator, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind

competentă instanţa de judecată;

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către locatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului;

e) in cazul unei modificari legislative prin care se modifica modalitatea de administrare si exlpoatare a terenurilor.

(2) La încetarea contractului de închiriere locatarul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.

CAPITOLUL XVII

Modificarea contractului

Art. 35.

(1) Locatorul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a locatarului din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz.

(2) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, locatarului are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire.

(3) În caz de dezacord între locator şi locatar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanţa judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în niciun caz să permită locatarului să nu îşi execute obligaţiile contractuale.

(4) Raporturile contractuale dintre locator şi locatar se bazează pe principiul echilibrului financiar al închirierii între drepturile care îi sunt acordate locatarului şi obligaţiile care îi sunt impuse.

(5) Locatarul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor sale, în cazul în care această creştere rezultă în urma:

a) unei măsuri dispuse de o autoritate publică;

b) unui caz de forţă majoră sau unui caz fortuit.

CAPITOLUL XVIII

Dosarul închirierii

Art.36.

(1) Locatorul are obligaţia de a întocmi dosarul închirierii pentru fiecare contract atribuit în urma licitaţiei publice sau a atribuirii directe.

(2) Dosarul închirierii se păstrează de către locator atât timp cât contractul de închiriere

produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data încheierii contractului respectiv.

(3) Dosarul închirierii trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a) referatul de specialitate al închirierii;

b) hotărârea de aprobare a închirierii;

c) anunţurile prevăzute de prezenta procedură referitoare la procedura de atribuire a contractului de închiriere şi dovada transmiterii acestora spre publicare;

d) documentaţia de atribuire;

e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă;

f) denumirea/numele ofertantului/ofertanţilor a cărui/a căror ofertă/oferte a/au fost declarată/declarate câştigătoare şi motivele care au stat la baza acestei decizii;

g) justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul;

h) contractul de închiriere semnat.

(4) Dosarul închirierii are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

Anexe la regulament:

Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini

Anexa nr. 2 - Documentaţia de atribuire

Anexa nr. 3 - Anunţul de licitaţie

Anexa nr. 4 –Anunţul de atribuire

Anexa nr. 5. -Contractul cadru.

ANEXA 1: CAIETUL DE SARCINI

Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

1.Înformatii generale privind obiectul închirierii:

1.1.Descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie închiriate ;

1.2.Destinatia bunurilor ce fac obiectul închiriate;

1.3.Conditiile de exploatare a închirierii si obiectivele de ordin economic, financiar, social si de

mediu urmarite de catre locator privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul închirierii;

2.Scopul închirierii:

3. Obiectul închirierii

4. Condiţii obligatorii privind exploatarea închirierii

5. Durata contractului de închiriere

6. Nivelul minim al chiriei

7. Garanţii

8. Regimul bunurilor utilizate de locatar în derularea închirierii

9. Obligaţii privind protecţia mediului

10.Condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele

11. Clauze referitoare la încetarea contractului

ANEXA 2: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

Documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:

1.Informatii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de

telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc;

2.Instructiuni privind organizarea si desfasurarea procedurii de închiriere;

3.Caietul de sarcini;

4.Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor;

5.Informatii privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câştigătoare;

6.Instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;

7.Informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

ANEXA 3: ANUNTUL DE LICITATIE

Anuntul de licitatie trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

1.Informatii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de

telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc;

2.Informatii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie închiriat;

3.Informatii privind documentatia de atribuire;

3.1.Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui

exemplar al documentatiei de atribuire;

3.2.Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate

obtine un exemplar din documentatia de atribuire;

3.3.Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, dacă este este cazul, potrivit

prevederilor prezentului Regulament;

3.4.Data limita pentru solicitarea clarificarilor;

4. Informatii privind ofertele:

4.1.Data limita de depunere a ofertelor;

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele;

4.3.Numarul de exemplare în care trebuie depusa fiecare oferta;

5.Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor;

6.Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a instantei competente

în solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei;

7.Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, în vederea p

ublicarii.

ANEXA 4: ANUNTUL DE ATRIBUIRE

Anuntul de atribuire trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:

1.Informatii generale privind locatarul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de

telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc;

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de închiriere a păşunilor;

3.Data publicarii anuntului de licitatie într-unul de circulaţie locală;

4.Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câstigatoare;

5.Numarul ofertelor primite si al celor declarate valabile;

6.Denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului a carui oferta a fost declarata câstigatoare;

7.Durata contractului;

8.Nivelul chiriei;

ANEXA 5

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE - model conform O.M. 407/2013

CONTRACT-CADRU

de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public sau privat al

comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor

Încheiat astăzi .........................

I. Părţile contractante

1. Între Orasul Somcuta Mare, Str. Republicii, nr.7, telefon/fax 0262/280055, având codul de înregistrare fiscală 3694829, cont deschis la ..........................................., reprezentat legal prin Primar ______________, în calitate de locator

, şi:

2. ................................................................................, cu exploataţia*) în localitatea

..........................................., str. ............................ nr. ......., bl. ..........., sc. ........., et. .........., ap.

......, judeţul .................., având CNP/CUI ..................................., nr. din Registrul naţional al

exploataţiilor (RNE) ...................../.............../..........., contul nr. ..............................................,

deschis la ............................................, telefon ............................., fax .........................

....., reprezentată prin .............................................., cu funcţia de ...............

..................., în calitate de locatar, la data de ....................................,la sediul locatorului, în temeiul prevederilor Codului civil, al prevederilor art. 123alin. (2) din Legea administraţiei

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii Consiliului Local Somcuta Marede aprobare a închirierii nr. ................. din ................., s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

_____________

*) În cazul formei asociative se completează de către reprezentantul legal al acesteia cu datele exploataţiilor membrilor formei asociative.

