HOTARAREA NR. 35 / 2017

privind efectuarea demersurilor necesare in vederea transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilelor situate in Somcuta Mare, str. N. Balcescu, nr. 7B, din domeniul public al statului

in domeniul public al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 30.03.2017

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar, Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate al Serviciului de Urbansim, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari, Somcuta Mare,

Avizul Comisiilor de specialitate al eConsiliului Local Somcuta Mare,

Potrivit prevederilor Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 9, art. 45 alin. 3, și art. 115 alin. 1 lit. b), alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba efectuarea demersurilor necesare in vederea preluarii in domeniul public al Orasului Somcuta Mare a imobilelor cladire si teren aferent situate in localitatea Somcuta Mare, str. N. Balcescu, nr. 7B, mmobile in care a functionat Directia Agricola Maramures si APIA Maramures, din domeniul public al statului in domeniul public al Orasului Somcuta Mare.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

MURESAN CLAUDIU VLADIMIR

SOMCUTA MARE

30.03.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.