HOTARAREA NR. 24 / 2017

Privind aprobarea pretului de pornire la licitatia de masa lemnoasa pe picior,

din terenul cu vegetatie forestiera apartinand Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 23.02.2017,

Având în vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Orasului Somcuta Mare,

Tinand cont de prevederile Legii nr. 46/2008 privind Ocolul Silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea de Guvern nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c , alin. 5 lit. b, alin. 5 lit. a, art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aprobă pretul de pornire la licitatia de masa lemnoasa pe picior, din terenul cu vegetatie forestiera apartinand Orasului Somcuta Mare, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

INDRE GAVRIL

SOMCUTA MARE

23.02.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 1 voturi

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.