HOTARAREA NR. 25 / 2017

privind aprobarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, pe anul 2017

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 16.03.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Buda Gheorghe Ioan, referatul prezentat de catre Serviciul Economic, din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Indeplinirea procedurii prealabile reglementata de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala, republicata,

Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica, precum si al Comisiei economico-financiare din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,

In temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 7/2017,

In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a), art. 115 alin. (1) lit. b) ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba bugetul local al Orasului Somcuta Mare, conform Anexei nr. 1 din prezenta hotarare, la total venituri in suma de 24.118,41 mii lei, total cheltuieli in suma de 26.169,95 mii lei, diferenta de 2.051,54 mii lei reprezentand excedentul anului 2016.

Art. 2. Se aproba bugetul Serviciului Public de Salubrizare Somcuta Mare, finantat din venituri proprii si subventii din bugetul local, conform Anexei nr. 2, la total venituri in suma de 252 mii lei si cheltuieli in suma de 295,92 mii lei, diferenta de 43,92 mii lei reprezentand excedentul anului 2016.

Art. 3. Se aproba bugetul de activitatii autofinantate din venituri proprii de la cap. 62 Invatamant, conform Anexei nr. 3, la total venituri in suma de 60 mii lei,, cheltuieli in suma de 65,84 mii lei, diferenta de 5,84 mii lei reprezentand excedentul anului 2016.

Art. 4. Prezenta hotarare poate fi contesta in termen de 30 de zile, in conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

INDRE GAVRIL

SOMCUTA MARE

16.03.2017

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.