HOTARAREA NR. 33 / 2017

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie

,,Alimentare cu apa in localitatea Finteusu Mare, judetul Maramures – rest de executat”

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 16.03.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica, al Comisiei economico-financiare, al Comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,

Tinand cont de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,

In baza competentelor conferite de art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d), art. 115 alin. 1 lit. b) alin. 3 lit. b) ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie ,,Alimentare cu apa in localitatea Finteusu Mare, judetul Maramures – rest de executat ’’, prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Biroului de Achizitii Investitii si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

INDRE GAVRIL

SOMCUTA MARE

16.03.2017

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.