HOTARAREA NR. 36 / 2017

privind aprobarea Registrului local al spatiilor verzi amplasate in

intravilanul Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 30.03.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar, Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate al Serviciului de Urbansim, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari, Somcuta Mare,

Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,

Potrivit prevederilor Ordinului nr. 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 9, art. 45 alin. 3, și art. 115 alin. 1 lit. b), alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba Registrul local al spatiilor verzi din intravilanul Orasului Somcuta Mare, prezentat in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

MURESAN CLAUDIU VLADIMIR

SOMCUTA MARE

30.03.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.