HOTARAREA NR. 37 / 2017

Privind aprobarea completarii suprafetei inchiriate si incheierea unui act aditional la contractul nr. 5234/2014, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Agricultorilor si Crescatorilor de Animale Finteusu Mare, cu sediul in localitatea Finteusu Mare, nr. 39, CUI 33084300

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 30.03.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Buda Gheorghe Ioan, Primar al Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate inaintat de Serviciul de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Tinand cont de faptul ca prin Hotararea Consiliului Local nr. 59/2015 s-a aprobat diminuarea suprafetei inchiriate initial ca urmare a faptului ca terenul respectiv a facut obiectul unor demersuri pentru realizarea unor investitii pe plan local care nu au mai fost finalizate,

Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,

Cererea Asociatiei Agricultorilor si Crescatorilor de Animale Finteusu Mare, cu sediul in localitatea Finteusu Mare, nr. 39 CUI 33084300, inregistrata la Primaria Orasului Somcuta Mare cu nr. 1946/2017, Dosar 2/A/2017,

Contractul de inchiriere nr. 5234/2014 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Agricultorilor si Crescatorilor de Animale Finteusu Mare, cu sediul in localitatea Finteusu Mare, nr. 39, CUI 33084300, reprezentata de domnul Barbu Liviu,

In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. a, art. 45 alin. 3, art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3) ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba completarea cu 110.870 mp a suprafetei ce face obiectul contractului de inchiriere nr. 5234/04.06.2014 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Agricultorilor si Crescatorilor de Animale, cu sediul in localitatea Finteusu Mare diminuata cu aceeasi suprafata prin Actul aditional nr. 1/2015, suprafata ce a facut obiectul contractului de inchiriere initial.

Art. 2. Se aproba incheierea unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 5234/2014, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Agricultorilor si Crescatorilor de Animale Finteusu Mare, cu sediul in localitatea Finteusu Mare, nr. 39, CUI 33084300 reprezentata de domnul Barbu Liviu, in calitate de presedinte, act prezentat in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

MURESAN CLAUDIU VLADIMIR

SOMCUTA MARE

30.03.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.