HOTARAREA NR. 34 / 2017

Privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la

bugetul local al Orasului Somcuta Mare, pentru activitati nonprofit de interes general

in domeniile cultura si sport, aferent anului 2017

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 16.03.2017

Având în vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,

Tinand cont de prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 25/2017 privind aprobarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare pe anul 2016, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului Local nr. 7/2016 privind aprobarea “Ghidului solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul sportului”, Hotararea Consiliului Local nr. 8/2017 privind aprobarea “Ghidului solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul culturii”,

In baza prevederilor art. 10, art. 36 alin. (2) lit. d), alin. 6 lit. a) pct. 4-6, art. 45 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. b) ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Orasului Somcuta Mare, pentru activitati nonprofit de interes general, aferent anului 2016, dupa cum urmeaza:

DOMENIUL

SUMA ALOCATA 2017

CULTURA

100.000 Lei

SPORT

80.000 Lei

TOTAL

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza Biroul de Achizitii Investitii si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

INDRE GAVRIL

SOMCUTA MARE

16.03.2017

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.