II. Obiectul contractului

1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pajiştii aflate în domeniul public al Orasului Somcuta Mare pentru păşunatul unui număr de ...... animale din specia ................, situată în blocul fizic ........, tarlaua ........., în suprafaţă de ..............ha, (identificată) aşa cum rezultă din datele cadastrale ..................................... şi din schiţa anexată care face parte din prezentul contract.

2. Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de 5 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la contract.

3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt următoarele:

a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului la expirarea contractului: ................................................;

b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului în măsura în careacesta din urmă îşi manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini: .................................;

c) bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului: ............................................................................... .

4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. lit. a) se vor repartiza potrivit destinaţiilor arătate la acest punct, locatarul fiind obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.

5. Obiectivele locatorului sunt:

a) menţinerea suprafeţei de pajişte;

b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii calităţii covorului vegetal;

c) creşterea producţiei de masă verde pe hectar de pajişte.

III. Durata contractului

1. Durata închirierii este de ................. ani, începând cu data semnării prezentului contract, dar fără să depăşească 7 ani, cu respectarea perioadei de păşunat, respectiv ....................... a fiecărui an.

2. Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult durata sa iniţială, ţinând cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investiţiilor efectuate de către locatar pe pajişte şi altele asemenea, cu condiţia ca prin prelungire să nu se depăşească termenul maxim de 7 ani prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

IV. Preţul închirierii

1. Preţul închirierii este de ...... lei/ha/an, chiria totală anuală (nr. ha x preţ pe ha) fiind în valoare de ...... lei.

2. Suma totală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul locatorului................., deschis la.................................., sau în numerar la casieria locatorului.3. Plata chiriei se face în două tranşe: 50% până la data de ............. şi 50% până la data de ................. .

4. Întârzierea la plată a chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.

5. Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului.

V. Drepturile şi obligaţiile părţilor

1. Drepturile locatarului:

- să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa pajiştile care fac obiectul contractului de închiriere.

2. Drepturile locatorului:

a) să inspecteze suprafeţele de pajişti închiriate, verificând respectarea obligaţiilor asumare de locatar.

b) să predea pajiştea locatarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent, pe bază de proces-verbal;

c) să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora şi devizul aferent, conform legislaţiei în vigoare;

d) să stabilească în baza devizului de execuţie anexat la prezentul contract lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe pajişte;

e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către locatar pe pajişte şi să confirme prin semnătură executarea acestora.

f) să utilizeze garanţia de bună execuţie în vederea acoperirii prejudiciilor create păşunii şi/sau fondului forestier şi să înştiinţeze locatarul despre acest lucru.

3.Obligaţiile locatarului:

a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor ce fac obiectul prezentului contract;

b) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea totală sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute;

c) să plătească chiria la termenul stabilit;

d) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;

e) să comunice în scris locatorului, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau aunora dintre acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;

f) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat;

g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale;

h) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită;

i) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii;

j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a excesului de apă, de fertilizare, anual în baza devizului anexat la contract;

k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

l) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen;

m) să restituie locatorului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;

n) să plătească 30% din prima de asigurare.

o) să declare suprafaţa închiriată la Biroul Venituri din cadrul Primariei Somcuta Mare în vederea achitării împozitului pe terenul închiriat conform legii in vigoare.

p) să reconstituie garanţia de bună execuţie în cazul utilizării acesteia de către locator în termen de 30 de zile de la comunicarea acestui fapt.

4. Obligaţiile locatorului:

a) să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de închiriere;

b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

c) să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor locatarului;

d) să constate şi să comunice locatarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea clauzelor prezentului contract.

VI. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între părţi Locatorul răspunde de: ...............................................................................

Locatarul răspunde de: ...........................................................................

VII. Răspunderea contractuală

1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de închiriere atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.

2. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile datorează penalităţi în limitele stabilite de legislaţia în vigoare. Dacă penalităţile nu acoperă paguba, se vor plăti daune.

3. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere.

VIII. Litigii

1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanţele de judecată.

2. Pe toată durata închirierii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare.

3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.

IX. Încetarea contractului

Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii:

a) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii minime de animale;

b) păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;

c) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;

d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către locator în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;

e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;

f) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către locatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului;

g) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;

h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi a penalităţilor datorate;

i) în cazul vânzării animalelor de către locatar;

j) schimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel pentru care a fost închiriat terenul;

k) în cazul în care se constată faptul că pajiştea închiriată nu este folosită.

X. Forţa majoră

1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de

executarea în mod necorespunzător -total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza

prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective

a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

2. Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se vor comunica celeilalte părţiîn termen de 5

zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor de

acest gen de către autorităţile competente. În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată în

condiţiile de mai sus, exercitarea obligaţiilor părţilor se decalează cu perioada corespunzătoare

acesteia, cu menţiunea că niciuna dintre părţi nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri.

3. Dacă în termen de ............ (zile, ore) de la producere evenimentul respectiv nu încetează,

părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele

să pretindă daune-interese.

4. În cazul decesului locatarului, moştenitorii legali sau testamentari ai exploataţiei pot

continua derularea contractului.

XI. Notificări

1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte

este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea

introductivă a prezentului contract.

2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare

recomandată cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data

menţionată de oficiul poştal.

3. Dacă notificarea se trimite prin fax,ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea

în care a fost expediată.

4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate

prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

XII. Dispoziţii finale

1. Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul

executării sale, cu acordul părţilor.

2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului contract

se poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însuşite prin hotărâre a consiliului local.

4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în neconcordanţă cu

prevederile sale, în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.

5. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său,

reprezintă voinţa părţilor.

6. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ........ exemplare, din care ........., astăzi,

............., data semnării lui.

LOCATOR LOCATAR

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.